Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 лютого 2010 р. N 207
Київ

Про затвердження Порядку спрямування Міністерством
палива та енергетики коштів фінансового резерву
на придбання державних цінних паперів

Відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок спрямування Міністерством палива та енергетики коштів фінансового резерву на придбання державних цінних паперів, що додається.

2. Міністерству фінансів викуповувати облігації внутрішньої державної позики, пред'явлені Міністерством палива та енергетики до викупу, відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 207

Порядок
спрямування Міністерством палива та енергетики
коштів фінансового резерву на придбання
державних цінних паперів

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування коштів фінансового резерву, який формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (далі - кошти фінансового резерву), на придбання Мінпаливенерго державних цінних паперів для захисту від інфляції коштів фінансового резерву та отримання додаткового джерела його формування у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (далі - облігації).

2. Для проведення операцій, пов'язаних з придбанням облігацій, Державне казначейство в установленому порядку відкриває Мінпаливенерго як головному розпоряднику бюджетних коштів рахунок за балансовим рахунком 3711 "Інші рахунки клієнтів Державного казначейства" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - рахунок 3711).

Мінпаливенерго придбаває облігації, які пропонуються Мінфіном для розміщення на первинному ринку цінних паперів, строк погашення яких настає не менше ніж через один рік, лише за неконкурентними заявками.

3. На підставі розпорядження Мінфіну Державне казначейство перераховує кошти фінансового резерву з відповідного рахунка спеціального фонду державного бюджету, відкритого за балансовим рахунком 3122 "Кошти спеціального фонду державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки" плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів (далі - рахунок 3122), на рахунок 3711 для подальшого їх спрямування на придбання облігацій та відображає зазначені операції в обліку виконання державного бюджету.

4. Для проведення операцій, пов'язаних з придбанням, обслуговуванням, погашенням та викупом облігацій, Мінпаливенерго в установленому законодавством порядку відкриває у зберігача уповноваженого банку, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії (далі - уповноважений банк), рахунок у цінних паперах та укладає з ним договір про брокерське обслуговування операцій з облігаціями, в якому зазначається транзитний рахунок уповноваженого банку (далі - транзитний рахунок).

5. Для придбання облігацій Мінпаливенерго складає в установленому законодавством порядку разове замовлення та перераховує кошти з рахунка 3711 на транзитний рахунок за два банківські дні до дати розміщення облігацій, зазначеної у повідомленні Мінфіну про їх розміщення.

6. Наступного дня після придбання облігацій уповноважений банк надсилає Мінпаливенерго виписку про стан рахунка в цінних паперах, копію якої Мінпаливенерго подає Мінфіну.

У разі наявності залишків коштів на транзитному рахунку після проведення операцій з придбання облігацій уповноважений банк не пізніше ніж наступного дня повертає зазначені кошти на рахунок 3711, після чого Мінпаливенерго забезпечує перерахування невикористаних коштів на рахунок 3122.

7. Розрахунки з уповноваженим банком за послуги, пов'язані з придбанням, обслуговуванням, погашенням та викупом облігацій, здійснюються за рахунок коштів, що надійшли на транзитний рахунок як дохід за облігаціями, або інших коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Порядок здійснення розрахунків за надані уповноваженим банком послуги визначається у договорі про брокерське обслуговування операцій з облігаціями.

8. Не допускається вчинення Мінпаливенерго правочинів, наслідком яких може бути перехід права власності на облігації, придбані за рахунок коштів фінансового резерву, та інших прав за такими облігаціями третім особам.

9. Операції, пов'язані з погашенням облігацій, виплатою відсоткового доходу за ними та викупом, проводяться відповідно до нормативно-правових актів Національного банку про депозитарну діяльність з державними цінними паперами.

10. Залишок коштів на рахунку 3122 після проведення операцій з придбання облігацій за підсумками тижня не повинен перевищувати 1 тис. гривень, крім випадків, коли розміщення облігацій Мінфіном на первинному ринку цінних паперів протягом тижня не проводилися або протягом наступного місяця передбачається фінансування розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки або(і) заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки.

11. У разі потреби у фінансуванні розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки або(і) заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, Мінпаливенерго може пред'явити Мінфіну облігації до викупу. Мінфін викуповує облігації за балансовою вартістю на день, який передує дню викупу облігацій.

12. Для пред'явлення облігацій до викупу Мінпаливенерго подає Мінфіну письмову заяву з обґрунтуванням необхідності отримання коштів для фінансування розроблення проекту зняття з експлуатації ядерної установки, а у разі наявності такого проекту - затверджений Мінпаливенерго та погоджений в установленому порядку з Держатомрегулювання план заходів, пов'язаних з припиненням експлуатації та зняттям з експлуатації ядерної установки, які необхідно здійснити у поточному році.

У заяві зазначається вид, міжнародний ідентифікаційний код та кількість цінних паперів, що пропонуються до викупу.

Мінпаливенерго відповідно до договору про брокерське обслуговування операцій з облігаціями доручає уповноваженому банку укласти договір з Мінфіном про викуп облігацій на підставі разового замовлення.

Мінфін укладає договір про викуп облігацій з уповноваженим банком, у якому зазначається транзитний рахунок.

13. Після підписання договору про викуп облігацій Мінфін протягом одного робочого дня подає Державному казначейству розпорядження про перерахування коштів на транзитний рахунок для оплати облігацій, що викуповуються, а Національному банку як депозитарію - розпорядження про одержання зазначених облігацій.

14. Уповноважений банк після отримання коштів від погашення, викупу облігацій або сплати доходу за ними протягом одного банківського дня перераховує їх з транзитного рахунка на рахунок 3711.

Мінпаливенерго наступного робочого дня забезпечує:

перерахування на рахунок 3122 коштів від погашення або викупу облігацій в обсязі, що був сплачений під час їх придбання;

перерахування доходу за облігаціями, а також різниці між обсягом коштів, отриманих від погашення або викупу облігацій, та обсягом коштів, сплачених під час їх придбання, на відповідний рахунок обліку доходів спеціального фонду державного бюджету, які додатково обліковуються у Державному казначействі на відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації ядерних установок.