Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 листопада 2009 р. N 1189
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1125 і 1126

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" ( 878-17 ), "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року" ( 1065-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125 "Про утворення Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2339; 2005 р., N 50, ст. 3126; 2006 р., N 5, ст. 219, N 47, ст. 3128) і N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 47, ст. 3128; 2007 р., N 37, ст. 1479) зміни, що додаються.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту привести в шестимісячний строк власні нормативні акти у відповідність із цією постановою.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у двомісячний строк забезпечити в установленому порядку приведення положень про центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2009 р. N 1189

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1125
і 1126

1. У Положенні про Державну соціальну службу для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1125:

1) у пункті 3:

абзац дев'ятий після слів "соціальних гуртожитків" доповнити словами "для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а після слів "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" - словами ", центрів ресоціалізації наркозалежної молоді";

доповнити абзацами такого змісту:

"розроблення, затвердження в установленому порядку державних соціальних стандартів і нормативів та здійснення контролю за їх дотриманням, впровадження нових форм, методів проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

забезпечення підтримки волонтерського руху у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.";

2) підпункт 7-1 пункту 4 після слів "з посади" доповнити словами "директорів, заступників директорів республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів та".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126:

1) у Загальному положенні про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "що надає соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді" замінити словами "що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.";

пункт 5 після слів "надання допомоги" доповнити словами ", недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги";

у пункті 8:

доповнити підпункт 4 після слів "соціальних гуртожитків" словами "для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а після слів "центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді" - словами ", центрів ресоціалізації наркозалежної молоді";

підпункт 5 після слів "сільських центрів" доповнити словами "та закладів";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) забезпечення дотримання державних соціальних стандартів і нормативів, впровадження нових форм і методів проведення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю;";

доповнити підпунктом 8 такого змісту:

"8) проведення аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання.";

у пункті 10:

у підпункті 3 слово "семінари," виключити;

після підпункту 5 доповнити новими підпунктами 6-8 такого змісту:

"6) проводить тренінги та семінари для спеціалістів і працівників районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів, закладів, фахівців з соціальної роботи, волонтерів, інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

7) співпрацює з об'єднаннями громадян та фізичними особами у реалізації ними власних соціально значущих ініціатив і проектів у сфері соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

8) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;".

У зв'язку з цим підпункт 6 вважати підпунктом 9;

пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Районний, міський, районний у містах, селищний та сільський центр:

1) проводить соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

соціального супроводження прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім'ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.";

у пункті 13:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) утворювати спеціалізовані формування;";

підпункт 4 після слова "іноземними" доповнити словами ", а також з волонтерами";

доповнити підпунктом 9 такого змісту:

"9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.";

у пункті 15:

абзац перший викласти в такій редакції:

"15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначається на посаду і звільняється з посади за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, погодженим з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту і Держсоцслужбою.";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Заступники директора республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за поданням директора відповідного центру, погодженим з Міністром у справах сім'ї, молоді та спорту і Держсоцслужбою.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Штатна чисельність працівників республіканського (Автономної Республіки Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами, що затверджені Мінсім'ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном, МОЗ і МОН.";

2) план розвитку мережі центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2005-2010 роки визнати таким, що втратив чинність.