Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
20.05.2009 N 347

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2009 р.за N 658/16674

Про затвердження Типового положення
про пожежно-технічну комісію

Відповідно до статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) наказую:

1. Затвердити Типове положення про пожежно-технічну комісію, що додається.

2. Начальникам головних управлінь Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановити контроль за створенням і організацією роботи пожежно-технічних комісій.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11.02.2004 N 70 "Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 221/8820.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Третьякова В.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр В.Шандра

Затверджено
Наказ МНС
20.05.2009 N 347

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 липня 2009 р.за N 658/16674

Типове положення
про пожежно-технічну комісію

1. Загальні положення

1.1. Пожежно-технічні комісії (далі - ПТК) можуть створюватися відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) на підприємствах (у тому числі сільськогосподарських), в установах та організаціях (далі - підприємства) незалежно від форм власності з кількістю працівників 50 і більше осіб, а на об'єктах із високим ступенем прийнятного ризику - незалежно від кількості працівників.

Метою створення ПТК є попередження пожеж і посилення протипожежного захисту підприємств, залучення до цієї роботи інженерно-технічних працівників, службовців, інших працівників.

1.2. У виняткових випадках (за погодженням з місцевими органами державного пожежного нагляду (далі - ДПН) і державного нагляду за охороною праці) функції ПТК може виконувати комісія з охорони праці.

1.3. На об'єктах із високим ступенем прийнятного ризику, промислових підприємствах (металургійних, машинобудівних, хімічних та інших), крім загальнооб'єктової, можуть створюватися цехові ПТК.

1.4. ПТК створюється за рішенням трудового колективу підприємства. На підставі цього рішення наказом керівника підприємства затверджується персональний склад ПТК та порядок її роботи.

На підставі цього Типового положення розробляється Положення про ПТК підприємства, яке затверджується його керівником та погоджується з місцевим органом ДПН.

1.5. ПТК у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також Положенням про ПТК підприємства.

ПТК в своїй діяльності повинна взаємодіяти і підтримувати постійні зв'язки з місцевим органом ДПН, профспілковими організаціями, комісією та службою з питань охорони праці підприємства.

2. Основні завдання та напрями роботи ПТК

2.1. На ПТК покладаються такі основні завдання:

2.1.1. Сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів ДПН.

2.1.2. Участь при прийнятті рішень щодо комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті підприємства і використання коштів на їх реалізацію, а також внесення питань з пожежної безпеки до колективного договору (угоди).

2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій (рекомендацій) адміністрації підприємства (органу самоврядування трудового колективу) щодо удосконалення протипожежного захисту.

2.1.4. Проведення серед працівників підприємства масової роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки. Проведення занять з евакуації робітників та службовців під час гасіння умовної пожежі або надзвичайної ситуації.

2.1.5. Здійснення контролю за впровадженням на підприємстві пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, із наявністю сертифікатів відповідності.

Брати участь у перевірках працівниками ДПН новобудов, об'єктів і приміщень, де проводиться реконструкція або технічне переоснащення, з метою виявлення порушень пожежної і техногенної безпеки.

2.2. ПТК з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу за такими напрямами:

2.2.1. Щокварталу проводить протипожежне обстеження усіх виробничих будівель, споруд, складів, лабораторій та інших приміщень підприємства з метою виявлення недоліків у технологічних процесах, роботі агрегатів, установок, в електрогосподарстві, опалювальних системах, у вентиляції, несправностей у системах протипожежного захисту, водопостачання, зв'язку, порушень в утриманні та використанні пожежної техніки, обладнання та інвентарю з оформленням акта про здійснення пожежно-технічного обстеження (додаток). Зазначений акт затверджується керівником підприємства, його копія надсилається до місцевого органу ДПН.

Під час обстеження ПТК перевіряє дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.

У разі виявлення невиконання раніше запропонованих заходів голова ПТК повинен надати (письмово) адміністрації підприємства пропозиції щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.

За результатами перевірок ПТК визначає шляхи, способи та терміни усунення виявлених порушень і несправностей.

2.2.2. Вносить пропозиції щодо протипожежного стану підприємства на обговорення адміністрації підприємства, на виробничих нарадах, зборах трудового колективу та громадських організацій. Пропонує адміністрації підприємства проект комплексу заходів з усунення наявних недоліків.

2.2.3. Бере участь у розробці з адміністрацією підприємства положень, правил, інструкцій, інших локальних нормативних актів з питань пожежної і техногенної безпеки, що діють у межах підприємства і є обов'язковими до виконання, та у здійсненні контролю за їх додержанням.

2.2.4. Надає допомогу адміністрації підприємства в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі, а також у пропаганді протипожежних заходів (шляхом організації відповідних оглядів, конкурсів, семінарів, навчань, лекцій тощо).

2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблення адміністрацією комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та про обов'язкове внесення цих питань у колективні договори (угоди).

2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм.

2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних пожежобезпечних технологій, сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, використанню для їх попередження виробничої автоматики.

2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи, спрямованої на посилення протипожежного і техногенного захисту підприємства.

2.2.9. Щокварталу перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини, здійснює контроль за справністю та цільовим використанням пожежної техніки та пожежно-технічного озброєння.

2.3. Керівник підприємства може доручати ПТК проведення інших заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної і техногенної безпеки підприємства.

3. Склад та порядок роботи ПТК.

Форми заохочення її членів

3.1. До складу ПТК входять інженерно-технічні працівники, діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів, експлуатацією та обслуговуванням електроустановок, систем водопостачання, зв'язку, виробничої автоматики, автоматичного протипожежного захисту тощо, а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки підприємства, уповноважені трудовим колективом з питань охорони праці, представники профспілок.

3.2. Голова ПТК, заступник голови та секретар ПТК обираються на її засіданні.

На посаду голови ПТК обирається головний інженер або один із заступників керівника підприємства, установи та організації, а на посаду секретаря - фахівець підприємства з питань пожежної безпеки.

3.3. ПТК здійснює свою діяльність на підставі планів, що розробляються на квартал або півріччя і затверджуються головою ПТК.

3.4. ПТК проводить засідання щокварталу.

Рішення ПТК оформлюються протоколами і впроваджуються наказами керівника.

3.5. ПТК щороку звітує про проведену нею роботу на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

3.6. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок, проведення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК звільняються від основної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробітку.

3.7. За наявності цехових ПТК загальнооб'єктова ПТК керує їх діяльністю, узагальнює запропоновані ними протипожежні заходи, вирішує питання поліпшення протипожежного стану підприємства в цілому і розробляє заходи щодо попередження пожеж на всіх пожежонебезпечних ділянках технологічних процесів виробництва.

3.8. За сумлінне виконання покладених обов'язків, безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану підприємства членам ПТК надаються матеріальні та моральні заохочення згідно із законодавством, які застосовуються на підприємстві.

Начальник Держпожбезпеки генерал-лейтенант
служби цивільного захисту Е.М.Улинець

Додаток
до Типового положення
про пожежно-технічну комісію

                   ЗАТВЕРДЖУЮ
(керівник підприємства)

                АКТ
про здійснення пожежно-технічного обстеження

 Комісія _________________________________________________________
(найменування підприємства)

у складі ________________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали)

у період з ____________________________________________ 20__ року
провела протипожежне обстеження _________________________________
_________________________________________________________________
(підприємство або структурні підрозділи, які перевірялися)

Комісія встановила:

1. Протипожежні заходи, що не виконані відповідно до акта
попереднього обстеження:

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Відповідальний | Новий термін |
| з/п | заходів | за виконання | виконання заходів |
| | | заходів | |
------------------------------------------------------------------

   2. Нові протипожежні заходи, які необхідно виконати:

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Відповідальний | Термін виконання |
| з/п | заходів | за виконання | заходів |
| | | заходів | |
------------------------------------------------------------------

   3. Запропоновані заходи щодо осіб, винних у невиконанні
протипожежних вимог:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається
на _______________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Вжиті заходи щодо винних осіб:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

____________________________
(підписи членів ПТК)

Начальник Держпожбезпеки
генерал-лейтенант
служби цивільного захисту Е.М.Улинець