Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо збереження родючості ґрунтів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 47-48,
ст.719 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2290-VI від 01.06.20
10 -
набирає чинності з 23.06.2010 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 55 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:

"Стаття 55. Порушення правил землеустрою

Відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) статтю 22 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

2) частину другу статті 79 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом та не порушує прав інших осіб";

3) пункт "ґ" частини першої статті 186 викласти в такій редакції:

"ґ) робочі землевпорядні проекти, пов'язані з упорядкуванням, докорінним поліпшенням та охороною земель, раціональним їх використанням, після погодження їх у встановленому порядку розглядаються і затверджуються замовниками цих проектів";

4) пункт "і" частини першої статті 211 викласти в такій редакції:

"і) відхилення від затверджених в установленому порядку проектів землеустрою; використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених у випадках, визначених законом, проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь";

5) розділ X "Перехідні положення" доповнити пунктом 18 такого змісту:

"18. На період до 1 січня 2015 року вимоги частини четвертої статті 22 цього Кодексу поширюються лише на тих власників та користувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як 100 гектарів".

3. Статтю 52 Закону України "Про землеустрій" ( 858-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282) доповнити частиною третьою такого змісту:

"Порядок розробки проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, встановлюється Кабінетом Міністрів України".

4. У Законі України "Про охорону земель" ( 962-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 349):

1) частину другу статті 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"ґрунтовтома - порушення біоенергетичного режиму ґрунтів та різке зниження урожайності сільськогосподарських культур внаслідок їх беззмінного вирощування або частого повернення на попереднє поле сівозміни, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтів, накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів та насіння бур'янів".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - дев'ятнадцятим;

2) частину першу статті 30 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

3) доповнити статтею 33-1 такого змісту:

"Стаття 33-1. Нормативи оптимального співвідношення культур у
сівозмінах у різних
природно-сільськогосподарських регіонах

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах встановлюються для досягнення високих і стабільних урожаїв та запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми.

Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах визначають структуру посівних площ для різних природно-сільськогосподарських регіонів та перелік установлених культур для вирощування у цих регіонах".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через дев'ять місяців з дня його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2012 року. ( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 2290-VI від 01.06.2010 )

2. Кабінету Міністрів України та іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1443-VI