Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
17.07.2009 N 2512

Про затвердження кваліфікаційної
характеристики працівника центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді,
який здійснює соціальне супроводження
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 N 564 "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу", від 26.04.2002 N 565 "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю", від 24.09.2008 N 866"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" наказую:

1. Затвердити кваліфікаційну характеристику працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Держсоцслужби Лук'янову Н.Л.

Міністр Ю.О.Павленко

Затверджено
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
17.07.2009 N 2512

Кваліфікаційна характеристика
працівника центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, який здійснює соціальне
супроводження прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу

Завдання та обов'язки. Відповідно до чинного законодавства забезпечує проведення попередньої роботи з кандидатами на створення сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема: веде облік звернень кандидатів та формує банк даних кандидатів, приймає документи, що подаються кандидатами, та надає їм необхідну допомогу у підготовці документів шляхом направлення листів-прохань до медичних закладів, установ тощо, спільно з відповідними службами у справах дітей здійснює відвідування кандидатів з метою ознайомлення з умовами їх проживання, визначення характеру сімейних стосунків щодо участі кандидата у програмі підготовки для прийомних батьків та батьків-вихователів.

Здійснює соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу шляхом реалізації заходів, спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу. Безпосередньо працює з прийомними батьками, батьками-вихователями, їх рідними дітьми, прийомними дітьми, дітьми-вихованцями.

Визначає потреби прийомних дітей, дітей-вихованців, а також прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу щодо створення сприятливих умов для розвитку, виховання та утримання дитини.

Складає та впроваджує план соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, за участю прийомних батьків, батьків-вихователів.

В ході соціального супроводження організовує заходи, спрямовані на адаптацію дитини у соціальному середовищі, створення умов для задоволення індивідуальних потреб дитини; підготовки дитини до виходу з прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу до самостійного життя, підтримку контактів дитини з її біологічними родичами, навчання та посилення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-вихователів тощо.

Впливає на подолання внутрішньосімейних конфліктів, надає необхідну консультативну допомогу.

Планує та здійснює ефективну взаємодію з іншими установами, організаціями, підприємствами та структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади в процесі соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Щорічно здійснює аналіз та готує інформацію щодо ефективності функціонування прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Ефективно застосовує професійні знання в практичній діяльності. Додержується професійної етики, поважає права прийомних батьків, батьків-вихователів, їх рідних дітей, прийомних дітей, дітей-вихованців.

Бере участь у супервізії.

У своїй роботі керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, даною характеристикою та посадовими інструкціями, положенням про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Повинен знати. Нормативно-правові акти, що регулюють питання розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейний кодекс України ( 2947-14 ). Цивільний кодекс України ( 435-15 ). Цивільний процесуальний кодекс ( 1618-15 ). Житловий кодекс України ( 5464-10 ). Закони України: "Про охорону дитинства" ( 2402-14 ) (стаття 24), "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" ( 2342-15 ), "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ), "Про громадянство" ( 2235-14 ), "Про органи і служби у справах дітей" ( 20/95-ВР ). Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Положення про прийомну сім'ю" ( 565-2002 ), "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" ( 564-2002 ), "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" ( 866-2008 ), повноваження та обов'язки структурних підрозділів центральних органів та органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку сімейних форм влаштування.

Особливості сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Концептуальні підходи щодо створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Порядок та умови фінансування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Стандарти фінансового забезпечення прийомних дітей та вихованців дитячих будинків сімейного типу. Грошове забезпечення прийомних батьків та батьків-вихователів.

Права дитини, яка виховується у прийомній сім'ї або дитячому будинку сімейного типу. Особливості розвитку і поведінки дітей, які влаштовуються у сім'ю, залежно від попереднього місця перебування. Особливості сімейного виховання. Специфіку розвитку, виховання і поведінки дітей з особливими потребами.

Методику здійснення соціального супроводження. Мету, завдання, основні форми, методи та етапи здійснення соціального супроводження. Структуру, зміст та особливості складання плану соціального супроводження.

Особливості роботи з новоствореними та давнофункціонуючими прийомними сім'ями і дитячими будинками сімейного типу.

Особливості інтервенції соціального працівника у прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу в ході соціального супроводження.

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідними програмними засобами; державну мову на рівні ділового спілкування та практичного застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта педагогічного, соціального, психологічного, юридичного, економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за фахом на посаді фахівця із соціальної роботи, соціального педагога, психолога або педагога: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років, для бакалавра - не менше 4 років, який пройшов спеціальну підготовку за Програмою, затвердженою наказом Мінсім'ямолодьспорту.

Директор Держсоцслужби Н.Л.Лук'янова