Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
щодо порядку дій емітента та інвесторів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2008 р., N 50-51, ст. 384; 2009 р., N 17, ст. 236) такі зміни:

1. Частину третю статті 3 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі.

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі".

2. У статті 6:

частину першу доповнити:

словами "і законодавством про інститути спільного інвестування";

абзацом другим такого змісту:

"Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств";

частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:

"Акції існують виключно в бездокументарній формі";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій).

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного паперу, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції (акцій)".

3. Абзац перший частини другої статті 28 замінити двома абзацами такого змісту:

"2. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів - розміщення цінних паперів шляхом їх безпосередньої пропозиції заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Приватне (закрите) розміщення акцій публічного акціонерного товариства - розміщення акцій шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам такого товариства та заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100".

У зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим.

4. Частину п'яту статті 32 і частину сьому статті 33 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати розміщення цінних паперів".

5. Частину першу статті 35 викласти у такій редакції:

"1. Емітент акцій подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін до статуту) в органах державної реєстрації звіт про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, а також інші документи, визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.

Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про результати розміщення цінних паперів (крім акцій), а також інші документи, визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів".

6. Статтю 36 доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент цінних паперів зобов'язаний повернути інвесторам гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, а інвестори зобов'язані повернути емітентові сертифікат (сертифікати) цінних паперів, у разі його (їх) отримання, в строки, визначені проспектом емісії, але не більше шести місяців, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

За порушення строків, передбачених абзацом першим цієї частини, емітенти та інвестори сплачують пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзаців шостого та сьомого пункту 2 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 29 жовтня 2010 року.

2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом акціонерні товариства зобов'язані забезпечити існування власних акцій в одній обраній такими товариствами формі існування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 червня 2009 року
N 1522-VI