Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2003 р. N 644
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 747 від 25 серпня 2010
р.)

Про затвердження Порядку реєстрації
фінансових операцій суб'єктами первинного
фінансового моніторингу

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1010 від 10.08.20
04
N 572 від 12.07.20
05
N 458 від 05.04.20
06 )

Відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається).

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 644

Порядок
реєстрації фінансових операцій суб'єктами
первинного фінансового моніторингу

1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, та подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі фінансові операції.

2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків, казино, гральних закладів та ломбардів) та їх відокремлені підрозділи, зокрема на: ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 572 від 12.07.2005, N 458 від 05.04.2006 )

страхові та інші фінансові установи;

платіжні організації, членів платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;

товарні, фондові та інші біржі;

професійних учасників ринку цінних паперів;

інститути спільного інвестування;

юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї;

підприємства та організації, які здійснюють управління інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами;

підприємства та об'єднання зв'язку, інші некредитні організації, які здійснюють переказ грошей;

інших юридичних осіб, які відповідно до законодавства здійснюють фінансові операції.

3. Для цілей цього Порядку термін "реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів" (далі - реєстр) слід розуміти як базу даних, яка забезпечує зберігання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі ( 249-15 ).

Реєстрація суб'єктами первинного
фінансового моніторингу фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу

4. Перед здійсненням фінансової операції або не пізніше наступного робочого дня після її здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1010 від 10.08.2004 )

5. Відомості про таку операцію вносяться до реєстру, що ведеться в електронній та/або паперовій формі.

Якщо реєстр ведеться в електронній формі, то кожного дня всі нові записи чи записи, до яких вносилися зміни протягом робочого дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць сторінки формуються за датами в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, та печаткою і зберігаються протягом 5 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок у брошурі, початкова та остання дати внесення записів.

Форма реєстру затверджується Держфінмоніторингом.

6. У реєстрі відображаються:

відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, або яка є вигодоодержувачем, встановлені в результаті ідентифікації відповідно до статті 6 Закону ( 249-15 );

відомості щодо інших осіб - учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

сума, на яку здійснюється фінансова операція;

валюта, в якій здійснюється фінансова операція;

підстави для здійснення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності);

дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової операції.

Кожному запису в реєстрі присвоюється порядковий номер і зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.

Подання суб'єктами первинного фінансового
моніторингу Держфінмоніторингу інформації
про фінансові операції, що підлягають
обов'язковому фінансовому моніторингу

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний подавати Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію, що відповідно до статті 11 Закону ( 249-15 ) підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

Інформація, що передається суб'єктом первинного фінансового моніторингу - юридичною особою на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

У разі коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, визначені законодавством. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

8. Повідомлення про фінансову операцію повинно містити відомості, що відповідно до пункту 6 цього Порядку фіксуються в реєстрі.

У повідомленні зазначаються найменування, юридична адреса, код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що здійснює повідомлення, номер, час та дата здійснення повідомлення.

Якщо інформація подається вперше, суб'єкт первинного фінансового моніторингу надсилає до Держфінмоніторингу картку реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що використовується для його подальшої ідентифікації.

У разі надходження до суб'єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення Держфінмоніторингу про відмову у взятті інформації на облік у зв'язку з її неналежним оформленням зазначений суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів надати Держфінмоніторингу належним чином оформлену інформацію. ( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ N 572 від 12.07.2005 )

Форми обліку та подання інформації, пов'язаної з проведенням фінансового моніторингу, встановлюються Держфінмоніторингом. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

9. На запит Держфінмоніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту.

Форма запиту встановлюється Держфінмоніторингом.

10. інформація подається Держфінмоніторингу в електронній формі каналами зв'язку чи на магнітному носії або за згодою Держфінмоніторингу в паперовій формі. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 572 від 12.07.2005 )

Інформація на магнітному або паперовому носії передається до Держфінмоніторингу поштою з повідомленням про вручення або нарочним з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

11. Інформація, що передається, є інформацією з обмеженим доступом. Захист інформації під час її передачі до Держфінмоніторингу забезпечується відповідно до законодавства.

12. Вимоги до подання інформації, довідники кодів, канали зв'язку для передачі інформації визначаються Держфінмоніторингом.