Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2009 р. N 473
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів Державного фонду поводження
з радіоактивними відходами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2009 р. N 473

Порядок
використання коштів Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд), який формується за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету від збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

2. За рахунок коштів Фонду здійснюється фінансування заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами ( 516-17 ) (далі - Загальнодержавна програма) в обсягах, передбачених на поточний рік за відповідними бюджетними програмами.

3. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, є головним розпорядником коштів Фонду (далі - головний розпорядник).

Розпорядниками коштів Фонду (далі - розпорядники) є бюджетні установи, діяльність яких пов'язана з виконанням заходів Загальнодержавної програми ( 516-17 ).

Одержувачами коштів Фонду є підприємства, установи і організації, які одержують через розпорядників кошти на виконання заходів Загальнодержавної програми ( 516-17 ) (далі - підприємства).

4. Кошти Фонду спрямовуються на виконання таких щорічних завдань, визначених у додатку 2 до Загальнодержавної програми ( 516-17 ):

1) будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу "Вектор";

2) проектування, будівництво та експлуатація сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій;

3) переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації "Українське державне об'єднання "Радон" з метою створення умов для збирання та зберігання радіоактивних відходів;

4) забезпечення:

подальшого розвитку державної системи обліку радіоактивних відходів;

радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами, зменшення доз опромінення персоналу спеціалізованих підприємств та населення;

5) підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

6) розвиток нормативно-правової бази у сфері поводження з радіоактивними відходами, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, підготовка Національної доповіді про виконання Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

7) виконання комплексу пошукових, оціночних, науково-методичних, дослідницьких і проектних робіт з вибору майданчиків з метою розміщення геологічного сховища для захоронення довгоіснуючих і високоактивних радіоактивних відходів.

5. Розпорядники:

1) складають кошториси та плани спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) і подають їх для затвердження головному розпорядникові;

2) затверджують:

річні плани робіт підприємств з помісячним розписом;

плани використання коштів Фонду;

3) визначають пріоритетні завдання підприємств на поточний рік;

4) установлюють за погодженням з головним розпорядником результативні показники виходячи з переліку тих, що наведені у додатку 2 до Загальнодержавної програми ( 516-17 );

5) здійснюють контроль за виконанням річних планів робіт.

6. Підприємства:

1) використовують кошти Фонду у межах кошторисних призначень виключно для виконання річних планів робіт;

2) складають щомісяця звіти про виконання планів робіт за попередній період, які після розгляду та затвердження розпорядником є підставою для виділення коштів Фонду та здійснення платежів.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Фонду здійснюється відповідно до законодавства.

8. Перерахування коштів Фонду провадиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, що затверджений Державним казначейством.

9. Відкриття рахунків в органах Державного казначейства розпорядником і підприємствами та відображення проведених операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду, у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності про виконання державного бюджету здійснюється у порядку, встановленому Державним казначейством.

10. Підприємства подають щокварталу до 10 числа наступного місяця розпорядникам звіти про виконання планів робіт у натуральних, вартісних і результативних показниках та звіти про використання коштів.

Розпорядники подають щокварталу до 15 числа наступного місяця головному розпоряднику звіти про виконання планів робіт.

Головний розпорядник подає Мінфіну щокварталу до 20 числа наступного місяця звіт про виконання заходів, зазначених у пункту 2 цього Порядку з результатами аналізу та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

11. Контроль за цільовим і ефективним витрачанням коштів Фонду здійснюється в установленому законодавством порядку.