Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про державну таємницю"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2004 р., N 23, ст. 320; 2008 р., N 27-28, ст. 252) такі зміни:

1. У частині першій статті 8:

абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:

"про дислокацію, характеристики пунктів управління, зміст заходів загальнодержавного та регіонального, у разі необхідності міського і районного рівня, щодо приведення у готовність єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій до виконання завдань в особливий період та про організацію системи зв'язку (оповіщення) в особливий період, можливості населених пунктів, регіонів і окремих об'єктів щодо евакуації, розосередження населення і забезпечення його життєдіяльності; забезпечення виробничої діяльності об'єктів національної економіки у воєнний час";

у пункті 2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"про зміст мобілізаційних планів державних органів та органів місцевого самоврядування, мобілізаційні потужності, заходи мобілізаційної підготовки і мобілізації та обсяги їх фінансування, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і матеріалів, а також зведені відомості про номенклатуру та рівні накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, закладення, освіження, розміщення і фактичні запаси державного матеріального резерву";

в абзаці четвертому після слів "виконання державного" доповнити словом "оборонного", а слова "для забезпечення потреб оборони та безпеки" виключити;

у пункті 4:

абзац другий після слів "оперативно-розшукову" доповнити словами "або розвідувальну чи контррозвідувальну";

абзац третій після слів "оперативно-розшукова" в усіх відмінках доповнити словами "розвідувальна і контррозвідувальна" у відповідному відмінку.

2. У статті 9:

1) у частині четвертій:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) готує висновок щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";

у пункті 4 слово "висновки" замінити словом "рішення";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) бере участь у розробленні критеріїв визначення шкоди, яку може бути завдано національній безпеці України у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";

2) у частині п'ятій:

у пункті 2 слова "та висновки" замінити словом "або";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) розглядати протягом одного місяця пропозиції Служби безпеки України про віднесення інформації до державної таємниці, скасування чи продовження терміну дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці";

у пункті 4 слово "висновкам" виключити;

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) ініціювати питання щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують законодавство України про державну таємницю";

3) у частині шостій:

у пункті 1 слова "висновків про" виключити;

пункт 2 доповнити словами "висновків щодо обізнаності з державною таємницею громадян, які мають чи мали допуск до державної таємниці, а також для підготовки відповідних висновків у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації";

4) у частині сьомій слово "законодавством" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";

5) у частині восьмій слово "висновку" виключити.

3. У статті 11:

1) абзац перший частини першої після слова "таємниць" доповнити словами "про віднесення інформації до державної таємниці";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці, зміну ступеня секретності інформації, скасування раніше прийнятого рішення про віднесення інформації до державної таємниці приймаються державним експертом з питань таємниць протягом одного місяця з часу надходження звернення державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації чи громадянина. Такі рішення підлягають реєстрації Службою безпеки України та є підставою для формування Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, і внесення змін до зазначеного Зводу, до галузевих або відомчих розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю. Порядок реєстрації рішень державних експертів з питань таємниць визначається Кабінетом Міністрів України";

3) частини третю - п'яту виключити.

4. У статті 12:

1) у частині першій:

слова "та публікує в офіційних виданнях" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Зазначений Звід та зміни до нього набирають чинності з моменту опублікування в офіційних виданнях України";

2) у частині другій слово "публікуються" замінити словом "вносяться", а слова "чи висновку" виключити;

3) у частині третій слово "(висновків)" виключити.

5. У частині другій статті 13 слова "робить висновок" замінити словами "приймає рішення".

6. У частині першій статті 14 слово "висновку" замінити словом "рішення".

7. У статті 15:

1) частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (розгорнутих переліків відомостей, що становлять державну таємницю), відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації.

Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, яка у ньому міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, - "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються із:

грифа секретності;

номера примірника;

статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;

найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності";

2) у частині п'ятій слова "які дають право посадовим особам, що їх займають" замінити словами "перебування на яких дає посадовим особам право";

3) частину шосту після слова "встановлюються" доповнити словами "шляхом винесення відповідного висновку".

8. У статті 20:

1) в абзаці четвертому частини третьої слова "використання державних шифрів та криптографічних засобів тощо" замінити словами "а також порядку здійснення технічного та криптографічного захисту секретної інформації";

2) друге речення частини п'ятої доповнити словами "а також категорії режиму секретності";

3) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, не надається, якщо відсутні умови для провадження такої діяльності, передбачені цією статтею, а також якщо керівник підприємства, установи, організації не є громадянином України або не має допуску до державної таємниці".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

4) частину сьому після слова "скасований" доповнити словами "або його дія може бути зупинена";

5) частину восьму після слів "категорії режиму секретності" доповнити словами "(перша, друга або третя)";

6) частину десяту після слова "зупинення" доповнити словами "та поновлення".

9. У статті 21:

1) частину першу доповнити словами "які підпорядковуються безпосередньо керівнику державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації";

2) друге речення частини сьомої викласти в такій редакції: "Якщо державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа або організація не провадить діяльність із секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "особливої важливості", РСО такого органу, підприємства, установи або організації комплектується спеціалістами, яким надано допуск до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно";

3) пункт "е" частини восьмої після слова "організація" доповнити словами "та ведення".

10. У статті 22:

1) в абзацах сьомому та восьмому частини першої цифри "10" і "15" замінити відповідно цифрами "7" і "10";

2) частину другу викласти в такій редакції:

"Допуск до державної таємниці надається дієздатним громадянам України віком від 18 років, які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково-технічної діяльності або навчання, органами Служби безпеки України після проведення їх перевірки. Порядок надання допуску до державної таємниці визначається Кабінетом Міністрів України";

3) частину четверту викласти в такій редакції:

"Для розгляду питання про надання громадянам допуску до державної таємниці державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, де працюють, проходять службу або навчаються громадяни, оформляються документи, які надсилаються до органів Служби безпеки України. Перелік та форми таких документів, а також порядок їх надання визначаються Кабінетом Міністрів України";

4) частину сьому виключити.

11. У частині першій статті 23:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку";

у пункті 5 слово "захворювань" замінити словом "розладів".

12. У статті 24:

1) частину другу доповнити реченням такого змісту: "За результатами перевірки органи Служби безпеки України надсилають протягом п'яти робочих днів з дня її закінчення до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що звернулися з приводу надання громадянам допуску до державної таємниці, повідомлення про надання або відмову в наданні такого допуску";

2) частину четверту викласти в такій редакції:

"Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову в наданні громадянам допуску до державної таємниці мають містити посилання на відповідні положення статті 23 цього Закону. Відмова не виключає повторного звернення державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з цього приводу в разі зміни обставин, за яких у наданні допуску до державної таємниці було відмовлено".

13. Текст статті 25 викласти в такій редакції:

"Державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація зобов'язані у п'ятиденний строк з дня надходження повідомлення органу Служби безпеки України про відмову у наданні громадянину допуску до державної таємниці письмово повідомити такого громадянина про причини і підстави відмови.

Громадянин має право оскаржити рішення про відмову у наданні допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законом".

14. У статті 26:

1) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 26. Переоформлення допуску до державної таємниці,
підвищення або зниження його форми
та скасування";

2) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"у разі необхідності підвищення чи зниження громадянину форми допуску для роботи із секретною інформацією вищого чи нижчого ступеня секретності";

3) частину другу викласти в такій редакції:

"Скасування раніше наданого допуску до державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України у разі виникнення або виявлення обставин, передбачених статтею 23 цього Закону, або після припинення громадянином діяльності, у зв'язку з якою йому було надано допуск, втрати ним громадянства або визнання його недієздатним на підставі інформації, здобутої органами Служби безпеки України або отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій";

4) частину четверту викласти в такій редакції:

"Повідомлення про скасування громадянину допуску до державної таємниці з посиланням на відповідні положення статті 23 цього Закону орган Служби безпеки України надсилає до державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де такий громадянин провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею. Громадянин має право оскаржити скасування йому допуску до державної таємниці в порядку, встановленому законом".

15. У статті 27:

1) частину другу викласти в такій редакції:

"Рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв приймають керівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, у яких виконуються роботи, пов'язані з державною таємницею, або зберігаються матеріальні носії секретної інформації";

2) після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Керівники державних органів, за винятком осіб, передбачених частиною шостою цієї статті, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій доступ до державної таємниці у сфері, що стосується діяльності державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, отримують за посадою після надання їм допуску до державної таємниці за відповідною формою.

Порядок надання доступу до державної таємниці особам, залученим до конфіденційного співробітництва з оперативними підрозділами правоохоронних та інших спеціально уповноважених органів, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну або контррозвідувальну діяльність, визначається керівниками зазначених органів за погодженням із Службою безпеки України. У Службі безпеки України такий порядок надання доступу до державної таємниці визначається Головою Служби безпеки України".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.

16. В абзаці шостому статті 28 слово "допуск" замінити словом "доступ", а після слів "а також" доповнити словами "повідомляти у письмовій формі".

17. У тексті Закону слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "державний орган" у відповідному відмінку і числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2432-VI