Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний реєстр виборців

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 20, ст.282 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1616-VI від 21.08.20
09 -
набирає чинності з 10.09.2009 р. )

Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Державний реєстр виборців

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України ( 254к/96-ВР ) (далі - виборців).

Стаття 2. Основні завдання Реєстру

1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

2. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 цього Закону.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер Реєстру;

3) повнота і цілісність відомостей Реєстру;

4) достовірність відомостей Реєстру;

5) однократність включення виборця до Реєстру;

6) постійність Реєстру;

7) публічний характер Реєстру;

8) поновлювальність відомостей Реєстру;

9) захищеність Реєстру.

2. Законність і пріоритет прав людини при веденні Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

3. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.

4. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених цим Законом, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі даних.

5. Достовірність відомостей Реєстру забезпечується наявністю у відповідного органу ведення Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, встановлених цим Законом підстав включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру.

6. Однократність включення виборця до Реєстру вимагає, щоб виборець міг бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.

7. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне (в межах строків, встановлених цим Законом) зберігання персональних даних Реєстру.

8. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановлених цим Законом, а також інші передбачені цим Законом форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.

9. Поновлювальність відомостей Реєстру передбачає періодичну або ініціативну актуалізацію бази даних Реєстру (внесення чи знищення записів, зміну чи уточнення персональних даних Реєстру) у строки та в порядку, що встановлені цим Законом.

10. Захищеність Реєстру передбачає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення шляхом застосування засобів технічного захисту інформації, відповідних організаційно-правових заходів та встановлення юридичної відповідальності за порушення захищеності Реєстру.

Стаття 4. Мова ведення Реєстру

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

2. Для транслітерації українською мовою прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

2. За відсутності окремих персональних даних із переліку відомостей, зазначених у пунктах 1-5 частини першої, частині другій, пунктах 1-4 частини третьої або пунктах 1-3 частини четвертої статті 6, пунктах 2-4 частини першої статті 7, пунктах 1-11 частини п'ятої статті 8 цього Закону, до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

3. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.

Стаття 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця

1. До ідентифікаційних персональних даних, які однозначно визначають особу виборця, належать:

1) прізвище виборця;

2) власне ім'я (усі власні імена) виборця;

3) по батькові виборця;

4) дата народження виборця;

5) місце народження виборця.

2. У разі відсутності у виборця по батькові відповідно до звичаю національної меншини, до якої він належить, вноситься службова відмітка про відсутність по батькові.

3. Місце народження виборця, народженого в межах сучасної території України, зазначається відповідно до сучасного адміністративно-територіального устрою України. При цьому до Реєстру вносяться:

1) зазначення країни народження (Україна);

2) власна назва відповідного регіону України, зазначеного у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР );

3) власна назва району (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), до якого входить населений пункт народження;

4) категорія населеного пункту народження та його власна назва.

4. Зазначення місця народження виборця, народженого за межами сучасної території України, включає такі відомості, що вносяться до Реєстру:

1) сучасна назва відповідної країни;

2) для федеративних держав - назва відповідного суб'єкта федерації;

3) категорія населеного пункту народження та його власна назва.

Стаття 7. Персональні дані, які визначають місце та умови
голосування виборця

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать:

1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону;

2) номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець;

3) номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець;

4) відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав).

2. Територіальний виборчий округ та виборча дільниця, до яких відноситься виборець, встановлюються органом ведення Реєстру на підставі відомостей про виборчу адресу виборця у порядку, встановленому законом.

Стаття 8. Виборча адреса виборця

1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці.

2. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), якщо виборець не звернувся до відповідного органу ведення Реєстру щодо іншої виборчої адреси.

3. За мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця, аніж визначену відповідно до частини другої цієї статті.

4. Виборець, який не має зареєстрованого місця проживання, визначає свою виборчу адресу за погодженням з відповідним органом ведення Реєстру та спеціалізованим закладом, який здійснює відповідно до закону облік бездомних громадян.

5. Виборча адреса виборця включає відомості, зазначені у пунктах 1-10 (для виборців, які проживають або перебувають в Україні) або пунктах 1, 2, 11 (для виборців, які проживають або перебувають за межами України) цієї частини:

1) країна проживання (перебування);

2) регіон України, зазначений у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ), або субнаціональна адміністративно-територіальна одиниця (штат, провінція, земля тощо) іноземної країни проживання чи перебування;

3) район або місто обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, до складу якого входить населений пункт;

4) населений пункт (місто, селище, село);

5) вулиця (проспект, бульвар, площа, провулок, квартал, куток тощо);

6) номер будинку;

7) номер корпусу (крило будинку, блок, секція тощо);

8) номер квартири (кімнати);

9) інші відомості, які визначають виборчу адресу (номер військової частини, номер установи кримінально-виконавчої системи тощо);

10) поштовий індекс;

11) поштова адреса виборця за правилами країни проживання (перебування).

6. Порядок та строки тимчасової зміни виборцем місця його голосування (виборчої дільниці) без зміни його виборчої адреси визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.

Стаття 9. Службові персональні дані Реєстру

1. До службових персональних даних Реєстру належать:

1) дата набуття виборцем громадянства України;

2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до Реєстру, громадянство України яких припинено);

3) дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними);

4) дата поновлення дієздатності особи (для осіб, включених до Реєстру, чия дієздатність поновлена);

5) дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру);

6) дата скасування рішення суду про оголошення особи, включеної до Реєстру, померлою;

7) службова відмітка, зазначена у частині другій статті 5 цього Закону;

8) службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси);

9) посилання на документи (із зазначенням їх реквізитів), які є у розпорядженні органу ведення Реєстру та стали підставою для внесення запису або персональних даних до бази даних Реєстру, зміни (уточнення) цих персональних даних або знищення запису.

10) відомості, передбачені частиною другою цієї статті.

2. Відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, які зазнали зміни у порядку, встановленому цим Законом, зберігаються в попередній редакції як службові персональні дані Реєстру із зазначенням дати внесення зміни.

3. Дата набуття виборцем громадянства України визначається відповідно до статті 3 Закону України "Про громадянство України" ( 2235-14 ).

Стаття 10. Відносини виборців з Реєстром

1. Кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) знати про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених частинами першою - четвертою статті 26 цього Закону, зокрема знати, кому і з яких підстав була надана інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Законом;

5) звертатися у порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру.

2. Виборець надає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру, у випадках, передбачених цим Законом.

3. У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) цей виборець сприяє органам Реєстру в усуненні свого кратного включення.

Стаття 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних
виборців

1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України при створенні та веденні Реєстру забезпечують захист Реєстру: захист цілісності бази даних Реєстру, його апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних Реєстру, захист Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, безпеку персональних даних виборців відповідно до цього Закону та Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), міжнародних договорів у сфері захисту інформації, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Розпорядник Реєстру за погодженням з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України здійснює комплекс заходів для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних Реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України. Розпорядник Реєстру для забезпечення захисту даних Реєстру встановлює обов'язковий для органів ведення Реєстру порядок доступу до бази даних Реєстру, який, зокрема, передбачає персональну відповідальність осіб, уповноважених виконувати передбачені цим Законом дії щодо ведення Реєстру, за дотримання вимог цього Закону.

3. За порушення захисту Реєстру, несанкціонований доступ або зловживання доступом до Реєстру, порушення цілісності Реєстру, спотворення або незаконне знищення персональних даних Реєстру, незаконне копіювання бази даних Реєстру або її частини законами встановлюється адміністративна, кримінальна та інша юридична відповідальність.

Стаття 12. Публічний характер Реєстру

1. Публічний характер Реєстру має за мету дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ), міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України при веденні Реєстру.

2. Забезпечення публічного характеру Реєстру може допускати загальну доступність персональних даних виборців лише в обсязі та у спосіб, що встановлені цим Законом та необхідні для досягнення мети, зазначеної в частині першій цієї статті.

3. Кожен виборець у порядку здійснення публічного контролю може ознайомитися з персональними даними іншого виборця, що містяться в базі даних Реєстру, в обсязі та порядку, встановлених цим Законом.

4. Політичні партії, які мають свої фракції у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політичні партії, що входять до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, здійснюють публічний контроль ведення Реєстру у межах, встановлених цим Законом.

Стаття 13. Форма ведення Реєстру

1. Реєстр ведеться в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

2. Для ведення Реєстру застосовуються системи кодування, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Системи класифікації, необхідні для функціонування Реєстру ( 563-2007 ), розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3. Персональні дані виборця вносяться до бази даних Реєстру у формі запису - сукупності всіх персональних даних виборця, передбачених статтями 5-9 цього Закону. Кожному виборцю відповідає один запис у Реєстрі.

4. Некоректними відомостями вважаються виявлені під час проведення контролю персональних даних у порядку, встановленому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону, або засобами візуального чи автоматизованого контролю такі відомості:

1) запис або персональні дані, які на момент їх внесення до бази даних Реєстру виявляються уже попередньо внесеними до Реєстру;

2) запис, повторно внесений до бази даних Реєстру;

3) взаємно суперечливі (помилкові) персональні дані виборця.

5. При виявленні кількох записів, що стосуються одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру), за рішенням розпорядника Реєстру у базі даних Реєстру залишається один запис. Інші записи, що стосуються цього виборця, знищуються у порядку, встановленому цим Законом. Виправлення інших некоректних відомостей здійснюється у порядку, встановленому статтями 19, 20, 22, 23 цього Закону.

Розділ II
Органи Державного реєстру виборців

Стаття 14. Органи Державного реєстру виборців

1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру);

2) органи ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру);

3) регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі - регіональні органи адміністрування Реєстру).

2. Розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія. Розпорядник Реєстру:

1) забезпечує та контролює дотримання вимог цього Закону при створенні та веденні Реєстру;

2) забезпечує організаційне і технологічне функціонування Реєстру;

3) має доступ у режимі читання до всієї бази даних Реєстру;

4) забезпечує контроль цілісності бази даних Реєстру, повноти і коректності персональних даних Реєстру та ініціює проведення органами ведення Реєстру перевірки виявлених некоректних відомостей Реєстру; ( Пункт 4 частини другої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VI від 21.08.2009 )

5) надає органам ведення Реєстру право доступу до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до цього Закону;

6) здійснює ведення системних класифікаторів; ( Частину другу статті 14 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1616-VI від 21.08.2009 )

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

3. Рішення розпорядника Реєстру, прийняте в межах його повноважень, є обов'язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, політичними партіями, підприємствами, закладами, установами, організаціями усіх форм власності.

4. Розпорядник Реєстру не уповноважений вносити записи до Реєстру, зміни до персональних даних Реєстру та знищувати записи Реєстру.

5. Органом ведення Реєстру є:

1) у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації;

2) у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради;

3) у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради.

6. Повноваження органу ведення Реєстру поширюються на територію відповідного району, міста, району у місті та підпорядкованих відповідній раді. ( Частина шоста статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

7. Органи ведення Реєстру мають доступ до бази даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру. Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому цим Законом та розпорядником Реєстру. Орган ведення Реєстру має свою печатку, зразок якої затверджується розпорядником Реєстру. ( Частина сьома статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

8. Регіональним органом адміністрування Реєстру є:

1) в Автономній Республіці Крим - відповідний структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим; ( Пункт 1 частини восьмої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

2) в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації.

9. Повноваження регіонального органу адміністрування Реєстру поширюються відповідно на територію Автономної Республіки Крим, області, міста Києва чи Севастополя та підпорядковані населені пункти. ( Частина дев'ята статті 14 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

10. Регіональні органи адміністрування Реєстру здійснюють організаційну підтримку, забезпечують взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Реєстру, контролюють виконання рішень розпорядника Реєстру. Регіональний орган адміністрування Реєстру має доступ у режимі читання до статистичних відомостей Реєстру бази даних Реєстру. ( Частина десята статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

11. Функції органу ведення Реєстру та регіонального органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають або перебувають за межами України, здійснює відповідний структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України.

Стаття 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних
Реєстру

1. Орган ведення Реєстру має доступ до записів Реєстру відповідно до частини сьомої статті 14 цього Закону.

2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів, внесення змін до бази даних Реєстру, знищення записів бази даних Реєстру з підстав та в порядку, встановлених цим Законом та прийнятими відповідно до цього Закону рішеннями розпорядника Реєстру, здійснюються в режимі реального часу органом ведення Реєстру. Внесення змін щодо виборчої адреси виборця здійснюється в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

3. Програмні та інші засоби доступу надаються працівникам органу ведення Реєстру розпорядником Реєстру. ( Стаття 15 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

Розділ III
Ведення Державного реєстру виборців

Стаття 16. Дії щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру;

( Пункт 4 частини першої статті 16 виключено на підставі Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

2. Організаційно-правова підготовка і виконання дій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюються відповідним органом ведення Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру. ( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

3. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру. ( Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

Стаття 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру

1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення Реєстру. ( Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

2. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують набуття особою права голосу: ( Абзац перший частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

1) у зв'язку з досягненням особою віку 18 років;

2) у зв'язку з набуттям особою громадянства України;

3) у зв'язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;

4) у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.

3. Підставою для видання наказу про внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, є подані у встановленому порядку до відповідного органу ведення Реєстру документи, які підтверджують відповідні зміни. ( Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

4. У разі виявлення в результаті візуального та автоматизованого контролю неповноти або некоректності відомостей про виборця, включеного до Реєстру, підставою для видання розпорядження про внесення змін є документи, які підтверджують відповідні зміни. ( Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

5. Підставою для видання наказу про знищення запису Реєстру є: ( Абзац перший частини статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

1) закінчення встановленого цією статтею строку збереження запису про виборця, який помер або громадянство України якого припинено;

2) виявлення кратного включення виборця до Реєстру. ( Пункт 2 частини статті 17 в редакції Закону N 1616-VІ від 21.08.2009 )

6. Запис, що міститься у базі даних Реєстру, щодо особи, яка померла або громадянство України якої припинено, зберігається з відповідною службовою відміткою протягом п'ятнадцяти років після настання зазначених обставин.

7. Візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру здійснюється органом ведення Реєстру постійно у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

Стаття 18. Порядок подання документів до органу ведення
Реєстру

Документи, зазначені в частинах другій та третій статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:

1) звернення особи за власною ініціативою;

2) періодичного поновлення персональних даних Реєстру;

3) уточнення персональних даних Реєстру.

Стаття 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до
органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання на території України щодо свого включення до Реєстру.

2. Особа, зазначена в частині першій цієї статті, подає до органу ведення Реєстру письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру, із зазначенням відомостей про себе, вказаних у статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, та документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Особі, яка є військовослужбовцем строкової служби, для подання такої заяви надається відпустка на строк, достатній для звернення до органу ведення Реєстру.

3. Особа, яка набула права голосу і проживає чи на час набуття права голосу перебуває за межами України, може звернутися щодо свого включення до Реєстру до консульської установи за місцем свого проживання чи перебування із заявою за формою, зазначеною в частині другій цієї статті. Разом із заявою подається документ, що посвідчує особу і громадянство виборця, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Керівник консульської установи України невідкладно передає заяву до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

4. Виборча адреса особи, яка звернулася із заявою щодо свого включення до Реєстру, визначається відповідно до частин другої - четвертої статті 8 цього Закону. Виборчою адресою військовослужбовця вважається поштова адреса відповідної військової частини. Виборча адреса особи, яка проживає чи перебуває за межами України, визначається як поштова адреса її місця проживання чи перебування за правилами країни проживання (перебування).

5. Орган ведення Реєстру перевіряє, чи особа, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, не була до цього часу включеною до Реєстру, а також перевіряє відомості, зазначені в заяві та необхідні для внесення запису до Реєстру, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону.

6. За наявності підстав, визначених частиною другою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає письмове розпорядження про внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому на підставі виборчої адреси визначаються номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких віднесений виборець.

7. У разі включення виборця до Реєстру орган ведення Реєстру надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру. У довідці зазначаються персональні дані виборця, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, а також дата його включення до Реєстру. Довідка підписується керівником органу ведення Реєстру та засвідчується печаткою цього органу. Орган ведення Реєстру веде облік осіб, яким цим органом видані довідки про включення до Реєстру.

8. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви особи, зазначеної в частинах першій чи третій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що така особа не має права голосу;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною п'ятою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;

3) якщо встановлено, що така особа вже включена до Реєстру за цією чи іншою виборчою адресою.

9. Особі, яка звернулася із заявою про включення до Реєстру, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на адресу, зазначену в заяві як виборча адреса особи.

10. У разі відмови з підстави, передбаченої пунктом 3 частини восьмої цієї статті, у повідомленні, зазначеному в частині дев'ятій цієї статті, вказується виборча адреса, за якою ця особа внесена до Реєстру. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій цієї статті, разом із повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу. Якщо запис про виборця було внесено до Реєстру іншим органом ведення Реєстру, у повідомленні вказується відповідний орган ведення Реєстру.

Стаття 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою
до органу ведення Реєстру щодо зміни його
персональних даних

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пункті 1 частини першої статті 7 цього Закону, може звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (належно засвідчені копії документів), які підтверджують ці зміни, та довідка про включення особи до Реєстру, зазначена в частині сьомій статті 19 цього Закону. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається із заявою до відповідної консульської установи України, яка невідкладно передає заяву та додані до неї документи до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

2. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає заяву до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою, до якої додаються документи (належно засвідчені копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

3. Орган ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За наявності підстав, визначених частиною третьою статті 17 цього Закону, керівник органу ведення Реєстру видає розпорядження про внесення відповідних змін до персональних даних виборця у Реєстрі (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

4. У разі звернення виборця із заявою щодо зміни виборчої адреси, пов'язаної або не пов'язаної із зміною реєстрації місця проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), орган ведення Реєстру вивчає обґрунтованість заяви. За підсумками вивчення керівник органу ведення Реєстру може прийняти таке рішення:

1) видати розпорядження про внесення до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо зміна виборчої адреси виборця відбувається в межах території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

2) звернутися до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця (якщо попередня виборча адреса виборця не належить до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру);

3) відмовити виборцю у внесенні зміни до його виборчої адреси.

5. У разі внесення змін до персональних даних Реєстру орган ведення Реєстру, який вніс зміни, письмово повідомляє про це виборця. Разом із повідомленням, яке надсилається на виборчу адресу виборця, йому надсилається нова довідка про включення до Реєстру, передбачена частиною сьомою статті 19 цього Закону, із зазначенням змінених персональних даних виборця, а також дати первинного включення виборця до Реєстру та дати внесення цих змін.

6. Керівник органу ведення Реєстру відмовляє у задоволенні заяви виборця, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, з таких підстав:

1) якщо встановлено, що особа, яка звернулася із заявою, не включена до Реєстру;

2) якщо перевіркою, передбаченою частиною третьою цієї статті, виявлено невідповідність у змісті відомостей, зазначених у заяві та наданих відповідними органом, закладом, установою чи організацією;

3) якщо заяву про зміну виборчої адреси визнано необґрунтованою;

4) якщо встановлено, що до Реєстру вже внесено відповідні зміни до персональних даних виборця.

7. Особі, яка звернулася із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, повідомляється у письмовій формі про відмову в задоволенні заяви із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови. Таке повідомлення надсилається на виборчу адресу виборця. У разі відмови у зміні виборчої адреси виборця зазначене повідомлення надсилається на виборчу адресу відповідно до даних Реєстру і на адресу, яку виборець просив визнати його виборчою адресою.

8. У разі якщо виборець, який звернувся із заявою, зазначеною у частинах першій чи другій цієї статті, виявився не включеним до Реєстру, орган ведення Реєстру перевіряє відомості, зазначені в заяві, надсилаючи запит до відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. Про проведення такої перевірки повідомляється виборець, якого стосується перевірка. Рішення щодо включення цього виборця до Реєстру приймається в порядку, встановленому частинами шостою та сьомою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей щодо нього.

Стаття 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру

1. Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до органу ведення Реєстру в Україні щодо змісту його особистих персональних даних у Реєстрі, надаючи при цьому паспорт громадянина України або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Виборець, у персональних даних якого в Реєстрі зазначено про його постійну нездатність пересуватися самостійно, може письмово уповноважити на таке звернення іншу особу.

2. Виборець, який проживає або перебуває за межами України, може особисто подати запит, зазначений у частині першій цієї статті, до консульської установи України за місцем проживання чи перебування, надаючи при цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт або (якщо особа недавно набула громадянства України) тимчасове посвідчення громадянина України. Консульська установа невідкладно передає запит до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

3. Орган ведення Реєстру, який отримав запит, зазначений у частинах першій або другій цієї статті, не пізніш як на третій робочий день після отримання запиту надсилає на виборчу адресу виборця повний роздрук усіх його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6, частині першій статті 7, частинах першій і другій статті 9 цього Закону, що містяться у відповідному записі Реєстру. Зазначений роздрук засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою цього органу.

4. У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до будь-якого органу ведення Реєстру, вказавши при цьому свою виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за прізвищем будь-якого виборця та його можливою виборчою адресою - інших відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, про всіх виборців за цією виборчою адресою із зазначенням наявного у них права голосу або про відсутність записів про виборця із зазначеним прізвищем за такою виборчою адресою;

2) за вказаною у запиті виборчою адресою - кількість виборців (без зазначення їх персональних даних), внесених до Реєстру, які мають цю виборчу адресу, або про відсутність записів у Реєстрі з такою виборчою адресою;

3) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних, передбачених частиною першою статті 6 цього Закону, усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

4) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

5. Орган ведення Реєстру перевіряє відповідність імені виборця - суб'єкта звернення із запитом та вказаної ним виборчої адреси. У разі невідповідності цих відомостей персональним даним цього виборця у Реєстрі орган ведення Реєстру надсилає на вказану в запиті виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням змісту невідповідності даних як підстави відмови.

6. Якщо запит, зазначений у частині четвертій цієї статті, надісланий до органу ведення Реєстру, повноваження якого не поширюються на територію, до якої належить виборча адреса, село, селище, місто, район у місті чи іноземна країна, яких стосується запит, орган ведення Реєстру надсилає суб'єкту звернення на його виборчу адресу відмову в задоволенні запиту із зазначенням підстави цієї відмови.

7. У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси орган ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по суті запиту. Відповідь підписується керівником органу ведення Реєстру та скріплюється печаткою органу. Якщо відповідний запис було внесено до Реєстру цим органом ведення Реєстру, проте виборцю не було видано довідку про включення до Реєстру, зазначену в частині сьомій статті 19 цього Закону, разом з повідомленням виборцю надсилається відповідна довідка на його виборчу адресу.

Стаття 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних
Реєстру

1. Органи ведення Реєстру здійснюють щоквартальне поновлення бази даних Реєстру. Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, які надаються органу ведення Реєстру органами, закладами, установами, організаціями, зазначеними в частинах третій - дев'ятій та дванадцятій цієї статті.

2. Передбачені цією статтею відомості надаються до відповідного органу ведення Реєстру за три попередні календарні місяці:

1) до 5 березня кожного року - за грудень попереднього року, січень та лютий поточного року;

2) до 5 червня кожного року - за березень, квітень, травень поточного року;

3) до 5 вересня кожного року - за червень, липень, серпень поточного року;

4) до 5 грудня кожного року - за вересень, жовтень, листопад поточного року.

3. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства внутрішніх справ України подає відомості:

1) про громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом останніх трьох календарних місяців виповнилося 18 років;

2) про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили реєстрацію місця проживання в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

5) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

6) про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців.

4. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу Міністерства юстиції України подає відомості:

1) про виборців, які проживали на відповідній території та померли протягом останніх трьох календарних місяців (що підтверджено виданим свідоцтвом про смерть);

2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців змінили прізвище, ім'я, по батькові, дату або місце народження.

5. Командир військової частини (формування), дислокованої в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, подає відомості:

1) про виборців - військовослужбовців строкової служби, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проходження служби у цій військовій частині (формуванні);

2) про інших виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для проживання на території дислокації цієї військової частини (формування);

3) про виборців (у тому числі військовослужбовців строкової служби), які протягом останніх трьох календарних місяців вибули з території дислокації цієї військової частини (формування).

6. Керівник відповідного районного (міського, районного у місті) органу опіки та піклування подає відомості:

1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців були визнані судом недієздатними, внаслідок чого щодо них була встановлена опіка;

2) про осіб, щодо яких судом протягом останніх трьох календарних місяців було скасовано рішення про визнання їх недієздатними, внаслідок чого щодо них була припинена опіка.

7. Керівник відповідного місцевого органу Державного департаменту України з питань виконання покарань подає відомості:

1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців прибули для відбування покарання до установ, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

2) про виборців, які відбували покарання в установах, розташованих у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, і протягом останніх трьох календарних місяців вибули з цих установ.

8. Керівник розташованого в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці спеціалізованого закладу, який відповідно до закону здійснює облік бездомних громадян, подає відомості:

1) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зареєстровані за юридичною адресою закладу;

2) про виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з реєстрації за юридичною адресою закладу.

9. Керівник консульської установи України подає до органу ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України відомості:

1) про громадян України, які перебувають на консульському обліку, котрим протягом останніх трьох календарних місяців виповнилося 18 років;

2) про осіб, які протягом останніх трьох календарних місяців набули громадянства України та отримали тимчасове посвідчення громадянина України або паспорт громадянина України;

3) про осіб, громадянство України яких припинено протягом останніх трьох календарних місяців;

4) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців стали на консульський облік на території відповідного консульського округу;

5) про громадян України - виборців, які протягом останніх трьох календарних місяців зняті з консульського обліку на території відповідного консульського округу;

6) про громадян України - виборців, які на цей час є військовослужбовцями військових частин (формувань) України, що дислокуються за межами України на відповідній території.

10. Подання, передбачені частинами третьою - дев'ятою цієї статті, включають відомості, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, про кожну відповідну особу. Подання, передбачені частинами третьою - сьомою цієї статті, крім того, включають адресу житла виборця, за якою зареєстровано (щодо прибулих) або було зареєстровано (щодо вибулих) його місце проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ). Подання, передбачені частиною дев'ятою цієї статті, включають також зазначення країни проживання (перебування) виборця та його поштову адресу за правилами країни проживання (перебування).

11. Подання, передбачені частинами третьою - дев'ятою цієї статті, подаються на паперовому носії у вигляді списку, який має наскрізну нумерацію записів та наскрізну нумерацію аркушів. Достовірність відомостей подання засвідчується на кожному аркуші підписом керівника відповідного державного органу, закладу, установи, командира військової частини (формування), який скріплюється печаткою. Форма списку встановлюється розпорядником Реєстру. Разом із зазначеним документом надається його електронний файл.

12. Сільський, селищний, міський голова або інша посадова особа, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, подає до органу ведення Реєстру відомості про найменування нових та перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів, кутків тощо), присвоєння номерів новим будинкам і зміну нумерації існуючих будинків у відповідному населеному пункті. Зазначені відомості засвідчуються підписом цієї посадової особи та скріплюються печаткою відповідної місцевої ради.

13. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частинами третьою - дев'ятою цієї статті, щодо кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості, може прийняти рішення:

1) про внесення запису щодо виборця до бази даних Реєстру - за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 17 цього Закону;

2) про внесення відповідних змін до персональних даних виборця - за наявності підстав, передбачених частиною третьою статті 17 цього Закону;

3) про звернення до розпорядника Реєстру щодо зміни персональних даних виборців, які прибули на відповідну територію;

4) про внесення службових відміток до персональних даних виборців, які вибули з відповідної території.

14. Керівник органу ведення Реєстру на підставі відомостей, передбачених частиною дванадцятою цієї статті, приймає рішення щодо внесення змін до виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються ці відомості.

15. Якщо прийнято рішення про зміни в адміністративно-територіальному устрої, про перейменування адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту, керівник органу ведення Реєстру на підставі відповідного акта про зміни чи перейменування приймає рішення про внесення відповідних змін до місця народження або виборчої адреси кожного виборця (особи), якого (якої) стосуються зміни.

16. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дев'ятою цієї статті, вказані особи, які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення до Реєстру записів про цих виборців. Прийняття рішення та внесення записів здійснюються у порядку, встановленому частинами четвертою - восьмою статті 19 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

17. Якщо зі змісту відомостей, передбачених частинами третьою - дев'ятою цієї статті, випливає, що персональні дані окремого виборця, виборча адреса якого відноситься до території, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, зазнали зміни, зокрема якщо виборча адреса окремого виборця зазнала зміни в межах цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення змін до персональних даних такого виборця. Прийняття рішення та внесення змін до персональних даних здійснюються у порядку, встановленому частиною третьою статті 20 цього Закону. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

18. Стосовно виборців, котрі, відповідно до відомостей, передбачених частинами третьою - дев'ятою цієї статті, прибули на територію, на яку поширюються повноваження органу ведення Реєстру, і попередня виборча адреса яких знаходилася за межами цієї території, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення про звернення до розпорядника Реєстру щодо доручення органові ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця внести до Реєстру зміни щодо виборчої адреси виборця. У такому зверненні щодо виборців, які прибули на відповідну територію, повинні міститися їх персональні дані, передбачені частиною першою статті 6 цього Закону, а також попередня та нова виборчі адреси. Перед прийняттям рішення орган ведення Реєстру може звернутися до виборця стосовно перевірки чи уточнення відомостей про нього.

Стаття 23. Уточнення персональних даних Реєстру

1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру з 1 вересня до 30 листопада кожного року шляхом звернення до виборців, включених до Реєстру, з пропозицією уточнити свої персональні дані. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється одночасно з відповідним черговим поновленням персональних даних Реєстру відповідно до статті 22 цього Закону.

2. З 1 до 21 вересня поточного року орган ведення Реєстру надсилає кожному виборцю, який включений до Реєстру і виборча адреса котрого відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру, іменне повідомлення за формою, встановленою розпорядником Реєстру. Повідомлення надсилається на виборчу адресу за відомостями Реєстру.

3. В іменному повідомленні, передбаченому частиною другою цієї статті, зазначається інформація про права виборця щодо Реєстру відповідно до частини першої статті 10 цього Закону та пропонується перевірити свої персональні дані, усунути невідповідності та неточності в записі про себе, а також роз'яснюється порядок звернення до органу ведення Реєстру щодо усунення невідповідностей та неточностей. До іменного повідомлення додається роздрук персональних даних виборця відповідно до частини третьої статті 21 цього Закону.

4. У разі якщо виборець до 30 вересня поточного року або в інші строки, встановлені відповідно до частини дев'ятої цієї статті, не отримав іменне повідомлення, зазначене у частині другій цієї статті, чи відомості, вказані в роздруку персональних даних, зазначеному в частині третій цієї статті, містять невідповідності чи неточності, а також у разі наявності у виборця достовірної інформації щодо невідповідностей чи неточностей у персональних даних інших осіб, виборець може звернутися до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою у порядку, передбаченому статтею 20 цього Закону.

5. Орган ведення Реєстру вивчає звернення, отримані у процесі уточнення персональних даних Реєстру, та за підсумком вивчення при виявленні належних підстав, встановлених цим Законом, виконує дії з ведення Реєстру в порядку, передбаченому статтями 19, 20, 22 цього Закону.

6. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз'яснення порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру, публікується в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду, зазначеного в частині першій цієї статті, або, у разі зміни строків проведення уточнення персональних даних відповідно до частини дев'ятої цієї статті, - протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.

7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування сприяють інформуванню громадян України про строки проведення уточнення персональних даних Реєстру, про права громадян щодо перевірки своїх персональних даних.

8. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва та консульські установи України вживають відповідних заходів для інформування громадян України, які проживають чи перебувають за межами України, зокрема шляхом розміщення повідомлення, зазначеного в частині шостій цієї статті, у доступних громадянам України друкованих засобах масової інформації країни перебування із зазначенням адрес і телефонів консульських установ для подання відомостей громадянами України, які проживають чи перебувають на території відповідної держави.

9. Якщо строки, вказані у частинах першій та другій цієї статті, збігаються зі строками виборчого процесу виборів Президента України, народних депутатів України, чергових місцевих виборів або позачергових місцевих виборів, які проводяться на всій території України, або процесу всеукраїнського референдуму, чергове уточнення персональних даних Реєстру здійснюється у строки, встановлені розпорядником Реєстру, однак повинно розпочатися не пізніш як за 180 днів до дня голосування на відповідних виборах чи референдумі і тривати не менш як 90 днів.

Стаття 24. Здійснення політичними партіями публічного
контролю ведення Реєстру

1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політична партія, що входить до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю ведення Реєстру у межах, встановлених цією статтею.

2. За письмовою вимогою політичної партії, зазначеної у частині першій цієї статті, розпорядник Реєстру надає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка включає відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, розділену на частини відповідно до органів ведення Реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

3. Копія бази даних Реєстру, зазначена у частині другій цієї статті, може бути надана уповноваженому представнику політичної партії протягом місяця після завершення щорічного уточнення Реєстру, передбаченого статтею 23 цього Закону, а також не пізніш як за 60 днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах або позачергових місцевих виборах, які проводяться на всій території України.

4. Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру із дотриманням вимог законодавства України.

5. Розпорядник Реєстру забезпечує захист електронних копій бази даних Реєстру від несанкціонованого копіювання, а також фіксацію технічними засобами спроб порушення такого захисту. За письмовим дозволом розпорядника Реєстру політична партія може самостійно виготовити по одній вторинній електронній копії кожної окремої частини бази даних Реєстру.

6. Не пізніш як через місяць після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов'язана повернути розпоряднику Реєстру отриману раніше копію бази даних Реєстру та всі копії окремих частин, виготовлені нею відповідно до частини п'ятої цієї статті.

7. Політична партія, яка за підсумками виборів народних депутатів України перестала відповідати вимогам частини першої цієї статті, втрачає право отримувати надалі копії бази даних Реєстру. Така партія зобов'язана не пізніш як через три місяці після цих виборів повернути розпоряднику Реєстру отриману раніше копію бази даних Реєстру та всі копії окремих частин, виготовлені нею відповідно до частини п'ятої цієї статті.

8. Неповернення політичною партією розпоряднику Реєстру копій баз даних Реєстру та копій окремих частин з підстав і в строки, зазначені у частинах шостій та сьомій цієї статті, виявлення незаконно виготовлених або розповсюджених вторинних копій бази даних Реєстру чи її будь-якої частини з використанням примірника копії, який був наданий відповідній партії, є підставою для відмови в отриманні партією копії бази даних Реєстру наступного разу, а також для розгляду питання про притягнення до відповідальності у встановленому законом порядку осіб, винних у незаконному копіюванні та розповсюдженні персональних даних Реєстру.

9. За підсумком перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса (адреса житла) котрих відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру. Орган ведення Реєстру здійснює перевірку обґрунтованості заяви та вживає відповідних заходів у порядку, передбаченому статтями 19 і 20 цього Закону.

Стаття 25. Фінансування Реєстру

Фінансування діяльності щодо створення та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.

Розділ IV
Використання персональних даних
Державного реєстру виборців

Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. При підготовці до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:

1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;

2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;

3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;

4) перевірки відомостей про виборців, передбаченої у частині другій цієї статті.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані відповідними виборчими комісіями для перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, висування кандидата (кандидатів) на виборах Президента України, виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю ведення Реєстру у порядку та в межах, встановлених цим Законом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних загальнодержавної системи обліку фізичних осіб після її створення.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду. Розпорядник Реєстру або орган ведення Реєстру протягом семи днів з дня надання персональних даних виборця на виконання рішення суду інформує про це відповідного виборця, надсилаючи повідомлення на його виборчу адресу.

Стаття 27. Складання попередніх списків виборців

1. У разі призначення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму всі органи ведення Реєстру на території України складають попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць в установах кримінально-виконавчої системи, на полярних станціях і у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них. Орган ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України складає попередні списки виборців для кожної постійної закордонної виборчої дільниці.

2. У разі призначення чергових місцевих виборів або позачергових місцевих виборів, які проводяться на всій території України, усі органи ведення Реєстру на території України складають попередні списки виборців для кожної звичайної виборчої дільниці, а також для постійних спеціальних виборчих дільниць у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами населених пунктів на значній віддалі від них. До списку виборців у військовій частині (формуванні), дислокованій за межами населених пунктів на значній віддалі від них, не включаються військовослужбовці строкової служби. Для закордонних виборчих дільниць, а також для спеціальних виборчих дільниць на полярних станціях, в установах кримінально-виконавчої системи попередні списки виборців не складаються.

3. У разі призначення окремих місцевих виборів або місцевого референдуму попередні списки виборців складаються відповідними органами ведення Реєстру для типів дільниць, зазначених у частині другій цієї статті, розміщених на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої проводяться місцеві вибори або місцевий референдум.

4. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються виборці, які відносяться до цієї дільниці відповідно до їх персональних даних у базі даних Реєстру. До списку виборців не включаються особи, записи щодо яких містяться у базі даних Реєстру, однак які відповідно до персональних даних Реєстру не мають права голосу, померли або вибули (у тому числі тимчасово на день голосування) зі своєї виборчої адреси.

5. Попередні списки виборців складаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією з дотриманням вимог частин шостої та сьомої цієї статті.

6. Попередній список виборців має наскрізну нумерацію виборців. Відомості про виборців у списку зазначаються в порядку їх виборчих адрес так, щоб відомості про виборців з однаковою виборчою адресою у списку виборців були розміщені поруч. У попередньому списку виборців зазначаються:

1) прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) виборця;

2) рік народження (для виборців, яким 18 років виповнилося у рік проведення виборів, - дата народження);

3) виборча адреса виборця (без зазначення поштового індексу і країни проживання);

4) відмітка про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за необхідності).

7. Попередній список виборців для кожної дільниці виготовляється у двох примірниках. Кожен примірник попереднього списку виборців для відповідної звичайної або постійної спеціальної виборчої дільниці на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру і скріплюється печаткою цього органу.

8. Строки складання попередніх списків виборців, строки і порядок їх передання до відповідних окружних чи територіальних виборчих комісій визначаються відповідним законом про вибори або референдуми.

9. Попередні списки виборців для спеціальних виборчих дільниць у стаціонарних лікувальних закладах, а також на тимчасових (утворених тільки на період виборчого процесу чи процесу референдуму) спеціальних та закордонних виборчих дільницях складаються відповідними дільничними виборчими комісіями у строки і в порядку, визначені відповідним законом про вибори або референдуми.

Стаття 28. Уточнення попередніх списків виборців

1. Уточнення попередніх списків виборців здійснюється у строки та в порядку, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.

2. Виборчі комісії передають до відповідного органу ведення Реєстру власні звернення, звернення виборців, інших суб'єктів виборчого процесу щодо невключення, неправильного включення до попереднього списку виборців чи неправильностей у відомостях про виборця.

3. Дільничні виборчі комісії, які самостійно склали попередні списки виборців відповідно до частини дев'ятої статті 27 цього Закону, передають відомості про виборців, включених до цих списків (у тому числі у порядку уточнення), а також про виборців, виключених із цих списків в порядку уточнення, відповідним органам ведення Реєстру за виборчими адресами цих виборців.

4. До відомостей, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, додаються оригінали всіх звернень громадян щодо усунення неправильностей у списках виборців та додатки до цих звернень, а також подання керівників закладів, установ, капітанів суден, командирів військових частин (формувань), на підставі яких складалися та уточнювалися дільничними комісіями попередні списки виборців.

5. Орган ведення Реєстру, який отримав звернення та документи, зазначені в частинах другій - четвертій цієї статті, проводить перевірку цих відомостей у порядку, передбаченому статтями 19 та 20 цього Закону, та при підтвердженні цих відомостей вносить відповідні зміни до персональних даних виборців у Реєстрі. Про підсумок розгляду звернення (внесення змін до Реєстру або відмову в разі, якщо звернення про неправильності у списках виборців не підтвердилося) орган ведення Реєстру повідомляє відповідні окружну (територіальну) та дільничну виборчі комісії.

6. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості та документи, зазначені у частинах третій та четвертій цієї статті, вносить до бази даних відповідні службові відмітки щодо виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв'язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.

7. У строки, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми, однак не пізніш як за три дні до дня голосування на виборах чи референдумі, орган ведення Реєстру виготовляє остаточні списки виборців для кожної виборчої дільниці на відповідній території за формою, встановленою відповідно до частини п'ятої статті 27 цього Закону, з відображенням уточнених відомостей, зазначених у частині шостій статті 27 цього Закону, та з дотриманням вимог, встановлених частинами шостою та сьомою статті 27 цього Закону.

8. Уточнені списки виборців передаються окружним (територіальним) чи дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому відповідним законом про вибори або референдуми.

Стаття 29. Перевірка достовірності відомостей про виборців за
допомогою персональних даних Реєстру

1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, документи яких подані для реєстрації до Центральної виборчої комісії;

2) кандидатури, подані для реєстрації уповноваженими представниками чи довіреними особами кандидатів на пост Президента України, представниками чи уповноваженими особами політичних партій (виборчих блоків політичних партій) - суб'єктів виборчого процесу виборів народних депутатів України;

3) кандидатури, подані для включення до складу територіальних (з виборів Президента України), окружних (з виборів народних депутатів України) виборчих комісій;

4) учасників зборів громадян України, на яких схвалена ініціатива щодо проведення всеукраїнського референдуму, а також членів ініціативних груп всеукраїнського референдуму, обраних на таких зборах;

5) виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку кандидата на пост Президента України чи на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.

2. Територіальна (з виборів Президента України), окружна (з виборів народних депутатів України) виборча комісія може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій (блоків) у виборчій комісії Автономної Республіки Крим з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій (блоків);

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі, якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);

4) виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а також осіб, які збирали такі підписи.

4. Територіальна виборча комісія місцевих виборів може звернутися до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

2) кандидатури, подані для реєстрації представниками організацій партій (блоків) у відповідній територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, уповноваженими особами організацій партій (блоків);

3) кандидатури, подані до складу дільничних виборчих комісій (у разі якщо ця комісія утворює дільничні виборчі комісії відповідно до закону);

4) учасників зборів громадян України - мешканців відповідної територіальної громади, на яких схвалена ініціатива щодо проведення місцевого референдуму, а також членів ініціативних груп місцевого референдуму, обраних на таких зборах;

5) виборців, які поставили свої підписи в підписних листах на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати відповідної місцевої ради чи на підтримку проведення місцевого референдуму, а також осіб, які збирали такі підписи.

5. Сільська, селищна, міська виборча комісія, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті, може звернутися також до відповідного органу ведення Реєстру із запитом щодо перевірки достовірності відомостей про:

1) кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови;

2) кандидатури, подані для реєстрації довіреними особами кандидатів на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати сільської, селищної ради;

3) виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку кандидата на посаду відповідного сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати сільської, селищної ради, а також осіб, які збирали такі підписи.

6. Органи ведення Реєстру надають відповіді на запити, зазначені в частинах другій - п'ятій цієї статті, у строки, встановлені відповідним законом про вибори або референдуми.

Стаття 30. Надання статистичної інформації

1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу при утворенні постійних виборчих дільниць та територіальних виборчих округів, вирішенні інших питань організації підготовки та проведення виборів Президента України, виборів народних депутатів України, всеукраїнського референдуму.

2. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, інший центральний орган виконавчої влади може звернутися до розпорядника Реєстру щодо надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру. Розпорядник Реєстру надає необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

3. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, територіальна виборча комісія місцевих виборів звертається із запитом до відповідних органів ведення Реєстру щодо отримання статистичної інформації, необхідної для вирішення у межах її повноважень питань організації та підготовки відповідних місцевих виборів, місцевого референдуму, щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на окремій дільниці чи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Органи ведення Реєстру надають виборчій комісії необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з виборчою комісією, яка звернулася із запитом.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація, інший місцевий орган виконавчої влади, місцева рада, її виконавчий орган можуть звернутися до органів ведення Реєстру щодо надання статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу стосовно відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі відомостей Реєстру. Органи ведення Реєстру надають необхідну статистичну інформацію у строк, визначений у зверненні або узгоджений з органом, який звернувся із запитом.

5. Розпорядник Реєстру щорічно за підсумком уточнення персональних даних Реєстру, яке проводиться відповідно до статті 23 цього Закону, оприлюднює в загальнодержавних засобах масової інформації статистичні відомості щодо Реєстру та динаміки їх змін у загальнодержавному виборчому окрузі в цілому (крім пунктів 4 і 5 цієї частини), в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також за кордоном, а у місцевих засобах масової інформації - відомості відповідно у межах районів, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, районів у містах:

1) кількість виборців, включених до Реєстру у відповідних межах;

2) кількість виборців, які набули право голосу за останній рік у відповідних межах;

3) кількість осіб, які втратили право голосу (померли, визнані недієздатними або громадянство України яких припинено) за останній рік у відповідних межах;

4) кількість виборців, які вибули з виборчої адреси у відповідних межах;

5) кількість виборців, які прибули на виборчі адреси у відповідних межах.

6. Відомості, зазначені в частині п'ятій цієї статті, розміщуються на офіційному сайті розпорядника Реєстру в мережі Інтернет. Зазначені відомості на офіційному сайті оновлюються щоквартально після завершення періодичного поновлення персональних даних Реєстру відповідно до статті 22 цього Закону.

Розділ V
Оскарження порушень цього закону
та відповідальність за його порушення

Стаття 31. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій
чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру у порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

3. Регіональний орган адміністрування Реєстру проводить повторну перевірку відомостей, зазначених у скарзі, із залученням відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону. За підсумками перевірки регіональний орган адміністрування Реєстру передає встановлені відомості про виборця (виборців) до належного органу ведення Реєстру для виконання передбачених цим Законом дій щодо ведення Реєстру або, у разі підтвердження підстав відмови, надає письмову відповідь особі чи партії, яка звернулася зі скаргою, із зазначенням вичерпного переліку підстав відмови.

4. Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.

Стаття 32. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій
чи бездіяльності органів Реєстру

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

2. Політична партія, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру в порядку, передбаченому статтею 24 цього Закону, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Стаття 33. Відповідальність за порушення цього Закону

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.

2. Громадяни несуть відповідальність:

1) за умисне подання до органу ведення Реєстру завідомо недостовірних відомостей або відомостей з метою кратного включення виборця до Реєстру;

2) за несанкціонований доступ до Реєстру;

3) за несанкціоноване копіювання, розповсюдження та використання отриманої політичною партією копії бази даних Реєстру чи її частини для цілей, не передбачених цим Законом.

3. Посадові та службові особи органів Реєстру несуть відповідальність:

1) за порушення правил доступу до Реєстру, порядку використання інформації з Реєстру, порядку копіювання бази даних Реєстру чи її частини;

2) за неправомірне або несвоєчасне внесення до бази даних Реєстру персональних даних виборця;

3) за умисне внесення до бази даних Реєстру завідомо неправдивих відомостей про виборця;

4) за обробку даних Реєстру на підставах або у спосіб, не передбачені цим та іншими законами, рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону;

5) за знищення записів Реєстру або окремих персональних даних Реєстру на підставах та у спосіб, що не передбачені цим Законом;

6) за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, пов'язаних із забезпеченням повноти, цілісності, захисту та безпеки персональних даних Реєстру;

7) за умисне порушення захисту Реєстру, умисну передачу відомостей, необхідних для доступу до Реєстру, іншим особам на підставах та у спосіб, не передбачені цим Законом та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до цього Закону.

4. Посадові та службові особи інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ, організацій несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання до органів ведення Реєстру відомостей, передбачених цим Законом, чи подання неповних або недостовірних відомостей.

Розділ VI
Перехідні положення

Стаття 34. Порядок і строки утворення органів Реєстру

1. Центральна виборча комісія набуває повноважень розпорядника Реєстру з дня офіційного оприлюднення цього Закону.

2. Кабінет Міністрів України протягом місяця з дня офіційного оприлюднення цього Закону за погодженням з розпорядником Реєстру затверджує Положення про орган (відділ) ведення Реєстру ( 868-2007 ) та Порядок утворення органів (відділів) ведення Реєстру, а також Положення про регіональний орган (відділ) адміністрування Реєстру ( 868-2007 ) та Порядок утворення регіональних органів (відділів) адміністрування Реєстру ( 943-2007 ).

3. Кабінет Міністрів України до набрання чинності цим Законом за поданням розпорядника Реєстру затверджує обсяги фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Реєстру.

4. Центральна виборча комісія протягом одного місяця з дня офіційного оприлюднення цього Закону вносить на розгляд Кабінету Міністрів України подання щодо обсягів фінансування видатків на первинне наповнення та первинне уточнення Реєстру.

5. Районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, міські (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районні у містах ради до набрання чинності цим Законом утворюють органи (відділи) ведення Реєстру.

6. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації до набрання чинності цим Законом утворюють регіональні органи (відділи) адміністрування Реєстру.

7. Міністерство закордонних справ України до набрання чинності цим Законом визначає у своєму складі підрозділ, що здійснює повноваження органу ведення Реєстру та органу адміністрування Реєстру стосовно виборців, які проживають (перебувають) за межами України.

Стаття 35. Порядок і строки формування
інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру

Розпорядник Реєстру відповідно до законодавства та у порядку і в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, забезпечує:

1) розробку проектно-кошторисної документації та технічного завдання на створення інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

2) закупівлю, розробку та налагодження програмних і технічних засобів для створення інформаційно-телекомунікаційної системи та ведення Реєстру;

3) формування телекомунікаційної мережі передавання даних інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

4) створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Реєстру відповідно до вимог цього та інших законів;

5) навчання персоналу органів Реєстру;

6) комплексне тестування інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

7) контроль за введенням в експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру органами ведення Реєстру.

( Статтю 36 виключено на підставі Закону
N 1616-VІ від 21.08.2009 )

Стаття 37. Порядок первинного уточнення персональних даних
Реєстру

1. Розпорядник Реєстру до завершення первинного формування бази даних Реєстру затверджує Порядок первинного уточнення персональних даних Реєстру та встановлює строки проведення первинного уточнення персональних даних Реєстру. Первинне уточнення Реєстру розпочинається після отримання доступу до бази даних Реєстру всіма органами ведення Реєстру.

2. Первинне уточнення персональних даних Реєстру здійснюється з поєднанням заходів періодичного поновлення персональних даних Реєстру, передбачених статтею 22 цього Закону, та уточнення персональних даних Реєстру, передбачених статтею 23 цього Закону.

3. Повідомлення про проведення уточнення персональних даних Реєстру, яке містить роз'яснення порядку здійснення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру щодо отримання відомостей про включення виборця до Реєстру, змісту персональних даних виборця у базі даних Реєстру, усунення невідповідностей та неправильностей у персональних даних Реєстру, публікується розпорядником Реєстру в друкованих засобах масової інформації та оприлюднюється на загальнонаціональних теле- і радіоканалах не рідше одного разу на тиждень протягом періоду уточнення, встановленого розпорядником Реєстру.

4. При проведенні первинного уточнення персональних даних Реєстру розпорядник Реєстру та органи ведення Реєстру у строки, встановлені розпорядником Реєстру, виявляють усі випадки кратного включення виборця до Реєстру (наявності в Реєстрі двох і більше записів з однаковими ідентифікаційними даними). При однакових виборчих адресах зайві записи знищуються органами ведення Реєстру за дорученням розпорядника Реєстру.

5. За наявності різних виборчих адрес при однакових ідентифікаційних персональних даних органи ведення Реєстру з відома розпорядника Реєстру надсилають виборцю за кожною виборчою адресою в межах відповідного району чи міста (району в місті) повідомлення з пропозицією в зазначені строки підтвердити його виборчу адресу та роз'ясненням порядку проведення уточнення та порядку звернення до органу ведення Реєстру. Якщо у встановлені строки відповідь виборця не надійшла, орган ведення Реєстру зберігає запис про виборця за його виборчою адресою, яка відповідає реєстрації його місця проживання відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ). Інші записи Реєстру стосовно виборця знищуються за дорученням розпорядника Реєстру.

6. У разі якщо на повідомлення, зазначені у частині п'ятій цієї статті, органами ведення Реєстру отримано підтвердження більш як однієї виборчої адреси виборця, органи ведення Реєстру уточнюють особу виборця та реєстрацію його місця проживання й адреси житла виборця шляхом надсилання запиту до відповідних органів Міністерства внутрішніх справ України.

7. У разі виявлення записів, що містять схожі ідентифікаційні персональні дані, які можуть бути варіантами різного написання імені чи помилками при введенні інформації, органи ведення Реєстру проводять перевірку таких персональних даних із залученням відповідних органів, закладів, установ, організацій, зазначених у статті 22 цього Закону, а при потребі надсилають виборцю (виборцям) повідомлення з пропозицією в зазначені строки уточнити його (їх) персональні дані. ( Частина сьома статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

8. Внесення записів до Реєстру, знищення записів Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру при проведенні первинного уточнення персональних даних Реєстру здійснюються в порядку, встановленому цим Законом.

9. Після завершення первинного уточнення персональних даних Реєстру органи ведення Реєстру в строки, встановлені розпорядником Реєстру, надсилають кожному виборцю, включеному до Реєстру, за його виборчою адресою довідку про включення до Реєстру, передбачену частиною сьомою статті 19 цього Закону.

10. Повідомлення про завершення первинного уточнення персональних даних Реєстру та про надсилання довідок виборцям, включеним до Реєстру, з роз'ясненням порядку звернення до органу ведення Реєстру щодо отримання відомостей про включення виборця до Реєстру, зміст його персональних даних, усунення невідповідностей та неправильностей у персональних даних Реєстру публікується розпорядником Реєстру в загальнодержавних, регіональних та місцевих друкованих засобах масової інформації.

11. Після закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру розпорядник Реєстру встановлює строк першого проведення періодичного поновлення персональних даних Реєстру.

Розділ VII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2007 року, крім цього пункту, розділу VI "Перехідні положення" та пунктів 4-6 розділу VII "Прикінцеві положення" цього Закону, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

а) у статті 212-6:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 212-6. Здійснення незаконного доступу до інформації в
інформаційних (автоматизованих) системах,
незаконне виготовлення чи розповсюдження копій
баз даних інформаційних (автоматизованих)
систем";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Здійснення незаконного доступу до інформації, яка зберігається, обробляється чи передається в інформаційних (автоматизованих) системах";

доповнити частинами третьою - шостою такого змісту:

"Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена стосовно інформаційних (автоматизованих) систем, призначених для зберігання та обробки інформації з обмеженим доступом, -

тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією програмних або технічних засобів, що використовувалися для незаконного доступу.

Незаконне копіювання інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовлених копій баз даних.

Безоплатне незаконне розповсюдження інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі -

тягне за собою накладення штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно розповсюджених чи призначених для розповсюдження копій баз даних.

Незаконний збут інформації, яка зберігається в інформаційних (автоматизованих) системах, у паперовій чи електронній формі -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно збутих чи призначених для збуту копій баз даних, а також грошей, отриманих від їх продажу";

б) у статті 212-7:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 212-7. Порушення порядку ведення Державного реєстру
виборців, порядку подання відомостей про
виборців до органів Державного реєстру
виборців, виборчих комісій, порядку складання
та подання списків виборців, списків громадян
України, які мають право брати участь у
референдумі, та використання таких списків";

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"Порушення встановлених законом порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку та строків подання відомостей про виборців до органу Державного реєстру виборців, виборчої комісії, порушення порядку складання та подання списку виборців, списку громадян України, які мають право брати участь у референдумі, посадовою особою, на яку законом покладено такий обов'язок";

в) у статті 212-8:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 212-8. Порушення права громадянина на ознайомлення з
відомостями Державного реєстру виборців, зі
списком виборців, списком громадян, які мають
право брати участь у референдумі";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Порушення права громадянина на ознайомлення в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі, а так само відмова у видачі громадянину копії мотивованого рішення про відхилення його скарги (звернення) про внесення змін до відомостей Державного реєстру виборців або запиту щодо відомостей Державного реєстру виборців, про внесення змін до списку виборців, списку громадян, які мають право брати участь у референдумі, або порушення строків видачі копії такого рішення";

2) у статті 158 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 158. Фальсифікація виборчих документів, документів
референдуму чи фальсифікація підсумків
голосування, надання неправдивих відомостей до
органів Державного реєстру виборців чи
фальсифікація відомостей Державного реєстру
виборців";

доповнити частинами дев'ятою - дванадцятою такого змісту:

"9. Умисне надання неправдивих відомостей до органу Державного реєстру виборців -

карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. Дія, передбачена частиною дев'ятою цієї статті, вчинена службовою особою з використанням службового становища, а також розпорядження щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, видане службовою особою органу Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

11. Умисне внесення неправдивих відомостей до бази даних Державного реєстру виборців, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься у базі даних Державного реєстру виборців, чи інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї інформації, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до бази даних Державного реєстру виборців, -

караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

12. Дії, передбачені частинами дев'ятою - одинадцятою цієї статті, що вплинули на результати голосування виборців на виборчій дільниці або у межах виборчого округу, або призвели до неможливості визначити волевиявлення виборців на виборчій дільниці чи у відповідних виборах, а також вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи";

3) частину другу статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2000 р., N 9, ст. 67; 2001 р., N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159, N 45, ст. 360; 2004 р., N 19, ст. 259, N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону";

4) статтю 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172; 2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст. 103, N 19, ст. 259, N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 12, ст. 104; 2007 р., NN 7-8, ст. 66) доповнити пунктом 19 такого змісту:

"19) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону";

5) у Законі України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2007 р., NN 7-8, ст. 66):

а) пункт 8 статті 17 викласти в такій редакції:

"8) є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону";

б) назву розділу V викласти в такій редакції:

"Розділ V
Секретаріат комісії та служби комісії";

в) у статті 33:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Забезпечення діяльності Комісії";

частину третю після слів "служби Комісії" доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Для забезпечення виконання Комісією функцій розпорядника Державного реєстру виборців утворюється Служба розпорядника Державного реєстру виборців. Положення про Службу, структура і штатний розпис Служби затверджується Комісією за пропозицією Голови Комісії";

г) частину першу статей 36 та 37 після слів "патронатної служби" доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців";

ґ) частину другу статті 37 після слова "Секретаріату" доповнити словами "Служби розпорядника Державного реєстру виборців".

3. Після набрання чинності цим Законом закони України "Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ), "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ), "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) стосовно складання та уточнення списків виборців діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3-1. До закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру списки виборців для проведення виборів і референдумів складаються органами ведення Реєстру з використанням бази даних та програмних засобів, які використовувалися під час підготовки списків виборців для останніх у часі виборів чи референдуму. Особливості порядку складання та уточнення списків виборців для проведення виборів і референдумів до закінчення первинного уточнення персональних даних Реєстру визначаються Центральною виборчою комісією. ( Розділ VІІ доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом N 1616-VІ від 21.08.2009 )

4. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;

встановити порядок і строки здійснення заходів, передбачених статтею 35 цього Закону, та інших заходів з метою формування, налагодження та введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру;

забезпечити утворення відповідних структурних підрозділів у районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях як органів ведення Реєстру та в обласних, міських у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях як органів адміністрування Реєстру, а також утворення відповідного структурного підрозділу Міністерства закордонних справ України.

5. Центральній виборчій комісії до набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових та інших актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити підготовку до реалізації заходів, передбачених статтею 35 цього Закону, та інших заходів з метою формування, налагодження та введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру відповідно до положень цього та інших законів.

6. Міським (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районним у містах радам до набрання чинності цим Законом утворити передбачені цим Законом органи ведення Реєстру.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 22 лютого 2007 року
N 698-V