Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.46 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 662-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 762-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 3370-IV від 19.01.20
06, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 3421-IV від 09.02.20
06, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 1872-VI від 11.02.20
10 -
набирає чинності з 10.03.2010 р. )

( У тексті Закону слова "Головне управління геодезії,
картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України"
і "нормативно-технічні документи" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності" і
"нормативно-технічна документація" у відповідному
відмінку, а слова "галузі топографо-геодезичної і
картографічної діяльності" замінено словами "сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності"
згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

геодезична мережа - сукупність геодезичних пунктів;

геодезичний пункт - пристрій і (або) споруда для позначення на місцевості точок земної поверхні з відомими координатами і висотами;

геопросторові дані - набір даних про геопросторовий об'єкт;

державна геодезична мережа - мережа геодезичних пунктів, що забезпечує поширення координат на територію держави і є вихідною для створення інших геодезичних мереж;

дистанційне зондування Землі - процес отримання даних про поверхню Землі методом аерофотозйомки або шляхом спостереження і вимірювань із космосу;

кадастрові зйомки - комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема меж земельних ділянок з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для кадастрів;

картографічний моніторинг - система безперервного спостереження за земною поверхнею з метою картографічного вивчення стану місцевості;

картографо-геодезичний фонд України - сукупність геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів і даних, у тому числі в цифровій формі, отриманих у результаті здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що знаходяться і зберігаються на території України;

топографо-геодезична і картографічна діяльність - наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем;

топографо-геодезичні та картографічні роботи - процес створення геодезичних, топографічних і картографічних матеріалів, даних, топографо-геодезичної та картографічної продукції;

результати топографо-геодезичної і картографічної діяльності - геодезичні, топографічні, картографічні матеріали, продукція, інформація тощо. ( Стаття 1 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Відносини в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і
картографічну діяльність

Завданням законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність є регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності. ( Текст статті 3 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Об'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

територія України, в тому числі водні об'єкти, міста та інші населені пункти, системи промислових, гідротехнічних та інших інженерних споруд і комунікацій, континентальний шельф і виключна (морська) економічна зона України; ( Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

територія земної кулі, включаючи Антарктиду, Світовий океан, космічний простір, небесні тіла.

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Суб'єктами топографо-геодезичної і картографічної діяльності є:

Кабінет Міністрів України;

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, його органи на місцях;

Міністерство оборони України та його спеціальні підрозділи;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади;

юридичні та фізичні особи відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів.

Розділ II
Державне управління в сфері топографо-геодезичної
і картографічної діяльності

Стаття 6. Органи державного управління в сфері
топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Державне управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності та його органи на місцях, Міністерство оборони України, інші органи виконавчої влади. ( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Кабінет Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності:

затверджує державні цільові програми щодо забезпечення потреб України в топографо-геодезичній і картографічній продукції; ( Абзац другий статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV від 09.02.2006 )

встановлює єдині державні системи координат, висот, гравіметричних вимірювань;

визначає порядок надходження, ведення обліку, зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, їх використання та розпоряджання; ( Абзац четвертий частини першої статті 7 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

приймає рішення щодо використання на території України інших геодезичних систем координат, висот та гравіметричних вимірювань, масштабного ряду державних топографічних карт та планів; ( Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

визначає порядок ведення державного обліку, реєстрації та проведення експертизи топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів; ( Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

організовує державний контроль за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

встановлює порядок охорони геодезичних пунктів;

вирішує інші питання.

Стаття 8. Компетенція спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності належить:

організація топографо-геодезичних і картографічних робіт; ( Абзац другий статті 8 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

ведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону та населені пункти;

організація проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок для дистанційного зондування Землі з метою вивчення природних ресурсів і стану довкілля;

координація топографо-геодезичної і картографічної діяльності та здійснення методичного керівництва топографо-геодезичними і картографічними роботами;

розроблення і виконання державних цільових програм у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності; ( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

створення, розвиток та забезпечення функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, системи стандартизації у сфері геодезії і картографії; ( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

визначення сталих географічних об'єктів на території України; ( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

проведення державної експертизи програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, проектів топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх результатів; ( Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

затвердження нормативно-технічної документації з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем; ( Абзац десятий статті 8 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

видача ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та контроль за додержанням ліцензійних умов; ( Абзац статті 8 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

підготовка пропозицій щодо створення у встановленому порядку спеціальних установ і організацій, необхідних для забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

організація участі України у міжнародному співробітництві в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

сприяння забезпеченню топографо-геодезичних, картографічних підприємств, установ, організацій висококваліфікованими спеціалістами;

вдосконалення методів організації топографо-картографічного виробництва;

здійснення державного контролю за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю;

виконання інших функцій в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших
органів виконавчої влади в сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Міністерство оборони України організовує виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт у межах території держави і картографування закордонної території в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, здійснює контроль за якістю топографо-геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються Збройними Силами України. ( Частина перша статті 9 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Компетенція інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності визначається законодавством України.

Розділ III
Види і умови здійснення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Стаття 10. Основні вимоги щодо здійснення
топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Під час здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні забезпечуватися:

додержання вимог стандартів та нормативно-технічної документації;

впровадження прогресивних технологій і методів організації топографо-геодезичного і картографічного виробництва;

розроблення, впровадження та організація програмного, технологічного і технічного забезпечення ефективного використання цифрових карт і геоінформаційних систем;

виконання робіт методами і способами, безпечними для життя і здоров'я людей, стану довкілля та об'єктів, що мають історико-культурну цінність;

графічне зображення на картах державних кордонів України та меж адміністративно-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних і географічних елементів;

зберігання та облік топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних і космічних матеріалів;

систематичний аналіз державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному стану місцевості;

виконання топографічних, картографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок континентального шельфу та водних об'єктів в єдиній системі координат і висот.

Стаття 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи
загальнодержавного призначення

До загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт належать:

вивчення і визначення параметрів фігури Землі та гравітаційного поля для цієї мети;

створення та оновлення державних топографічних карт і планів у графічній, цифровій, фотографічній та інших формах, точність і зміст яких забезпечують вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань, видання цих карт і планів;

створення, розвиток і підтримка в робочому стані державної геодезичної і висотної геодезичної мереж, у тому числі гравіметричної фундаментальної і першого класу, щільність і точність яких забезпечують створення державних топографічних карт і планів, вирішення загальнодержавних, оборонних, науково-дослідних та інших завдань;

створення та оновлення кадастрових карт (планів), надання їх, а також необхідної топографо-геодезичної інформації користувачам для ведення Державної реєстраційної системи землі та іншого нерухомого майна, ведення банку даних;

визначення сталих географічних об'єктів на території України;

дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу з метою використання в топографо-геодезичній і картографічній діяльності, геодинамічні дослідження на основі результатів геодезичних вимірювань;

формування і ведення державного та регіональних картографо-геодезичних фондів;

створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії;

створення геоінформаційних систем;

проектування, складання і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів міжвідомчого значення, навчальних картографічних посібників;

топографо-геодезичне, картографічне та гідрографічне забезпечення делімітації, демаркації і перевірки державного кордону України;

картографування, включаючи створення топографічних карт Антарктиди, континентального шельфу, Світового океану і зарубіжних країн;

здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі геодезії, картографії, дистанційного зондування Землі та інших планет, метрологічне та нормативне забезпечення топографо-геодезичних і картографічних робіт;

організація серійного виробництва геодезичної і картографічної техніки. ( Стаття 11 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 12. Організація виконання загальнодержавних
топографо-геодезичних і картографічних робіт

Виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт організовує і координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності на основі встановлених Кабінетом Міністрів України порядку побудови державної геодезичної мережі та порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування державних, міжгалузевих і галузевих програм, планів, проектів, відповідних норм і правил. ( Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності взаємодіє з:

Міністерством оборони України під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт для потреб оборони і національної безпеки;

Міністерством закордонних справ України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України під час проведення робіт з делімітації та демаркації державних кордонів України; ( Абзац третій частини другої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

Державним комітетом України по земельних ресурсах в частині забезпечення необхідною топографо-геодезичною інформацією та кадастровими картами (планами), включаючи цифрові;

спеціально уповноваженим органом центральної виконавчої влади з питань гідрографії в частині створення морських навігаційних карт;

іншими органами виконавчої влади, а також установами, організаціями, які залучаються до виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи
спеціального призначенняв

До топографо-геодезичних і картографічних робіт спеціального призначення належать:

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення кадастрової діяльності - створення, розвиток і підтримка в робочому стані геодезичних мереж спеціального призначення, створення і оновлення картографічної основи державного кадастру, створення місцевих систем координат, порядок ведення яких встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

роботи із топографо-геодезичного і картографічного забезпечення містобудівної діяльності - створення геодезичних та картографічних матеріалів і даних для планування території, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, а також проведення необхідних для цього інженерних вишукувань;

створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;

створення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення в графічній, цифровій та іншій формах, видання таких карт, планів і атласів;

геодезичні, топографічні, аерозйомочні та інші спеціальні роботи під час інших вишукувань і спеціальних робіт;

виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у напрямах, зазначених у цій статті. ( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 14. Ліцензування топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Порядок видачі ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт визначається законодавством.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються підприємствам, установам, організаціям, а також фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які можуть забезпечити виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт відповідно до встановлених ліцензійних умов.

Ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної, картографічної діяльності. ( Стаття 14 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

Стаття 15. Виконання топографо-геодезичних робіт без надання
ліцензій

( Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

Без надання ліцензій виконуються: ( Абзац перший статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

будь-якого роду розмічувальні роботи, винесення в натуру осей будинків, споруд і ліній інженерних комунікацій;

геодезично-маркшейдерські вимірювання з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектам і будівельним нормам, спостереження за деформацією споруд і земної поверхні на території підприємств, що будуються чи діють, за осадкою будинків і споруд у процесі їх будівництва і експлуатації, а також виконавські зйомки заново збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій;

топографо-геодезичні і маркшейдерські роботи, які виконуються власними силами гірничодобувних підприємств, що діють чи будуються, в межах гірничих і земельних відводів, якщо для цих цілей не потрібно створення геодезичної мережі, мереж згущення і спеціальних геодезичних мереж;

роботи, пов'язані з розмічуванням на місцевості геофізичних та геологічних профілів і планово-висотних прив'язок геофізичних точок і геологорозвідувальних виробок, а також усіх видів промислових свердловин, якщо виконання цих робіт не потребує створення геодезичних мереж (тріангуляція і полігонометрія усіх класів і розрядів, нівелювання усіх класів);

інженерно-геодезичні вишукування, пов'язані з ремонтом і реконструкцією існуючих залізничних і автомобільних шляхів у межах земель, що відведені для цих об'єктів;

роботи, пов'язані з ремонтом і реконструкцією інших існуючих лінійних споруд у межах відведених для цих об'єктів земель, якщо виконання цих робіт не потребує створення геодезичних мереж і здійснення топографічної зйомки;

топографо-геодезичні та маркшейдерські роботи, що виконуються навчальними закладами, якщо вони не мають виробничого призначення.

Стаття 16. Нормативно-технічна документація в сфері
топографо-геодезичної та картографічної
діяльності

Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності встановлює порядок організації топографо-геодезичних і картографічних робіт, технічні вимоги до них, норми та правила їх виконання. ( Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Нормативно-технічна документація затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності. ( Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності обов'язкова для виконання всіма суб'єктами топографо-геодезичної та картографічної діяльності. ( Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

нормативно-технічна документація є основою для проведення державних та інших експертиз, здійснення державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною та картографічною діяльністю, а також для вирішення спорів.

Стаття 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, метрологічною службою Збройних Сил України у взаємодії з Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації в установленому законодавством порядку.

( Частину третю статті 17 виключено на підставі Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 18. Державний облік топографо-геодезичних і
картографічних робіт

Астрономо-геодезичні, нівелірні, гравіметричні, картографічні, аерозйомочні та інші роботи у цій галузі підлягають обов'язковому державному обліку з метою збирання матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання.

Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України

Картографо-геодезичний фонд України складають Державний картографо-геодезичний фонд України, регіональні та відомчі картографо-геодезичні фонди.

Державний картографо-геодезичний фонд України і регіональні картографо-геодезичні фонди включають у себе матеріали та дані, що мають загальнодержавне, міжвідомче значення і знаходяться у віданні спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, що здійснює функції з надання державних послуг у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Картографо-геодезичні фонди Міністерства оборони України знаходяться в його віданні.

Відомчі картографо-геодезичні фонди включають в себе матеріали та дані, що мають спеціальне (відомче) значення і знаходяться у віданні відповідних органів виконавчої влади.

Державний картографо-геодезичний фонд України формується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, Міністерством оборони України та іншими органами виконавчої влади за матеріалами виконаних топографо-геодезичних та картографічних робіт.

Юридичні та фізичні особи зобов'язані безоплатно передавати у Державний картографо-геодезичний фонд України один екземпляр копій створених ними геодезичних, топографічних, картографічних, гідрографічних, аерозйомочних матеріалів з додержанням вимог законодавства про авторське право.

Геодезичні, топографічні, картографічні, аерозйомочні, гідрографічні та гравіметричні матеріали і дані, створені в результаті топографо-геодезичної і картографічної діяльності за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також аналогічні матеріали, що належать до території України, створені за рахунок бюджетних коштів колишнього СРСР, належать до державної власності, управління якою здійснюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

Топографо-геодезичні і картографічні матеріали, створені за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не підлягають включенню до складу майна організацій та підприємств, що приватизуються.

Порядок створення, надходження і зберігання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України та їх використання визначається Кабінетом Міністрів України.

Доступ до матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ). ( Стаття 19 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і
картографічними матеріалами

Юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України з додержанням вимог цього Закону та Положення про цей фонд.

Під час користування матеріалами Державного картографо-геодезичного фонду України забороняється:

несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачається умовами користування відповідними матеріалами;

передача матеріалів аерозйомок, а також матеріалів, що є носіями відомостей, які становлять державну таємницю, організаціям, що не мають належних умов для забезпечення зберігання таких матеріалів.

У разі втрати топографо-геодезичних, картографічних матеріалів, що становлять державну таємницю, користувачі зобов'язані терміново повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності або Міністерство оборони України (якщо воно є володільцем матеріалів) та інші державні органи відповідно до законодавства.

Стаття 21. Фінансування топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи фінансуються за рахунок Державного бюджету України.

Кошти на виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, визначених цим Законом, передбачаються у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік, враховуючи фінансові можливості. ( Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Фінансування спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт, що виконуються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, провадиться відповідно за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Інші замовники спеціальних топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюють фінансування цих робіт за власний рахунок відповідно до укладених договорів.

Розділ IV
Охорона геодезичних пунктів

Стаття 22. Геодезичні пункти та їх охорона

Закріплення геодезичних пунктів на місцевості здійснюється спеціальними інженерними пристроями і спорудами. Знесення або перезакладка геодезичних пунктів здійснюється лише за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності і його підрозділами відповідно до їх компетенції. ( Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Вилучення земельних ділянок і надання їх під будівництво геодезичних пунктів проводиться у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Земельні ділянки, на яких розташовані геодезичні пункти, зі смугою землі завширшки один метр уздовж меж геодезичних пунктів є охоронними зонами цих пунктів.

В охоронних зонах забороняється:

виконувати різні господарські роботи (складувати матеріали, утримувати худобу, розводити багаття та інше) і завдавати будь-якої шкоди геодезичним пунктам;

виконувати роботи, що можуть негативно вплинути на стан геодезичних пунктів. ( Абзац третій частини четвертої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Суб'єкти підприємницької діяльності, які виконують топографо-геодезичні роботи і використовують пункти Державної геодезичної мережі України, а також пункти зйомочних геодезичних мереж як вихідну геодезичну основу, мають право доступу до геодезичних пунктів на підставі договору, укладеного з власником земельної ділянки, або за погодженням із землекористувачем та власником будівлі, на якій вони розміщені, та подають в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності відомості про стан пунктів, що ними використовувалися. ( Частина п'ята статті 22 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж України здійснюються підрозділами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Геодезичні пункти Державної геодезичної мережі України є державною власністю. Облік геодезичних пунктів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності. ( Статтю 22 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

Охорона геодезичних пунктів здійснюється у порядку ( 1284-99 ), встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розділ V
Державний геодезичний нагляд та відповідальність
за порушення законодавства у сфері топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд спрямовано на забезпечення дотримання юридичними та фізичними особами:

вимог цього Закону, нормативно-технічної документації, стандартів під час виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

вимог щодо метрологічного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпоряджання топографо-геодезичними і картографічними матеріалами;

ліцензійних умов провадження господарської діяльності під час виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;

режиму охорони геодезичних пунктів. ( Стаття 23 в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Порядок здійснення державного геодезичного нагляду встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і
картографічної діяльності

Спори з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності розглядаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності і вирішуються судом або третейським судом у порядку, встановленому законодавством України. ( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законами N 762-IV від 15.05.2003, N 1872-VI від 11.02.2010 )

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в
сфері топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Порушення законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

Відповідальність за правопорушення в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності несуть особи, винні у:

порушенні норм, правил, стандартів під час виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

внесенні змін у нормативно-технічну документацію без погодження з органами, що її затвердили; ( Абзац третій частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1872-VI від 11.02.2010 )

здійсненні топографо-геодезичної і картографічної діяльності без ліцензій; ( Абзац четвертий частини другої статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

порушенні порядку обліку, зберігання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних;

порушенні умов користування топографо-геодезичними матеріалами, в тому числі несанкціоноване копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних матеріалів і гравіметричних даних, та несанкціонована передача вихідних матеріалів і копій іншим особам;

невиконанні розпоряджень органу, який здійснює державний геодезичний нагляд;

порушенні вимог щодо охорони геодезичних пунктів.

Законодавством України може бути встановлена відповідальність і за інші правопорушення.

Розділ VI
Міжнародне співробітництво у сфері
топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництві у
сфері топографо-геодезичної і картографічної
діяльності

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідно до норм міжнародного права.

Якщо укладеним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлені інші правила, то застосовуються норми міжнародного договору.

Укладання міжнародних договорів України з питань проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється за попереднім погодженням з Міністерством оборони України.

Розділ VII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 1998 року
N 353-XIV