Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 травня 2010 р. N 352
Київ

Про затвердження Порядку справляння збору
на соціально-економічну компенсацію ризику
населення, яке проживає на території
зони спостереження

Відповідно до частини сьомої статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) та статті 12-1 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2010 р. N 352

Порядок
справляння збору на соціально-економічну
компенсацію ризику населення, яке проживає
на території зони спостереження

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі - збір).

2. Платниками збору (далі - платники) є:

експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок;

підприємства з видобування і переробки уранових руд;

підприємства, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд.

3. Податковим (звітним) періодом для сплати збору є календарний місяць.

Платники самостійно складають розрахунок збору у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, до органу державної податкової служби за місцем їх перебування на податковому обліку. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.

4. Платники вносять суму збору за податковий (звітний) період до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання розрахунку збору, за місцем їх перебування на податковому обліку.

Сплата збору експлуатуючими організаціями
(операторами) ядерних установок під час
реалізації електричної енергії

5. Ставка збору, що сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок під час реалізації електричної енергії, встановлена у розмірі 1 відсотка обсягу електричної енергії, реалізованої у податковому (звітному) періоді, що виробляється на атомних електростанціях України, без урахування податку на додану вартість.

6. Об'єктом обчислення збору, що сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок під час реалізації електричної енергії, є обсяг (вартість) реалізованої платником електричної енергії, що виробляється на атомних електростанціях України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами оптового ринку електричної енергії України.

7. Податкове зобов'язання із сплати збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок під час реалізації електричної енергії за податковий (звітний) період обчислюється платником як добуток об'єкта обчислення збору, визначеного відповідно до пункту 6 цього Порядку, і ставки збору, встановленої згідно з пунктом 5 цього Порядку.

Сплата збору експлуатуючими організаціями
(операторами) ядерних установок за зберігання
відпрацьованого ядерного палива
у спеціалізованих сховищах

8. Ставка збору, що сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах, встановлюється у розмірі 45 гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі.

9. Ставка збору, що сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах, для державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електрична станція" встановлюється у розмірі нуль гривень за 1 кілограм вихідної маси суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі.

10. Об'єктом обчислення збору, що сплачується експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах, є вихідна маса суми ізотопів урану (в кілограмах з точністю до третього десяткового знака), що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, що передане у податковому (звітному) періоді експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок на зберігання до спеціалізованих сховищ, розташованих на території України.

Для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-1000 вихідна маса суми ізотопів урану визначається відповідно до даних паспорта контейнера для зберігання такого палива, в якому зазначаються номер контейнера, дата його розміщення (встановлення) в спеціалізованому сховищі та вихідна маса суми ізотопів урану, що відповідно до паспортів тепловидільних збірок міститься у такому паливі, яке знаходиться у контейнері.

11. Податкове зобов'язання із сплати збору експлуатуючими організаціями (операторами) ядерних установок за зберігання відпрацьованого ядерного палива у спеціалізованих сховищах обчислюється платником як добуток об'єкта обчислення збору, визначеного відповідно до пункту 10 цього Порядку, і ставки збору, встановленої згідно з пунктами 8 і 9 цього Порядку.

Сплата збору підприємствами з видобування
і переробки уранових руд

12. Ставка збору, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд, встановлюється у розмірі 2,75 гривні за 1 кілограм реалізованої кінцевої продукції (уранового концентрату) (без податку на додану вартість).

13. Об'єктом обчислення збору, що сплачується підприємствами з видобування і переробки уранових руд, є обсяг реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах з точністю до десяткового знака), який визначається на підставі актів приймання-передачі такої продукції, складених платником та покупцем. Зазначені акти містять дані про обсяги реалізованої платником у податковому (звітному) періоді кінцевої продукції (уранового концентрату) (в кілограмах).

14. Податкове зобов'язання із сплати збору підприємствами з видобування і переробки уранових руд обчислюється платником як добуток об'єкта обчислення збору, визначеного відповідно до пункту 13 цього Порядку, і ставки збору, встановленої згідно з пунктом 12 цього Порядку.

Сплата збору підприємствами, які є замовниками
будівництва нових ядерних установок або об'єктів
з видобування і переробки уранових руд

15. Ставка збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, встановлюється Кабінетом Міністрів України окремо для кожної установки або об'єкта у відсотках вартості його будівництва під час затвердження проектно-кошторисної вартості на підставі пропозицій органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади за погодженням із зазначеними підприємствами.

16. Об'єктом обчислення збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, є сума фактично освоєних платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку без урахування податку на додану вартість.

17. Податкове зобов'язання із сплати збору підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, обчислюється для кожної установки або об'єкта як добуток об'єкта обчислення збору, визначеного відповідно до пункту 16 цього Порядку, і ставки збору, встановленої згідно з пунктом 15 цього Порядку.

18. Мінпаливенерго подає ДПА у тижневий строк після затвердження у встановленому порядку ставки збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об'єктів з видобування і переробки уранових руд, інформацію про такі установки або об'єкти та затверджені для них ставки збору.

19. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору відповідно до законодавства.

20. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подання розрахунків, повнотою і своєчасністю сплати збору здійснюється органами державної податкової служби відповідно до законодавства.

Додаток
до Порядку

 Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)

---------------------------------------------------------------------------
| 1.| РОЗРАХУНОК |Звітний |
| | збору на соціально-економічну компенсацію |----------------|
| | ризику населення, яке проживає на території |Новий звітний |
| | зони спостереження |----------------|
| | |Уточнюючий |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| 2.|Місяць, рік | | | | 2 | 0 | | | |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| 3.|Повне найменування платника | |Юридична особа |
| |______________________________________________|---+------------------|
| |______________________________________________| | |
| |______________________________________________| | |
| |______________________________________________| | |
| | | | |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| 4.|Ідентифікаційний код згідно| | | | | | | | | | | |
| |з ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | |
| |---------------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--| |
| |Код виду економічної діяльності | | |. | | |. | | | |
| |згідно з КВЕД | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
| 5.|Місцезнаходження платника |Поштовий | | | | | | |
| |_____________________________|індекс | | | | | | |
| |_____________________________|----------------+--+--+--+--+--| |
| |_____________________________|Міжміський | | | | | | |
| |_____________________________|телефонний код | | | | | | |
| |_____________________________|----------------+--+--+--+--+--| |
| | |Номер | | | | | | | | |
| | |телефону | | | | | | | | |
| |-----------------------------+----------+--+--+--+--+--+--+--| |
| |Електронна адреса |Номер | | | | | | | | |
| | |телефаксу | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------

   6. До державної податкової інспекції (адміністрації) ________
__________________________________________________________________

             Розрахунок збору

------------------------------------------------------------------
|Номер рядка|Найменування показника та одиниця виміру | Значення |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 1. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання із сплати збору | |
| |експлуатуючою організацією (оператором) | |
| |ядерних установок під час реалізації | |
| |електричної енергії, гривень, копійок | |
| |(ряд. 2 х ряд. 3/100) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 2. |Обсяг (вартість) реалізованої у | |
| |податковому (звітному) періоді | |
| |електричної енергії, що виробляється на | |
| |атомних електростанціях, без урахування | |
| |податку на додану вартість, визначений на| |
| |підставі актів продажу електричної | |
| |енергії, складених платником та покупцем | |
| |електричної енергії згідно з договором | |
| |між членами оптового ринку електричної | |
| |енергії України, гривень, копійок | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 3. |Ставка збору, що сплачується | |
| |експлуатуючими організаціями | |
| |(операторами) ядерних установок під час | |
| |реалізації електричної енергії, | |
| |відсотків | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 4. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання із сплати збору | |
| |експлуатуючою організацією (оператором) | |
| |ядерних установок за зберігання | |
| |відпрацьованого ядерного палива у | |
| |спеціалізованих сховищах, гривень, | |
| |копійок (ряд. 5 х ряд. 6) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 5. |Вихідна маса суми ізотопів урану, що | |
| |міститься у відпрацьованому ядерному | |
| |паливі, яке відповідно до паспорта | |
| |контейнера для зберігання такого палива | |
| |передане у податковому (звітному) періоді| |
| |експлуатуючою організацією (оператором) | |
| |ядерних установок на зберігання до | |
| |спеціалізованого сховища, розташованого | |
| |на території України, кілограм з точністю| |
| |до третього десяткового знака | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 6. |Ставка збору, що сплачується | |
| |експлуатуючими організаціями | |
| |(операторами) ядерних установок за | |
| |зберігання відпрацьованого ядерного | |
| |палива у спеціалізованих сховищах, | |
| |гривень, копійок за 1 кілограм вихідної | |
| |маси суми ізотопів урану, що міститься у | |
| |такому паливі | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 7. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання із сплати збору | |
| |підприємством з видобування і переробки | |
| |уранових руд під час реалізації кінцевої | |
| |продукції (уранового концентрату), | |
| |гривень, копійок (ряд. 8 х ряд. 9) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 8. |Обсяг реалізованої у податковому | |
| |(звітному) періоді підприємством з | |
| |видобування і переробки уранових руд | |
| |кінцевої продукції (уранового | |
| |концентрату), визначений на підставі | |
| |підписаних платником та покупцем актів | |
| |приймання-передачі такої продукції, | |
| |кілограм з точністю до десяткового | |
| |знака | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|

|  9.   |Ставка збору, що сплачується       |     |
| |підприємствами з видобування і переробки | |
| |уранових руд під час реалізації кінцевої | |
| |продукції (уранового концентрату), | |
| |гривень, копійок за 1 кілограм (без | |
| |податку на додану вартість) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 10. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання із сплати збору | |
| |підприємством, яке є замовником | |
| |будівництва нових ядерних установок або | |
| |об'єктів з видобування і переробки | |
| |уранових руд, гривень, копійок | |
| |(ряд. 11 х ряд. 12/100) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 11. |Сума фактично освоєних підприємством, яке| |
| |є замовником будівництва нових ядерних | |
| |установок або об'єктів з видобування і | |
| |переробки уранових руд, за податковий | |
| |(звітний) період капітальних інвестицій у| |
| |будівництво таких установок або об'єктів | |
| |згідно з даними бухгалтерського обліку | |
| |без урахування податку на додану | |
| |вартість, гривень, копійок | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 12. |Ставка збору, що сплачується | |
| |підприємством, яке є замовником | |
| |будівництва нових ядерних установок або | |
| |об'єктів з видобування і переробки | |
| |уранових руд, відсотків | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 13. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання за податковий (звітний) | |
| |період, гривень, копійок | |
| |(ряд. 1 + ряд. 4 + ряд. 7 + ряд. 10) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 14. |Сума нарахованого податкового | |
| |зобов'язання за даними раніше поданого | |
| |розрахунку збору, що уточнюється, | |
| |гривень, копійок (ряд. 13, що | |
| |уточнюється) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 15. |Сума збору, що збільшує податкові | |
| |зобов'язання у зв'язку з виправленням | |
| |помилки, гривень, копійок (ряд. 13 - | |
| |ряд. 14 у разі, коли значення ряд. 13 | |
| |більше ніж значення ряд. 14) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 16. |Сума збору, що зменшує податкові | |
| |зобов'язання у зв'язку з виправленням | |
| |помилки, гривень, копійок (ряд. 13 - | |
| |ряд. 14 у разі, коли значення ряд. 13 | |
| |менше ніж значення ряд. 14) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 17. |Сума штрафу, гривень, копійок | |
| |(нараховується платником відповідно до | |
| |пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про| |
| |порядок погашення зобов'язань платників | |
| |податків перед бюджетами та державними | |
| |цільовими фондами") ( 2181-14 ) | |
| |(ряд. 15 х 5/100) | |
|-----------+-----------------------------------------+----------|
| 18. |Пояснення (розкриття) окремих результатів| |
| |фінансово-господарської діяльності | |
| |на ___ арк. | |
------------------------------------------------------------------

_______________
Примітки: 1. Зазначена у рядку 10 формула використовується у разі,
коли збір сплачується платником за однією ядерною
установкою або об'єктом з видобування і переробки
уранових руд. В іншому випадку платник заповнює
додатковий розрахунок та зазначає у рядку 10 загальну
суму збору за всіма ядерними установками або
об'єктами з видобування і переробки уранових руд, при
цьому рядки 11 і 12 не заповнюються.

     2. У разі подання уточнюючого розрахунку збору в рядку
18 зазначаються номери рядків, де допущені помилки,
податковий (звітний) період та сума, яка обчислена
помилково.

 Дата заповнення розрахунку ____________ 20__ року

 Керівник платника    ____________   ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 М.П.

 Головний бухгалтер
платника ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

   Заповнюється посадовими особами в органі державної податкової
служби

 Відмітка про внесення даних
до електронної бази
податкової звітності ___ ____________ 20__ року

 Порушення (помилки) не виявлені
(виявлені)

 Складено акт від ____________ 20__ р. N

 ___________________________  ___________ ______________________
(найменування посади (підпис) (ініціали та прізвище)
відповідальної особи органу
державної податкової
служби)

 ___ _____________ 20__ р.

           ДОДАТКОВИЙ РОЗРАХУНОК
збору, що сплачується підприємством, яке є замовником
будівництва нових ядерних установок або об'єктів
з видобування і переробки уранових руд

--------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Обсяг освоєних капітальних | Ставка | Сума |
| ядерної |інвестицій за звітний (податковий)| збору, |нарахованого|
| установки | період згідно з даними |встановлена|податкового |
|або об'єкта | бухгалтерського обліку без | Кабінетом |зобов'язання|
| з | урахування податку на додану | Міністрів | із сплати |
|видобування | вартість, гривень, копійок | України, | збору, |
|і переробки |----------------------------------| відсотків | гривень, |
| уранових | на дату | на дату |усього| |копійок |
| руд | початку | закінчення |(графа| |(графа 4 х |
| | звітного | звітного | 3 - | | графа |
| |(податкового)|(податкового)|графа | | 5/100) |
| | періоду | періоду | 2) | | |
|------------+-------------+-------------+------+-----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------+-------------+-------------+------+-----------+------------|
| | | | | | |
|------------+-------------+-------------+------+-----------+------------|
| Разом | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

 Керівник платника   ____________    ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

 М.П.

 Головний бухгалтер   ____________    ______________________
платника (підпис) (ініціали та прізвище)