Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
27.05.2010 N 1480

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2010 р.за N 569/17864

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 450 від 09.07.20
14)

Про затвердження Порядку здійснення центрами
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
соціального інспектування сімей, дітей та молоді,
які перебувають у складних життєвих обставинах

Відповідно до статті 11 Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 N 1126 (із змінами), наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

2. Республіканському (Автономна Республіка Крим), обласним, Київському та Севастопольському міським центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечити впровадження цього Порядку.

3. Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді (Лук'янова Н.Л.) у встановлений строк подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 31.03.2008 N 1278 "Про затвердження Порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2008 за N 486/15177.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді (Лук'янова Н.Л.).

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Р.С.Сафіуллін

Затверджено
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
27.05.2010 N 1480

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 липня 2010 р.за N 569/17864

Порядок
здійснення центрами соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді соціального інспектування
сімей, дітей та молоді, які перебувають
у складних життєвих обставинах

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає етапи та умови здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центр) соціального інспектування сімей, дітей та молоді, стосовно яких є інформація про перебування у складних життєвих обставинах.

У цьому Порядку використовуються терміни, визначені Законами України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" ( 2558-14 ), "Про попередження насильства в сім'ї" ( 2789-14 ).

1.2. Об'єктами соціального інспектування є сім'ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - особи).

1.3. Соціальне інспектування передбачає заходи, спрямовані на:

з'ясування факту наявності у осіб складних життєвих обставин;

вивчення причин, що призвели до виникнення складних життєвих обставин, які особи не можуть подолати самостійно;

оцінку потреб та визначення необхідності у здійсненні соціального обслуговування осіб;

з'ясування можливості та здатності осіб до самостійної життєдіяльності;

вжиття негайних заходів для усунення реальної загрози життю і здоров'ю осіб, які не можуть захистити себе від насильства або жорстокого поводження;

забезпечення прав осіб на отримання своєчасної допомоги;

контроль за дотриманням державних стандартів і нормативів у сфері соціальної роботи.

II. Умови здійснення соціального інспектування

2.1. Соціальне інспектування здійснюється у разі:

особистого звернення осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

звернення громадян, яким стало відомо про осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

надходження повідомлень від суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, закладів, підприємств, установ чи організацій різних форм власності про осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

необхідності здійснення оцінки результатів проведеної соціальної роботи з особами.

2.2. Соціальне інспектування здійснюється центрами. Наказом центру визначаються склад комісії для здійснення соціального інспектування, спеціаліст, відповідальний за його здійснення, та дата проведення.

Окрім спеціалістів центру, до складу комісії для здійснення соціального інспектування у разі потреби залучаються за згодою представники служби у справах дітей, управлінь (відділів) у справах сім'ї, молоді та спорту, управлінь (відділів) освіти і науки, управлінь (відділів) охорони здоров'я районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, закладів охорони здоров'я, закладів освіти, органів праці та соціального захисту населення, органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних господарств, інших підприємств, установ, об'єднань громадян, благодійних, релігійних організацій, фізичні особи, про що зазначається у наказі.

2.3. Під час здійснення соціального інспектування використовуються такі методи: обстеження, спостереження, інтерв'ю, бесіда, анкетування, тестування.

III. Етапи соціального інспектування

3.1. Соціальне інспектування передбачає такі етапи:

відвідування осіб за місцем фактичного проживання;

збір додаткової інформації про осіб щодо умов їх життєдіяльності, причин та факторів, які обумовили виникнення складних життєвих обставин, засобів та можливостей для їх подолання;

аналіз потреб осіб, підготовка рекомендацій щодо здійснення подальшої роботи з ними.

3.2. Усі етапи соціального інспектування здійснюються у строк до 10 робочих днів з моменту першого відвідування осіб.

3.3. У разі отримання інформації про існування загрози життю і здоров'ю осіб, про прояви насильства щодо них або загрозу його вчинення, а також при виявленні зазначених фактів під час здійснення соціального інспектування центр негайно повідомляє про це відповідний орган внутрішніх справ для вжиття необхідних заходів.

IV. Зміст соціального інспектування

4.1. Відвідування осіб за місцем фактичного проживання передбачає обстеження умов їх проживання та з'ясування наявності складних життєвих обставин, про що спеціалістом центру заповнюється розділ I акта соціального інспектування (додаток 1).

Якщо під час відвідування інформація про наявність складних життєвих обставин осіб не підтверджується, соціальне інспектування закінчується, про що зазначається у пункті 1.8 розділу I акта соціального інспектування.

У випадку, коли членам комісії відмовлено в доступі до жилого приміщення, про це зазначається у пункті 1.10 розділу I акта соціального інспектування, але це не є підставою для припинення соціального інспектування. Спеціаліст центру, відповідальний за його здійснення, з'ясовує умови життєдіяльності осіб шляхом залучення до збору інформації їх близького соціального оточення та суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

Якщо в ході відвідування та аналізу зібраної інформації про осіб виявлено факти, що свідчать про наявність складних життєвих обставин, спеціалістом центру, відповідальним за здійснення соціального інспектування, з'ясовуються причини їх виникнення, надаються рекомендації щодо їх подолання, визначається необхідність залучення інших суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю до вирішення проблем осіб, надання їм соціальних послуг, здійснення соціального супроводу чи інших заходів щодо захисту їх прав.

Під час здійснення соціального інспектування для збору додаткової інформації про осіб спеціаліст центру додатково обмінюється інформацією з іншими суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, готує запити і клопотання, відвідує підприємства, установи, організації, заклади тощо.

Після проведеної роботи спеціалістом центру, відповідальним за здійснення соціального інспектування, заповнюється розділ II акта соціального інспектування.

На підтвердження викладених фактів до акта соціального інспектування можуть додаватися копії відповідних документів - клопотань, довідок, листів тощо.

Під час здійснення соціального інспектування особам за їх згодою центром надаються соціальні послуги, перелік яких визначений законодавством, вживаються заходи щодо забезпечення захисту прав осіб.

4.2. Акт соціального інспектування складається в одному примірнику та реєструється у журналі реєстрації актів соціального інспектування за формою згідно з додатком 2 не пізніше дня, наступного за днем закінчення соціального інспектування.

4.3. При виявленні під час соціального інспектування порушень законодавства з питань, вирішення яких не належать до компетенції центру, центр звертається до відповідних установ, організацій, закладів усіх форм власності.

V. Результати здійснення соціального інспектування

5.1. Результатами соціального інспектування можуть бути:

здійснення соціального обслуговування, спрямованого на розв'язання проблем осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

винесення на розгляд дорадчого органу, створеного управлінням (відділом) у справах сім'ї, молоді та спорту районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, питання щодо залучення суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, інших органів, юридичних або фізичних осіб до вирішення проблем осіб, здійснення їх соціального супроводу;

взяття під соціальний супровід осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, без винесення питання на розгляд дорадчого органу у разі відповідної письмової відмови осіб;

клопотання про направлення до закладу соціального обслуговування;

завершення соціального обслуговування (у разі відсутності потреби у подальшій роботі);

занесення або виведення інформації до/з загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

5.2. У разі підтвердження факту перебування сім'ї з дітьми у складних життєвих обставинах центр інформує відповідну службу у справах дітей для вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів дитини.

5.3. При здійсненні соціального інспектування не допускається розголошення одержаних відомостей про особисте життя осіб.

Директор Державної соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Н.Л.Лук'янова

Додаток 1
до Порядку здійснення
центрами соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
соціального інспектування
сімей, дітей та молоді,
які перебувають у складних
життєвих обставинах

                АКТ
соціального інспектування N __________

 Особи/сім'ї _____________________________________________________
Місце фактичного проживання: ____________________________________
_________________________________________________________________
Тел. ________________________________________________
Дата початку ________________________________________
Дата закінчення _____________________________________

Комісія у складі:
1. _____________________________________________________________,
(П.І.Б., місце роботи, посада)

2. _____________________________________________________________,
(П.І.Б., місце роботи, посада)

3. _____________________________________________________________.
(П.І.Б., місце роботи, посада)

Розділ I

1.1. Склад сім'ї

Мати/опікун/піклувальник*
______________________________________, дата народження _________
(П.І.Б.)

Місце роботи (у т.ч. без укладення трудового договору) __________
_________________________________________________________________

Батько/опікун/піклувальник*
______________________________________, дата народження _________
(П.І.Б.)

Місце роботи (у т.ч. без укладення трудового договору) __________
_________________________________________________________________

Діти:
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______,
П.І.Б. ________, дата народження _______, місце навчання _______.

Інші особи, які проживають разом (родинні зв'язки):
Баба (П.І.Б.) ____________________, дата народження ____________,
Дід (П.І.Б.) _____________________, дата народження ____________,
Інші (П.І.Б.) ____________________, дата народження ____________,
____________________, дата народження ____________,
____________________, дата народження ____________.

1.2. Характеристика місця проживання:
Особа проживає у будинку: власний, найманий, батьків,
родичів, друзів, у гуртожитку, інше вказати* _____________________
__________________________________________________________________
Квартира, приватний будинок, частина приватного будинку*
Перебуває у власності*: власне, орендоване, інше вказати
__________________________________________________________________
Кількість кімнат ______________, житлова площа ______________
Зареєстровано ______ осіб, фактично проживає ___________ осіб
Постачання води ___________, наявність газу ________________,
Наявність електроенергії _______, опалення _________________.
Підсобне господарство _______________________________________
Земельна ділянка ____________________________________________
Наявність субсидій __________________________________________
Чи є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг:
так/ні*,
якщо так, то в якому розмірі ____________________________________

   Наявність:
місць для навчання дітей так/ні/не відомо*, стан _____________,

місць для проведення
дозвілля дітей так/ні/не відомо*, стан _____________,

спальних місць для дітей так/ні/не відомо*, стан _____________.

Місце реєстрації (заповнюється у разі, якщо місце реєстрації
не збігається з місцем фактичного проживання): ___________________
__________________________________________________________________

1.3. Ознаки сім'ї:
повна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювачів; сім'я
опікунів/піклувальників; різновіковий шлюб; неповнолітні батьки;
позашлюбна дитина/дитина від іншого шлюбу; жінка, з якою проживає
чоловік, не є біологічною матір'ю дитини; повернення дитини/одного
з батьків з місць позбавлення волі; інше вказати*) _______________
_________________________________________________________________;

неповна сім'я (багатодітна сім'я; сім'я усиновлювача; сім'я
опікуна/піклувальника; батьки розлучені, але проживають разом;
неповнолітні батько/матір; перебування одного з батьків у місцях
позбавлення волі; батьки не розлучені, але проживають окремо;
місцезнаходження одного з батьків невідоме; інше вказати*) _______
_________________________________________________________________.

1.4. Факти, виявлені під час відвідування (заповнюється при
виявленні зазначеного факту):
аварійне/непридатне для проживання жиле приміщення, що становить
безпосередню загрозу для життя та здоров'я, _____________________;
проживання в одному жилому приміщенні декількох родин ___________
_________________________________________________________________;
порушення санітарно-гігієнічних норм проживання ________________;
прояви/загроза насильства в сім'ї (зазначити щодо кого, ким
вчиняється) _____________________________________________________;
прояви жорстокого поводження з дитиною (зазначити щодо кого, ким
вчиняється) _____________________________________________________;
неадекватна поведінка (у т.ч. внаслідок алкогольного/наркотичного
сп'яніння) (зазначити кого) _____________________________________;
невідвідування дитиною навчально-виховного закладу (заповнюється
у разі присутності дитини вдома під час проведення навчальних
занять у школі, перебування у дитячому садочку) _________________;
сукупний дохід (з урахуванням передбачених законодавством
соціальних допомог) _____________________________________________.

   1.5. Додаткові факти, встановлені на час обстеження щодо
причин, які призвели до виникнення складних життєвих обставин:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

1.6. Короткий опис ситуації (проблем) зі слів особи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.7. Ставлення особи до співпраці з відповідними
установами/організаціями щодо подолання складних життєвих
обставин: ________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.8. Висновок: ______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заповнюється у випадку, коли факт наявності
складних життєвих обставин не підтверджується)

1.9. Рекомендації: __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(заповнюється у випадку підтвердження факту
наявності складних життєвих обставин)

1.10. Примітки ______________________________________________
__________________________________________________________________
(заповнюється у випадку, коли членам комісії
відмовлено в доступі до жилого приміщення)

Дата відвідування "___" __________ 20__ року

Прізвище, ім'я, по батькові особи ___________________
(підпис)

Члени комісії:
______________________________ ___________________
(П.І.Б.) (підпис)

______________________________ ___________________
(П.І.Б.) (підпис)

______________________________ ___________________
(П.І.Б.) (підпис)

М.П. Директор центру __________________ ___________________
(П.І.Б.) (підпис)

   Розділ II

2.1. Фактори, що негативно впливають чи можуть вплинути на
забезпечення життєдіяльності осіб

-------------------------------------------------------------------------
| Фактори | Підтвердження | Джерело інформації |
| | факту* | (зі слів членів сім'ї, |
| | | особи, рідних, |
| | | близького оточення, |
| | | суб'єктів соціальної |
| | |роботи з сім'ями, дітьми|
| | | та молоддю тощо, на |
| | | підставі відповідних |
| | | документів) |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|1. Відомості про | | |
|соціально-економічні | | |
|(у т.ч. матеріально-побутові)| | |
|проблеми | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|дохід нижче за прожитковий |так/ні/не відомо| |
|мінімум | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|несвоєчасна виплата |так/ні/не відомо| |
|заробітної плати | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|втрата роботи |так/ні/не відомо| |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|безробіття |так/ні/не відомо| |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|небажання працювати |так/ні/не відомо| |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|відсутність/втрата документів|так/ні/не відомо| |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|відсутність державної |так/ні/не відомо| |
|соціальної допомоги, на яку | | |
|сім'я/особа має право | | |
|(у т.ч. невикористання пільг,| | |
|на які сім'я має право) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|низька забезпеченість речами |так/ні/не відомо| |
|першої необхідності, одягом | | |
|тощо | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|вимушена міграція |так/ні/не відомо| |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|інше (зазначити, що саме) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|2. Відомості про | | |
|соціально-медичні проблеми | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|інвалідність батьків/одного з|так/ні/не відомо| |
|них, дитини, особи (за | | |
|загальним захворюванням, | | |
|фізичне порушення, сенсорне | | |
|порушення (розлад зору, слуху| | |
|тощо), розумова відсталість, | | |
|розлад психічного здоров'я)* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|психічне захворювання |так/ні/не відомо| |
|батьків/одного з них, | | |
|дитини/особи (за наявності | | |
|відповідного медичного | | |
|висновку)* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|соціально небезпечні хвороби |так/ні/не відомо| |
|батьків/одного з них, | | |
|дитини/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|довготривала хвороба |так/ні/не відомо| |
|батьків/одного з них, | | |
|дитини/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|проблема залежності |так/ні/не відомо| |
|(алкогольна, токсична, | | |
|наркотична) батьків/одного з | | |
|них, дитини/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|інше (зазначити, що саме) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|3. Відомості про соціально- | | |
|педагогічні проблеми | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|відсутність у членів |так/ні/не відомо| |
|сім'ї/особи навичок | | |
|самообслуговування | | |
|(у т.ч. ведення господарства,| | |
|планування сімейного | | |
|бюджету тощо)* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|відсутність професійної |так/ні/не відомо| |
|підготовки батьків/одного з | | |
|них/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|недостатня увага до дитини, |так/ні/не відомо| |
|її розвитку батьків/одного з | | |
|них** | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|високий рівень зайнятості |так/ні/не відомо| |
|батьків/одного з них; | | |
|працевлаштування | | |
|батьків/одного з них у | | |
|віддаленій місцевості, | | |
|відсутність часу для | | |
|виховання дитини** | | |

|-----------------------------+----------------+------------------------|
|відсутність навичок адаптації|так/ні/не відомо| |
|до самостійного життя | | |
|батьків/одного з них/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|інше (зазначити, що саме) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|4. Відомості про соціально- | | |
|психологічні проблеми | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|конфлікт між батьками та |так/ні/не відомо| |
|дітьми, конфлікт між | | |
|дорослими членами сім'ї* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|схильність батьків/одного з |так/ні/не відомо| |
|них, дитини/особи до | | |
|правопорушень* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|небажання батьків/одного з |так/ні/не відомо| |
|них/особи отримувати | | |
|допомогу, покращувати якість | | |
|життя* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|проблеми залежностей (від |так/ні/не відомо| |
|азартних ігор, релігійної | | |
|секти, комп'ютера тощо) | | |
|батьків/одного з них, | | |
|дитини/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|насилля (психологічне, |так/ні/не відомо| |
|економічне, фізичне, | | |
|сексуальне тощо) щодо | | |
|батьків/одного з них/особи* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|міжрелігійні конфлікти, |так/ні/не відомо| |
|міжетнічні конфлікти | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|небажана вагітність, небажана|так/ні/не відомо| |
|дитина, позашлюбна дитина* | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|сім'я перебуває в процесі |так/ні/не відомо| |
|розлучення** | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|інше (зазначити, що саме) | | |
-------------------------------------------------------------------------

   2.2. Фактори, що негативно впливають чи можуть вплинути на
забезпечення життєдіяльності дитини в сім'ї** (враховуючи вік
дитини та наявність у неї особливих потреб)

-------------------------------------------------------------------------
| Перелік показників | Підтвердження | Коментарі |
| | факту | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|(перелік показників | Так/ні |(якщо "так", то вкажіть |
|заповнюється щодо дитини/ | |конкретні факти, на |
|дітей, які проживають у | |підставі яких зроблено |
|сім'ї; за умови проживання в | |висновок) |
|сім'ї декількох дітей у | | |
|коментарях зазначається, якої| | |
|дитини стосується показник) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Чи перебуває дитина на обліку| | |
|у службі у справах дітей | | |
|(якщо перебуває, то з якої | | |
|причини) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Відсутність відповідних умов | | |
|для проживання та | | |
|повноцінного розвитку | | |
|дитини/дітей | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Залишення дитини без нагляду,| | |
|що створює загрозу для дитини| | |
|(необхідно враховувати вік | | |
|дитини) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Відсутність необхідного | | |
|догляду за дитиною (особливо | | |
|для дітей до трьох років) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Відсутність необхідного | | |
|медичного догляду за дитиною,| | |
|що може призвести до | | |
|серйозних наслідків для | | |
|здоров'я | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Недотримання | | |
|санітарно-гігієнічних норм та| | |
|правил безпечної поведінки | | |
|(створюється ризик для | | |
|дитини) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Наявність ознак жорстокого | | |
|поводження з дитиною | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Неадекватна поведінка батьків| | |
|(одного з них), яка становить| | |
|загрозу для дитини (у т.ч. | | |
|внаслідок алкогольного/ | | |
|наркотичного сп'яніння) | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Негативні прояви адаптації | | |
|дитини в сім'ї опікунів, | | |
|піклувальників | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Конфлікт дитини/дітей з | | |
|однолітками, вчителями, | | |
|вихователями тощо | | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Конфлікт дитини, над якою | | |
|оформлено опіку/піклування, | | |
|з біологічними дітьми в сім'ї| | |
|-----------------------------+----------------+------------------------|
|Інше (вказати, що саме) | | |
-------------------------------------------------------------------------

   2.3. Підсумок щодо потреб осіб (зазначається з урахуванням
факторів, що негативно впливають чи можуть вплинути на
забезпечення життєдіяльності осіб, виявлених у процесі соціального
інспектування) ___________________________________________________
__________________________________________________________________

2.4. Підсумок щодо потреб дитини (зазначається з урахуванням
факторів, що негативно впливають чи можуть вплинути на
забезпечення життєдіяльності сім'ї та дитини в сім'ї, виявлених у
процесі соціального інспектування)** _____________________________
__________________________________________________________________

2.5. Наявність засобів та можливостей у членів сім'ї/особи
для вирішення складних життєвих обставин _________________________
__________________________________________________________________

2.6. Мотивація до змін (що конкретно готова зробити сім'я
(батьки, інші члени сім'ї)/особа)* _______________________________
__________________________________________________________________

2.7. Рекомендації (щодо необхідності проведення подальшої
роботи, визначення необхідності залучення інших суб'єктів
соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю до вирішення
проблем, надання соціальних послуг, здійснення соціального
супроводу чи інших заходів щодо забезпечення захисту їх прав) ____
__________________________________________________________________

_______________
* Необхідне підкреслити.
** Зазначається лише інформація щодо сім'ї.

Підпис спеціаліста центру,
відповідального за здійснення
соціального інспектування ____________________________

М.П. Директор центру _____________________ ____________
(П.І.Б.) (підпис)

Додаток 2
до Порядку здійснення
центрами соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
соціального інспектування
сімей, дітей та молоді,
які перебувають у складних
життєвих обставинах

               ЖУРНАЛ
реєстрації актів соціальних інспектувань

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Номер акта |П.І.Б. особи,| Суб'єкти | Результати | Спеціаліст |Примітки|
|з/п| здійснення | соціального | щодо якої | соціальної | здійснення | центру, | |
| | соціального |інспектування|здійснюється | роботи з | соціального |відповідальний| |
| |інспектування| | соціальне | сім'ями, |інспектування|за здійснення | |
| | | |інспектування| дітьми та | | соціального | |
| | | | | молоддю, | |інспектування | |
| | | | | залучені до | | (П.І.Б.) | |
| | | | | здійснення | | | |
| | | | | соціального | | | |
| | | | |інспектування| | | |
|---+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------