Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2009 р. N 1424
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 461 від 13 квітня 2011
р.)

Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих
сертифікат
ів відповідності та відмов у їх видачі
і внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі, що додається.

2. Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 41, ст. 1370), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. N 1424

Порядок
ведення реєстру виданих сертифікатів
відповідності та відмов у їх видачі

1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі (далі - реєстр) як єдиної комп'ютерної бази даних.

2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:

обліку сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі;

відкритості, доступності інформації про видані сертифікати відповідності та відмови у їх видачі.

3. Ведення реєстру забезпечує Держархбудінспекція.

4. Заходи із створення, функціонування і супроводження програмного забезпечення реєстру, збереження та захисту бази даних реєстру, забезпечення доступу до нього Держархбудінспекції та її територіальних органів (далі - інспекція) здійснює адміністратор реєстру, який визначається Мінрегіонбудом серед підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Адміністратор реєстру в разі припинення відповідно до законодавства своєї діяльності повідомляє про це Держархбудінспекцію не пізніше ніж за три місяці. Держархбудінспекція визначає юридичну особу, яка виконуватиме функції адміністратора реєстру, та забезпечує у визначеному нею порядку передачу бази даних та програмного забезпечення реєстру.

5. Реєстр ведеться українською мовою в електронній формі.

6. Підставою для внесення інспекцією відомостей до реєстру є сертифікат відповідності або відмова у його видачі.

7. У реєстр вносяться відомості про:

1) дату видачі і номер сертифіката відповідності або відмови у його видачі;

2) найменування та адресу об'єкта, на який видано сертифікат відповідності або відмову у його видачі;

3) замовника:

щодо юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону;

щодо фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я та по батькові, місце реєстрації та ідентифікаційний номер згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, номер телефону;

щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

4) інспекцію, яка видала сертифікат відповідності або відмову у його видачі.

8. Відомості, зазначені у пункті 7 цього Порядку, вносяться кожного дня до реєстру інспекцією, яка видала сертифікат відповідності або відмову у його видачі.

9. Інспекція за відповідною заявою фізичної або юридичної особи безоплатно видає витяг з реєстру за формою, визначеною Держархбудінспекцією.

У заяві зазначаються:

у разі її подання фізичною особою - прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, проставляється дата та підпис особи;

у разі її подання юридичною особою - найменування і місцезнаходження, проставляється дата та підпис посадової особи.

Витяг з реєстру видається протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

10. У видачі витягу з реєстру може бути відмовлено у разі відсутності чи наведенні не в повному обсязі у заяві відомостей, зазначених у пункті 9 цього Порядку.

11. Інспекція несе відповідальність за достовірність і своєчасність внесення відомостей до реєстру.

12. Створення та ведення реєстру забезпечується за рахунок коштів, що надходять як плата за видачу сертифіката відповідності.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. N 1424

Зміни,
що вносяться до Порядку прийняття
в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів
( 923-2008 )

1. Абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі сертифіката відповідності, що видається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекція) за формою згідно з додатком 1.".

2. У пункті 5 слова і цифру "у журналі реєстрації виданих свідоцтв і відмов у їх видачі за формою згідно з додатком 4" замінити словом "інспекцією".

3. Пункт 6 виключити.

4. В абзаці першому пункту 13:

слова "у журналі реєстрації виданих свідоцтв та відмов у їх видачі" виключити;

доповнити абзац реченням такого змісту: "Відомості про видані сертифікати відповідності вносяться до реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі.".

5. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Підставами для відмови у видачі сертифіката відповідності є:

неподання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

невідповідність закінченого будівництвом об'єкта погодженій і затвердженій проектній документації на будівництво такого об'єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності замовникові або уповноваженій ним особі надсилається протягом двох робочих днів повідомлення про прийняте рішення з обґрунтуванням причин відмови та рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень за формою згідно з додатком 5. Відомості про відмову у видачі сертифіката відповідності вносяться до реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі.

Спори, пов'язані з видачею сертифіката відповідності або відмови у його видачі, вирішуються у судовому порядку.".

6. Пункт 19 після слова "правилам" доповнити словами "та не прийнятих у встановленому порядку".

7. Доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

"20. Сертифікат відповідності є підставою для укладення договорів про постачання на прийняті в експлуатацію закінчені будівництвом об'єкти необхідних для їх функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії тощо, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на зазначений об'єкт.".

8. У тексті Порядку слово "свідоцтво" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "сертифікат відповідності" у відповідному відмінку і числі.

9. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 слова

            "СВІДОЦТВО N _____
про відповідність збудованого об'єкта проектній
документації, вимогам державних стандартів,
будівельних норм і правил" замінити словами

          "СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
N ________";

2) додаток 4 виключити;

3) додаток 5 після слова "ВІДМОВЛЕНО." доповнити словами

"РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ________________________________________________";
(зазначаються рекомендації щодо усунення порушень)

4) у тексті додатків 1, 2 і 5 слова "свідоцтво про відповідність збудованого об'єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил" та "свідоцтво" в усіх відмінках замінити словами "сертифікат відповідності" у відповідному відмінку.