Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо підвищення вимог до професійних учасників
фондового ринку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 475; 2005 р., N 42, ст. 465):

1) абзац сімнадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"зберігач - банк, торговець цінними паперами або реєстратор, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах";

2) у статті 2:

абзац третій частини першої доповнити словами "встановлюють договірні двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо цінних паперів між собою, а також зобов'язані мати спеціальний рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям";

в абзаці чотирнадцятому частини другої слова "контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших країн" виключити;

3) у статті 7:

у частині першій слова "депозитарієм, або договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм" замінити словами "депозитарієм; договору про обслуговування емісії цінних паперів, який укладається між емітентом та обраним ним депозитарієм; договору про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, який укладається між депозитаріями";

абзац другий частини шостої виключити;

4) у частині першій статті 10:

у другому реченні слова "цього фонду" замінити словами "цього капіталу";

доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Розмір статутного капіталу депозитарію має становити не менш як 15 мільйонів гривень.

Розмір власного капіталу клірингового депозитарію має становити не менш як 25 мільйонів гривень";

5) абзац перший частини першої статті 11 замінити двома абзацами такого змісту:

"1. Банки, торговці цінними паперами або реєстратори за наявності ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів мають право бути зберігачами, провадити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

Для отримання ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів юридична особа повинна мати повністю сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень. Зберігач за дорученням власника може провадити операції з депонованими цінними паперами та здійснювати іншу депозитарну діяльність, пов'язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

6) частину першу статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Розмір статутного капіталу реєстратора має становити не менш як 100 тисяч гривень".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

7) у тексті Закону ( 710/97-ВР ) слова "статутний фонд" та "комерційний банк" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "статутний капітал" та "банк" у відповідному відмінку та числі.

2. Статтю 29 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" ( 2299-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103; 2009 р., N 16, ст. 218) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Розмір статутного капіталу компанії з управління активами має становити не менш як 7 мільйонів гривень".

У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати відповідно частинами третьою - сьомою.

3. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372):

1) частини третю та четверту статті 27 викласти в такій редакції:

"3. Особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п'ятій цієї статті), повинна відповідати таким вимогам:

мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для отримання цієї ліцензії;

мати кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, установленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана:

повідомити про це Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці";

2) у статті 39:

частини другу і третю викласти в такій редакції:

"2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається відповідній особі за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень на день подання документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії.

3. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана:

повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;

привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці";

частину четверту виключити.

4. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268):

1) абзац сьомий частини першої статті 17 викласти в такій редакції:

"Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень";

2) абзац другий частини другої статті 20 викласти в такій редакції:

"Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом юридичні особи, які до набрання чинності цим Законом отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов'язані привести розміри своїх статутних та власних капіталів у відповідність із вимогами, встановленими цим Законом.

3. Протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом депозитарії цінних паперів України зобов'язані встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в Національному депозитарії України, а Національний депозитарій України зобов'язаний встановити кореспондентські відносини та відкрити рахунки у цінних паперах в інших депозитаріях цінних паперів України.

4. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2393-VI