Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.12.2008 N 1384

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2009 р. за N 31/16047

Про затвердження Змін до Методики визначення
обсягу та вартості електричної енергії,
не облікованої внаслідок порушення споживачами
правил користування електричною енергією

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (із змінами), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 N 562, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2006 за N 782/12656, що додаються.

2. Відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Голова Комісії В.Кальченко

Погоджено:

Міністр палива та енергетики України Ю.Продан

Т.в.о. Голови Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики С.Черепков

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.Ващенко

(Рішення N 914 від 28.11.2008
про погодження проекту регуляторного акта)

Затверджено
Постанова НКРЕ
18.12.2008 N 1384

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2009 р. за N 31/16047

Зміни
до Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил
користування електричною енергією

1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Методика застосовується на підставі акта порушень, складеного з урахуванням вимог ПКЕЕ, та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ:

1) порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, фальсифікації тавр про повірку засобів обліку, тавр електропередавальної організації, тавр інших заінтересованих сторін, відбитки яких нанесені на пломби (далі - пошкодження пломб), або відсутності пломб на розрахункових засобах обліку в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному ПКЕЕ;

2) пошкодження або відсутності пломб, встановлених у місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному ПКЕЕ;

3) пошкодження розрахункових засобів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів обліку;

4) пошкодження або відсутності пломб на розрахункових засобах обліку, що враховують обсяг електричної енергії, переданої мережами споживача (за наявності акта про пломбування, складеного в порядку, визначеному ПКЕЕ), пошкодження зазначених розрахункових засобів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів обліку;

5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, яка не є власністю споживача;

6) підключення до електричної мережі, що є власністю споживача, електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії з порушенням схеми обліку;

7) підключення до електричної мережі, що є власністю споживача, електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку.

У разі незгоди споживача із зафіксованим в акті порушень фактом пошкодження пломб та/або засобів обліку факт пошкодження установлюється експертизою, проведеною відповідно до законодавства (далі - експертиза). До отримання енергопостачальною компанією результатів експертизи Методика не застосовується".

2. У пункті 2.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"за тарифами для споживачів відповідної групи та класу напруги, які діяли під час порушення споживачем ПКЕЕ (Т, грн/кВт.год)";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Wдоб - розрахункова величина добового споживання електричної енергії, кВт.год".

3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. У разі виявлення у споживача порушень ПКЕЕ, зазначених у підпунктах 1 - 4, 6 пункту 2.1 Методики, та за умови наявності договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 Методики, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення.

У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної енергії.

В інших випадках споживачу виписується рахунок на всю розраховану суму".

4. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (Wдоб , кВт.год) визначається за формулою

         W   = P · t   · К ,          (2.4)
доб. доб. в

де P - потужність (кВт), визначена як:

а) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складення акта порушень ПКЕЕ струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

б) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час складення акта порушень ПКЕЕ струмоприймачів на максимальну потужність, визначеного на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних всіх струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта порушень ПКЕЕ, та якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, зазначену в Договорі);

в) дозволена потужність для даної точки обліку, зазначена в Договорі (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до положень підпунктів "а" або "б" цього пункту, перевищує дозволену потужність для даної точки обліку, ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для перевірки інформації щодо сумарної максимальної потужності струмоприймачів, відмови споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність);

t - тривалість роботи обладнання протягом доби (год.), що

доб складає:

при однозмінній роботі споживача - t = 8;

при двозмінній роботі споживача - t = 16;

при тризмінній роботі споживача - t = 24;

при інших режимах роботи визначається на підставі Договору;

Kв (Kв.і ) - коефіцієнт використання струмоприймачів (додаток 1).

За умови згоди сторін коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним Кв = 0,5. У разі недосягнення такої згоди та за умови недопуску споживачем представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) на свою територію для складення переліку струмоприймачів, про що має бути зазначено в акті порушень, коефіцієнт використання електрообладнання вибирається рівним Кв = 0,75.

У разі підключення струмоприймачів, що відповідають різним коефіцієнтам використання, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії визначається за формулою

                 n
W = t · S K · P , (2.5)
доб. доб. (i) в.i i

   де S - знак суми;
K - відповідні коефіцієнти використання електрообладнання;
в.i
P - потужність відповідних струмоприймачів, кВт.
i
Кількість днів у періоді, за який має здійснюватися
перерахунок (Д , день), визначається за формулою
пер.

         Д   = Д   + Д   ,          (2.6)
пер. пор. усун.

де Дпор. - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки (у разі, коли технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду засобу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, вчинив інші дії, що призвели до недообліку спожитої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, Дпор. визначається виходячи з кількості робочих днів споживача з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічна перевірка у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

Дусун. - кількість робочих днів споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня виявлення порушення до дня припинення електропостачання через невиконання споживачем припису чи вимоги щодо усунення порушення. Дусун. має бути зазначено в акті порушень. У разі, коли під час оформлення акта порушень неможливо точно визначити термін, протягом якого будуть усунені порушення, Дусун. визначається у двосторонньому акті, складеному сторонами після усунення порушення. При цьому нарахування, передбачені Методикою, здійснюються після складення зазначеного двостороннього акта".

5. Пункт 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за умови відсутності Договору величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт.год), розраховується за формулою

       W     = P   · t     ,        (2.7)
доб.с.п. с.п. вик.с.п.

   де P   - потужність самовільного підключення (кВт), що
с.п.
визначається за формулами:
у разі підключення до однієї фази

        P   = I · U     · cos(фі);       (2.8)
с.п. ном.фаз.

у разі підключення до трьох фаз

       P   = 3 · I · U     · cos(фі),      (2.9)
с.п. ном.фаз.

де I - сила струму, визначена виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), А.

Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології.

За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із сили струму навантаження електроустановки при підключенні усіх наявних струмоприймачів на максимальну потужність на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології;

U ном.фаз.- номінальна фазна напруга, кВ;

cos(фі) - косинус кута між фазною напругою U фаз та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни. передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних засобів вимірювальної техніки cos(фі) приймається рівним 0,9;

t вик.с.п. - час використання самовільного підключення протягом доби (приймається - 12 год./добу).

Для розрахунку загального обсягу самовільно спожитої електричної енергії за Дпер. береться сумарна кількість днів у періоді від дня набуття споживачем права власності на електроустановку (але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення) до дня усунення порушення".

6. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2.1 цієї Методики, та за наявності Договору величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (Wдоб.с.п.н. , кВт.год) визначається за формулою

      W      = P   · t     · К ,      (2.10)
доб.с.п.н. с.п. вик.с.п. в

де P с.п.(кВт) визначається за формулою (2.8) або (2.9)

Методики, але виходячи з найменшої з величин:

номінального струму спрацювання ввідного комутаційного апарата (у разі наявності такого та за умови збереження пломб, якими він опломбований), А;

номінального первинного струму трансформатора (трансформаторів) струму (якщо він (вони) задіяний (задіяні) у схемі обліку), А;

максимального струму лічильника, при якому нормується його похибка (якщо трансформатор (трансформатори) струму в схемі обліку не задіяний (не задіяні)), А;

t вик.с.п.(день) та К визначаються відповідно до пунктів 2.5 в та 2.6 Методики.

Для розрахунку загального обсягу самовільно спожитої електричної енергії за Дпер. береться сумарна кількість днів у періоді від дня припинення електропостачання (але не більше трьох років) до дня усунення самовільного підключення".

7. Пункт 2.8 викласти в такій редакції:

"2.8. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 6 пункту 2.1 цієї Методики, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (W доб.пор.обл., кВт.год) визначається за формулою

      W       = W   + W    ,       (2.11)
доб.пор.обл. доб. доб.с.п.

де Wдоб. (кВт.год) визначається за формулою (2.4) Методики;

Wдоб.с.п. (кВт.год) визначається за формулою (2.7) Методики.

Кількість днів у періоді, за який здійснюється перерахунок, визначається за формулою (2.6) Методики".

8. У пункті 2.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 цієї Методики, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п. , кВт.год), розраховується за формулою (2.7) Методики";

абзаци третій та четвертий виключити.

9. У пункті 2.10:

в абзаці першому пункту 2.10 слова та цифри "у підпунктах 5 та 6" замінити словами та цифрою "у підпункті 4";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Вартість необлікованої електричної енергії В (грн.)

но визначається за формулою (2.2) Методики".

10. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Методика застосовується на підставі акта порушень, складеного з урахуванням вимог ПКЕЕН ( 1357-99 ), та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕН:

1) пошкодження або відсутності на розрахункових засобах обліку пломб з відбитками тавр про повірку засобів обліку (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕН ( 1357-99 ), або іншого документа, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку, та за умови втручання споживача в роботу засобів обліку);

2) пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр електропередавальної організації чи тавр інших заінтересованих сторін у місцях, указаних в акті про збереження пломб, складеному в порядку, установленому ПКЕЕН ( 1357-99 ), або іншому документі, який підтверджує факт пломбування розрахункових засобів обліку;

3) пошкодження розрахункових засобів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів засобів обліку;

4) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю споживача;

5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до власної електричної мережі поза засобами обліку електричної енергії;

6) використання "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії.

"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови "неправильного" підключення лічильника (наприклад, у разі, якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником, - "фаза" у третій клемі) дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".

Факт втручання споживача в роботу засобів обліку, факт пошкодження пломб та/або розрахункових засобів обліку має бути підтверджений експертизою.

У разі визнання споживачем факту втручання в роботу розрахункових засобів обліку, факту зумисного пошкодження пломб з відбитками тавр енергопостачальника чи тавр інших заінтересованих сторін (у разі встановлення таких пломб та зазначення їх в акті про збереження пломб, складеного у порядку, установленому ПКЕЕН ( 1357-99 ), або іншому документі, який підтверджує факт встановлення), факту зумисного пошкодження розрахункових засобів обліку підтвердження Експертизою зазначених порушень ПКЕЕН не обов'язкове".

11. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Розрахунок вартості необлікованої електричної енергії здійснюється:

за добовою величиною розрахункового споживання електричної енергії;

за тарифами (цінами) для населення, що діяли в період, за який розраховується розмір вартості необлікованої електричної енергії;

за кількістю днів:

а) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 3.1 Методики та в підпункті 3 пункту 3.1 Методики (у частині щодо пошкодження розрахункових засобів обліку), - з дня останнього контрольного огляду засобу обліку до дня усунення порушення, але не більше загальної кількості днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду засобу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за користування електричною енергією з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (у разі, якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась), але не більше ніж за три роки;

б) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричних мереж, які йому не належать на правах власності або користування, та за умови відсутності договірних відносин з енергопостачальником - із дня набуття споживачем права власності на електроустановку чи права користування електроустановкою або із дня здійснення останньої технічної перевірки електричної мережі, до якої було здійснене самовільне підключення, але не більше сумарної кількості днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення та до дня усунення порушення;

в) у разі самовільного підключення споживачем електроустановок, струмоприймачів або проводів до електричної мережі після припинення електропостачання у зв'язку з порушенням ПКЕЕН ( 1357-99 ) - із дня припинення електропостачання електроустановки споживача до дня повторного припинення електропостачання;

г) у разі використання споживачем "штучного нуля", що призвело до споживання необлікованої електричної енергії, - із дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки в експлуатацію (у разі, коли технічна перевірка даної електроустановки не проводилася) до дня усунення порушення, але не більше сумарної кількості днів у трьох роках, що передували дню виявлення порушення та до дня усунення порушення.

Під час проведення розрахунку вартості необлікованої електричної енергії не враховується наявність у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії".

12. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 3.1 Методики та в підпункті 4 пункту 3.1 Методики (за наявності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії (Wдоб, кВт.год) визначається за формулою

      W   = 24 · P   · K   · K  ,       (3.1)
доб. дог. сез. вик.

де Pдог. - величина потужності електроустановок споживача, передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;

Kсез. - коефіцієнт сезонності (приймається рівним 0,8 у літній період та рівним 1 на період опалення).

Kвик - коефіцієнт використання потужності (додаток 2).

У разі шунтування або самовільної заміни споживачем опломбованих енергопостачальником комутаційних пристроїв, що обмежують потужність споживання електричної енергії до величини P (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного дог. відповідно до передбаченої ПКЕЕН ( 1357-99 ) процедури, або іншого документа, який підтверджує факт пломбування зазначених пристроїв), відсутності між споживачем та енергопостачальником договору про користування електричною енергією Wдоб. розраховується енергопостачальником виходячи з величини приєднаної потужності, передбаченої проектними рішеннями.

За відсутності проекту розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії розраховується енергопостачальником виходячи з величини потужності споживання (Pпер.вих., кВт), що визначається за формулами:

у разі, коли споживач підключений до однофазної мережі

     P     = I     · U     · cos(фі);    (3.2)
пер.вих. пер.вих. ном.фаз.

у разі, коли споживач підключений до трифазної мережі

    P     = 3 · I     · U     · cos(фі),   (3.3)
пер.вих. пер.вих. ном.фаз.

де Iпер.вих. - допустимий тривалий струм, який згідно з главою 1.3 ПУЕ може протікати по одному із проводів, підключених до вихідних клем лічильника, поперечна площа перерізу якого найменша, А.

U ном.фаз.- номінальна фазна напруга, кВ;

cos(фі) - косинус кута між фазною напругою U фаз.та струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності в представників постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) відповідних засобів вимірювальної техніки cos(фі) приймається рівним 0,9.

Поперечна площа перерізу проводів, підключених до вихідних клем лічильника, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології".

13. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 Методики (за відсутності між енергопостачальником та споживачем договірних відносин), та порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії W доб.с.п.(кВт.год) через проводи, якими здійснене самовільне підключення або підключення поза приладом обліку, визначається за формулою (2.7) Методики.

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год".

14. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 6 пункту 3.1 Методики, добовий обсяг споживання електричної енергії W доб.с.п.(кВт.год) визначається за формулою (2.7) Методики.

При цьому P с.п.(кВт) розраховується виходячи:

з сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані в схемі самовільного підключення, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ, А. Поперечна площа перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення, визначається на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології, А;

з найменшої сили струму спрацювання опломбованих енергопостачальником комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення (за умови, коли зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з найменшої поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до мережі, та допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ) А;

з сили струму, визначеної на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (у разі відсутності даних, достатніх для визначення сили допустимого тривалого струму, що може протікати по колу самовільного підключення).

Час використання самовільного підключення протягом доби приймається рівним 8 год".

15. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. У разі виявлення у споживача порушень ПКЕЕН ( 1357-99 ), зазначених у підпунктах 1 - 3 пункту 3.1 Методики, та за умови наявності між споживачем та енергопостачальником договірних відносин, зазначених у підпункті 4 пункту 3.1 Методики, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості електричної енергії відповідно до виставлених споживачу за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення.

У разі, коли вартість електричної енергії відповідно до виставлених за період порушення рахунків за точкою (точками) обліку, на якій (яких) було виявлено порушення, менша вартості електричної енергії, оплаченої за період порушення, сума до сплати має бути зменшена на величину вартості оплаченої електричної енергії.

В інших випадках споживачу виписується рахунок на всю розраховану суму".

Начальник відділу регулювання відносин ліцензіатів із споживачами І.Городиський