Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 2010 р. N 675
Київ

Деякі питання діяльності
Державного комітету з питань науки,
інновацій та інформатизації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, що додається.

2. Утворити комісії з ліквідації Державного комітету інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.

Призначити головою комісії з ліквідації:

Державного комітету інформатизації - першого заступника Голови зазначеного Комітету Семенченка А.І.;

Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку - заступника Голови зазначеного Комітету Шовкалюка В.С.

Головам комісій:

затвердити персональний склад комісій і забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації Державного комітету інформатизації та Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати проведеної роботи.

3. Передати до сфери управління Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації підприємства, установи та організації згідно з додатком.

4. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 272 "Про утворення Державного комітету інформатизації України" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 791) та пункти 1, 4 і 5 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2010 р. N 376 "Питання Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1336).

6. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити у тритижневий строк передачу програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу, національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та інших матеріально-технічних цінностей до Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації.

7. Міністерству фінансів забезпечити фінансування видатків на модернізацію та підтримку роботи програмного-технічного комплексу центрального засвідчувального органу у розмірі 2,7646 млн. гривень з резервного фонду державного бюджету.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675

Положення
про Державний комітет України з питань науки,
інновацій та інформатизації

1. Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації (Держкомінформнауки) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомінформнауки є центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Держкомінформнауки є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

2. Держкомінформнауки у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

У межах своїх повноважень Держкомінформнауки організовує виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Основними завданнями Держкомінформнауки є:

участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства;

здійснення заходів щодо координації діяльності органів виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства;

здійснення заходів щодо розвитку наукового і науково-технічного потенціалу України, удосконалення мережі науково-дослідних (науково-технічних) установ;

створення сприятливих умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного інноваційного потенціалу, розвитку відповідної інфраструктури;

розроблення засад наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку України;

формування пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;

створення національної інноваційної системи;

забезпечення інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних інтересів;

забезпечення розвитку генетично-інженерної діяльності та сприяння розвитку системи біологічної та генетичної безпеки;

здійснення управління системою наукової і науково-технічної експертизи;

забезпечення розвитку загальнодержавної системи науково-технічної інформації;

здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення інфраструктури інформатизації, системи національних електронних інформаційних ресурсів та надання державних (адміністративних) послуг з використанням електронних засобів, підвищення їх якості та доступності;

формування Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

впровадження технологій електронного урядування;

сприяння розвитку на конкурентних засадах підприємництва у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів, надання інформаційних послуг з використанням електронних засобів;

створення умов для розвитку національного інформаційного простору, інтеграції сфер інформатизації, телекомунікацій, інформаційних ресурсів України у європейський та світовий інформаційний простір.

4. Держкомінформнауки відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування, використання і захисту національних електронних інформаційних ресурсів та створення умов для розвитку інформаційного суспільства, забезпечення ефективної інформаційної взаємодії органів державної влади, надання державних (адміністративних) послуг з використанням електронних засобів;

2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України;

3) організовує прогнозно-аналітичні дослідження тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку, а також розвитку інформаційного суспільства та сфери інформатизації;

4) готує і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання;

проектів державних інноваційних програм і визначення обсягу коштів державного бюджету для їх кредитування;

утворення спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних програм і проектів, розробляє статути таких установ (положення про них);

5) проводить щороку аналіз результативності провадження наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;

6) здійснює методичне забезпечення проведення робіт з розроблення та виконання державних цільових програм з питань, що належать до його компетенції;

7) координує діяльність органів виконавчої влади щодо:

розроблення державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових частин інших державних цільових програм і контролює їх виконання;

виконання загальнодержавних програм та проектів інформатизації, надання державних (адміністративних) послуг з використанням електронних засобів, встановлює вимоги до якості таких послуг;

створення та інтеграції їх інформаційних систем і ресурсів у Єдиний веб-портал і надання інформаційних та інших послуг з використанням електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

8) організовує в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технічної експертизи проектів міждержавних та державних цільових програм, інноваційних проектів, проектів технологічних парків;

9) визначає порядок конкурсного відбору проектів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для їх фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету, здійснює фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для задоволення потреб держави;

10) розглядає і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо надання статусу національного наукового центру науково-дослідним (науково-технічним) установам, вищим навчальним закладам четвертого рівня акредитації за поданням органів, до сфери управління яких належать такі установи і заклади;

11) визначає порядок проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності та надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

12) організовує та виконує роботи із стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

13) подає в установленому порядку пропозиції та висновки щодо утворення та реорганізації державних наукових установ;

14) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

15) забезпечує проведення реєстрації та ведення обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, дисертацій;

16) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, інноваційної діяльності та трансферу технологій;

17) проводить в установленому порядку державну реєстрацію технологічних парків, затверджує пріоритетні напрями діяльності технологічного парку;

18) проводить державну реєстрацію інноваційних проектів та проектів технологічних парків, забезпечує ведення Державного реєстру інноваційних проектів та Державного реєстру проектів технологічних парків, проводить моніторинг і здійснює контроль за реалізацією таких проектів;

19) затверджує перелік пріоритетних напрямів діяльності наукових парків під час погодження рішення про створення наукового парку;

20) веде державний реєстр проектів наукових парків, у встановленому законом порядку скасовує Державну реєстрацію таких проектів або вносить відповідні зміни до зазначеного Державного реєстру;

21) затверджує порядок формування і використання коштів спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ, які належать до сфери його управління, здійснює контроль за їх діяльністю;

22) визначає разом з Держінвестицій за погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок конкурсного відбору інноваційних проектів;

23) доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам проводити конкурсний відбір інноваційних проектів і здійснювати фінансову підтримку таких проектів у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік;

24) формує бази даних про інноваційні програми і проекти, міжнародні інноваційні програми і проекти, у реалізації яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів;

25) сприяє розвитку інноваційної інфраструктури та інфраструктури трансферу технологій, стимулює залучення інвестицій в цьому напрямі;

26) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції до проектів державних програм технологічного оновлення галузей промисловості щодо набуття або передачі прав на технології та/або їх складові;

27) узгоджує з реальними потребами виробників продукції програми наукових досліджень, проектних і конструкторських робіт, пов'язаних із створенням складових технологій, з урахуванням суспільних та державних потреб у такій продукції;

28) здійснює відбір на конкурсних засадах пропозицій щодо розроблення нових конкурентоспроможних технологій та/або їх складових для створення нових і модернізації існуючих виробництв і забезпечує їх фінансову підтримку;

29) формує державний реєстр технологій, зокрема тих, що створені за рахунок коштів державного бюджету, а також технологій, що пропонуються для внесення до зазначеного реєстру суб'єктами трансферу технологій (власниками технологій);

30) проводить державну експертизу та державну реєстрацію договорів з трансферу технологій, веде державний реєстр відповідних договорів;

31) здійснює за пропозицією осіб, які мають права на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету, заходи щодо забезпечення фінансування закордонного патентування винаходів (промислових зразків) за рахунок коштів, передбачених на такі цілі державним бюджетом, а також організовує залучення коштів з інших джерел для фінансування зазначених заходів;

32) формує щороку разом з Мінекономіки державне замовлення на науково-технічну продукцію на основі переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції;

33) координує діяльність, пов'язану з трансфером технологій і прав на технології та/або їх складові, що створені повністю або частково за рахунок коштів державного бюджету;

34) формує міжгалузевий перелік вітчизняних та іноземних технологій, організовує поширення інформації про технології, які можуть бути використані для технологічного оновлення вітчизняних підприємств;

35) проводить у межах своїх повноважень інформаційно-роз'яснювальну і консультаційну роботу, бере участь у підготовці та проведенні конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок;

36) здійснює повноваження, визначені Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" ( 1103-16 );

37) забезпечує розроблення та впровадження Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства;

38) бере участь у визначенні пріоритетних напрямів інформатизації органів державної влади;

39) виконує функції генерального державного замовника Національної програми інформатизації та центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, здійснює заходи щодо управління адресним простором національного сегмента Інтернет;

40) бере участь у формуванні та виконанні державного замовлення на проведення робіт і постачання продукції для державних потреб, сприяє залученню інвестицій, впровадженню новітніх технологій та використанню управлінського досвіду у сфері інформатизації, користування національними інформаційними ресурсами та надання державних (адміністративних) послуг з використанням електронних засобів;

41) розробляє норми, стандарти і технічні регламенти у сфері програмного забезпечення, електронного цифрового підпису, електронного документообігу, структуру інформаційних ресурсів та обміну інформацією (єдині формати обміну даними) для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

42) здійснює відповідно до законодавства технічне регулювання у сфері інформатизації, електронного документообігу та електронного цифрового підпису, накопичення, збереження та використання державних і національних електронних інформаційних ресурсів, надання інформаційних послуг з використанням електронних засобів;

43) узгоджує технічні вимоги до інформаційного забезпечення та програмних засобів інформаційних систем органів державної влади;

44) організовує відповідно до законодавства роботу з підтвердження відповідності програмних засобів, призначених для застосування в інформаційних системах загального користування органів державної влади;

45) розробляє:

проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

проекти програм, спрямованих на задоволення інформаційних потреб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб і громадян, а також проекти концепцій та програм з питань формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів;

порядок проведення державної реєстрації електронних інформаційних ресурсів;

порядок проведення моніторингу стану інформатизації та розвитку інформаційного суспільства в Україні та за кордоном;

46) здійснює у межах своїх повноважень управління та координацію діяльності з питань формування, використання та захисту національних електронних інформаційних ресурсів;

47) забезпечує ведення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

48) здійснює заходи щодо створення депозитарію національних електронних інформаційних ресурсів, забезпечення їх зберігання та визначає уповноважену організацію з адміністрування депозитарію;

49) вирішує у межах своїх повноважень питання щодо забезпечення захисту національних електронних інформаційних ресурсів;

50) здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу та застосування електронного цифрового підпису;

51) вносить у межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення складу та періодичності подання статистичної інформації про стан розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в державі, аналізує зазначену інформацію;

52) організовує наукове забезпечення функціонування і розвитку сфери інформатизації, інформаційного суспільства, формування, використання та захисту національних електронних інформаційних ресурсів і надання органами виконавчої влади послуг з використанням електронних засобів, у тому числі:

виступає як державний замовник науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і проектних розробок комплексного характеру, пов'язаних з розвитком сфери інформатизації, інформаційного суспільства, програмним забезпеченням та наданням послуг;

організовує проведення досліджень та розроблення рекомендацій щодо конвергенції інформаційних, комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, створення телекомунікаційної основи інформаційної інфраструктури, а також щодо формування, використання та захисту національних електронних інформаційних ресурсів;

53) розробляє і здійснює разом з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходи, спрямовані на забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки виконання завдань національної безпеки та оборони;

54) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо профілактики правопорушень у сфері інформатизації;

55) вживає у межах своїх повноважень заходів до захисту інтересів українських товаровиробників на зовнішньому ринку, сприяє розвитку внутрішнього ринку;

56) організовує в установленому порядку виставки у сфері інформатизації в Україні та за її межами, сприяє участі в них органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

57) інформує громадськість про стан інформатизації;

58) укладає відповідно до законодавства міжнародні договори про співробітництво у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації та трансферу технологій;

59) бере участь в організації навчання та готує пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки та перепідготовки фахівців у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації та трансферу технологій;

60) вивчає разом з іншими центральними органами виконавчої влади питання щодо потреби у кадровому забезпеченні сфери науки, організовує підвищення кваліфікації наукових кадрів, подає пропозиції щодо відкриття в установленому порядку в наукових установах аспірантури, докторантури;

61) вживає заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов, медичного обслуговування молодих вчених, працівників наукової і науково-технічної сфери, стимулювання їх наукової та науково-технічної діяльності;

62) бере участь у створенні та удосконаленні системи пенсійного забезпечення та соціального захисту працівників наукової та науково-технічної сфери;

63) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

64) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

65) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Держкомінформнауки, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

66) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. Держкомінформнауки має право:

1) у рамках міжнародного співробітництва:

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

здійснювати обмін інформацією;

брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) засновувати відповідно до законодавства друковані засоби масової інформації.

6. Держкомінформнауки в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Держкомінформнауки в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

Нормативно-правові акти Держкомінформнауки підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Рішення Держкомінформнауки, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

7. Держкомінформнауки очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Голова Держкомінформнауки має шість заступників, у тому числі двох перших, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Комітету.

8. Голова Держкомінформнауки:

1) здійснює керівництво Комітетом та несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держкомінформнауки завдань і функцій;

2) вносить в установленому порядку подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови Комітету, розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

3) визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи Держкомінформнауки, затверджує програми та плани його роботи і звіти про їх виконання;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;

5) підписує нормативно-правові акти Держкомінформнауки;

6) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Комітету;

7) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Голови Держкомінформнауки;

8) приймає рішення щодо розподілу коштів державного бюджету, головним розпорядником яких є Комітет;

9) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомінформнауки;

10) затверджує положення про структурні підрозділи Держкомінформнауки;

11) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Комітету;

12) вносить в установленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держкомінформнауки, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомінформнауки, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови Держкомінформнауки (голова колегії), його заступників, керівників структурних підрозділів Комітету. У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в установленому порядку керівники академій наук, інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держкомінформнауки.

Організаційною формою роботи колегії є засідання, періодичність проведення яких визначає Голова Держкомінформнауки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомінформнауки.

10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інформатизації та трансферу технологій, а також інших питань у Держкомінформнауки можуть утворюватися науково-координаційні (методичні) ради, комісії, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад зазначених органів та положення про них затверджує Голова Держкомінформнауки.

11. Граничну чисельність працівників Держкомінформнауки затверджує Кабінет Міністрів України.

12. Структуру Держкомінформнауки затверджує його Голова за погодженням з Прем'єр-міністром України.

13. Штатний розпис і кошторис Держкомінформнауки затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Держкомінформнауки є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675

               ПЕРЕЛІК
підприємств, установ та організацій, що передаються
до сфери управління Держкомінформнауки

------------------------------------------------------------------
|Код згідно| Найменування |
| з ЄДРПОУ | |
|----------+-----------------------------------------------------|
|16308272 |Український інститут науково-технічної і економічної |
| |інформації |
|----------+-----------------------------------------------------|
|26252929 |Державний фонд фундаментальних досліджень |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736372 |Державна науково-технічна бібліотека України |
|----------+-----------------------------------------------------|
|21574751 |Національний антарктичний науковий центр |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13675648 |Державне підприємство "Державний науковий дослідний |
| |центр "Фонон" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|24590746 |Державне підприємство "Український державний центр |
| |науково-технічної та інноваційної експертизи" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02700090 |Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна|
| |обсерваторія" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13673284 |Державне підприємство "Український науковий центр |
| |розвитку інформаційних технологій" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|22900497 |Державне підприємство "Базовий центр критичних |
| |технологій "Мікротек" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|23254708 |Волинський державний науковий та інформаційний центр |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13439358 |Державне підприємство "Дніпропетровський державний |
| |центр науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736484 |Державне підприємство "Житомирський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736366 |Державне підприємство "Запорізький державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736490 |Державне підприємство "Івано-Франківський державний |
| |центр науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|03056656 |Державне підприємство "Київський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736432 |Державне підприємство "Львівський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|13927709 |Державне підприємство "Полтавський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736515 |Державне підприємство "Рівненський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|31066098 |Державне підприємство "Сумський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736478 |Державне підприємство "Хмельницький державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736538 |Державне підприємство "Черкаський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|02736544 |Державне підприємство "Чернігівський державний центр |
| |науково-технічної і економічної інформації" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|24931105 |Редакція газети "Світ" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|19246137 |Державне підприємство "Міжнародний науковий |
| |центр технологій програмування "Технософт" |
|----------+-----------------------------------------------------|
|30855996 |Державне підприємство "Державний центр |
| |інформаційних ресурсів України" |
------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 675

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

1. Доповнити додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596) пунктом 25 такого змісту:

"25. Держкомінформнауки за погодженням з Мінекономіки встановлює граничні ціни (тарифи) на пов'язані з електронним цифровим підписом послуги, що надаються акредитованими центрами сертифікації ключів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності.".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 121 "Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 185; 2009 р., N 87, ст. 2930):

у пункті 3 слова "Державним комітетом інформатизації" замінити словами "Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації";

у пункті 5 слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1998 р. N 160 "Про заходи щодо посилення контролю за обґрунтованістю проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 7, ст. 247; 2009 р., N 54, ст. 1872) слова "Державним комітетом інформатизації" замінити словами "Державним комітетом з питань науки, інновацій та інформатизації".

4. У Положенні про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 469 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 545; 1999 р., N 33, ст. 1727; 2006 р., N 52, ст. 3508; 2010 р., N 41, ст. 1336):

1) у пункті 3 слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) в абзаці другому пункту 8 слово "Міністерства" замінити словом "Комітету";

3) у тексті Положення ( 469-98 ) слово "МОН" замінити словом "Держкомінформнауки".

5. У тексті Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 751; 2010 р., N 41, ст. 1336), слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки".

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2344; 2010 р., N 41, ст. 1336):

1) у пункті 1 слова "Державного комітету з питань науково-технічного та інноваційного розвитку" замінити словами "Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації";

2) у тексті Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого зазначеною постановою ( 1717-2001 ), слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521):

1) доповнити перелік центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затверджений зазначеною постановою ( 288-2002 ), позицією "Держкомінформнауки";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою ( 288-2002 ):

у графі "Сфера діяльності, в якій виконуватимуться функції технічного регулювання" у позиції "Мінтрансзв'язку" слова "та інформатизація" виключити;

доповнити перелік такою позицією:

"Держкомінформнауки інформатизація, електронний цифровий

підпис та електронний документообіг".

8. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747, N 41, ст. 1336):

1) у пункті 1:

у позиції "Комітет з питань інформації" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Комісія з науки і техніки з метою розвитку" слова "Держкомнауки, Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) у пункті 2:

у позиції "Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Організація Об'єднаних Націй з питань науки, освіти і культури (ЮНЕСКО)" слова "Держкомінформатизації, Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

3) у пункті 3:

у позиціях "Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма", "Міжнародний центр наукової та технічної інформації (МНЦТІ)", "Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР)", "Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД)", "Робоча група з питань культури, освіти і науки", "Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС)", "Рада керуючих антарктичними програмами (КОМНАП)", "Секретаріат Договору про Антарктику" та "Український науково-технологічний центр" слово "Держкомнауки" замінити словом "Держкомінформнауки";

у позиції "Робоча група з питань інформаційних технологій" слово "Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки".

9. У Положенні про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665):

1) у тексті Положення ( 326-2004 ) слово "Держкомзв'язку" замінити словом "Держкомінформнауки";

2) у додатку до Положення ( 326-2004 ) слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" замінити словами "Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації".

10. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1451 "Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2893; 2009 р., N 99, ст. 3426) слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

11. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1452 "Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2894; 2010 р., N 2, ст. 67):

1) пункт 2 виключити;

2) у пункті 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 1452-2004 ), слова "Мінтрансзв'язку за поданням Держкомінформатизації" замінити словом "Держкомінформнауки".

12. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824; 2010 р., N 41, ст. 1336):

позиції "Держкомінформатизації 1" та "Держкомнауки 4" виключити;

доповнити додаток такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Держкомінформнауки | 6". | |
------------------------------------------------------------------

13. У Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 343 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 28, ст. 934; 2010 р., N 47, ст. 1529):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Головним розпорядником бюджетних коштів є Держкомінформнауки.";

2) у пунктах 6-1 і 6-2 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Держкомінформнауки".

14. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226; 2010 р., N 41, ст. 1336):

позиції "Держкомінформатизації 25 та "Держкомнауки 97"

47*" виключити;

доповнити додаток такою позицією:

------------------------------------------------------------------
|"Держкомінформнауки | 138 | |
| |------------------+--------------------|
| | 144*". | |
------------------------------------------------------------------

15. В абзаці другому пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1579 "Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи Бібліотека-XXI" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3540) слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації".

16. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1588 "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3482):

в абзаці другому пункту 1 слова "Державний комітет інформатизації" замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації";

у пункті 2 слова "Державному комітетові інформатизації" замінити словами "Державному комітетові з питань науки, інновацій та інформатизації".

17. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 733 "Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1867):

1) пункт 3 виключити;

2) доповнити Порядок надсилання електронною поштою службових документів, затверджений зазначеною постановою ( 733-2009 ), пунктом 16 такого змісту:

"16. Вимоги до форматів даних і тимчасовий регламент електронного документообігу в органах виконавчої влади затверджує Держкомінформнауки.".

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 липня 2010 р. N 548 "Про Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1689):

пункт 3 виключити;

у пункті 5:

в абзаці третьому слово "двомісячний" замінити словом "шестимісячний";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"разом з Міністерством фінансів після припинення Державного комітету інформатизації внести проект рішення Кабінету Міністрів України про передачу бюджетних призначень, затверджених за програмою "Керівництво та управління у сфері інформатизації", від Державного комітету інформатизації до Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації.".