Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1337
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1195 від 16 листопада 2011
р.)

Про затвердження Порядку передачі подарунків,
отриманих під час проведення офіційних заходів

Відповідно до статті 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1337

Порядок
передачі подарунків, отриманих під час
проведення офіційних заходів

1. Цей Порядок встановлює процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 1506-17 ) (далі - уповноважені особи), подарунків, отриманих ними під час проведення офіційних заходів, органові державної влади, органові місцевого самоврядування, організації або іншій юридичній особі, в яких уповноважені особи працюють або які представляють (далі - орган).

2. Для цілей цього Порядку під терміном "офіційний захід" розуміється протокольний захід міжнародного, державного чи місцевого рівня, проведений за участю посадових осіб органів, або захід, що відбувся у зв'язку з виконанням службових обов'язків зазначених осіб, з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм, правил і традицій, а також національних традицій України.

3. Уповноважена особа, яка отримала подарунок під час проведення офіційного заходу, що проводився за місцезнаходженням органу чи в іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, зобов'язана передати його органові не пізніше ніж через три робочих дні після отримання або повернення з відрядження.

4. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів орган компенсує витрати, пов'язані з доставкою подарунка або сплатою митних зборів, у триденний строк після передачі подарунка органові.

5. Передача подарунка здійснюється в адміністративному приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі подарунка згідно з додатком.

Уповноважена особа передає подарунок матеріально-відповідальній особі органу з одночасним складенням акта приймання-передачі подарунка.

Акт приймання-передачі подарунка складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник залишається у органі та передається матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено ведення бухгалтерського обліку, а другий - у уповноваженої особи.

6. Операції, пов'язані з отриманням подарунка органом, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

7. Для оцінювання вартості подарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання орган утворює комісію у складі п'ятьох осіб.

Керівник органу затверджує положення про комісію.

Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії проводиться протягом п'яти днів з моменту передачі уповноваженою особою подарунка.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях відповідних спеціалістів, фахівців з метою проведення вартісної оцінки подарунка.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутня більшість її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом керівника органу.

8. Примірне положення про комісію затверджує Головдержслужба.

Додаток
до Порядку

                АКТ
приймання-передачі подарунка N ___
м. ______ ___ _____________ 20__ р.

   Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих
під час проведення офіційних заходів" від __ ______ 20__ р. N ___.

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної
влади, місцевого самоврядування, організацій або іншої юридичної
особи ___________________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
займана посада ___________________________________________________
паспорт серії ____ номер _______, виданий _______________________,
що проживає за адресою _________________________________________ і
представляє орган державної влади, місцевого самоврядування,
організацію або іншу юридичну особу на офіційному заході на
підставі ________________________________________________________,
(найменування акта органу державної влади, місцевого
самоврядування
__________________________, з однієї сторони, і представник органу
або іншої юридичної особи)

державної влади, місцевого самоврядування, організацій або іншої
юридичної особи _________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
займана посада __________________________________________________,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до
зазначеної постанови
__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої особи)

передав, а _______________________________________________________
(прізвище та ініціали представника органу)

прийняв подарунок згідно з описом.

1. Номенклатура __________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Якісні характеристики _________________________________________
__________________________________________________________________

3. Кількість одиниць _____________________________________________

4. Додаткові відомості ___________________________________________
__________________________________________________________________

Момент передачі подарунка зафіксований вірно:

_____ годин ___ хвилин ___ ________________ р.

Майно передав: __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Майно прийняв: __________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.