Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 27-28, ст.253 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 798-VI від 25.12.20
08, ВВР, 2009, N 16, ст.223
N 1019-VI від 19.02.20
09, ВВР, 2009, N 26, ст.328
N 2154-VI від 27.04.20
10 -
набирає чинності з 30.04.2010 р.,
зміни застосовуються у 2010 році )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238 із наступними змінами):

1) у преамбулі слова "напрями використання коштів, що надійшли від плати за землю" виключити;

2) у статті 7:

а) частину другу викласти у такій редакції:

   "Ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не
проведено, встановлюються у таких розмірах:

------------------------------------------------------------------
| Групи населених | Ставка податку | Коефіцієнт, що |
| пунктів з | (гривень за | застосовується у |
| чисельністю | 1 кв. метр) | містах Києві, |
| населення | | Сімферополі, |
| (тис.осіб) | |Севастополі та містах |
| | | обласного значення |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|до 0,2 | 0,075 | |
|від 0,2 до 1 | 0,105 | |
|від 1 до 3 | 0,135 | |
|від 3 до 10 | 0,15 | |
|від 10 до 20 | 0,24 | |
|від 20 до 50 | 0,375 | 1,2 |
|від 50 до 100 | 0,45 | 1,4 |
|від 100 до 250 | 0,525 | 1,6 |
|від 250 до 500 | 0,6 | 2,0 |
|від 500 до 1000 | 0,75 | 2,5 |
|від 1000 | 1,05 | 3,0 |
|і більше | | |
------------------------------------------------------------------

б) частину третю викласти у такій редакції:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді";

3) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:

"У разі придбання земельної ділянки на підставі цивільно-правової угоди розмір податку розраховується від суми, що дорівнює грошовій оцінці землі, але в будь-якому разі сума, від якої розраховується розмір податку, не може бути меншою ціни земельної ділянки, що зазначена в угоді";

4) статті 3 та 22 виключити.

2. У Законі України "Про оренду землі" ( 161-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 10, ст. 102 із наступними змінами):

1) частини другу та третю статті 6 викласти у такій редакції:

"У разі набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах підставою для укладення договору оренди є результати аукціону.

У разі дострокового припинення договору оренди землі за ініціативою орендодавця земельної ділянки (крім дострокового припинення договору оренди у зв'язку з невиконанням орендарем своїх обов'язків), право оренди якої набуто за результатами аукціону, орендодавець відшкодовує орендарю витрати на його набуття у строки, визначені умовами договору та законом, і збитки, які понесе орендар внаслідок дострокового припинення договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди";

2) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Заборона відчуження орендарем права
на оренду земельної ділянки державної
та комунальної власності

Право на оренду земельної ділянки державної та комунальної власності не може бути продане або іншим чином відчужене її орендарем іншим особам";

3) текст статті 9 викласти у такій редакції:

"Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається, а в разі продажу на аукціоні - якщо його пропозиція є рівною з пропозицією, яка є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону.

Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі.

У разі відмови орендаря від свого переважного права на придбання орендованої земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки";

4) текст статті 16 викласти у такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об'єкти соціального призначення, будівництво соціального і доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які легалізовані в Україні).

Не допускається проведення аукціонів щодо земельних ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв, у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)";

5) частини четверту та п'яту статті 21 викласти у такій редакції:

"Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 );

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю" ( 2535-12 ).

Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. При цьому у разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині".

3. Абзац третій частини першої статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст. 297; 2002 р., N 50, ст. 365; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного збору, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Маркуванню підлягають усі алкогольні напої з вмістом спирту етилового понад 8,5% об'ємних одиниць. Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої повинна мати окремий номер, місяць і рік випуску марки та позначення про суму сплаченого акцизного збору за одиницю маркованої продукції. Порядок запровадження марок акцизного збору нового зразка встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. Частину другу статті 2 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється на державних підприємствах, а також на підприємствах незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів, кваліфікованими фахівцями і виробляють зазначені спирти лише для потреб власного виробництва без права реалізації іншим суб'єктам підприємницької діяльності".

5. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 52, ст. 471; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) встановити такі ставки акцизного збору на сигарети без фільтра, цигарки (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ) та сигарети з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 ):

------------------------------------------------------------------
Код товару | Опис товару (продукції) | Ставки | Ставки
(продукції) | згідно з УКТ ЗЕД | акцизного |акцизного
згідно з | ( 2371а-14 ) | збору у | збору у
УКТ ЗЕД | | твердих |процентах
( 2371а-14 ) | | сумах з |до обороту
| | одиниці | з
| |реалізованого|реалізації
| | товару | товару
| |(продукції) |(продукції)
------------------------------------------------------------------
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, 5 гривень за 12,5
цигарки 1000 шт.

2402 20 90 20 Сигарети з фільтром 14 гривень за 12,5
1000 шт.

2) абзац другий викласти у такій редакції:

"Податкове зобов'язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту, в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як: 8 гривень за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10) ( 2371а-14 ); 18 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20) ( 2371а-14 )".

6. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 33, ст. 278; 2007 р., N 4, ст. 32; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у статті 1 встановити такі ставки акцизного збору на спирт етиловий (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2207 та 2208) ( 2371а-14 ):

------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару |Ставки акцизного |
| згідно | |збору у гривнях з|
| з УКТ ЗЕД | | одиниці товару |
| ( 2371а-14 ) | | |
|----------------+-----------------------------+-----------------|
|2207 |Спирт етиловий, |21,5 грн. за 1 л |
| |неденатурований, з |100-відсоткового |
| |концентрацією спирту | спирту |
| |80 об. % або більше; | |
| |спирт етиловий та інші | |
| |спиртові дистиляти та спиртні| |
| |напої, одержані шляхом | |
| |перегонки, денатуровані, | |
| |будь-якої концентрації | |
|----------------+-----------------------------+-----------------|
|2208 |Спирт етиловий, | 21,5 грн. за 1 л|
| |неденатурований з | 100-відсоткового|
| |концентрацією спирту | спирту |
| |менш як 80 об. %; | |
| |спиртові дистиляти та | |
| |спиртні напої, одержані | |
| |шляхом перегонки, лікери та | |
| |інші напої, що містять спирт | |
------------------------------------------------------------------

2) абзац дев'ятий статті 2 викласти у такій редакції:

"тимчасово до 1 січня 2009 року на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (код згідно з УКТ ЗЕД 2208 20) ( 2371а-14 ), - 10 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту".

7. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами):

1) підпункт 4.2.20 пункту 4.2 статті 4 виключити;

2) пункт 22.13 статті 22 викласти у такій редакції:

"22.13. У 2008 році платники податку за результатами одинадцяти місяців 2008 року зобов'язані подати декларацію, складену за правилами, встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням приросту (убутку) матеріальних запасів за одинадцять місяців 2008 року, суми амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали поточного року, та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу цього року і сплатити податкове зобов'язання, нараховане згідно із зазначеною декларацією у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду".

8. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 із наступними змінами):

1) підпункт 6.2.6 пункту 6.2 статті 6 викласти у такій редакції:

"6.2.6. До 1 січня 2009 року поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання";

2) у статті 7:

абзац перший підпункту 7.4.2 пункту 7.4 викласти у такій редакції:

"7.4.2. Якщо платник податку придбаває (виготовляє) товари (послуги) та основні фонди, які призначаються для їх використання в операціях, які не є об'єктом оподаткування згідно зі статтею 3 цього Закону або звільняються від оподаткування згідно зі статтею 5 та пунктом 11.44 статті 11 цього Закону, то суми податку, сплачені у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не включаються до складу податкового кредиту такого платника";

у пункті 7.7:

підпункт "а" підпункту 7.7.2 викласти у такій редакції:

"а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг)";

абзаци другий та третій підпункту "а" підпункту 7.7.11 викласти у такій редакції:

"була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів за рішенням Кабінету Міністрів України);

мала обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів)";

3) у статті 11:

абзаци одинадцятий - шістнадцятий пункту 11.5 викласти у такій редакції:

"Дія цього пункту не поширюється на операції із ввезення на митну територію України:

підакцизних товарів;

товарів, що відносяться до товарних груп 1-24 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

товарів за товарною підпозицією 2709 00 та товарними позиціями 2710, 2711 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 );

будь-яких товарів, що здійснюється особою, яка була зареєстрована як платник цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке ввезення, крім товарів, що ввозяться з метою включення до складу основних фондів такого платника податку за рішенням Кабінету Міністрів України;

будь-яких товарів, що здійснюється суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку у спосіб, відмінний від встановленого цим Законом";

абзац перший пункту 11.21 викласти у такій редакції:

"11.21. До 1 січня 2009 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі";

пункт 11.22 викласти у такій редакції:

"11.22. Тимчасово до 1 січня 2009 року зупинити дію статті 8-1 цього Закону";

абзац перший пункту 11.29 викласти у такій редакції:

"11.29. До 1 січня 2009 року зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства";

пункт 11.44 викласти у такій редакції:

"11.44. Тимчасово до 1 січня 2009 року операції з поставки відходів і брухту чорних металів, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування. Перелік таких товарів із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) затверджує Кабінет Міністрів України".

9. Частину другу статті 14 Закону України "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належать їм на праві оперативного управління та звільняються від сплати усіх видів податків відповідно до законів з питань оподаткування".

10. Пункт 3.4 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2007 р., N 10, ст. 85; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 січня 2009 року".

11. У Законі України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) частину шосту статті 3 викласти у такій редакції:

"6. Реалізація готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, яка відноситься до 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), у тому числі продукції, отриманої як розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, на митній території України забороняється";

2) частину першу статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини, яка відноситься до 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ), можуть проводитися виключно у грошовій формі".

12. Абзац другий підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7, підпункт "г" підпункту 18.2.1 пункту 18.2 статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) виключити.

13. Підпункт 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"4.3.3. сума доходів, отриманих у вигляді процентів платником податку від розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України, виграші у державну лотерею".

14. Статтю 33 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340 із наступними змінами) викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Збір за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, справляються з користувачів надр, які здійснюють видобування корисних копалин на раніше розвіданих родовищах, і спрямовується до державного бюджету.

Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та порядок їх справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України".

15. У Законі України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" ( 1868-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 40, ст. 347; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у частині першій статті 1:

в абзаці другому слова "на рахунку із спеціальним режимом використання" замінити словами "на спеціальному рахунку у Державному казначействі України";

в абзаці третьому слова "із спеціальним режимом використання, який відкривається уповноваженим банком експлуатуючій організації (оператору)" замінити словами "який відкривається у Державному казначействі України";

2) у частині першій статті 6 слова "банком, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, експлуатуючій організації (оператору)" замінити словами "у Державному казначействі України";

3) абзац другий частини другої статті 7 виключити;

4) статтю 8 доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Кошти фінансового резерву зараховуються на спеціальний рахунок у Державному казначействі України і додатково обліковуються у Державному казначействі України на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв для зняття з експлуатації атомних блоків.

Перерахування зазначених коштів здійснюється експлуатуючою організацією (оператором) щомісяця 10 і 20 числа та останнього робочого дня поточного місяця рівними частками від річної суми";

5) текст статті 9 викласти у такій редакції:

"З метою захисту коштів фінансового резерву від інфляції та отримання додаткового джерела його формування ці кошти можуть розміщуватися уповноваженим центральним органом виконавчої влади у цінні папери, які емітуються державою, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України";

6) у частині першій статті 10 слова "та на здійснення інвестиційної діяльності в порядку, передбаченому цим Законом" замінити словами "та за напрямом, передбаченим статтею 9 цього Закону, в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України".

16. У Законі України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) третє речення частини першої статті 17 виключити;

2) перше речення частини сьомої статті 20 доповнити словами "та відповідних джерел доходів цих споживачів".

17. Статтю 14 Закону України "Про виноград та виноградне вино" ( 2662-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 26, ст. 214; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) виключити.

18. Частину четверту статті 40 Закону України "Про автомобільні дороги" ( 2862-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Фінансування будівництва та реконструкції об'єктів дорожнього господарства, що мають загальнодержавне значення та забезпечують функціонування Єдиної транспортної системи України, може здійснюватися із загального фонду державного бюджету, про що у законі про державний бюджет робиться окремий запис".

19. Частину четверту статті 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального та спеціального користування здійснюється за рахунок користувачів радіочастотного ресурсу".

20. Частину шосту статті 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 10, ст. 44; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) виключити.

21. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27 із наступними змінами):

1) статтю 17-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 17-1. Повноваження державних органів приватизації
у галузі земельних відносин

Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

2) у статті 84:

а) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, державних органів приватизації відповідно до закону";

б) пункт "ж" частини третьої викласти у такій редакції:

"ж) земельні ділянки, на яких розташовані державні, у тому числі казенні підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";

3) частину першу статті 116 викласти у такій редакції:

"1. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

Набуття права власності громадянами та юридичними особами на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, відбувається в порядку, визначеному частиною першою статті 128 цього Кодексу";

4) у статті 124:

а) абзаци другий та третій частини першої викласти у такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, набуття права на оренду земельних ділянок під об'єкти соціального призначення, будівництво соціального і доступного житла, використання земельних ділянок для розробки корисних копалин та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій), використання релігійними організаціями (під культовими будівлями), які легалізовані в Україні).

Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)";

б) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Документація із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які виставляються на аукціон, виготовляється на замовлення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування";

5) текст статті 127 викласти у такій редакції:

"1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до цього Кодексу.

2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

6) у статті 128:

а) частини першу - третю викласти у такій редакції:

"1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється державними органами приватизації у порядку, що затверджує Кабінет Міністрів України.

2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації. У заяві зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада чи державний орган приватизації у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу із зазначенням причин відмови";

б) частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюється відповідно до порядку, визначеного частиною першою цієї статті";

в) частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються до бюджету у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

7) у статті 129:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України";

б) частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради і державного органу приватизації. До клопотання додається договір оренди землі, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України";

в) абзац другий частини шостої викласти у такій редакції:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України";

8) текст статті 134 викласти у такій редакції:

"Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

9) у статті 135:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Земельні торги проводяться у формі аукціону";

б) частину третю виключити;

10) у статті 136:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Органи державної влади або органи місцевого самоврядування, або державні органи приватизації, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах";

б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після";

в) пункт "г" частини третьої викласти у такій редакції:

"г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельної ділянки";

11) у статті 137:

а) пункт "в" частини другої викласти у такій редакції:

"в) стартову ціну, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельної ділянки";

б) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, чи державний орган приватизації, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу, або державний виконавець відповідно до рішення суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, чи державним органом приватизації";

12) у розділі X "Перехідні положення":

а) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. До розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів - відповідні органи виконавчої влади.

Державні органи приватизації здійснюють розпорядження (крім відчуження земель, на яких розташовані об'єкти, що не підлягають приватизації) землями, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

б) пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. До набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств";

в) у пункті 15:

абзац перший та підпункт "а" викласти у такій редакції:

"15. До набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається:

а) купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб";

абзац другий підпункту "б" викласти у такій редакції:

"Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується за умови набрання чинності законами України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель державної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва".

22. У Законі України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами):

1) абзац другий частини другої статті 3 викласти у такій редакції:

"приватизацію об'єктів державного житлового фонду, у тому числі гуртожитків, а також об'єктів соціально-культурного призначення, що фінансуються з державного бюджету, в тому числі об'єктів сфери охорони здоров'я, за винятком тих, які належать підприємствам, що приватизуються";

2) абзац п'ятий частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

3) абзац сімнадцятий частини третьої статті 7 викласти у такій редакції:

"здійснюють продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації";

4) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:

"2. До складу комісії входять за принципом однакового представництва представники господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, що приватизується, в тому числі й від представницького органу трудового колективу - виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або іншого уповноваженого ним органу, інші особи (або їх представники), які подали заяву на приватизацію, представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів, Антимонопольного комітету України або його територіальних відділень, органу, уповноваженого до прийняття рішення про приватизацію управляти відповідним державним майном, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідні органи та особи зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо створення комісії делегувати до її складу своїх представників. Якщо в зазначений строк вони не делегували своїх представників до складу комісії, державний орган приватизації має право затвердити склад комісії без представників цих органів";

5) у статті 14:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Комісія з приватизації складає проект плану приватизації об'єкта, в якому враховуються пропозиції:

господарського товариства, створеного працівниками підприємства, що приватизується, та інших покупців;

місцевих рад за місцезнаходженням об'єкта приватизації;

державних органів приватизації;

центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень;

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України або його територіальних органів";

б) абзац четвертий частини другої викласти у такій редакції:

"До проекту плану приватизації додається акт оцінки вартості об'єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується органом приватизації, та технічний паспорт земельної ділянки державної власності, яка підлягає продажу державним органом приватизації";

6) статтю 18-1 викласти у такій редакції:

"Стаття 18-1. Відчуження земельних ділянок
державної власності,
на яких розташовані об'єкти,
які підлягають приватизації

1. Державні органи приватизації у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, здійснюють продаж земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації.

2. Продаж земельної ділянки державної власності здійснюється після:

а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;

б) виготовлення технічної документації щодо продажу земельної ділянки, яка включає її технічний паспорт.

3. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою ( 1531-2002 ), затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Покупці об'єктів, які підлягають приватизації, разом з об'єктами приватизації здійснюють придбання земельних ділянок, на яких ці об'єкти розташовані, на аукціонах. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ), надаються в довгострокову оренду з умовою наступного їх придбання орендарем, у разі зняття заборони на продаж зазначених ділянок.

5. Відчуження земельних ділянок державної власності здійснюється за договорами купівлі-продажу, укладеними з урахуванням вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )";

7) частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:

"4. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, зараховуються державними органами приватизації до державного та місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом про Державний бюджет України";

8) у статті 27:

а) абзац тринадцятий частини другої викласти у такій редакції:

"подальшого використання земельної ділянки відповідно до вимог Земельного кодексу України ( 2768-14 )";

б) абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:

"Право власності на приватизований об'єкт та земельну ділянку переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації та земельної ділянки";

в) частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань приватизований об'єкт підлягає поверненню у державну власність, включаючи земельну ділянку";

9) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції:

"4. Покупці, що не сплатили за об'єкт приватизації, включаючи земельну ділянку, придбаний шляхом викупу, на аукціоні або за конкурсом, протягом 60 днів з моменту укладення чи реєстрації відповідної угоди сплачують на користь органу приватизації неустойку в розмірі і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Рішення про викуп об'єкта приватизації, включаючи земельну ділянку, або результати конкурсу, аукціону в таких випадках анулюються".

23. У Законі України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" ( 1457-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст.66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) останній абзац статті 6 викласти у такій редакції:

"земельні ділянки, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти";

2) частину першу статті 8 викласти у такій редакції:

"Кабінет Міністрів України здійснює визначення меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що належать до сфери управління Президента України, Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій, меж земельних ділянок, на яких розташовані державні, в тому числі казенні, підприємства, господарські товариства, у статутних фондах яких державі належать частки (акції, паї), об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, а також меж земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, за погодженням з ними".

24. Пункт "г" частини четвертої статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"г) частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством".

25. У Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 42, ст. 257, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86, N 33-34, ст. 267; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у статті 1:

а) пункти 4 і 5 частини першої викласти у такій редакції:

"4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню.

Платниками збору з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню є юридичні особи - резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи - нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки - члени міжнародних платіжних систем, банки (у тому числі уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами) та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню. Банки та їх установи зобов'язані нараховувати, утримувати та одночасно із подачею заявки на купівлю іноземної валюти, здійснювану ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачувати до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі, встановленому цим Законом, від суми операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, зазначеної у такій заявці, вести податковий облік та подавати звітність органам Пенсійного фонду України.

Пенсійний фонд України має право на отримання від Національного банку України інформації щодо обсягів купівлі уповноваженими банками безготівкової іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України в порядку, обумовленому двостороннім договором між Національним банком України та Пенсійним фондом України";

б) доповнити частиною другою такого змісту:

"Суб'єкти підприємницької діяльності, які застосовують спрощений режим оподаткування (єдиний податок, фіксований податок та фіксований сільськогосподарський податок), та юридичні і фізичні особи, що розташовані (проживають) у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю, сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, при відчуженні легкових автомобілів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку на загальних підставах";

2) пункт 4 статті 2 викласти у такій редакції:

"4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - сума операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню";

3) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Платники збору, визначені пунктами 5-7, 9 і 10 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунки з обліку коштів спеціального фонду державного бюджету, відкриті в управліннях Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Ці кошти в установленому порядку зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і використовуються згідно із законом про Державний бюджет України";

4) у статті 4:

абзаци другий, четвертий та п'ятий пункту 1 викласти у такій редакції:

"33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону";

"Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподаткування для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства";

пункти 2 та 3 викласти у такій редакції:

"2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених пунктом 1 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 2 статті 2 цього Закону;

3) для платників збору, визначених пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону, - 33,2 відсотка суми винагород, які виплачуються фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру";

абзаци перший та другий пункту 4 викласти у такій редакції:

"4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону (крім платників, зазначених у пункті 5 цієї статті):

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону, а з 2008 року - 0,5 відсотка об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону".

26. Розділ II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 208-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 49, ст. 303; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

27. Пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 967-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".

28. У Законі України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" ( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) у статті 1:

абзаци другий та третій пункту 1 викласти у такій редакції:

"для роботодавців - 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці, - окремо 0,7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 1,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб";

абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"для роботодавців - 1,3 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ), та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3) для осіб, які беруть участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі обов'язкового державного соціального страхування країни, в якій вони перебувають, - 3,8 відсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), у тому числі:

2,0 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням;

1,8 відсотка - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття";

2) статтю 4 виключити;

3) у тексті Закону ( 2213-14 ) слова "народженням та" виключити.

29. Статтю 1 Закону України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 2272-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Встановити відповідно до класів професійного ризику виробництва такі страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (далі - страхування від нещасного випадку):

------------------------------------------------------------------
| Клас | Страховий | Клас | Страховий | Клас | Страховий |
| профе- | тариф (у | профе- | тариф (у |професій-| тариф (у |
|сійного |відсотках |сійного |відсотках | ного |відсотках |
| ризику | до | ризику | до | ризику |до фактичних|
| вироб- | фактичних | вироб- | фактичних |виробниц-| витрат на |
| ництва | витрат на | ництва | витрат на | тва |оплату праці|
| | оплату | | оплату | | найманих |
| | праці | | праці | |працівників)|
| | найманих | | найманих | | |
| | працівни- | | працівни- | | |
| | ків) | | ків) | | |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 1 | 0,66 | 24 | 1,20 | 47 | 2,14 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 2 | 0,67 | 25 | 1,23 | 48 | 2,16 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 3 | 0,68 | 26 | 1,29 | 49 | 2,18 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 4 | 0,69 | 27 | 1,35 | 50 | 2,35 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 5 | 0,70 | 28 | 1,41 | 51 | 2,37 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 6 | 0,72 | 29 | 1,48 | 52 | 2,42 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 7 | 0,73 | 30 | 1,50 | 53 | 2,44 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 8 | 0,75 | 31 | 1,51 | 54 | 2,47 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 9 | 0,76 | 32 | 1,55 | 55 | 2,56 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 10 | 0,78 | 33 | 1,56 | 56 | 2,64 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 11 | 0,80 | 34 | 1,67 | 57 | 2,91 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 12 | 0,82 | 35 | 1,68 | 58 | 2,92 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 13 | 0,83 | 36 | 1,76 | 59 | 3,00 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 14 | 0,85 | 37 | 1,77 | 60 | 3,38 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 15 | 0,90 | 38 | 1,86 | 61 | 3,66 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 16 | 0,94 | 39 | 1,87 | 62 | 3,80 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 17 | 0,96 | 40 | 1,89 | 63 | 4,09 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 18 | 1,03 | 41 | 1,90 | 64 | 4,30 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 19 | 1,06 | 42 | 1,93 | 65 | 6,51 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 20 | 1,07 | 43 | 1,95 | 66 | 6,62 |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 21 | 1,08 | 44 | 2,00 | 67 | 13,60" |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 22 | 1,09 | 45 | 2,01 | | |
|--------+-----------+--------+-----------+---------+------------|
| 23 | 1,16 | 46 | 2,09 | | |
------------------------------------------------------------------

30. Частину другу статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" ( 2240-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, та є розрахунковою величиною при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах".

31. Частину другу статті 19 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"2. Страхові внески нараховуються на зазначені у цій статті фактичні виплати (доходи), що не перевищують максимальної величини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до Фонду, що встановлюється щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб".

32. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2007 р., N 27, ст. 361; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

1) пункт 18 статті 11 викласти у такій редакції:

"18) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства";

2) пункт 2 статті 14 викласти у такій редакції:

"2) підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують заробітну плату (винагороду), грошове забезпечення, допомогу, - для осіб, зазначених у пунктах 7-9, 12-14, 17 і 18 статті 11 цього Закону";

3) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:

"2. Платниками страхових внесків до Накопичувального фонду є застраховані особи, зазначені в пунктах 1-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 та частині першій статті 12 цього Закону";

4) абзац шостий частини першої та частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:

"на суми грошового забезпечення батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

"4. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб";

5) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:

"2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15, 17 і 18 статті 11 цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески";

6) частину шосту статті 21 викласти у такій редакції:

"6. Відомості про осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5-10, 12-15, 18 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду страхувальниками-роботодавцями, відповідними підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують цим особам заробітну плату, грошове забезпечення (заробіток), допомогу. Відомості про застрахованих осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 11 цього Закону, подаються до територіального органу Пенсійного фонду безпосередньо цими особами, про осіб, зазначених у пункті 11 статті 11 цього Закону, - Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про осіб, які підлягали загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття та отримували допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, - Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Форми документів, порядок та строки їх подання встановлюються правлінням Пенсійного фонду";

7) останній абзац підпункту 1 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"страхові внески за осіб, зазначених у пункті 18 статті 11 цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на умовах і в порядку, встановлених цим Законом, та за ставками, визначеними Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю найманих працівників".

33. Частину четверту статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80) викласти у такій редакції:

"Страхові внески нараховуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що встановлюється щороку на рівні п'ятнадцяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, та є розрахунковою величиною при обчисленні страхових виплат".

34. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189 із наступними змінами):

1) підпункт "б" пункту 4 частини першої статті 89 доповнити абзацом другим такого змісту:

"виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною";

2) пункт 2 частини першої статті 90 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) заклади професійно-технічної освіти державної та комунальної форми власності, видатки на утримання яких враховані при визначенні міжбюджетних трансфертів державного бюджету на відповідний рік";

3) частину першу статті 93 доповнити реченнями такого змісту: "Сільські, селищні та міські (міст районного значення) ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих державних повноважень міській (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) чи районній раді з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору".

35. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" ( 2350-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 10, ст. 189; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) визнати таким, що втратив чинність.

36. Частину першу статті 24 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Фінансування і матеріально-технічне забезпечення міліції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інших джерел, не заборонених законодавством".

37. У статті 43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., NN 5-8, ст. 78):

частини першу та четверту викласти у такій редакції:

"1. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку, здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України. Додаткове фінансування цих заходів може відбуватися за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством";

"4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством";

частину п'яту виключити.

38. Друге речення частини першої статті 15 Закону України "Про розвідувальні органи України" ( 2331-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 19, ст. 94; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції: "Розрахунково-касове обслуговування розвідувальних органів України здійснюється органами Державного казначейства України".

39. Частину першу статті 24 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Фінансове та матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони, будівництво її об'єктів і споруд здійснюються за рахунок державного бюджету, а також коштів, що надходять на підставі договорів від промислових та інших об'єктів, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів, та за рахунок пожертвувань юридичних осіб і громадян".

40. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" ( 1577-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) визнати таким, що втратив чинність.

41. У частині другій статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) слова "у державних професійно-технічних" замінити словами "у державних або комунальних професійно-технічних", а слова "Державного бюджету України" замінити словами "державного або місцевих бюджетів".

42. Статтю 43 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) викласти у такій редакції:

"Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність
загальноосвітніх навчальних закладів

1. Фінансово-господарська діяльність загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до цього Закону, законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та інших нормативно-правових актів.

2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів фінансуються за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з дня втрати чинності відповідними положеннями розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78).

У зв'язку з цим пункти 1, 3-9, 11-19 статті 67 розділу I та пункти 2-4, 6-16, 18-19, підпункт 8 пункту 25, підпункт 4 пункту 26, пункти 30-33, підпункти 1-6, абзаци третій та четвертий підпункту 12 пункту 35, пункт 43, підпункт 2 пункту 47, пункти 48, 50, абзац другий підпункту 2 пункту 68, підпункт 2 пункту 75, підпункт "а" підпункту 1 пункту 76, абзац другий підпункту 3 пункту 78, пункти 83, 100 розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) виключити.

2. До прийняття Податкового кодексу України зупинити дію:

1) частини шостої статті 30 (в частині встановлення Кабінетом Міністром України базових і диференційованих нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин) Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340 із наступними змінами);

2) частини третьої статті 43 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових і диференційованих нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та нормативів збору за спеціальне водокористування) Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2008 р., NN 5-8, ст. 78);

3) пункту 8 статті 14 (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України нормативів збору за спеціальне водокористування, крім встановлення нормативів збору, які справляються за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти) Водного кодексу України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189 із наступними змінами).

3. До 1 січня 2010 року зупинити дію Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; 2007 р., N 3, ст. 31; 2008 р., NN 5-8, ст. 78).

4. Установити, що у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

1) рентну плату за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):

а) який реалізується у звітному податковому періоді, коли такий газ був видобутий, суб'єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів України, для формування ресурсу природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що використовується для потреб населення:

у розмірі 50 гривень за 1000 куб.метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;

у розмірі 40 гривень за 1000 куб.метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України;

у розмірі 10 гривень за 1000 куб.метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;

б) який реалізується або використовується у звітному податковому періоді для інших цілей, ніж передбачено у підпункті "а" цього підпункту, в тому числі для формування запасів у підземних сховищах газу:

у розмірі 200 гривень за 1000 куб.метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу);

у розмірі 100 гривень за 1000 куб.метрів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України.

У кожному податковому (звітному) періоді до визначеної у підпункті "б" цього підпункту ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт. ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється Міністерством фінансів України за даними Державної митної служби України для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за звітний (податковий) період на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів. ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін. ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного звітного (податкового) періоду Міністерству економіки України. ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Державній податковій адміністрації України; ( Підпункт 1 пункту 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

2) рентну плату за нафту:

у розмірі 1529,9 гривень за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

у розмірі 566,1 гривні за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів;

3) рентну плату за газовий конденсат:

у розмірі 1529,9 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів;

у розмірі 566,1 гривні за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів.

( Дію абзацу двадцять першого пункту 4 зупинено на 2010 рік згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 )

Протягом року у кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urals", що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urals", яка дорівнює 100 доларів США за барель.

( Дію абзацу двадцять другого пункту 4 зупинено на 2010 рік згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 )

Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.

( Дію абзацу двадцять третього пункту 4 зупинено на 2010 рік згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 )

Міністерство економіки України щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та Державній податковій адміністрації України.

5. Установити, що у кожному податковому (звітному) періоді, що дорівнює календарному місяцю, суб'єкти господарювання, які надають транспортні послуги з транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

1) рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб.метрів газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

2) рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафти, що транспортується;

3) рентну плату за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами в розмірі 4,5 гривні за одну тонну нафтопродуктів, що транспортуються;

4) рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі 5,1 гривні за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

Сплата зазначених платежів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з обсягів природного газу і аміаку та відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України та виходячи з обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами подаються до органів стягнення за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі під час сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений строк (протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44 із наступними змінами).

6. До нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115, застосовується коефіцієнт 3,19. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2154-VI від 27.04.2010 - зміна застосовується у 2010 році )

7. Запроваджуються базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком N 1 до цього Закону, який є його невід'ємною частиною.

8. Запроваджуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод згідно з додатком N 2 до цього Закону, який є його невід'ємною частиною.

8-1. Установити, що у 2009 році до визначених у додатках N 1 і 2 до цього Закону нормативів, що належать до абсолютних, застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі. ( Розділ II доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом N 798-VI від 25.12.2008 )

9. Установити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють експорт:

газу, природного газу в газоподібному стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за 1000 куб.метрів;

природного газу у скрапленому стані, сплачують ставку вивізного (експортного) мита у розмірі 35 відсотків митної вартості таких товарів, але не менш як 400 гривень за одну тонну,

( Абзац четвертий пункту 9 розділу II виключено на підставі Закону N 1019-VI від 19.02.2009 )

якщо більші розміри не встановлені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

10. Для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон, території пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) зупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інші порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону.

11. Кабінету Міністрів України:

1) у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити типові договори оренди земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній та комунальній власності, виключно для сільськогосподарського товарного виробництва;

2) визначити особливості оформлення права оренди земельної ділянки без проведення аукціону громадянам чи юридичним особам, які звернулись із заявою (клопотанням) про передачу земельної ділянки в оренду із земель державної або комунальної власності, якщо станом на 1 січня 2008 року відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування було прийнято рішення про погодження місця розташування такого об'єкта або про надання дозволу на розробку проекту її відведення;

3) підготувати пропозиції щодо реалізації прав власності громадян на присадибні земельні ділянки.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 червня 2008 року
N 309-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
від 3 червня 2008 року N 309-VI

          Базові нормативи платежів
за користування надрами для видобування корисних копалин

  ( Установити, що у 2009 році до визначених у додатку N 1
до цього Закону нормативів, що належать до абсолютних,
застосовується коефіцієнт 1,439 та запроваджується
базовий норматив платежів за користування надрами для
видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до
вартості таких видобутих порід замість нормативів у
грошовому розмірі згідно із Законом N 798-VI
від 25.12.2008 )

------------------------------------------------------------------
|  Корисні копалини  |Одиниця|Гривень з | Гривень з |Відсотків |
|           | виміру|копійками | копійками |  до   |
|           |    |за одиницю|  за   | вартості |
|           |    |погашених | одиницю |видобутих |
|           |    | запасів | видобутих |корисних |
|           |    | корисних | корисних | копалин, |
|           |    | копалин | копалин, | товарної |
|           |    |     | товарної |продукції |
|           |    |     | продукції |     |
|----------------------------------------------------------------|
|     Корисні копалини загальнодержавного значення     |
|----------------------------------------------------------------|
|Горючі корисні копалини                     |
|----------------------------------------------------------------|
|нафта, конденсат   | тонн |     |    50,0|     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|газ природний, у тому | тис. |     |    3,67|     |
|числі газ, розчинений | куб. |     |      |     |
|у нафті (нафтовий   |метрів |     |      |     |
|(попутний) газ), етан,|    |     |      |     |
|пропан, бутан     |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|газ (метан) вугільних | -"- |     |    2,21|     |
|родовищ        |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|вугілля кам'яне, у  | тонн |   2,00|      |     |
|тому числі антрацит  |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|енергетичне та інші  | -"- |   1,00|      |     |
|марки кам'яного    |    |     |      |     |
|вугілля        |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|вугілля буре     | -"- |     0|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|торф         | -"- |     |    0,22|     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сапропель       | -"- |     |    0,22|     |
|----------------------------------------------------------------|
|Металічні руди                         |
|----------------------------------------------------------------|
|залізна для збагачення| тонн |   1,50|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|залізна руда для   | -"- |     0|      |     |
|збагачення з вмістом |    |     |      |     |
|магнетитового заліза |    |     |      |     |
|менше 20 відсотків  |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|залізна багата    | -"- |   5,15|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|марганцева      | -"- |   7,50|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|титанова (розсипних  | -"- |   1,30|      |     |
|родовищ)       |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|титано-цирконієва   | -"- |   2,50|      |     |
|(розсипних родовищ)  |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|нікелева (силікатна) | -"- |   4,00|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|хромова        | -"- |   4,00|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|уранова        | -"- |     |      |     0|
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|золота        | -"- |     |      |     0|
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних      |
|концентратів                          |
|----------------------------------------------------------------|
|глина бентонітова   | тонн |   0,92|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина вогнетривка                      |
|----------------------------------------------------------------|
|доломіт        | -"- |   6,00|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|кварцит та пісок   | -"- |     |      |   7,50|
|кварцевий для     |    |     |      |     |
|металургії      |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|пісок формувальний  | -"- |   9,00|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|кварцит для      | -"- |   0,80|      |     |
|виробництва кремнію  |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сировина       | куб. |   0,45|      |     |
|високоглиноземна за  |метрів |     |      |     |
|виключенням глин   |    |     |      |     |
|(кіаніт (дистен),   |    |     |      |     |
|силіманіт, ставроліт) |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина флюсова                        |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк (флюсовий)   | тонн |   6,00|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина хімічна                        |
|----------------------------------------------------------------|
|сірчана руда     | тонн |   1,20|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сіль кам'яна (галіт) | -"- |   3,00|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сіль кам'яна (галіт) | -"- |   3,00|      |     |
|для харчової     |    |     |      |     |
|промисловості     |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сіль калійно-магнієва | -"- |     |      |   3,00|
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|крейда для виробництва| -"- |   9,00|      |     |
|соди         |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|вапняк для цукрової  | -"- |   9,00|      |     |
|промисловості     |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина агрохімічна                      |
|----------------------------------------------------------------|
|фосфорити (агроруди) | тонн |   0,45|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для мінеральних пігментів               |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для     | тонн |   1,14|      |     |
|мінеральних пігментів |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Електро- та радіотехнічна сировина               |
|----------------------------------------------------------------|
|графітова руда    | тонн |   1,14|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|пірофіліт       | -"- |   11,44|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|озокерит       | -"- |   11,44|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина оптична та п'єзооптична                |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина оптична та  |кілог- |     |    0,11|     |
|п'єзооптична     | рамів |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина адсорбційна                      |
|----------------------------------------------------------------|
|бентоніт, палигорськіт,| тонн |   1,14|      |     |
| цеоліт, сапоніт   |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина абразивна                       |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина абразивна  | тонн |   0,45|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина ювелірна1) (дорогоцінне каміння)            |
|----------------------------------------------------------------|
|бурштин, топаз,    |кілог- |     |      |   5,00|
|моріон, берил тощо  | рамів |     |      |     |
|           |грамів |     |      |     |
|           |каратів|     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина ювелірно-виробна1) (напівдорогоцінне каміння)     |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина       |кілог- |     |      |   4,00|
|ювелірно-виробна1)  | рамів |     |      |     |
|(напівдорогоцінне   |    |     |      |     |
|каміння)       |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина виробна1)                       |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина виробна1)  | тонн, |     |      |   4,00|
|           | куб. |     |      |     |
|           |метрів |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для облицювальних матеріалів1) (декоративне каміння)  |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для     | куб. |     |      |   3,00|
|облицювальних     |метрів |     |      |     |
|матеріалів1)     |    |     |      |     |
|(декоративне каміння) |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина скляна та фарфоро-фаянсова               |
|----------------------------------------------------------------|
|польовий шпат     | тонн |     |      |   5,00|
|(пегматит)      |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|пісок для виробництва | -"- |     |      |   7,50|
|скла         |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина цементна                        |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина цементна   | тонн |     |    6,00|     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для пиляних стінових матеріалів            |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для пиляних | куб. |     |      |   3,00|
|стінових матеріалів  | метрів|     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону     |
|----------------------------------------------------------------|
|перліт        | тонн |   0,97|      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сировина для     | -"- |     |      |   7,50|
|виробництва      |    |     |      |     |
|мінеральної вати   |    |     |      |     |
|(андезит,       |    |     |      |     |
|андезито-базальт,   |    |     |      |     |
|базальт)       |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для покриття доріг                   |
|----------------------------------------------------------------|
|бітуми        | тонн |   2,29|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Підземні води                          |
|----------------------------------------------------------------|
|мінеральні для    | куб. |     |   13,73|     |
|промислового розливу |метрів |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|мінеральні (лікувальні| -"- |     |    4,58|     |
|та лікувально-столові |    |     |      |     |
|питні) для      |    |     |      |     |
|внутрішнього     |    |     |      |     |
|використання     |    |     |      |     |
|лікувальними закладами|    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|мінеральні      | -"- |     |    2,86|     |
|(лікувальні) для   |    |     |      |     |
|зовнішнього      |    |     |      |     |
|використання     |    |     |      |     |
|лікувальними закладами|    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|промислові (розсіл)  | -"- |     |    0,14|     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|теплоенергетичні   | -"- |     |    0,27|     |
|(термальні)      |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Поверхневі води                         |
|----------------------------------------------------------------|
|ропа (лікувальна,   | куб. |     |    0,27|     |
|промислова)      |метрів |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Грязі лікувальні                        |
|----------------------------------------------------------------|
|грязі лікувальні   | куб. |     |    3,32|     |
|           |метрів |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|       Корисні копалини місцевого значення        |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для будівельного вапна та гіпсу            |
|----------------------------------------------------------------|
|крейда і вапняк на  | тонн |   9,00|      |     |
|вапно, крейда     |    |     |      |     |
|будівельна      |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|гіпс         | -"- |   9,00|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів            |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк        | тонн |   6,00|      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для бутового каменю                  |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для бутового | тонн |     |      |   7,50|
|каменю (всі види   |    |     |      |     |
|гірських порід,    |    |     |      |     |
|придатність яких   |    |     |      |     |
|визначається     |    |     |      |     |
|державними      |    |     |      |     |
|стандартами, в тому  |    |     |      |     |
|числі для щебеневої  |    |     |      |     |
|продукції)      |    |     |      |     |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина піщано-гравійна                    |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина       | тонн |     |      |   5,00|
|піщано-гравійна    |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|сировина       | куб. |   0,50|      |     |
|піщано-глиниста для  |метрів |     |      |     |
|закладки вироблених  |    |     |      |     |
|просторів, будівництва|    |     |      |     |
|дорожніх насипів, дамб|    |     |      |     |
|тощо         |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|Глинисті породи    |    |     |      |     |
|(у тому числі:    |    |     |      |     |
|каолін первинний,   |    |     |      |     |
|каолін вторинний,   |    |     |      |     |
|глина вогнетривка,  |    |     |      |     |
|глина тугоплавка,   |    |     |      |     |
|сировина керамзитова, |    |     |      |     |
|сировина       |    |     |      |     |
|цегельно-черепична)  |    |     |      |     |
|за вмістом Al O    |    |     |      |     |
|       2 3   |    |     |      |     |
|(відсотки):      |    |     |      |     |
|----------------------+-------+----------+-----------+----------|
|кислі   | до 14  | тонн |     |    3,00|     |
|-----------+----------+-------+----------+-----------+----------|
|напівкислі |14,01 - 28| -"- |     |    4,00|     |
|-----------+----------+-------+----------+-----------+----------|
|основні  |28,01 - 38| -"- |     |    9,00|     |
|-----------+----------+-------+----------+-----------+----------|
|високо-  |38,01 - 45| -"- |     |   13,50|     |
|основні  |     |    |     |      |     |
|-----------+----------+-------+----------+-----------+----------|
|високо-  | понад 45 | -"- |     |   20,00|     |
|глиноземні |     |    |     |      |     |
------------------------------------------------------------------

_______________
   1) до вартості мінеральної сировини, що першою відповідає
стандарту (технічним умовам).

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"
від 3 червня 2008 року N 309-VI

     Нормативи збору за спеціальне водокористування
       в частині використання поверхневих вод

  ( Установити, що у 2009 році до визначених у додатку N 2
   до цього Закону нормативів, що належать до абсолютних,
   застосовується  коефіцієнт 1,439 та запроваджується
   базовий норматив платежів за користування надрами для
   видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до
   вартості таких видобутих порід замість нормативів у
   грошовому розмірі згідно із Законом N 798-VI
   від 25.12.2008 )

------------------------------------------------------------------
|Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків |Нормативи збору,|
|                        |копійок/куб.метр|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та   |   13,84   |
|Десни), включаючи м. Київ           |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дніпра на південь від м. Києва (за винятком  |   13,16   |
|Інгульця)                   |        |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інгульця                    |   20,07   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Сіверського Дінця               |   26,99   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Південного Бугу (без Інгулу)          |   15,22   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інгулу                     |   18,67   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дністра                    |   8,29   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Вісли та Західного Бугу            |   8,29   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Пруту та Сірету                |   6,23   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Тиси                      |   6,23   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дунаю                     |   5,55   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Річок Криму                  |   27,67   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Річок Приазов'я                |   33,22   |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Інших водних об'єктів             |   15,22   |
------------------------------------------------------------------

   Примітка.

   1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в
частині використання поверхневих вод басейнів річок підприємствами
житлово-комунального господарства застосовується коефіцієнт 0,3.

   2. Для  теплоелектростанцій  з  прямоточною  системою
водоспоживання збір за обсяг поверхневої води, пропущеної через
конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється із
застосуванням коефіцієнта 0,005.

   3. За умови використання води з лиманів та водних об'єктів
місцевого значення застосовуються нормативи збору, встановлені для
поверхневих водних об'єктів відповідно до показника "Інших водних
об'єктів".

     Нормативи збору за спеціальне водокористування
        в частині використання підземних вод

------------------------------------------------------------------
|      Найменування регіону       | Нормативи збору, |
|                       | копійок/куб.метр |
|---------------------------------------------+------------------|
|Автономна Республіка Крим,          |   25,59    |
|---------------------------------------------+------------------|
|у тому числі м. Севастополь         |   25,59    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Області:                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Вінницька                  |   22,12    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Волинська                  |   22,85    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дніпропетровська               |   19,38    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Донецька                   |   26,3    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Житомирська                 |   22,12    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Закарпатська                 |   14,53    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Запорізька:                 |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, |   22,12    |
|Якимівський райони              |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   20,07    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Івано-Франківська:              |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Богородчанський, Верховинський, Долинський, |   34,59    |
|Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський  |         |
|райони                    |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   19,38    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Київська:                  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Білоцерківський, Бородянський, Броварський, |   16,08    |
|Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, |         |
|Києво-Святошинський, Макарівський,      |         |
|Миронівський, Обухівський, Поліський райони |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   18,97    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кіровоградська                |   25,59    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Львівська                  |   20,07    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Луганська                  |   29,05    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Миколаївська                 |   29,05    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Одеська                   |   24,22    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Полтавська:                 |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, |   14,96    |
|Лохвицький, Лубенський, Миргородський,    |         |
|Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський,|         |
|Шишацький райони               |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   16,68    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Рівненська:                 |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Володимирецький, Здолбунівський,       |   17,85    |
|Костопільський, Рівненський, Сарненський,  |         |
|Острозький райони              |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   20,73    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сумська:                   |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Глухівський, Сумський, Роменський,      |   16,68    |
|Шосткинський райони             |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   18,99    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Тернопільська                |   26,99    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Харківська                  |   20,75    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Херсонська                  |   20,75    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Хмельницька:                 |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Деражнянський, Красилівський, Летичівський, |   17,3    |
|Старокостянтинівський, Хмельницький,     |         |
|Полонський, Шепетівський райони       |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   26,3    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Черкаська                  |   14,96    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Чернівецька                 |   24,22    |
|---------------------------------------------+------------------|
|Чернігівська:                |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Городнянський, Корюківський, Ічнянський,   |   20,75    |
|Сосницький, Щорський, Талалаївський райони  |         |
|---------------------------------------------+------------------|
|Решта районів області            |   16,22    |
|---------------------------------------------+------------------|
|м. Київ                   |   20,67    |
------------------------------------------------------------------

   Примітка. До нормативів збору за спеціальне водокористування
в  частині  використання  підземних  вод  підприємствами
житлово-комунального господарства застосовується коефіцієнт 0,3.

     Норматив збору за спеціальне водокористування
          в частині використання води
          для потреб гідроенергетики

   Усі річки - 2,69 копійки за 100 куб.метрів води, пропущеної
через   турбіни   електростанцій   (крім  гідроакумулюючих
електростанцій,   які   функціонують   в   комплексі   з
гідроелектростанціями).

     Нормативи збору за спеціальне водокористування
       в частині використання поверхневих вод
     для потреб водного транспорту (крім стоянкового,
      службово-допоміжного і буксирного флотів)

   Усі річки, крім Дунаю:
вантажний самохідний і несамохідний флот,     4,8 копійки за
що експлуатується                 1 тоннаж-добу
                          експлуатації

пасажирський флот, що експлуатується        0,55 копійки за
                          1 місце-добу
                          експлуатації

     Норматив збору за спеціальне водокористування
       в частині використання поверхневих вод
            для потреб рибництва

   Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та
інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх
поверхневих водних об'єктах - 14,12 копійки за 100 куб.метрів
води.

     Норматив збору за спеціальне водокористування
        в частині використання підземних вод
            для потреб рибництва

   Для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та
інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у  разі
використання підземних вод - 16,98 копійки за 100 куб.метрів води.

     Норматив збору за спеціальне водокористування
    в частині використання поверхневих та підземних вод,
          які входять до складу напоїв

   За використання води, яка входить до складу напоїв:

поверхневої              3 гривні за 1 куб.метр

підземної               3,5 гривні за 1 куб.метр