Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. N 1104
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 466 від 13 квітня 2011
р.)

Деякі питання надання дозволів на виконання
підготовчих і будівельних робіт

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 90 від 27.01.20
10
N 160 від 27.01.20
10 )

Відповідно до статей 28-1 і 29 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт;

Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт;

Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл.

2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104

Порядок
надання дозволу на виконання підготовчих робіт

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання підготовчих робіт.

Дозвіл на виконання підготовчих робіт - документ, що засвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництва об'єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання підготовчих робіт надає:

до будівництва об'єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України, - Держархбудінспекція;

до будівництва об'єкта, що розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, - територіальний орган Держархбудінспекції.

3. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

4. Для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт замовник або уповноважена ним особа (далі - заявник) подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2). ( Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

До заяви додаються:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, одержані в установленому законом порядку;

проект виконання підготовчих робіт, погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм;

документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт документи, не передбачені законодавством.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання підготовчих робіт або про відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання підготовчих робіт до будівництва об'єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на строк не більш як один рік.

6-1. Дозвіл на виконання підготовчих робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання підготовчих робіт. ( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання підготовчих робіт або відмовою в його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п'яти робочих днів відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт, заявник може повторно подати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Інформація про надані дозволи на виконання підготовчих робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання підготовчих робіт робиться у проекті виконання підготовчих робіт, журналі авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання підготовчих робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання підготовчих робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання підготовчих робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання підготовчих робіт, протягом строку будівництва об'єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Інформація про надання дозволу на виконання підготовчих робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл і здійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомості про найменування об'єкта, замовника, підрядників розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

14. Дозвіл на виконання підготовчих робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

надання замовникові дозволу на виконання будівельних робіт;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником, підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання підготовчих робіт;

порушення вимог проекту виконання підготовчих робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

15. Виконання підготовчих робіт на об'єктах містобудування без відповідного дозволу забороняється.

Додаток 1
до Порядку надання дозволу
на виконання підготовчих робіт

     ______________________________________________
(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю)

               ДОЗВІЛ
на виконання підготовчих робіт
від ___ _____________ 20__ р. N ______

   Цей дозвіл надано ___________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я
та по батькові замовника,

__________________________________________________________________
його місцезнаходження або місце проживання,
номер телефону)

на виконання підготовчих робіт до будівництва ____________________
(найменування

__________________________________________________________________
та місцезнаходження об'єкта будівництва)

відповідно до проекту виконання підготовчих робіт, який погоджений

__________________________________________________________________
(найменування органу, що погодив проект,
дата та номер документа про погодження)

та затверджений замовником ______________________________________.
(найменування, дата та номер
документа про затвердження)

Підготовчі роботи виконує ___________________________________
(найменування та місцезнаходження підрядника,

_________________________________________________________________.
номер телефону, серія та номер ліцензії)

Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________
(найменування посади,

_________________________________________________________________.
прізвище, ім'я та по батькові виконавця робіт)

Авторський нагляд здійснює __________________________________
(найменування та місцезнаходження проектної

_________________________________________________________________
організації, номер телефону, серія та номер
ліцензії, найменування посади,

_________________________________________________________________
прізвище та ініціали керівника, що здійснює
авторський нагляд,

__________________________________________________________________
найменування, дата та номер документа
про його призначення)

Технічний нагляд здійснює ___________________________________
(найменування та місцезнаходження організації,

_________________________________________________________________
номер телефону, серія та номер ліцензії, найменування
посади, прізвище та ініціали працівника,

_________________________________________________________________.
що здійснює технічний нагляд, найменування,
дата та номер документа про його призначення)

Строк дії дозволу _____ ____________ 20__ року.

__________________________ ___________ _________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2
до Порядку надання дозволу
на виконання підготовчих робіт

          Начальникові __________________________________
(найменування інспекції державного

_______________________________________________
архітектурно-будівельного контролю,

_______________________________________________
ініціали та прізвище)

               ЗАЯВА

   Відповідно до статті 28-1 Закону України "Про планування і
забудову територій" прошу надати дозвіл на виконання підготовчих
робіт до будівництва _____________________________________________
(найменування та місцезнаходження

__________________________________________________________________
об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________
(замовник (у давальному відмінку): повне найменування
юридичної особи і прізвище, ім'я та по батькові

__________________________________________________________________
її керівника чи уповноваженої особи, або прізвище, ім'я та

__________________________________________________________________
по батькові фізичної особи - підприємця, або прізвище
ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів,

__________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання

_________________________________________________________________.
фізичної особи - підприємця або фізичної особи)

Строк закінчення підготовчих робіт ____ ___________ 20__ рік.

__________________ _______________________
(телефон) (телефакс)

__________________________________________
(підпис замовника: керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця/фізичної
особи/уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви:

1. __________________________________________________________
(найменування документа, що засвідчує право
власності (користування)

__________________________________________________________________
земельною ділянкою, або договір суперфіцію,

__________________________________________________________________
ким і коли виданий)

2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки
__________________________________________________________________
(ким і коли видані)

3. __________________________________________________________
(найменування, дата та номер

__________________________________________________________________
документа про призначення відповідального
виконавця робіт,

__________________________________________________________________
найменування підрядної організації,

__________________________________________________________________
номер телефону, серія та номер ліцензії)

4. Проект виконання підготовчих робіт, розроблений __________
(найменування

_________________________________________________________________,
проектної організації, серія та номер ліцензії)

погоджений _______________________________________________________
(найменування органу, що погодив проект, дата та номер
документа про погодження)

та затверджений __________________________________________________
(найменування, дата та номер документа
про затвердження)

5. __________________________________________________________
(найменування, дата та номер документа про призначення
працівника, що здійснює

__________________________________________________________________
технічний нагляд, ким і коли виданий)

6. __________________________________________________________
(найменування, дата та номер документа про призначення
керівника, що здійснює

__________________________________________________________________
авторський нагляд, ким і коли виданий)

Заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю

____ ____________ 20__ р. Реєстраційний номер заяви ________
(дата надходження заяви)

Додаток 3
до Порядку надання дозволу
на виконання підготовчих робіт

     _______________________________________________
(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю)

               ВІДМОВА
у наданні дозволу на виконання підготовчих робіт
від ___ _______________ 20__ р. N _____

   За результатами розгляду заяви ______________________________
__________________________________________________________________
(найменування замовника)

про надання дозволу на виконання підготовчих робіт
від ___ ____________ 20__ р. N _______ та доданих до неї
документів установлено, що _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(обґрунтування причин відмови)

У наданні дозволу на виконання підготовчих робіт до
будівництва ______________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)
відмовлено.

_______________________ ___________ __________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 4
до Порядку надання дозволу
на виконання підготовчих робіт

               ЖУРНАЛ
реєстрації наданих, скасованих (анульованих)
дозволів на виконання підготовчих робіт
та відмови в їх наданні

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата та | Дата та |Найменування та |Найменування та |Найменування,|Найменування,|Найменування|Найменування|Відповідальний| Строк дії |Примітка|
|реєстраційний|реєстраційний|місцезнаходження|місцезнаходження| серія та | серія та |організації,|організації,| виконавець | дозволу | |
| номер заяви |номер дозволу| об'єкта | замовника, | номер | номер | посада, | посада, | робіт | (в тому | |
| | (відмови в | будівництва |ідентифікаційний| ліцензії, | ліцензії, | прізвище, | прізвище, |(найменування | числі | |
| | наданні | | код згідно з | номер | номер | ім'я | ім'я | організації, | відомості | |
| | дозволу) | | ЄДРПОУ, номер | телефону | телефону | та по | та по | посада, | про | |
| | | | телефону (для | підрядної | проектної | батькові | батькові |прізвище, ім'я| скасування | |
| | | |юридичних осіб) | будівельної | організації | керівника, |працівника, | та по |(анулювання)| |
| | | | або прізвище, | організації | |що здійснює |що здійснює | батькові) | дозволу) | |
| | | | ім'я та по | | | авторський | технічний | | | |
| | | |батькові, місце | | | нагляд | нагляд | | | |
| | | | проживання, | | | | | | | |
| | | |ідентифікаційний| | | | | | | |
| | | | номер, номер | | | | | | | |
| | | | телефону | | | | | | | |
| | | | (для фізичних | | | | | | | |
| | | | осіб - | | | | | | | |
| | | |підприємців або | | | | | | | |
| | | | фізичних осіб) | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104

Порядок
надання дозволу на виконання
будівельних робіт

( У тексті Порядку слова "до інспекції" замінено
словом "інспекції" згідно з Постановою КМ N 90
від 27.01.2010 )

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт - документ, що засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не виконані раніше відповідно до дозволу на виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд (далі - будівельні роботи) (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання будівельних робіт надає:

щодо об'єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України, - Держархбудінспекція;

щодо об'єкта, який розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, - територіальні органи Держархбудінспекції.

3. Надання дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

4. Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт замовник та підрядник або уповноважена ними особа (далі - заявник) подають інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2).

До заяви додаються:

1) замовником будівництва:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку;

відомості про здійснення авторського і технічного нагляду;

копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт (у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта містобудування);

фінансова звітність, що складається відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ), та копія ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, засвідчена в установленому законом порядку (в разі здійснення будівництва, що передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб);

копія зареєстрованої проектної декларації та документ, що підтверджує її опублікування (у разі спорудження об'єктів житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб);

2) підрядником будівництва:

копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію;

копія ліцензії на виконання функцій генерального підрядника будівництва об'єкта, засвідчена в установленому законом порядку;

договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта;

документ про призначення відповідальних виконавців робіт;

відомості про кваліфікацію та досвід спеціалістів, які братимуть участь у виконанні замовлення;

пропозиції щодо залучення субпідрядників.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання будівельних робіт документи, не передбачені законодавством.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання будівельних робіт. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом місяця з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання будівельних робіт або відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт щодо будівництва об'єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на строк будівництва об'єкта або на строк дії договору (контракту) підряду на будівництво об'єкта.

6-1. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем виконання будівельних робіт. ( Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання будівельних робіт або відмовою у його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови у наданні дозволу на виконання будівельних робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п'яти робочих днів відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання будівельних робіт, заявник може повторно подати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу.

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання будівельних робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі - журнал реєстрації) (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі - реєстр).

Інформація про надані дозволи на виконання будівельних робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання будівельних робіт робиться у проектній документації на будівництво, журналі авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання будівельних робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання будівельних робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання будівельних робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, протягом строку будівництва об'єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Строк дії дозволу на виконання будівельних робіт може бути продовжений за зверненням замовника не більш як на один рік.

Для продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт замовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю приймає протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви рішення щодо продовження строку дії дозволу на виконання будівельних робіт, робить запис у журналі реєстрації та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру і повертає замовникові оригінал дозволу на виконання будівельних робіт з відміткою про продовження строку дії та одночасно інформує про прийняте рішення місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

14. У разі коли право на будівництво об'єкта передано іншому замовникові або змінено будівельну організацію (генерального підрядника або підрядника), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.

Перереєстрація дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється відповідно до вимог цього Порядку.

15. У разі консервації об'єкта замовник або уповноважена ним особа зобов'язана у семиденний строк після підписання акта про прийняття законсервованого об'єкта повернути інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, зазначений дозвіл та подає засвідчену в установленому порядку копію розпорядчого документа про консервацію об'єкта. ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 90 від 27.01.2010 )

У разі розконсервації об'єкта замовник подає інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання будівельних робіт, копію рішення про розконсервацію об'єкта, засвідчену в установленому порядку, та акт про технічний стан конструкцій об'єкта і можливість поновлення будівництва.

Якщо на момент поновлення будівництва підстави, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, не змінилися, такий дозвіл повертається замовникові. У разі зміни підстав, відповідно до яких надано дозвіл на виконання будівельних робіт, замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно з вимогами цього Порядку.

16. Замовник зобов'язаний повідомити у семиденний строк про початок проведення будівельних робіт інспекції, що видала відповідний дозвіл, у довільній формі. У разі коли проведення будівельних робіт не потребує дозволу, про їх початок повідомляється в зазначений строк інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування такого об'єкта за формою, затвердженою Мінрегіонбудом. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 160 від 27.01.2010 )

17. Інформація про надання дозволу на виконання будівельних робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт і здійснює контроль за будівництвом об'єкта) та відомості про найменування об'єкта, зображення об'єкта та його основні техніко-економічні показники, замовника, проектувальника, підрядників, відповідального виконавця робіт, відповідальних за здійснення авторського і технічного нагляду осіб розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

18. Дозвіл на виконання будівельних робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

подання замовником заяви про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт;

видачі або перереєстрації дозволу на виконання будівельних робіт з порушенням вимог законодавства;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем (замовником, генеральним проектувальником та генеральним підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання будівельних робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок;

коли протягом трьох місяців з дня видачі дозволу на виконання будівельних робіт не розпочато будівельні роботи.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт у журналі реєстрації та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

19. Виконання будівельних робіт на об'єктах без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт або без належно затвердженого проекту вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Додаток 1
до Порядку надання дозволу
на виконання будівельних робіт

      ____________________________________________
(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю)

               ДОЗВІЛ
на виконання будівельних робіт
від ___ _______________ 20__ р. N ______

   Цей дозвіл надано ___________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я
та по батькові замовника,

__________________________________________________________________
його місцезнаходження або місце проживання, номер телефону
та найменування,

__________________________________________________________________
місцезнаходження підрядника, номер телефону,
серія та номер ліцензії)

на виконання будівельних робіт з _________________________________
(вид будівництва,

__________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)

відповідно до проектної документації, яка розроблена _____________
(найменування

__________________________________________________________________
проектної організації, серія та номер ліцензії)

та затверджена замовником _______________________________________.
(найменування, дата та номер документа
про затвердження)

Відповідальним виконавцем робіт є ___________________________
(найменування посади,

_________________________________________________________________.
прізвище, ім'я та по батькові)

Авторський нагляд здійснює __________________________________
(найменування та місцезнаходження
проектної організації,

__________________________________________________________________
номер телефону, серія та номер ліцензії,

__________________________________________________________________
найменування посади, прізвище та ініціали керівника,
що здійснює авторський нагляд,

_________________________________________________________________.
найменування, дата та номер документа
про його призначення)

Технічний нагляд здійснює ___________________________________
(найменування та місцезнаходження
організації, номер телефону,

__________________________________________________________________
серія та номер ліцензії, найменування посади, прізвище
та ініціали працівника, що здійснює технічний нагляд,

_________________________________________________________________.
найменування, дата та номер документа
про його призначення)

Строк дії дозволу ______ _______________ 20__ року.

_________________________ ____________ _________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2
до Порядку надання дозволу
на виконання будівельних робіт

          Начальникові __________________________________
(найменування інспекції державного

_______________________________________________
архітектурно-будівельного контролю,

_______________________________________________
ініціали та прізвище)

               ЗАЯВА

   Відповідно  до  статті 29  Закону  України  "Про
планування і забудову територій" просимо
надати, продовжити строк дії, перереєструвати
______________________________________________ дозвіл на виконання
(непотрібне закреслити)

будівельних робіт з ______________________________________________
(вид будівництва,

__________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)

__________________________________________________________________
(замовник та підрядник (у давальному відмінку):

__________________________________________________________________
повне найменування юридичної особи і

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я по батькові її керівника
чи уповноваженої особи,

__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
особи - підприємця,

__________________________________________________________________
або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших

__________________________________________________________________
обов'язкових платежів,

__________________________________________________________________
місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання

_________________________________________________________________.
фізичної особи - підприємця чи фізичної особи)

Строк закінчення будівельних робіт ____ __________ 20__ рік.

__________________ ___________________
(телефон) (телефакс)

_________________________________________
(підпис замовника: керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця/фізичної
особи/уповноваженої особи)

_________________________________________
(підпис підрядника: керівника юридичної
особи/фізичної особи -
підприємця/уповноваженої особи)

Документи, що додаються до заяви у разі надання або
перереєстрації дозволу на виконання будівельних робіт:

Документи, що надаються замовником:

1. __________________________________________________________
(найменування документа, що засвідчує право власності

__________________________________________________________________
(користування) земельною ділянкою, або договір суперфіцію,

__________________________________________________________________
ким і коли виданий)

2. __________________________________________________________
(найменування документа, що посвідчує право власності
на будинок чи споруду,

__________________________________________________________________
ким і коли виданий

__________________________________________________________________
або письмова згода його власника на проведення
зазначених робіт

__________________________________________________________________
(у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта містобудування)

3. Проектна документація на будівництво, розроблена _________
(найменування

_________________________________________________________________,
проектної організації, серія та номер ліцензії)

погоджена ________________________________________________________
(найменування органів, що погодили, дата та номер
документа про погодження)

та затверджена ___________________________________________________
(найменування, дата та номер документа
про затвердження)

та висновок комплексної державної експертизи, виданий ____________
(найменування

__________________________________________________________________
служби, дата та номер висновку)

4. __________________________________________________________
(найменування, дата та номер документа
про призначення працівника,

__________________________________________________________________
що здійснює технічний нагляд, ким і коли виданий)

   5. __________________________________________________________
(найменування, дата та номер документа
про призначення керівника,

__________________________________________________________________
що здійснює авторський нагляд, ким і коли виданий)

6. Фінансова звітність (у разі здійснення будівництва, що
передбачає пряме або опосередковане залучення фінансових активів
від фізичних осіб) та засвідчена в установленому порядку копія
ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг
__________________________________________________________________
(найменування

__________________________________________________________________
документів, серія та номер ліцензії)

7. Копія зареєстрованої проектної декларації та документ, що
підтверджує її опублікування (у разі спорудження об'єктів
житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється
з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та
юридичних осіб) __________________________________________________
(дата та номер реєстрації в інспекції державного

__________________________________________________________________
архітектурно-будівельного контролю проектної
декларації, найменування,

__________________________________________________________________
дата та номер документа, що підтверджує її опублікування)

Документи, що подаються підрядником:

1. Копії установчого документа та свідоцтва про державну
реєстрацію _______________________________________________________
(найменування, дата та номер установчого документа
і свідоцтва про державну реєстрацію,

__________________________________________________________________
найменування органу, що провів державну реєстрацію)

2. Копія ліцензії на виконання функцій генерального
підрядника будівництва об'єкта, засвідчена в установленому законом
порядку, _________________________ та додатка до неї.
(серія та номер ліцензії)

3. Договір (контракт) підряду на будівництво об'єкта ________
(найменування

__________________________________________________________________
об'єкта, дата та номер договору (контракту)

4. __________________________________________________________
(найменування підрядної організації, серія та номер
ліцензії, номер телефону,

__________________________________________________________________
найменування, дата та номер документа про призначення

__________________________________________________________________
відповідального виконавця робіт)

5. __________________________________________________________
(найменування, серія та номер документів про підтвердження
кваліфікації та досвіду

__________________________________________________________________
спеціалістів, які братимуть участь у виконанні замовлення,

__________________________________________________________________
кому, ким і коли видані)

6. Документи про залучення до виконання замовлення
субпідрядників ___________________________________________________
(найменування субпідрядників,

__________________________________________________________________
серія та номер ліцензій)

Заповнюється інспекцією державного архітектурно-будівельного
контролю

____ ___________ 20__ р. Реєстраційний номер заяви ___________
(дата надходження заяви)

Додаток 3
до Порядку надання дозволу
на виконання будівельних робіт

    _________________________________________________
(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю)

               ВІДМОВА
у наданні дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ _______________ 20__ р. N _____

   За результатами розгляду заяви ______________________________
(найменування замовника та підрядника)

__________________________________________________________________

про надання дозволу на виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ р. N _______ та доданих до неї
документів установлено, що _______________________________________
_________________________________________________________________.
(обґрунтування причин відмови)

У наданні дозволу на виконання будівельних робіт з __________
(вид будівництва,

__________________________________________________________________
найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва)

відмовлено.

_________________________ ____________ _________________________
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 4
до Порядку надання дозволу
на виконання будівельних робіт

               ЖУРНАЛ
реєстрації наданих, скасованих (анульованих)
дозволів на виконання будівельних робіт
та відмови в їх наданні

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата та | Дата та |Найменування та |Найменування та |Найменування,|Найменування,|Найменування|Найменування|Відповідальний| Строк дії |Примітка|
|реєстрацій-|реєстраційний|місцезнаходження|місцезнаходження| серія та | серія та |організації,|організації,| виконавець | дозволу (в | |
| ний номер |номер дозволу| об'єкта | замовника, | номер | номер | посада, | посада, | робіт | тому числі | |
| заяви | (відмови в | будівництва |ідентифікаційний| ліцензії, | ліцензії, | прізвище, | прізвище, |(найменування |відомості про | |
| | наданні | | код згідно з | номер | номер |ім'я та по | ім'я | організації, |перереєстрацію| |
| | дозволу) | | ЄДРПОУ, номер | телефону | телефону | батькові | та по | посада, |або скасування| |
| | | | телефону (для | підрядної | проектної | керівника, | батькові |прізвище, ім'я| (анулювання) | |
| | | |юридичних осіб) | організації | організації |що здійснює |працівника, | та по | дозволу) | |
| | | | або прізвище, | | | авторський |що здійснює | батькові) | | |
| | | | ім'я та по | | | нагляд | технічний | | | |
| | | | батькові, | | | | нагляд | | | |
| | | |ідентифікаційний| | | | | | | |
| | | | номер, місце | | | | | | | |
| | | | проживання, | | | | | | | |
| | | | номер телефону | | | | | | | |
| | | | (для фізичних | | | | | | | |
| | | | осіб - | | | | | | | |
| | | |підприємців або | | | | | | | |
| | | | фізичних осіб) | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104

Порядок
ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих)
дозволів на виконання підготовчих і будівельних
робіт та відмови в їх наданні

1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі - реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення обліку:

- наданих дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

- скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт;

забезпечення відкритості та доступності інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

3. Ведення реєстру передбачає:

збирання, облік та оброблення інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

включення відомостей до реєстру та їх виключення;

видачу витягів з реєстру;

забезпечення доступу заявників до реєстру через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції та їх інформування через інші засоби масової інформації.

4. Держателем реєстру, який забезпечує його ведення, є Держархбудінспекція.

5. До реєстру включаються відомості про реєстраційний номер дозволу, найменування об'єкта, його місцезнаходження, строк дії дозволу та інші визначені держателем реєстру відомості.

6. Порядок включення до реєстру інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні визначається держателем реєстру.

Держархбудінспекція та її територіальні органи несуть відповідальність за достовірність і своєчасність включення відомостей до реєстру.

7. Витяг з реєстру видається заявникам безоплатно відповідно до їх письмового запиту за встановленою держателем реєстру формою.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104

Перелік
будівельних робіт, на виконання
яких не вимагається дозвіл

Об'єкти виробничого призначення

1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устатковання, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об'єктів та підприємств у цілому.

2. Улаштування:

автономних котельних установок (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) загальною потужністю до 200 кВт, їх інженерне забезпечення та ремонт;

систем пожежної сигналізації та оповіщення під час виникнення пожежі, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролю за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі, охоронних систем та їх диспетчеризація, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання.

3. Монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів і вікон, пристроїв для блискавозахисту будівель та споруд.

4. Упровадження на збудованих об'єктах систем біологічного очищення та утилізації.

Об'єкти житлово-громадського призначення

5. Перепланування квартир у багатоквартирних житлових будинках та кімнат у гуртожитках, а також об'єктів громадського призначення із збереженням несучої конструкції, без перевищення допустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державних будівельних норм, місцевих правил забудови.

6. Відновлення або посилення чи поліпшення окремих конструкцій будівель та споруд, зокрема таких, що перебувають в аварійному стані, без зміни їх функціонального призначення і архітектурного вигляду.

7. Установлення приладів для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води.

8. Виконання робіт з улаштування засобів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-громадського призначення.

9. Виконання робіт з будівництва приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них загальною площею до 500 кв. метрів включно, господарських будівель і споруд, а також підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, прибудов до них, господарських будівель і споруд до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 160 від 27.01.2010 )

10. Установлення на присадибній земельній ділянці тимчасових об'єктів (навісів, наметів, кіосків, накриття, літніх душових кабін, теплиць тощо).

11. Переустановлення обладнання в межах приміщення.

12. Улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів.

13. Збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажу перегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, засклення балконів і лоджій.

Об'єкти інженерної інфраструктури,
благоустрою та тимчасового призначення

14. Установлення обладнання зв'язку в існуючих, пристосованих, вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного типу з використанням легких стійок із труб для кріплення антенно-фідерних пристроїв, установлених на існуючих будинках, виробничих спорудах, металевих і цегляних трубах.

15. Установлення обладнання зв'язку та малогабаритних щогл полегшеної конструкції заввишки до 10 метрів для кріплення антенно-фідерних пристроїв на існуючих будівлях.

16. Улаштування лінійно-кабельних, волоконно-оптичних ліній зв'язку загального призначення, будівництво яких передбачено безтраншейним методом за допомогою кабелеукладавача та установок для горизонтального буріння, зокрема прокладення мереж зв'язку в існуючій телефонній каналізації.

17. Реконструкція, розширення, технічне переоснащення та модернізація об'єктів телекомунікаційних мереж.

18. Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зв'язку, повітряних лінійних електромереж) в межах існуючої мережі.

19. Захист інженерних мереж від корозії.

20. Переоснащення систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергопостачання, зв'язку, ліфтового обладнання, які забезпечують основне функціональне призначення будівель та споруд, заміна технологічного обладнання без збільшення допустимих навантажень на перекриття та фундаменти.

21. Поточний ремонт водозахисних дамб, каналів, берегоукріплювальних споруд, крім тих, що використовуються для забезпечення господарсько-питного водопостачання, переїздів і експлуатаційних доріг та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкцій.

22. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

23. Знесення і демонтаж будівель та споруд для здійснення нового будівництва відповідно до законодавства.

24. Зведення тимчасових будівель та споруд, у тому числі контейнерного типу, без улаштування фундаментів.

25. Улаштування малих архітектурних форм, пристроїв вуличної реклами з легких конструкцій без улаштування фундаментів.

26. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території, будівництво спортивних майданчиків у дворах і мікрорайонах.

27. Відновлення або влаштування вимощення навколо будівлі з метою недопущення розмивання або перезволоження ґрунту під фундаментом.

28. Улаштування огорожі приватних земельних ділянок (за згодою суміжних землевласників).

Об'єкти дорожнього комплексу

29. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування IV-V категорії, вулиць та доріг місцевого значення в межах населених пунктів, а також споруд на них та обладнання, що виконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшення покриття, транспортно-експлуатаційних характеристик доріг і штучних споруд.

30. Розміщення на автомобільних дорогах споруд для обслуговування учасників дорожнього руху.

31. Улаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху, освітлення аварійно-небезпечних ділянок і штучних споруд.

32. Модернізація та капітальний ремонт колій, пристроїв зв'язку, сигналізації, централізації, блокування, контактних електромереж. Заміна повітряних ліній зв'язку на кабельні. Установлення приладів автоматизованого контролю стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту в межах встановленої смуги відводу для поліпшення їх технічного стану.

33. Капітальний ремонт залізничних пасажирських платформ, постів на залізничних переїздах площею забудови до 30 кв. метрів.

34. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель лісового фонду).

35. Відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних доріг і тротуарів.

36. Облаштування автомобільних газозаправних пунктів технологічним обладнанням без улаштування фундаментів.

Примітка. Виконання робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації.

Прийняття зазначених об'єктів в експлуатацію здійснюється в установленому законодавством порядку. ( Перелік доповнено приміткою згідно з Постановою КМ N 160 від 27.01.2010 )