Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про зупинення дії деяких положень
постанов Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 року N 750,
від 29 липня 2009 року N 807 та N 810,
розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 року N 958-р

( Додатково див. Конституційне подання Президента
від 27.08.2009 )

Кабінетом Міністрів України видано постанови від 17 липня 2009 року N 750 "Питання Державної міграційної служби України", від 29 липня 2009 року N 807 "Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби", N 810 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", розпорядження від 29 липня 2009 року N 958-р "Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії", якими вирішив питання, пов'язані з функціонуванням Державної міграційної служби України.

Постановою N 750 затверджено Положення про Державну міграційну службу України (пункт 1) та встановлено, що Державна міграційна служба України є правонаступником Міністерства внутрішніх справ України і Державного комітету України у справах національностей та релігій у частині наданих їм повноважень у сфері міграції, імміграції та реєстрації фізичних осіб (крім протидії нелегальній міграції та контролю за додержанням громадянами і службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи) (абзац третій пункту 2). Водночас підпунктом 6 пункту 5 названого Положення встановлено, що Державна міграційна служба України має право проводити перевірку стану дотримання органами виконавчої влади, громадянами, підприємствами, установами та організаціями правил паспортної системи, вимог законодавства щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні. Постановою ( 750-2009 ) також ліквідовано Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, "що діє у складі Міністерства внутрішніх справ України, як урядовий орган державного управління" та утворено комісію з його ліквідації (пункти 5, 6), а також передбачено низку організаційних заходів, пов'язаних із ліквідацією названого Державного департаменту та утворенням Державної міграційної служби України.

Пунктом 6 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України N 750 (зі змінами, внесеними постановою від 29 липня 2009 року N 810), визначено, що Державна міграційна служба України здійснює свої повноваження, зокрема, через територіальні органи та підрозділи міграційної служби, які утворюються на базі територіальних органів та підрозділів служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб (управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) Міністерства внутрішніх справ України.

Постановою N 807 змінено загальну чисельність Міністерства внутрішніх справ України (пункт 2) та доручено, зокрема, Міністерству внутрішніх справ України разом із Міністерством фінансів України вирішити питання щодо передачі в установленому порядку відповідних бюджетних призначень від Міністерства внутрішніх справ України до Державної міграційної служби України у зв'язку з перерозподілом функцій (пункт 4). Водночас розпорядженням N 958-р Державній міграційній службі України виділено кошти в сумі 10 млн. гривень на безповоротній основі для поповнення статутного фонду державного підприємства "Документ" для здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ) з паперових на електронні носії, і доручено Міністерству фінансів України здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Постановою N 810 внесено зміни до низки актів Кабінету Міністрів України, якими, зокрема, змінено обсяг функцій Міністерства внутрішніх справ України.

Таким чином, Кабінет Міністрів України своїми актами ( 750-2009, 807-2009, 810-2009, 958-2009 ) вирішив питання щодо зміни обсягу функцій Міністерства внутрішніх справ України, пов'язаних із протидією незаконній міграції, зміни загальної структури та чисельності Міністерства внутрішніх справ України, що відповідно до частини першої статті 17, пункту 22 частини першої статті 85, пунктів 1, 2, 10 частини першої статті 92 Конституції України ( 254к/96-ВР ) віднесені до відання Верховної Ради України і мають вирішуватися виключно законами України.

Вирішивши підзаконними актами питання, віднесені Конституцією України ( 254к/96-ВР ) до повноважень парламенту і виключної сфери законодавчого регулювання, Кабінет Міністрів України порушив також норми статті 75, пункту 3 частини першої статті 85, статті 91 Конституції України ( 254к/96-ВР ), які відносять до відання Верховної Ради України прийняття законів, а також норми частини третьої статті 113, пункту 10 статті 116, частини першої статті 117 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави, що зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватись у своїй діяльності, зокрема, Конституцією України ( 254к/96-ВР ), здійснювати повноваження, визначені для Кабінету Міністрів України Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, видавати постанови і розпорядження в межах своєї компетенції.

Видавши акти ( 750-2009, 807-2009, 810-2009, 958-2009 ), про які йдеться, Кабінет Міністрів України порушив і вимоги частини другої статті 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ), за якою Конституція України ( 254к/96-ВР ) має найвищу юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України ( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, частин першої і другої статті 6 Конституції України ( 254к/96-ВР ), якою встановлено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) межах і відповідно до законів України, частини другої статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ), згідно з якою органи державної влади зобов'язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України.

Ураховуючи викладене, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Зупинити дію:

пунктів 1, 4-6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 750 "Питання Державної міграційної служби України" (зі змінами, внесеними постановою від 29 липня 2009 року N 810);

пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 807 "Деякі питання організації діяльності Державної міграційної служби", а також пункту 4 цієї постанови щодо передачі відповідних бюджетних призначень від Міністерства внутрішніх справ України до Державної міграційної служби України у зв'язку з перерозподілом функцій;

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 810 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року N 958-р "Питання переведення системи реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні носії".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 14 липня 2009 року N 544 "Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 643".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 27 серпня 2009 року
N 675/2009