Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2008 р. N 777
Київ

Про проведення конкурсного відбору
керівників державних суб'єктів господарювання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 246 від 11.03.20
09
N 293 від 07.04.20
10
N 347 від 19.05.20
10
N 622 від 12.07.20
10 )

Відповідно до підпункту "г" пункту 18 частини другої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що додається.

2. Установити, що рішення про необхідність проведення конкурсного відбору для призначення керівника державного суб'єкта господарювання приймається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об'єктами державної власності.

Контракт з керівником державного суб'єкта господарювання укладається міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об'єктами державної власності, у порядку, передбаченому постановами Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 р. N 203 "Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 121; Офіційний вісник України, 1999 р., N 13, ст. 514) і від 2 серпня 1995 р. N 597 "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1474), статутом зазначеного суб'єкта. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 622 від 12.07.2010 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 622 від 12.07.2010 )

4. Суб'єктам управління об'єктами державної власності, зазначеним у пунктах 2 і 3 цієї постанови, щокварталу подавати Міністерству економіки звіт про призначення керівників суб'єктів господарювання згідно із затвердженою ним формою. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622 від 12.07.2010 )

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. N 234 "Про конкурсний відбір керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 710);

постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 423 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 988).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 777

Порядок
проведення конкурсного відбору керівників
державних суб'єктів господарювання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання - державних підприємств, господарських товариств, єдиним засновником та учасником яких є держава (далі - підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об'єктами державної власності, рішення про необхідність проведення такого відбору. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622 від 12.07.2010 )

Дія цього Порядку не поширюється на призначення керівників малих державних підприємств, підприємств оборонно-промислового комплексу, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, керівників, що призначаються Кабінетом Міністрів України, керівників, які забезпечили виконання показників попереднього контракту і з якими за рішенням органу, до сфери управління якого належить підприємство, контракт укладається на новий строк у встановленому порядку, керівника державного підприємства "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", керівника державного підприємства "Дирекція з капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту "Донецьк", керівника державного підприємства "Дирекція з будівництва об'єктів ЄВРО 2012 у м. Львові. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 293 від 07.04.2010, N 347 від 19.05.2010 ) ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 246 від 11.03.2009 )

2. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника підприємства (далі - конкурсний відбір) є рішення (наказ) міністерства, Фонду державного майна або іншого органу, до сфери управління якого належить підприємство (далі - орган управління), із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного відбору.

3. Для проведення конкурсного відбору орган управління утворює постійно діючу комісію (далі - комісія) у складі не менш як п'ять осіб і призначає її голову.

До складу комісії обов'язково включається представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації за місцезнаходженням підприємства, а також представник господарської структури, що виконує функції з управління підприємством.

Члени комісії повинні мати кваліфікацію, необхідну для розгляду документів і пропозицій, внесених особами, що виявили бажання брати участь в конкурсному відборі (далі - претенденти), та його учасниками.

4. Комісія:

оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору (далі - оголошення) та його результати;

приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку документи, подані претендентами;

ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного відбору або відхилення їх кандидатур;

приймає і реєструє пропозиції, внесені учасниками конкурсного відбору;

забезпечує відкритість конкурсного відбору та за результатами розгляду зазначених пропозицій визначає його переможця.

5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.

Підготовка до проведення конкурсного відбору

8. Оголошення оприлюднюється на офіційному сайті органу управління, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсного відбору.

9. В оголошенні зазначаються такі відомості:

найменування та місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;

строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі (далі - заяви) та номер телефону для довідок;

перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення його результатів;

вимоги до претендента.

10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає комісії разом із заявою:

належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, витяг з трудової книжки, копію документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю;

заповнений аркуш обліку кадрів;

інформацію про досвід успішної роботи з управління підприємством;

довідку про стан здоров'я;

довідку про відсутність в особи судимості;

рекомендації та інші документи на його розсуд.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

11. Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до якого вносяться такі відомості:

номер заяви;

прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про місце його проживання (реєстрації);

дата і час запису;

прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.

12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання комісії, на якому проводиться їх розгляд.

Проведення конкурсного відбору

13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця.

14. За рішенням комісії претендент не допускається до участі в конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених у пункті 10 цього Порядку документів, відсутності повної вищої освіти за відповідною спеціальністю та досвіду успішної роботи, а також за наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є його учасниками.

16. Учасники конкурсного відбору подають пропозиції з управління підприємством - конкурсні пропозиції.

Для підготовки конкурсних пропозицій учасники мають право ознайомлюватися у строк та в порядку, що визначені комісією, з інформацією, що стосується фінансово-економічного стану підприємства, - відомості про баланс (форма N 1), звіт про фінансові результати (форма N 2), звіт про рух коштів (форма N 3), звіт про власний капітал (форма N 4), примітки до річної фінансової звітності (форма N 5), розшифрування простроченої кредиторської заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції в основний капітал.

Ознайомлення із зазначеними матеріалами проводиться з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом.

17. Приймання конкурсних пропозицій розпочинається комісією з дня ухвалення рішення про допущення учасників до конкурсного відбору та закінчується за день до початку засідання комісії з їх розгляду, але не раніше ніж через 20 календарних днів після ухвалення такого рішення.

18. Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається:

план виробничої діяльності;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

19. Комісія заслуховує під час розгляду на закритому засіданні конкурсних пропозицій учасника конкурсного відбору та враховує його здатність висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, готовність взяти на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв'язки, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість.

Одним з основних критеріїв визначення переможця конкурсного відбору є показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема обсяг чистого прибутку, спрямованість конкурсної пропозиції на ефективне використання його виробничого потенціалу.

Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, пропозиції якого визнані комісією найкращими.

20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному сайті органу управління та у засобах масової інформації.

Рішення комісії є підставою для укладення контракту між органом управління (господарською структурою) та переможцем конкурсного відбору.

Погодження призначення керівника підприємства головою місцевої держадміністрації проводиться в установленому порядку. У разі вмотивованої відмови голови облдержадміністрації (підтримки головою облдержадміністрації вмотивованої відмови голови райдержадміністрації) у погодженні призначення керівника підприємства орган управління вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.

21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.