Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про дозвільну діяльність
у сфері використання ядерної енергії"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2003 р., N 29, ст. 236) такі зміни:

1. У преамбулі:

в абзаці першому слова "здійснення" та "Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ) замінити відповідно словами "провадження" та "Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 );

в абзаці другому слово "система" замінити словом "діяльність".

2. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні терміни та визначення

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) використання джерел іонізуючого випромінювання - один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання;

2) державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання - внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах;

3) діяльність у сфері використання ядерної енергії - діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються;

4) документи дозвільного характеру - ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

5) експлуатуюча організація (оператор) - призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду;

6) етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів - вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття;

7) етапи життєвого циклу ядерної установки - вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації;

8) життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів - сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання;

9) ліцензіат - суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

10) ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії - документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

11) ліцензування - видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності;

12) орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

13) переоформлення ліцензії - видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення;

14) радіоактивні матеріали - будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки;

15) реакторна установка - установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів);

16) сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів - документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки;

17) суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - суб'єкт діяльності) - зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації".

3. В абзаці другому статті 2 слово "здійснення" замінити словом "провадження".

4. Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з провадженням дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, у тому числі в разі використання ядерної енергії військовими формуваннями та установами в цілях, не пов'язаних з провадженням військової діяльності".

5. У статті 4:

в абзаці другому слова "радіоактивними відходами, рівень" замінити словами "радіоактивними відходами, уранових об'єктів, рівень ядерної та радіаційної";

в абзаці третьому слово "здійснення" замінити словом "провадження", а після слів "радіаційної безпеки" доповнити словами "фізичного захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання".

6. У статті 5:

в абзаці четвертому слова "незалежність та" виключити;

в абзаці шостому слово "здійснення" замінити словом "провадження";

доповнити абзацами сьомим і восьмим такого змісту:

"неприпустимість втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, крім передбачених законом випадків;

забезпечення органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відкритості і гласності провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії".

7. Статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Особливості провадження дозвільної діяльності у
сфері використання ядерної енергії

Особливості провадження дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії визначаються пріоритетністю забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і пов'язані з необхідністю всебічної оцінки безпеки у разі прийняття рішення про видачу або відмову у видачі документів дозвільного характеру.

Дозвільна діяльність є складовою частиною державного регулювання у сфері використання ядерної енергії і передбачає:

ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та видачу такій організації окремих дозволів на виконання певних видів робіт чи операцій на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

ліцензування діяльності, пов'язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою, та діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;

видачу сертифікатів про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;

державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання;

видачу дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів.

Спроможність забезпечення фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів є обов'язковою умовою для видачі суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Видані уповноваженими органами іноземних держав ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, визнаються в Україні відповідно до міжнародних договорів України про взаємне визнання відповідних ліцензій.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки здійснює передбачені цим Законом повноваження безпосередньо або через свої територіальні органи".

8. У статті 7:

у частині першій:

абзац другий виключити;

в абзаці п'ятому слова "та захоронення" виключити;

в абзаці шостому слова "зберігання, технічне обслуговування" виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

частину четверту після слова "визначається" доповнити словами "органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення відповідно до критеріїв, установлених".

9. У статті 8:

у частині першій:

в абзаці першому слова "(далі - заявник)" виключити, а слова "заявника" і "здійснення" замінити відповідно словами "зазначеної експлуатуючої організації" і "провадження";

абзаци другий - четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"на будівництво та введення в експлуатацію ядерної установки;

на будівництво сховища для захоронення радіоактивних відходів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

у частині другій:

у першому реченні слова "заявником", "здійснення" і "ведення робіт та операцій, пов'язаних з даним етапом" замінити відповідно словами "експлуатуючою організацією", "провадження" і "на окремому етапі";

у другому реченні слова "здійснення такої діяльності" замінити словами "провадження такої діяльності";

перше речення частини третьої викласти в такій редакції:

"Умовами ліцензії на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу, яку отримує експлуатуюча організація, визначаються види робіт або операції, здійснення яких на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації і закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів можливе тільки за наявності окремого письмового дозволу, що видається органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

10. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Ліцензування діяльності персоналу та посадових
осіб експлуатуючої організації

Перелік посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою і діяльність якого може здійснюватися лише на підставі ліцензії, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, а також діяльність яких може здійснюватися лише на підставі ліцензії, визначається в ліцензії на провадження діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів.

До цього переліку включаються посадові особи, до службових обов'язків яких віднесено:

прийняття рішень про режим роботи ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

прийняття рішень про впровадження планів протиаварійного реагування;

прийняття рішень про впровадження модернізації та модифікації систем, важливих для безпеки;

допуск персоналу до безпосереднього управління реакторною установкою атомної електростанції;

контроль за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки (внутрішній нагляд).

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності персоналу та посадових осіб експлуатуючої організації визначаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

11. Статтю 10 виключити.

12. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Державна реєстрація джерел іонізуючого
випромінювання, у тому числі тих, діяльність з
використання яких звільняється від ліцензування

Джерела іонізуючого випромінювання, у тому числі ті, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування, підлягають державній реєстрації, порядок здійснення якої визначається Кабінетом Міністрів України".

13. Розділ II доповнити статтями 11-1 і 11-2 такого змісту:

"Стаття 11-1. Видача дозволів на перевезення радіоактивних
матеріалів

Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки чи його територіальним органом у разі міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Порядок видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11-2. Видача сертифікатів про затвердження у разі
перевезення радіоактивних матеріалів

Сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у випадках та порядку, передбачених законодавством з ядерної та радіаційної безпеки".

14. Назву розділу III та статтю 12 викласти в такій редакції:

"Розділ III. Порядок ліцензування діяльності
у сфері використання ядерної енергії

Стаття 12. Порядок видачі ліцензій на провадження діяльності
у сфері використання ядерної енергії

Ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії, що підлягає ліцензуванню відповідно до цього Закону, здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом.

Для отримання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії суб'єкт діяльності (заявник) подає заяву до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу.

До заяви додаються копії засвідчених в установленому законодавством порядку установчих документів, документи, що засвідчують рівень безпеки ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання та уранових об'єктів, а також документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Перелік документів, що подаються для отримання ліцензії, а також вимоги щодо їх оформлення та змісту встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки для окремого етапу життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У заяві на отримання ліцензії зазначаються межі майданчика, на якому розміщено (планується розмістити) ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі виданої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

Розмір плати за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган здійснює попередній розгляд заяви та поданих разом з нею документів з метою оцінки їх форми та змісту.

Про результати попереднього розгляду орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган повідомляють заявнику:

протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви та поданих разом з нею документів для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Перевірка повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, може здійснюватися органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом шляхом проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки та інспекційного обстеження заявника. Інспекційне обстеження заявника є обов'язковим у разі провадження ним діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки поданих документів та порядок проведення інспекційного обстеження заявника встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Строки проведення перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, та їх оцінки, включаючи державну експертизу зазначених документів та інспекційне обстеження заявника, не повинні перевищувати:

двох років з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки в разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати трьох років;

двох місяців з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган видають заявникові ліцензію або надсилають повідомлення про відмову із зазначенням причини та умов повторного розгляду заяви не пізніше ніж:

у десятиденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

у триденний строк після прийняття рішення щодо видачі ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки веде єдиний реєстр виданих ліцензій у встановленому законодавством порядку.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган формують ліцензійну справу щодо кожного ліцензіата, в якій зберігаються документи, подані ліцензіатом для видачі, переоформлення ліцензії, внесення до неї змін, видачі дубліката ліцензії, а також копії рішень про видачу, переоформлення, анулювання та видачу дубліката ліцензії, внесення до неї змін, розпорядження про усунення порушень умов ліцензії".

15. У статті 13:

у частині першій:

в абзаці першому слова "на підставі результатів проведеного інспекційного обстеження та висновків державних експертиз" замінити словами "або його територіальним органом";

в абзаці другому слова "фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника" виключити;

після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"відсутності чи недостатності документів, що підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника вимогам, встановленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення;

виявлення неспроможності заявника забезпечити дотримання умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

у частині другій слова "Відмова" та "оскаржена" замінити відповідно словами "Рішення про відмову" та "оскаржено".

16. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Зміст ліцензії та порядок внесення до неї змін

Ліцензії у сфері використання ядерної енергії видаються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом на бланках спеціального зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Бланки ліцензії є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.

Замовлення на виготовлення бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Порядок обліку, зберігання бланків ліцензій у сфері використання ядерної енергії та ведення відповідної звітності встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу, що видав ліцензію;

найменування і місцезнаходження заявника - юридичної особи або прізвище ім'я та по батькові, місце проживання заявника - фізичної особи, якому видається ліцензія. У разі якщо вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, провадиться філіями, іншими відокремленими підрозділами заявника, в ліцензії зазначається їх місцезнаходження;

ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

етап життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів чи окремий вид діяльності, на право провадження якої видається ліцензія;

межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів, місце або територія провадження окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії;

перелік основних об'єктів та будівель, що належать до технологічного комплексу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів (у ліцензії експлуатуючої організації на провадження діяльності на окремому етапі життєвого циклу зазначених установки або сховища);

перелік об'єктів, будівель, установок та процесів, що належать до технологічного комплексу з переробки та зберігання радіоактивних відходів (у ліцензії на переробку, зберігання радіоактивних відходів);

технологічні процеси або види господарської діяльності, в яких використовуються джерела іонізуючого випромінювання (у ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії);

перелік документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу ліцензії;

перелік посадових осіб, до службових обов'язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов'язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

умови провадження діяльності;

перелік видів робіт чи операцій на етапах будівництва та введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, а також на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів, виконання яких здійснюється після видачі окремих дозволів органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;

дата видачі, строк дії та номер ліцензії.

Ліцензія підписується керівником або іншою уповноваженою посадовою особою органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу і скріплюється печаткою.

Строк дії ліцензії встановлюється:

на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерних установок та сховищ для захоронення радіоактивних відходів відповідно до передбачуваної поданими документами тривалості відповідного етапу життєвого циклу зазначених установки або сховища;

на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії на строк, не менший ніж три роки.

Протягом строку дії ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган можуть вносити до неї зміни чи здійснювати переоформлення ліцензії.

Підставами для внесення змін до ліцензії є:

зміна найменування або місцезнаходження ліцензіата - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові, місця проживання ліцензіата - фізичної особи (без зміни місця провадження діяльності);

намір ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об'єкти, додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів;

намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії;

внесення змін до чинних, набрання чинності новими нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки;

виявлення у процесі провадження діяльності або під час здійснення державного нагляду за виконанням умов ліцензії обставин, що потребують перегляду і зміни умов ліцензії.

Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

реорганізації ліцензіата;

зміни місця або території провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії;

виявлення ліцензіатом наміру внести зміни до ліцензії, що потребують перегляду спроможності заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

У разі переоформлення ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган приймає рішення про визнання попередньої ліцензії недійсною із внесенням відповідних змін до єдиного реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, на який видавалася ліцензія, що підлягала переоформленню.

Розгляд заяви про внесення змін до ліцензії та її переоформлення здійснюються у порядку, встановленому для видачі ліцензії. Заява про внесення змін до ліцензії у зв'язку з продовженням строку її дії подається ліцензіатом до закінчення строку дії ліцензії у строки, встановлені статтею 12 цього Закону для розгляду заяви органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом.

Рішення про відмову у внесенні змін до ліцензії або в її переоформленні може бути оскаржено ліцензіатом до суду".

17. У статті 15:

частину першу викласти в такій редакції:

"Нагляд за дотриманням умов ліцензії здійснює орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган шляхом проведення оцінки рівня ядерної та радіаційної безпеки, стану фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання за результатами аналізу звітної документації, що подається ліцензіатом, а також шляхом проведення інспекційних перевірок ліцензіата";

у частині другій слова "таких перевірок, їх періодичність і звітність" замінити словами "інспекційних перевірок ліцензіата та їх періодичність";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Порядок подання ліцензіатами звітної документації встановлюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

у частині четвертій слова "експлуатуючої організації, яка" замінити словами "ліцензіата, який".

18. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Стаття 16. Зупинення дії та анулювання ліцензії

Дія ліцензії на провадження діяльності на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії може бути зупинена, а ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та ліцензія на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії можуть бути анульовані органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом, що їх видав, у разі:

подання ліцензіатом відповідної заяви;

ліквідації ліцензіата - юридичної особи або припинення підприємницької діяльності ліцензіатом - фізичною особою;

порушення ліцензіатом умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки;

неспроможності ліцензіата дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

припинення дії документів, на підставі яких зроблено висновок про спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, або невиконання вимог безпеки, визначених такими документами.

Ліцензія на провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію (після завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку), експлуатації або зняття з експлуатації ядерної установки та на етапі експлуатації або закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів може бути анульована лише після повного вилучення з них ядерних матеріалів і радіоактивних відходів чи після видачі ліцензії на провадження діяльності на такій установці або сховищі іншому ліцензіату.

Неусунення виявлених порушень у встановлений строк у разі провадження діяльності на етапах будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки (до завантаження ядерних матеріалів у ядерну установку) або будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів та в разі провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії тягне за собою анулювання ліцензії.

У разі прийняття органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом рішення про зупинення дії чи анулювання ліцензії ліцензіат зобов'язаний негайно припинити провадження раніше дозволеної діяльності, повідомити про це зазначеним органам і вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища, а в разі прийняття рішення про анулювання ліцензії - протягом 10 днів з дня його надходження надіслати оригінал ліцензії органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу, який її видав.

Про анулювання ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган повідомляє протягом п'яти днів органам державного управління у сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними відходами.

Рішення про зупинення дії або анулювання ліцензії може бути оскаржено ліцензіатом до суду".

19. Розділ III доповнити статтею 16-1 такого змісту:

"Стаття 16-1. Видача дубліката ліцензії

У разі втрати або пошкодження ліцензії органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом може бути виданий дублікат ліцензії.

Підставою для видачі дубліката ліцензії є звернення ліцензіата до органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з відповідною заявою, до якої додається документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Непридатний для користування внаслідок пошкодження бланк ліцензії подається ліцензіатом органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу разом з документами, зазначеними у частині другій цієї статті.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Ліцензіат, який подав заяву та документи, необхідні для видачі дубліката ліцензії, може провадити діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви про видачу дубліката ліцензії видати заявникові зазначений дублікат.

У разі видачі дубліката ліцензії орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальний орган приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, яка була втрачена або пошкоджена, із внесенням не пізніше наступного робочого дня відповідних змін до єдиного реєстру обліку виданих ліцензій".

20. У статті 17:

у частині першій:

абзац третій після слів "радіаційної безпеки" доповнити словами "або його територіальному органу";

абзац п'ятий після слів "посадових осіб" доповнити словами "органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки";

частину другу викласти в такій редакції:

"Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов'язані:

заявляти про намір провадити діяльність, що потребує видачі документа дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

подавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу та експертним організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документи в обсязі, необхідному для проведення всебічного, об'єктивного аналізу та оцінки дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також для прийняття рішення щодо діяльності суб'єкта у сфері використання ядерної енергії;

сприяти зазначеним органам та організаціям у виконанні їх обов'язків;

надавати в установлений законодавством строк органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу інформацію щодо дотримання умов провадження дозволеної діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

повідомляти органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальному органу про зміну умов провадження діяльності;

вносити плату за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;

звітувати перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіальним органом про результати провадження дозволеної діяльності у встановленому органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки порядку;

інформувати громадськість про рівень безпеки під час діяльності, на провадження якої видано документ дозвільного характеру. Перелік відомостей, що підлягають оприлюдненню, а також порядок їх оприлюднення встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки".

21. Доповнити статтею 17-1 такого змісту:

"Стаття 17-1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть відповідальність за:

провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації - штраф у розмірі від п'ятисот до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру - штраф у розмірі від однієї до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення про накладення штрафів, передбачених частиною першою цієї статті, приймається головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі протоколу про порушення вимог цього Закону, складеного державним інспектором органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його територіального органу.

Оскарження рішень головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступників щодо накладення штрафів здійснюється в судовому порядку.

Кошти, отримані внаслідок стягнення штрафів, зараховуються до Державного бюджету України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу сьомого пункту 7 розділу I цього Закону в частині ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування цього Закону.

2. Документи дозвільного характеру, чинні на території України до набрання чинності цим Законом, зберігають свою чинність до закінчення строку, на який вони видавалися. Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов'язані протягом одного року внести до документів дозвільного характеру зміни, пов'язані з набранням чинності цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1874-VI