Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 вересня 2009 р. N 1035
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 553 від 23 травня 2011
р.)

Про затвердження
Тимчасового порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом
приватних житлових будинків садибного
типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями,
споруджених без дозволу на виконання
будівельних робіт

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 90 від 27.01.20
10
N 160 від 27.01.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва визначити розмір плати за видачу сертифіката і затвердити порядок її внесення за погодженням з Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних рад.

3. Установити, що підставою для оформлення права власності на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з господарськими спорудами і будівлями, споруджені до 5 серпня 1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі), складений бюро технічної інвентаризації за формою, встановленою Міністерством з питань житлово-комунального господарства за погодженням з Міністерством регіонального розвитку та будівництва, і документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені об'єкти будівництва.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити у місячний строк порядок погодження прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

5. Ця постанова набирає чинності з 15 жовтня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1035

Тимчасовий порядок
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом приватних житлових будинків
садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями,
споруджених без дозволу на виконання
будівельних робіт

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами (далі - забудовник) у період з 5 серпня 1992 р. до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року.

2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі - сертифікат) згідно з додатком 1.

3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю:

1) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно, кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з господарськими спорудами і будівлями: ( Абзац перший підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 від 27.01.2010 )

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

2) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з господарськими спорудами і будівлями: ( Абзац перший підпункту 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160 від 27.01.2010 )

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою;

3) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з господарськими спорудами і будівлями:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної інвентаризації;

звіт про проведення технічного обстеження на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

4. Заява разом з документами, що додаються до неї, реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови у їх видачі, який ведеться за формою згідно з додатком 4.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих днів приймає рішення щодо видачі сертифіката.

5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.

Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.

Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.

6. На підставі поданих документів інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю оформляє сертифікат у день пред'явлення документів про внесення плати за видачу сертифіката і сплату штрафу. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 90 від 27.01.2010 )

Сертифікат видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем розташування приватної будівлі. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката.

8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.

Додаток 1
до Порядку

              СЕРТИФІКАТ
відповідності державним будівельним нормам,
стандартам та правилам

             --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
реєстраційний номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

   Цим сертифікатом ____________________________________________
(найменування органу державного

__________________________________________________________________
архітектурно-будівельного контролю)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта _________

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, основні показники об'єкта)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

державним стандартам, будівельним нормам і правилам.

Забудовник об'єкта __________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________
фізичної особи або фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________


Дата видачі сертифіката " " 20__ р.

_______________________________ __________ ______________________
(начальник інспекції державного (підпис) (ініціали та прізвище)
архітектурно-будівельного
контролю або його заступник)

М.П.

Додаток 2
до Порядку

          Начальнику ___________________________________
(найменування інспекції

          ______________________________________________
державного архітектурно-будівельного контролю)

          ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові забудовника)

______________________________________________

               ЗАЯВА

   Прошу видати сертифікат відповідності державним стандартам,
будівельним нормам і правилам ____________________________________

__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у
___________ році.

Відповідальність за стійкість, міцність, експлуатаційну
надійність, якість використаних будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій беру на себе.

         ------------------------------------------------
|______________________________________________|
|(код об'єкта згідно з Державним класифікатором|
| будівель та споруд 018-2000) |
------------------------------------------------

   До заяви додаються: _________________________________________
(назви документів та кількість аркушів)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________ _________________________
(дата) (підпис)

Підпис гр. ___________________ посвідчую ________________________
(ініціали, прізвище
та підпис посадової
особи)

М.П.

Додаток 3
до Порядку

               ДОВІДКА
про погодження прийняття об'єкта
будівництва в експлуатацію

   Видана ______________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської,

__________________________________________________________________
селищної, міської ради)

громадянину ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта)

_________________________________________________________________,

який зареєстрований за адресою ___________________________________

та постійно проживає за адресою _________________________________,

і є забудовником _________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об'єкта)

_________________________________________________________________.

Об'єкт розташований на земельній ділянці загально площею
______ кв. метрів та в межах, визначених _________________________
(у разі наявності

__________________________________________________________________
найменування документа, який підтверджує

__________________________________________________________________
право власності чи користування земельною ділянкою,

_________________________________________________________________.
на якій розташований об'єкт)

Орган _______________________________________________________
(найменування відповідного виконавчого органу

__________________________________________________________________
сільської, селищної, міської ради)

__________________________________________________________________

погоджує прийняття в експлуатацію ________________________________
(найменування

_________________________________________________________________.
та місцезнаходження об'єкта)

Довідка видана для інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у ________________ області для
видачі сертифіката відповідності.

________________ _______________________________
(дата) (ініціали, прізвище та підпис
посадової особи)

М.П.

Додаток 4
до Порядку

               ЖУРНАЛ
реєстрації відповідності та відмови у їх видачі

------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Дата подання| Прізвище, |Реєстраційний|Дата видачі| Номери |
| номер |забудовником| ім'я, | номер |сертифіката|квитанцій про|
| запису | заяви |по батькові |сертифіката |(відмови у | внесення |
| | | та адреса | | видачі) | плати за |
| | |забудовника | | | видачу |
| | | | | | сертифіката |
| | | | | |відповідності|
| | | | | | та сплату |
| | | | | | штрафу |
------------------------------------------------------------------------------