Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 березня 2008 р. N 179
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 188 від 13 березня 2013
р.)

Про запровадження марок акцизного збору
нового зразка для алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 486 від 21.05.20
08 )

( У тексті Постанови слово "липня" замінено словом "серпня",
а слово "серпня" - словом "вересня" згідно з Постановою КМ
N 486 від 21.05.2008 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити з 1 серпня 2008 р. марки акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв ( 486а-2008 ) залежно від суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції, та марки акцизного збору нового зразка для тютюнових виробів. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

2. Внести до Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761, N 42, ст. 2224, N 45, ст. 2357; 2004 р., N 12, ст. 748; 2005 р., N 16, ст. 838, N 22, ст. 1211), зміни, що додаються.

3. Державній податковій адміністрації припинити з 1 серпня 2008 р. продаж марок акцизного збору попереднього зразка (далі - марки попереднього зразка).

Установити, що закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання у період до 1 вересня 2008 р., а алкогольні напої та тютюнові вироби з такими марками перебувають в обігу до повної реалізації в межах строку придатності для споживання. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

Імпортування (ввезення, пересилання) алкогольних напоїв та тютюнових виробів з марками попереднього зразка дозволяється в разі, коли такі марки було придбано до 1 серпня 2008 р. в установленому законодавством порядку, а алкогольні напої та тютюнові вироби з такими марками перебувають в обігу до повної реалізації в межах строку придатності для споживання. ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

4. Міністерству фінансів разом з Державною податковою адміністрацією, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ і Міністерством юстиції розробити та подати до 20 березня 2008 р. Кабінетові Міністрів України зразки нових марок акцизного збору для алкогольних напоїв.

5. Державній податковій адміністрації забезпечити:

проведення інвентаризації станом на 1 вересня 2008 р. залишків невикористаних марок попереднього зразка у продавців марок, на підприємствах - виробниках та в імпортерів алкогольних напоїв та тютюнових виробів; ( Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

прийняття залишків невикористаних марок попереднього зразка, повернутих продавцям підприємствами - виробниками та імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до актів інвентаризації; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

знищення зазначених залишків на підставі актів інвентаризації;

узагальнення за результатами інвентаризації та подання до 15 вересня 2008 р. державному спеціалізованому підприємству Міністерства фінансів окремої рознарядки на виготовлення марок акцизного збору нового зразка для обміну на невикористані марки попереднього зразка, виявлені під час інвентаризації;

безоплатну видачу до 1 жовтня 2008 р. марок акцизного збору нового зразка підприємствам - виробникам та імпортерам алкогольних напоїв в обмін на повернуті марки попереднього зразка залежно від вмісту спирту етилового в горілці чи лікеро-горілчаних виробах або виду виноробної продукції і марок акцизного збору нового зразка для тютюнових виробів, для маркування яких такі марки були придбані. ( Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 486 від 21.05.2008 )

6. Міністерству фінансів:

забезпечити до 20 вересня 2008 р. виготовлення та доставку державним спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів Державній податковій адміністрації марок акцизного збору нового зразка для алкогольних напоїв та тютюнових виробів згідно з окремою рознарядкою; ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 486 від 21.05.2008 )

передбачити фінансування витрат зазначеного підприємства, пов'язаних з виготовленням та доставкою марок акцизного збору нового зразка за зазначеною рознарядкою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2008 р. N 179

Зміни,
що вносяться до Положення про виробництво,
зберігання, продаж марок акцизного збору
з голографічними захисними елементами і маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів
( 567-2003 )

1. В абзаці четвертому пункту 3:

слова "за їх видами та платіжний документ" замінити словами "за їх видами, платіжний документ";

доповнити після слів "захисними елементами" словами ", та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці".

2. Пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Марки на алкогольні напої та тютюнові вироби імпортного виробництва мають фіолетовий колір, вітчизняного - зелений.

Наскрізна нумерація на марках складається з двох цифр індексу регіону України за місцезнаходженням виробника продукції, серії та окремого для кожної марки номера. Така нумерація наноситься паралельно довшій стороні марки. Індекси регіонів наведено у додатку 1.

Крім того, на кожну марку наносяться такі реквізити:

для тютюнових виробів - напис, що складається з початкових літер слів "тютюн імпортний" ("тютюн вітчизняний") - "ТІ" ("ТВ"), двозначного та однозначного числа (рік і квартал, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями;

для алкогольних напоїв - напис, що складається з початкових літер слів "алкоголь імпортний" ("алкоголь вітчизняний") - "АІ" ("АВ"), двох двозначних чисел (рік і місяць, у якому вироблено марки), розділених скісними лініями, та зазначення суми акцизного збору, сплаченої за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака.".

3. Абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:

"заявку-розрахунок на придбання марок та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці, за затвердженою Державною податковою адміністрацією формою у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у виробника;".

4. Доповнити пункт 13 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"звіт про використання марок, придбаних за попередній місяць за формою, затвердженою Державною податковою адміністрацією, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця марок, другий (з відміткою продавця) - у імпортера (замовника);".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами четвертим - сьомим.

5. У пункті 20:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Для алкогольних напоїв використовуються марки із зазначенням суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції, з точністю до тисячного знака, яка відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих ставок акцизного збору, міцності продукції та місткості тари.";

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

"Вважаються немаркованими:

алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з порушенням вимог цього Положення та/або марками, що не видавалися безпосередньо виробникові (імпортерові) зазначеної продукції;

алкогольні напої з марками акцизного збору попереднього зразка, що не відповідають виду продукції та місткості тари;

алкогольні напої з марками акцизного збору нового зразка, на яких зазначення суми акцизного збору, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням діючих ставок акцизного збору, міцності продукції та місткості тари.".