Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Кримінально-процесуального
кодек
су України та деяких інших законодавчих
актів України у зв'язку з утворенням податкової
міліції

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.149 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 1506-VI від 11.06.20
09 -
набирає чинності з 01.01.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05):

1) у статті 32:

пункт 6-а після слова "заступники" доповнити словами "а також податкової міліції";

пункт 7 доповнити словами "слідчий податкової міліції";

2) статтю 101 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки";

3) статтю 102 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "слідчі податкової міліції";

4) у статті 112:

у частині другій слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 148-2" виключити;

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"У справах про злочини, передбачені статтею 80-1, частинами 2 і 3 статті 148-2 Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ), попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції. Якщо під час розслідування цих справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86-1, 87, 148, 148-3 - 148-5, 153-1, 156-3, 165 - 172, 194 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції".

У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

3. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.303, N 39, ст.572; 1993 р., N 11, ст.83; 1994 р., N 11, ст.52):

1) частину першу статті 5 доповнити абзацом такого змісту:

"органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції";

2) у статті 9:

частину першу доповнити словами "оперативного підрозділу податкової міліції";

частини другу і восьму після слів "Управлінням державної охорони України" доповнити словами "Державною податковою адміністрацією України" у відповідних відмінках.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI від 11.06.2009 )

5. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст.399; 1994 р., N 24, ст.178; 1996 р., N 17, ст.73):

преамбулу після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "осіб начальницького складу податкової міліції";

у частині другій статті 10 слова "і Міністерством внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України".

II. Прикінцеві положення

1. Попереднє слідство у кримінальних справах про злочини, які були порушені до набрання чинності цим Законом і які віднесені ним до підслідності податкової міліції, провадиться органами, що їх порушили.

2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 лютого 1998 року
N 85/98-ВР