Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 червня 2010 р. N 483
Київ

Про затвердження Положення про центральний
фонд будівельних норм та Типового положення
про фонд галузевих будівельних норм

Відповідно до статті 8 Закону України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про центральний фонд будівельних норм;

Типове положення про фонд галузевих будівельних норм.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 483

Положення
про центральний фонд будівельних норм

1. Центральний фонд будівельних норм (далі - центральний фонд) формується з метою зберігання будівельних норм та удосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб усіх форм власності, а також фізичних осіб.

2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

актуалізація - внесення відміток до контрольного примірника будівельних норм про затвердження змін до будівельних норм та визнання будівельних норм такими, що втратили чинність (із зазначенням відповідних наказів);

контрольний примірник будівельних норм - зареєстрований Мінрегіонбудом у встановленому порядку документ, на титульній сторінці якого проставляється штамп "Контрольний примірник. Зареєстровано Мінрегіонбудом", дата, номер реєстрації та який прошивається і засвідчується на звороті підписом керівника суб'єкта нормування у будівництві або його заступника та печаткою.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про будівельні норми" ( 1704-17 ).

3. Центральний фонд формується з контрольних примірників:

державних будівельних норм разом з їх справами;

галузевих будівельних норм.

4. Склад справи будівельних норм, вимоги до її формування та оформлення визначаються Мінрегіонбудом.

5. Контрольний примірник будівельних норм разом з їх справами підлягають постійному зберіганню.

6. Мінрегіонбуд визначає організацію, підприємство або установу, що має статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві, на яке покладається виконання функції із зберігання та забезпечення функціонування центрального фонду будівельних норм (далі - утримувач центрального фонду).

7. Мінрегіонбуд забезпечує:

передачу до центрального фонду зареєстрованих контрольних примірників державних будівельних норм разом з їх справами і контрольних примірників галузевих будівельних норм;

взаємодію утримувача центрального фонду з базовими організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві.

8. Основними завданнями утримувача центрального фонду є:

зберігання контрольних примірників державних будівельних норм разом з їх справами і контрольних примірників галузевих будівельних норм;

підготовка текстів державних будівельних норм до видання та публікації;

ведення обліку наявних у центральному фонді документів;

забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;

взаємодія з утримувачами фондів галузевих будівельних норм;

надання користувачам інформації про наявні у центральному фонді документи;

взаємодія з базовими організаціями з науково-технічної діяльності у будівництві.

9. Утримувач центрального фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у центральному фонді документів;

підготовку та передачу текстів державних будівельних норм до видання та публікації;

проведення аналізу та узагальнення довідкової і бібліографічної інформації щодо державних будівельних норм;

подання інформації про наявні у центральному фонді документи, зокрема, стосовно їх чинності;

публікування в установленому порядку інформації про наявні у центральному фонді документи;

поширення та офіційне оприлюднення текстів державних і галузевих будівельних норм, зокрема шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду;

підготовку до періодичного видання та публікації каталогу державних і галузевих будівельних норм, чинних в Україні, з урахуванням інформації суб'єктів нормування;

функціонування інформаційно-пошукової системи з автоматизованою базою даних про наявні у центральному фонді документи;

поширення на договірній основі копій електронних версій текстів державних будівельних норм серед розробників інформаційно-пошукових систем;

копіювання на запити користувачів наявних у центральному фонді документів відповідно до законодавства;

функціонування читальної зали;

ведення і актуалізацію картотеки фонду;

розроблення заходів щодо удосконалення інформаційного забезпечення у сфері нормування у будівництві та здійснення їх за погодженням з Мінрегіонбудом;

організацію науково-технічних нарад, семінарів з питань розроблення, систематизації, актуалізації, зберігання наявних у центральному фонді документів та участь представників фонду у проведенні конференцій і виставок на відповідну тему.

10. Тексти державних і галузевих будівельних норм, включених до центрального фонду, розміщуються на офіційному веб-сайті Мінрегіонбуду. Доступ до таких текстів є безоплатним.

Інше інформаційне забезпечення здійснюється для:

центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування безоплатно;

суб'єктів господарювання, а також фізичних осіб - на договірній основі.

11. Зберігання документів центрального фонду здійснюється у спеціальному сховищі, обладнаному відповідно до встановлених законодавством вимог.

12. Утримувач центрального фонду має право:

одержувати від утримувачів галузевих фондів відомості про наявність будівельних норм у зазначених фондах, довідкову інформацію про такі норми;

брати участь у діяльності робочих груп з питань організації робіт з нормування у будівництві.

13. Фінансування центрального фонду здійснюється за рахунок коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2010 р. N 483

Типове Положення
про фонд галузевих будівельних норм

1. Фонд галузевих будівельних норм (далі - фонд) формується із справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм.

Склад справи будівельних норм, вимоги до її формування та оформлення визначаються Мінрегіонбудом.

2. Фонд формується суб'єктом нормування у будівництві.

Утримувачем фонду є організація, підприємство або установа, що визначені суб'єктом нормування.

Суб'єкт нормування у будівництві зберігає до прийняття рішення про створення фонду справи і контрольні примірники галузевих будівельних норм.

3. Утримувач фонду у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та цим Положенням.

4. Суб'єкт нормування у будівництві:

1) організовує роботу з формування фонду;

2) забезпечує передачу справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм для формування фонду;

3) забезпечує взаємодію утримувача фонду з науково-дослідними або науково-технічними (проектними) організаціями з питань нормування у будівництві.

5. Основними завданнями утримувача фонду є:

1) зберігання справ і контрольних примірників галузевих будівельних норм;

2) ведення обліку наявних у фонді документів;

3) надання користувачам в установленому порядку інформації про наявні у фонді документи;

4) забезпечення поширення та офіційного оприлюднення галузевих будівельних норм, зокрема шляхом розміщення на офіційному веб-сайті відповідного суб'єкта нормування.

6. Утримувач фонду відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) зберігання, систематизацію та актуалізацію наявних у фонді документів;

2) проведення аналізу та узагальнення інформації про галузеві будівельні норми;

3) надання інформації про наявні у фонді документи, зокрема стосовно чинності галузевих будівельних норм;

4) підготовку та передачу текстів галузевих будівельних норм до видання та публікації;

5) публікування в установленому порядку інформації про наявні у фонді документи;

6) копіювання за запитами користувачів наявних у фонді документів відповідно до законодавства;

7) забезпечення режиму секретності під час користування документами, що містять інформацію з обмеженим доступом;

8) ведення і актуалізацію картотеки фонду;

9) організацію нарад з науково-технічних питань, семінарів з питань зберігання, систематизації та актуалізації наявних у фонді документів, а також участь у проведенні конференцій та виставок на відповідну тему;

10) здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників утримувача фонду.

7. Утримувач фонду має право:

одержувати від центрального та інших утримувачів фондів відомості про наявність будівельних норм у зазначених фондах і довідкову інформацію про такі норми;

брати участь у діяльності робочих груп з питань організації робіт з нормування у будівництві.

8. Фінансування фонду галузевих будівельних норм здійснюється за рахунок коштів, отриманих від провадження діяльності з розповсюдження будівельних норм і надання інформаційних послуг, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.