Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2000 р. N 509
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 644 від 1 серпня 2013
р.)

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію
з організації укладення та виконання угод про
розподіл продукції

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1119 від 12.07.2000
N 1758 від 29.11.2000
N 792 від 21.06.2004
N 499 від 12.04.2006
N 754 від 25.05.2006
N 1377 від 04.10.2006 )

Відповідно до статті 5 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2000 р. N 509

Положення
про Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання
угод про розподіл продукції

( У тексті Положення слова "Держкомприродресурсів" і
"Держнаглядохоронпраці" замінено відповідно словами
"Мінприроди" і "МНС" згідно з Постановою КМ
N 499 від 12.04.2006 )

( У тексті Положення слово "МНС" замінено словом
"Держгірпромнагляд" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 1377 від 04.10.2006 )

1. Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Комісія) є постійно діючим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

забезпечення і координація роботи з підготовки та узгодження проектів угод про розподіл продукції (далі - угоди);

організація виконання угод;

здійснення контролю за виконанням угод.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

подає разом з відповідним центральним органом виконавчої влади Кабінету Міністрів України пропозиції щодо затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;

розглядає звернення інвесторів з пропозиціями про включення певної ділянки надр до зазначеного Переліку;

публікує Перелік в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації;

організовує проведення конкурсів на укладення угод;

реєструє заяви інвесторів щодо участі у зазначених конкурсах, розглядає матеріали, подані їх учасниками, готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції про визначення переможців конкурсів;

організовує проведення експертизи проектів угод щодо їх відповідності вимогам до укладення таких угод;

погоджує проекти угод з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається у користування;

розробляє в окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України проекти угод та організовує їх переклад англійською мовою, якщо однією із сторін угод є іноземний інвестор;

розглядає проекти угод та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх укладення;

здійснює державну реєстрацію проектів угод;

надає інвесторам висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угод;

перевіряє повноваження представників інвесторів на підписання угод;

розробляє пропозиції щодо продовження чи дострокового припинення дії угод, а також договорів передачі прав та обов'язків за угодами з особами, які беруть на себе такі права та обов'язки;

здійснює контроль за виконанням угод та розглядає хід їх виконання не рідше одного разу на квартал на засіданнях Комісії, розробляє відповідні пропозиції та подає їх Кабінетові Міністрів України.

5. У своїй роботі Комісія взаємодіє з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, виробничими та науковими організаціями, інвесторами.

6. Комісія має право одержувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналітичні та інформаційно-статистичні матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань.

7. Комісія має право створювати робочі групи і в разі потреби залучати до її роботи виробничі та наукові організації, експертів, консультантів.

8. Комісія залучає для проведення експертизи документів, пов'язаних з укладенням угод, відповідні центральні органи виконавчої влади та Національну академію наук, зокрема:

наукової - Національну академію наук;

техніко-економічної - Мінекономіки;

фінансово-економічної - Мінфін (з питань розрахунків з бюджетами та інвесторами);

технічної - Мінприроди (з питань пошуку та розвідки корисних копалин), відповідне міністерство разом з Мінприроди і Держгірпромнаглядом (з питань видобування та експлуатації родовищ); ( Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 792 від 21.06.2004 )

екологічної - Мінприроди і Держгірпромнагляд; ( Абзац шостий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 792 від 21.06.2004 )

охорони надр - Мінприроди, Держгірпромнагляд; ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004 )

безпеки та охорони праці - Держгірпромнагляд. ( Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004 ) ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 754 від 25.05.2006 )

( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1119 від 12.07.2000 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1119 від 12.07.2000 )

11. Робочим органом Комісії є Мінприроди. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 792 від 21.06.2004 )

Технічне та організаційне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії щодо реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції здійснюється Мінекономіки. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1758 від 29.11.2000 )

12. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не менше ніж один раз на три місяці. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за тиждень до засідання. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

13. У разі коли член Комісії з об'єктивних причин не може бути присутнім на засіданні, він за попереднім погодженням з головою Комісії направляє на засідання представника з правом брати участь у голосуванні.

14. Комісія визначає і затверджує регламент роботи, у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.

15. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

16. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії, а з питань організації та проведення конкурсу або укладення угоди про розподіл продукції протокол підписується членами Комісії, згодними з таким рішенням. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1758 від 29.11.2000 )

17. Комісія може приймати рішення шляхом опитування. У цьому разі голова Комісії (чи його заступник) повідомляє членів Комісії про питання, щодо яких кожен з них повинен подати у визначений термін аргументовані письмові висновки.

Прийняті шляхом опитування рішення оформлюються протоколом, який підписується головою Комісії з доданням письмових висновків членів Комісії. ( Положення доповнено пунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1758 від 29.11.2000 )