Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо заборони фінансовим установам в
односторонньому порядку збільшувати розмір процентів
та інших платежів, передбачених кредитним договором

Враховуючи скрутне фінансове становище громадян України в період економічної кризи, з метою забезпечення дотримання прав громадян у відносинах із фінансовими установами та з метою недопущення зловживань з боку фінансових установ Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 1056-1 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

частину другу після слова "банком" доповнити словами "іншою фінансовою установою";

частину третю після слова "банку" доповнити словами "іншої фінансової установи".

2. Статтю 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"2. Фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом.

3. Фінансовим установам забороняється вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Положення цього Закону застосовуються до усіх кредитних договорів, які були укладені або продовжують діяти після набрання чинності цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 січня 2010 року
N 1822-VI