Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Положення про колегію Служби безпеки України

Відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) постановляю:

1. Затвердити Положення про колегію Служби безпеки України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 15 листопада 1996 року N 1086 "Про Положення про колегію Служби безпеки України".

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 липня 2009 року
N 515/2009

Затверджено
Указом Президента України
від 8 липня 2009 року N 515/2009

Положення
про колегію Служби безпеки України

1. Колегія Служби безпеки України (далі - колегія) є колегіальним дорадчим органом Служби безпеки України, який утворюється для погодженого вирішення питань діяльності Служби безпеки України, колективного обговорення важливих напрямів оперативно-службової діяльності.

2. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України, а також цим Положенням.

3. Колегія розглядає та вносить Голові Служби безпеки України пропозиції щодо шляхів виконання покладених на Службу завдань та з основних напрямів і проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами, вдосконалення контррозвідувальної та інших видів оперативно-службової діяльності Служби безпеки України, пропозиції з питань організації взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також взаємодії з органами безпеки іноземних держав з питань забезпечення національної безпеки України.

4. Персональний склад колегії формується у порядку, визначеному Законом України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ).

Головою колегії є Голова Служби безпеки України.

5. Основною організаційною формою роботи колегії є її засідання, які проводяться відповідно до затвердженого головою колегії плану засідань колегії, але не рідше ніж один раз на квартал. У разі потреби голова колегії скликає позачергове засідання колегії.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

Матеріали порядку денного засідання колегії надаються для попереднього вивчення членам колегії.

Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості членів колегії.

На засіданнях колегії головує голова колегії.

На засідання колегії можуть бути запрошені члени Громадської ради при Службі безпеки України, штатні та позаштатні радники Голови Служби безпеки України, співробітники Служби безпеки України, Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України, а також посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, інших державних органів, установ і організацій з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці. Персональний склад запрошених визначається головою колегії.

6. Результати обговорення на засіданні колегії питання мають характер пропозицій Голові Служби безпеки України. Зміст пропозицій Голові Служби безпеки України визначається в ході обговорення і приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За результатами розгляду на засіданні колегії питань порядку денного оформляється протокол, який підписується головою колегії та секретарем колегії. У разі якщо окремі члени колегії не згодні з прийнятими колегією пропозиціями, їх позиція відображається у протоколі засідання.

7. Прийняті колегією рішення оголошуються наказами Голови Служби безпеки України.

У разі розбіжностей позицій Голови Служби безпеки України і членів колегії щодо вирішення питань діяльності Служби безпеки України Голова Служби безпеки України проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Президентові України.

8. Для опрацювання питань, які вносяться на розгляд колегії, можуть утворюватися робочі групи із залученням відповідних фахівців органів і підрозділів Служби безпеки України.

9. Для узгодженого вирішення питань, що становлять взаємний інтерес для Служби безпеки України та інших державних органів, можуть проводитися спільні засідання колегій.

10. Для забезпечення діяльності колегії Голова Служби безпеки України призначає секретаря колегії та визначає його повноваження.

Глава Секретаріату Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО