Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 травня 2006 р. N 685
Київ

Про затвердження Порядку повідомлення державного
адміністратора або дозвільного органу про
відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 340 від 12.05.2010 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 967 від 09.09.20
09
N 340 від 12.05.20
10 )

Відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, що додається. ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 340 від 12.05.2010 )

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 травня 2006 р. N 685

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2010 р. N 340)

Порядок
повідомлення державного адміністратора
або дозвільного органу про відповідність
матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства

1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, права на які набуваються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

2. У цьому Порядку терміни "державний адміністратор", "декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства" і "дозвільний орган" вживаються в значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Матеріально-технічна база суб'єкта господарювання - виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб'єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

3. Суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа подає безпосередньо державному адміністраторові або дозвільному органові чи надсилає рекомендованим листом у двох примірниках декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (далі - декларація).

Форма декларації наведена в додатку до цього Порядку.

Зразок заповнення декларації розміщується на офіційному веб-сайті відповідного дозвільного органу та в дозвільних центрах.

Форма декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки; з питань охорони праці та промислової безпеки затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідно МНС і Держгірпромнагляду та погодженням з Держкомпідприємництвом.

У разі надсилання декларації рекомендованим листом підпис фізичної особи - підприємця засвідчується печаткою такої фізичної особи (у разі відсутності печатки декларація підлягає нотаріальному посвідченню), а підпис керівника юридичної особи - печаткою юридичної особи.

4. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції державним адміністратором або дозвільним органом, а у разі надсилання її рекомендованим листом - дата, зазначена на поштовому штемпелі підприємства зв'язку.

5. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після надходження декларації передає її відповідному дозвільному органові.

6. Дозвільний орган протягом одного робочого дня після надходження декларації реєструє її у журналі обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, крім випадків, коли декларація заповнена не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми.

Форму журналу затверджує Держкомпідприємництво.

У разі подання декларації, заповненої не в повному обсязі або не відповідно до встановленої форми, наступного робочого дня після надходження декларації дозвільний орган письмово або посадова особа дозвільного органу особисто звертається до суб'єкта господарювання із запитом щодо надання ним у п'ятиденний строк додаткової та/або уточненої інформації згідно із встановленою формою.

Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідного дозвільного органу.

7. Перший примірник декларації зберігається в дозвільному органі, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб'єкту господарювання або державному адміністраторові з відміткою про дату і номер реєстрації. Державний адміністратор протягом одного робочого дня після дня надходження декларації від дозвільного органу повідомляє суб'єкта господарювання про отримання зареєстрованого примірника декларації.

8. Суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законом за подання дозвільному органові або державному адміністраторові недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

( Порядок із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 967 від 09.09.2009; в редакції Постанови КМ N 340 від 12.05.2010 )

Додаток
до Порядку

              ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
суб'єкта господарювання вимогам законодавства
__________________________________________________________________
(найменування заявника - суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(найменування об'єкта)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника)
суб'єкта господарювання)

Телефон _______________ телекс _______________ телефакс __________

Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а
також виробів, що виготовлятимуться:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди (за наявності)
__________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,
номер і дата видачі)

Цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження
господарської діяльності з виконання (надання) зазначених видів
робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам
законодавства.

Про відповідальність за надання в декларації недостовірних
даних попереджений.

__ __________ 20__ р. ________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище керівника
юридичної особи або фізичної
особи - підприємця)

М.П.

( Порядок доповнено Додатком згідно з Постановою КМ N 967 від 09.09.2009; в редакції Постанови КМ N 340 від 12.05.2010 )