Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 січня 2009 р. N 10
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінет міністрів україни
N 832 від 5 вересня 2012
р.)

Про затвердження Порядку та умов призначення
і виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців
Державної прикордонної служби
та інвалідності звільнених з військової служби осіб

Відповідно до статті 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців Державної прикордонної служби та інвалідності звільнених з військової служби осіб (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 731 "Про затвердження Порядку призначення та проведення компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1506);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1549 "Про внесення змін до Порядку призначення та проведення компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3035).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 січня 2009 р. N 10

Порядок
та умови призначення
і виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми
або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців
Державної прикордонної служби
та інвалідності звільнених з військової служби осіб

1. У разі загибелі (смерті) під час виконання обов'язків військової служби військовослужбовця Держприкордонслужби членам сім'ї загиблого (померлого) виплачується одноразова грошова допомога у розмірі його десятирічного грошового забезпечення.

Члени сім'ї визначаються відповідно до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).

Одноразова грошова допомога виплачується рівними частками всім особам, що мають право на її одержання. У разі відмови однієї з осіб від одноразової грошової допомоги її частка розподіляється між іншими особами, що мають таке право.

2. Одноразова грошова допомога виплачується:

1) військовослужбовцям у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без встановлення групи інвалідності, заподіяного ним під час виконання обов'язків військової служби, залежно від ступеня втрати працездатності - у розмірі, що визначається у відсотках 36-місячного грошового забезпечення;

2) військовослужбовцям у разі настання інвалідності в період проходження військової служби та особам, звільненим з військової служби, у разі настання інвалідності не пізніше ніж через три місяці після звільнення з такої служби чи після закінчення зазначеного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період її проходження, - у розмірі 48-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи; 42-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи; 36-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи;

зазначеним військовослужбовцям і особам у разі настання інвалідності внаслідок виконання обов'язків військової служби - у розмірі 60-місячного грошового забезпечення - інвалідам I групи; 54-місячного грошового забезпечення - інвалідам II групи; 48-місячного грошового забезпечення - інвалідам III групи.

3. Розмір грошового забезпечення визначається виходячи з окладу за військовим званням, відсоткової надбавки за вислугу років, посадового окладу для військовослужбовців за останньою посадою, яку вони займали на день загибелі (смерті), втрати працездатності, а для осіб, звільнених із служби, - на день звільнення.

У разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, після виплати особі грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) без настання інвалідності грошова допомога у зв'язку з інвалідністю виплачується з урахуванням раніше виплаченої суми.

У разі встановлення групи інвалідності, яка дає право на одержання грошової допомоги у більшому розмірі, ніж за раніше встановленою за тих самих обставин групою інвалідності, грошова допомога виплачується з урахуванням вже виплаченої суми.

4. Особа, якій виплачується одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) військовослужбовця, подає до Адміністрації Держприкордонслужби, її територіального органу, загону морської охорони, органу охорони державного кордону, розвідувального органу, навчального закладу, науково-дослідної установи, органу забезпечення Держприкордонслужби, у якому військовослужбовець проходив службу (далі - орган Держприкордонслужби):

1) заяву, написану власноручно, а якщо вона є малолітньою або неповнолітньою дитиною - іншим з батьків або опікуном чи піклувальником, про виплату грошової допомоги;

2) копію документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, зокрема про те, що загибель (смерть) не пов'язана з вчиненням ним злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння, навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;

3) копію свідоцтва про смерть військовослужбовця;

4) витяг з наказу про виключення загиблого (померлого) під час виконання обов'язків військової служби військовослужбовця із списків особового складу органу Держприкордонслужби;

5) довідку органу реєстрації чи відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації або органу місцевого самоврядування про склад сім'ї військовослужбовця;

6) копію свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

7) копію свідоцтва про народження дитини - для виплати грошової допомоги дитині;

8) копію свідоцтва про народження військовослужбовця - для виплати грошової допомоги батькам загиблого (померлого), якщо вони є членами сім'ї загиблого;

9) копію іншого документа, який підтверджує, що особа є членом сім'ї загиблого військовослужбовця;

10) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місця реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі призначення опікуна чи піклувальника дитини військовослужбовця подається копія відповідного посвідчення.

5. Особа, якій виплачується одноразова грошова допомога у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності, подає до органу Держприкордонслужби:

1) заяву, написану власноручно, про виплату одноразової грошової допомоги у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) чи настанням інвалідності;

2) копію документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане з вчиненням особою злочину чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження;

3) довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності та рішення відповідної військово-медичної установи щодо визнання поранення (контузії, травми або каліцтва);

4) довідку медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;

5) копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місця реєстрації, документа про присвоєння ідентифікаційного номера.

6. Копії зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов документів завіряються в установленому порядку керівником органу Держприкордонслужби.

7. У разі коли особа одночасно має право на одержання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених статтею 26 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ), та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, установлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, що має право на одержання таких виплат.

8. Керівник органу Держприкордонслужби подає в 15-денний строк з дня реєстрації документів, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов, Адміністрації Держприкордонслужби висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги, до якого додаються такі документи.

Адміністрація Держприкордонслужби приймає у місячний строк рішення про призначення одноразової грошової допомоги і надсилає його разом із зазначеними документами органові Держприкордонслужби для проведення такої виплати. Рішення про відмову у призначенні допомоги надсилається для письмового повідомлення заявникові із зазначенням причини.

Одноразова грошова допомога виплачується шляхом її перерахування органом Держприкордонслужби на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем виплати, або через касу органу Держприкордонслужби.

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється в порядку черговості надходження документів.

9. Фінансування витрат, пов'язаних з виплатою одноразової грошової допомоги, здійснюється відповідно до статті 27 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ).

Грошова допомога не виплачується, якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або каліцтво), інвалідність настали у зв'язку з вчиненням військовослужбовцем злочину чи адміністративного правопорушення або є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного заподіяння собі тілесного ушкодження.

10. Одноразова грошова допомога у разі смерті (загибелі) військовослужбовця, який на день загибелі (смерті) займав посаду в державному органі, установі і організації із залишенням на військовій службі, виплачується членам сім'ї, а у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) - військовослужбовцю, який проходить військову службу на відповідній посаді, та особі, звільненій з військової служби безпосередньо з такої посади, за рахунок коштів Держприкордонслужби.