Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.01.2010 N 9

Про затвердження Положення про радників
(на громадських засадах) та помічників-консультантів
Міністра внутрішніх справ України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 1383, та з метою вдосконалення діяльності, підвищення ефективності роботи органів і підрозділів внутрішніх справ України, а також рівня надання соціальної і правової допомоги громадянам, підготовки законодавчих актів та відомчих нормативно-правових документів, належної організації виконання завдань Міністерства внутрішніх справ України наказую:

1. Запровадити в Міністерстві інститут радників (на громадських засадах) та помічників-консультантів Міністра внутрішніх справ України.

2. Затвердити Положення про радників (на громадських засадах) та помічників-консультантів Міністра внутрішніх справ України (далі - Положення), що додається.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 07.07.2005 N 541.

4. Керівникові Апарату Міністра Максимцю Я.В. підготувати пропозиції щодо врегулювання питання стосовно функціонування радників (на громадських засадах) і помічників-консультантів Міністра внутрішніх справ України, оптимізації їх чисельності відповідно до затвердженого Положення.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Апарату Міністра Максимця Я.В.

Міністр Ю.В.Луценко

Затверджено
Наказ МВС
13.01.2010 N 9

Положення
про радників (на громадських засадах)
та помічників-консультантів
Міністра внутрішніх справ України

1. Правовий статус радників (на громадських засадах)
та помічників-консультантів Міністра внутрішніх справ України

1.1. Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 1383, Міністр внутрішніх справ України (далі - Міністр внутрішніх справ, Міністр) може мати радників (на громадських засадах) та помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначаються цим Положенням.

1.2. Радником (на громадських засадах) та помічником-консультантом Міністра внутрішніх справ України (далі - радник (на громадських засадах) та помічник-консультант) може бути лише громадянин України, який має вищу освіту, вільно володіє державною мовою і виявив бажання особисто надавати практичну та науково-методичну допомогу Міністрові.

1.3. Радник (на громадських засадах) та помічник-консультант призначаються наказом МВС терміном на один рік за письмовим поданням керівника Апарату Міністра, до якого додається особиста заява, і працюють на громадських засадах.

1.4. Радник (на громадських засадах) та помічник-консультант у своїй роботі керуються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законодавством України, нормативно-правовими актами МВС та цим Положенням.

2. Основні завдання радників (на громадських
засадах) та помічників-консультантів

2.1. Відповідно до покладених завдань радник (на громадських засадах):

2.1.1. У встановленому порядку вносить Міністрові пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності у сфері забезпечення правопорядку, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

2.1.2. Аналізує політичні, соціально-економічні та інші процеси, що відбуваються в державі, за результатами аналізу готує в установленому порядку пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів внутрішніх справ з урахуванням виявлених тенденцій.

2.2. Відповідно до покладених завдань помічник-консультант:

2.2.1. Надає науково-методичну допомогу Міністрові, аналізує закони України, нормативно-правові акти, їх вплив на стан правопорядку, уносить Міністрові пропозиції щодо їх удосконалення.

2.2.2. За дорученням Міністра внутрішніх справ вивчає окремі питання, пов'язані зі здійсненням ним службових обов'язків, готує за ними необхідні матеріали.

2.3. Радник (на громадських засадах) та помічник-консультант:

2.3.1. Виконують доручення Міністра внутрішніх справ щодо вдосконалення механізму взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, засобами масової інформації, громадськими організаціями.

2.3.2. Здійснюють за дорученням Міністра внутрішніх справ інші функції.

3. Права радників (на громадських засадах) та
помічників-консультантів Міністра внутрішніх справ України

3.1. Радник (на громадських засадах) та помічник-консультант мають право:

3.1.1. Знайомитися з нормативними актами, прийнятими Міністром внутрішніх справ, крім тих, що мають обмежений доступ чи носять таємний характер, а також з інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Міністерством внутрішніх справ та підпорядкованими йому органами внутрішніх справ.

3.1.2. Запитувати та одержувати за письмовим зверненням МВС в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку документи, інформаційні та довідкові матеріали, необхідні Міністрові для здійснення службових повноважень.

3.1.3. За дорученням Міністра бути присутнім на засіданнях колегії МВС, нарадах, семінарах, зборах, що проводяться за участю Міністра.

3.1.4. Вивчати за дорученням Міністра надіслану на його ім'я поштову й телеграфну кореспонденцію, готувати листи, запити, аналітичні довідки, інші документи, пов'язані з діяльністю органів внутрішніх справ, та відправляти їх за призначенням.

3.1.5. Для виконання своїх функцій входити й перебувати в приміщеннях Міністерства внутрішніх справ України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях за пред'явленням посвідчення радника (на громадських засадах), помічника-консультанта, дотримуючись установленого порядку.

4. Обов'язки радників (на громадських
засадах) та помічників-консультантів

4.1. Радник (на громадських засадах) та помічник-консультант зобов'язані:

4.1.1. Дотримуватись у своїй діяльності вимог Конституції ( 254к/96-ВР ), законів України, нормативно-правових актів МВС, а також цього Положення.

4.1.2. За необхідності допомагати Міністрові внутрішніх справ під час особистого прийому громадян у розгляді звернень, вирішенні порушених ними питань. Систематично узагальнювати проблеми, порушені у зверненнях громадян, інформувати Міністра про результати їх вирішення.

4.1.3. За дорученням Міністра брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів громадян, уносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

4.1.4. Надавати Міністрові внутрішніх справ організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним службових повноважень.

4.1.5. При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно позначитися на виконанні повноважень Міністра внутрішніх справ, утримуватися від заяв та вчинків, що можуть скомпрометувати діяльність Міністра внутрішніх справ.

4.1.6. Дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками МВС, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян.

5. Покладання обов'язків на радників (на громадських засадах)
та помічників-консультантів та припинення їх повноважень

5.1. Міністр самостійно визначає чисельність радників (на громадських засадах) та помічників-консультантів, здійснює їх підбір, розподіляє обов'язки між ними та приймає рішення щодо терміну виконання ними функцій.

5.2. Покладання обов'язків на радника (на громадських засадах), помічника-консультанта затверджується в установленому порядку Міністром та підписується керівником Апарату Міністра.

5.3. Покладання обов'язків радника (на громадських засадах), помічника-консультанта на осіб начальницького складу органів внутрішніх справ не допускається.

5.4. Повноваження радника (на громадських засадах), помічника-консультанта припиняються наказом за власним бажанням, за рішенням Міністра внутрішніх справ, у тому числі у зв'язку із закінченням повноважень Міністра.

6. Посвідчення радників (на громадських
засадах) та помічників-консультантів

6.1. Раднику (на громадських засадах), помічнику-консультанту видається посвідчення встановленого зразка, що посвідчує його особу та використовується у випадках, передбачених цим Положенням.

6.2. Посвідчення радників (на громадських засадах), помічників-консультантів видається на 1 рік Департаментом кадрового забезпечення МВС на підставі наказу про призначення радником (на громадських засадах), помічником-консультантом.

6.3. У разі припинення особою виконання обов'язків радника (на громадських засадах), помічника-консультанта посвідчення вважається недійсними і повинно бути здане до Департаменту кадрового забезпечення МВС України.

Керівник Апарату Міністра внутрішніх
справ України Я.В.Максимець