Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 серпня 2010 р. N 789
Київ

Про затвердження Порядку укладення договорів
про працевлаштування випускників вищих
та професійно-технічних навчальних закладів,
на яких поширюється дія Закону України
"Про підвищення престижності шахтарської праці"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ), що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2010 р. N 789

Порядок
укладення договорів про працевлаштування
випускників вищих та професійно-технічних навчальних
закладів, на яких поширюється дія Закону України
"Про підвищення престижності шахтарської праці"
( 345-17 )

1. Цей Порядок визначає процедуру укладення договорів про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, на яких поширюється дія Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" ( 345-17 ).

2. Формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих та професійно-технічних навчальних закладах здійснюється Мінекономіки разом з іншими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

3. Випускники, які навчалися у державних та комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладах, на останньому курсі за власним бажанням укладають договір про працевлаштування з керівником вищого чи професійно-технічного навчального закладу і з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією залежно від місця розташування навчального закладу. Від імені Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації договір підписують їх уповноважені представники. Такі випускники працевлаштовуються на підставі направлення на роботу та зобов'язані відпрацювати згідно із законодавством. Зазначений договір укладається у трьох примірниках, які зберігаються по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Примірні договори про працевлаштування наведено у додатках 1 і 5.

4. Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, районним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям уточнені списки майбутніх випускників за рік до закінчення студентами, учнями, слухачами навчання.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації з'ясовують та узгоджують з керівниками підприємств, установ та організацій наявність вакантних місць для працевлаштування випускників і надсилають вищим та професійно-технічним навчальним закладам узгоджені пропозиції щодо наявності вакантних місць працівників відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації.

6. Після закінчення вищого та професійно-технічного навчального закладу випускникові видається направлення на роботу (додатки 2 і 6) відповідно до здобутої спеціальності, професії, присвоєної кваліфікації, договору про працевлаштування та вакантних посад, що наявні на підприємствах, в установах та організаціях.

7. Випускник повинен прибути до місця призначення у строк, визначений у направленні на роботу, для укладення з роботодавцем трудового договору.

8. Випускник повертає у п'ятиденний строк з дня укладення з підприємством, установою та організацією трудового договору вищому навчальному закладу повідомлення до направлення на роботу (додаток 3) та професійно-технічному навчальному закладу зворотний талон про направлення на роботу (додаток 7). Керівники вищих та професійно-технічних навчальних закладів повідомляють про працевлаштування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

9. Випускникові, який підписав договір і якому після прибуття до місця призначення відмовлено у прийнятті на роботу, керівник підприємства, установи та організації зобов'язаний компенсувати витрати, що пов'язані з його проїздом до місця призначення та поверненням до місця проживання, відповідно до встановлених норм відшкодування.

10. У разі відмови випускникові у працевлаштуванні він звертається до вищого або професійно-технічного навчального закладу, керівник якого повторно видає йому направлення на роботу за умови наявності відповідних вакансій.

11. За відсутності вільних вакансій відповідно до здобутої спеціальності, професії та присвоєної кваліфікації випускникові видається довідка для самостійного працевлаштування (додатки 4 і 8).

12. Керівники вищих і професійно-технічних навчальних закладів здійснюють контроль за працевлаштуванням випускників, повідомляють про результати працевлаштування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації.

Додаток 1
до Порядку

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, на яких поширюється дія Закону України
"Про підвищення престижності шахтарської праці"

 ________________________       __________________________
(місце укладення) (дата укладення)

1. Вищий навчальний заклад __________________________________
(найменування вищого
навчального закладу)
в особі керівника _______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту,

студент ____________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

що навчався за напрямом підготовки (спеціальністю) _______________
_________________________________________________________________,

освітньо-кваліфікаційним рівнем _________________________________,

за ______________________________________________ формою навчання,
(денною, заочною, дистанційною,
вечірньою, екстернатною)

та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна,
Київська та Севастопольська міська держадміністрація _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної
Республіки Крим/ держадміністрації
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторони) уклали договір про те, що студент вищого
навчального закладу, здобувши базову або повну вищу освіту за
напрямом підготовки (спеціальністю) ______________________________
_________________________________________________________________,

освітньо-кваліфікаційним рівнем _________________________________,

працевлаштовується на роботу за направленням відповідно до
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та
присвоєної кваліфікації на
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

             Обов'язки сторін

2. Вищий навчальний заклад:

1) організовує навчально-виховний процес відповідно до
встановлених законодавством вимог, створює студентові належні
умови для навчання відповідно до стандартів вищої освіти;

2) контролює якість оволодіння студентом змістом освіти,
рівень фахової підготовки з урахуванням галузевих стандартів вищої
освіти;

3) видає студентові документ про вищу освіту державного
зразка за умови успішного виконання навчального плану та
проходження державної атестації;

4) після закінчення студентом навчання видає йому направлення
на роботу відповідно до здобутої спеціальності, присвоєної
кваліфікації та цього договору;

5) подає щороку, за рік до закінчення студентом навчання,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, відповідному
структурному підрозділу обласної, районної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації інформацію про
кількість випускників;

6) вивчає попит на фахівців відповідного напряму підготовки
(спеціальності) на ринку праці і сприяє працевлаштуванню
випускника.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація:

1) забезпечує в межах своїх повноважень координацію та
взаємодію структурних підрозділів щодо відповідності освітніх
послуг потребам ринку праці;

2) проводить моніторинг наявності вакантних місць на
підприємствах, в установах та організаціях з метою подальшого
працевлаштування випускників відповідно до напряму підготовки
(спеціальності) та кваліфікації;

3) подає щороку до 1 лютого вищому навчальному закладу
інформацію про наявність вакантних місць для працівників
відповідно до напряму підготовки (спеціальності) та кваліфікації
із зазначенням умов оплати праці, можливість надання житла у
визначеному населеному пункті;

4) забезпечує студента після закінчення навчання та одержання
відповідної кваліфікації першим робочим місцем на підприємствах, в
установах та організаціях з обов'язковим відпрацюванням ним згідно
із законодавством, контролює відповідність робочого місця,
наданого випускникові, вимогам законодавства про працю.

4. Студент:

1) виконує в установлені строки всі контрольні заходи та за
умови виконання вимог стандарту вищої освіти відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня проходить державну атестацію;

2) отримує після закінчення навчання документ про вищу
освіту, присвоєну кваліфікацію та направлення на роботу у строк до
___ __________ 20___ року;

3) укладає відповідно до направлення на роботу трудовий
договір з роботодавцем згідно із законодавством у порядку та на
умовах, визначених законодавством про працю;

4) інформує у п'ятиденний строк після укладення трудового
договору вищий навчальний заклад про своє працевлаштування.

              Права сторін

5. Вищий навчальний заклад має право:

1) відрахувати студента у разі невиконання ним навчального
плану та в інших випадках, передбачених законами, з повідомленням
про цей факт Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

2) направляти студента протягом усього періоду навчання у
навчальному закладі на місця можливого працевлаштування на
підприємства, в установи та організації для проходження навчальної
та виробничої практики.

6. Студент має право:

1) користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками,
навчально-методичною та науковою літературою, приладами та
устаткуванням на умовах, визначених статутом та правилами
внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

2) брати академічну відпустку в порядку, визначеному
законодавством;

3) користуватися під час навчання іншими правами, що
визначаються Законом України "Про вищу освіту";

4) вимагати від вищого навчального закладу, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації надання інформації про
вакантні місця працівників відповідно до напряму підготовки
(спеціальності) та кваліфікації із зазначенням умов оплати праці,
можливість надання житла у визначеному населеному пункті.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація має
право:

1) отримувати від вищого навчального закладу інформацію про
якість навчання студента, його успішність;

2) здійснювати нагляд за дотриманням іншими сторонами умов
цього договору.

       Відповідальність сторін за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань. Вирішення суперечок

8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
договором сторони, винні у порушенні умов, несуть відповідальність
згідно із законодавством.

9. Суперечки, що виникають у разі порушення договору,
вирішуються сторонами шляхом узгодження, а у разі недосягнення
згоди - у судовому порядку.

10. Кожна сторона договору несе відповідальність перед двома
іншими сторонами лише в межах взятих на себе перед кожною стороною
зобов'язань.

11. Жодна із сторін договору не несе відповідальності за
зобов'язаннями іншої сторони.

Дострокове припинення дії договору

12. Підставою для дострокового припинення дії договору з боку
вищого навчального закладу може бути невиконання студентом
навчальних планів.

Дія договору зупиняється у разі надання студентові
академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої
відпустки.

13. Підставою для дострокового припинення дії договору з боку
студента може бути невиконання вищим навчальним закладом взятих
зобов'язань за договором.

14. Дію договору може бути припинено достроково також за
умови:

1) погіршення стану здоров'я студента, що підтверджується
довідкою ЛКК;

2) ліквідації вищого навчального закладу, якщо не визначено
його правонаступника;

3) якщо виконання стороною своїх зобов'язань за договором є
неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що
змінили умови, встановлені договором, і будь-яка із сторін не
погоджується з внесенням змін до договору;

4) за рішенням суду.

            Строк дії договору

15. Договір набирає чинності з моменту його підписання всіма
сторонами і діє до ____ ___________ 20___ року.

16. У разі успішного виконання студентом навчального плану,
освітньо-професійної програми та проходження державної атестації
обов'язки вищого навчального закладу вважаються виконаними перед
студентом з моменту закінчення студентом навчання у цьому
навчальному закладі, видачі йому документа про вищу освіту
державного зразка та направлення на роботу.

Інші умови

17. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.

18. Всі доповнення та зміни до договору оформляються у
письмовому вигляді і повинні бути підписані всіма її сторонами.

19. Договір укладений у трьох примірниках, які зберігаються
по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

20. Сторони не мають права передоручати виконання своїх
зобов'язань за договором іншим як юридичним, так і фізичним особам
без попередньої письмової згоди інших сторін договору.

Місцезнаходження сторін

21. Вищий навчальний заклад

Повне найменування _______________________________________________

Підпорядкованість ________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________

Адреса навчального закладу _______________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ________________________________________________

Банківські реквізити _____________________________________________

22. Студент

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________

Паспорт: серія _______ номер ___________ дата видачі _____________

ким виданий ______________________________________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Місце постійного проживання ______________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ________________________________________________

23. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація ____
__________________________________________________________________

в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної
Республіки Крим/держадміністрації
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

Адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ___________________________________________

Банківські реквізити ________________________________________


Керівник закладу Уповноважений представник Ради
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласної, районної,
Київської та Севастопольської
міської держадміністрації

М.П. М.П.
_____________________________ ________________________________
(ініціали та прізвище) (ініціали та прізвище)

_____________________________ ________________________________
(підпис) (підпис)

Студент
_________________________________________
(ініціали та прізвище)
_________________________________________
(підпис)

Додаток 2
до Порядку

           НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ____ _________________ 20___ р.     N ___________________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) закінчив (закінчила) __________________________________
(найменування вищого навчального
__________________________________________________________________
закладу, його підпорядкованість)

за напрямом підготовки (спеціальністю) ___________________________

освітньо-кваліфікаційного рівня _________________________________,

працевлаштовується за цим направленням на роботу відповідно до
отриманого диплому (присвоєної кваліфікації) від ____ ____________
20__ р. N _______________________ і направляється в розпорядження
__________________________________________________________________
(найменування та адреса підприємства (установи, організації),
його підпорядкованість)
__________________________________________________________________

згідно з договором від ____ ________________ 20___ р.

для роботи на посаді _____________________________________________
__________________________________________________________________

Дата прибуття (не пізніше місячного строку з дня отримання диплому
державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень)
__ ___________ 20__ р.


Керівник вищого
навчального закладу
_________ _______________________________ __ __________ 20___ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 3
до Порядку

       ПОВІДОМЛЕННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ____ ______________ 20____ р.      N ___________________

(підлягає поверненню до вищого навчального закладу
в п'ятиденний строк з дня укладення
з випускником трудового договору)

__________________________________________________________________
(найменування підприємства (установи, організації),
його підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

призначений на посаду ____________________________________________

та отримав допомогу за відпустку в розмірі _______________________

Головний бухгалтер __________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Керівник підприємства
(установи, організації)
________ _______________________________ __ _________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 4
до Порядку

               ДОВІДКА
ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

від ____ ____________ 20___ р.            N ___________
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) закінчив (закінчила)
__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу,
_________________________________________________________________
його підпорядкованість)

в ___ _________ 20___ р. за напрямом підготовки (спеціальністю)
_________________________________________________________________,

надано можливість самостійного працевлаштування.

Підстава: заява випускника; відсутність можливості
працевлаштування.
(підкреслити необхідне)


Керівник вищого навчального
закладу

________ ________________________________ __ __________ 20___ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 5
до Порядку

            ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про працевлаштування випускників професійно-технічних
навчальних закладів, на яких поширюється дія
Закону України "Про підвищення престижності
шахтарської праці"

________________________         ________________________
(місце укладення) (дата укладення)

1. Професійно-технічний навчальний заклад (далі - заклад)
__________________________________________________________________
(найменування закладу)
в особі директора _______________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі Статуту,

учень, слухач _____________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)

що навчається за професією (спеціальністю) _______________________

з присвоєнням відповідного рівня кваліфікації ___________________,
(кваліфікаційний розряд
(клас, категорія)
за _____________________________________________ формою навчання,
(денною, очно-заочною, вечірньою, дистанційною, екстернатною)

та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна,
Київська та Севастопольська міська держадміністрація
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної
Республіки Крим/ держадміністрації _______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(далі - сторони) уклали договір про те, що випускник отримує у
__________________________________________________________________
(найменування закладу)
__________________________________________________________________
освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти за професією
(спеціальністю) __________________________________________________
з присвоєнням відповідного рівня кваліфікації ____________________
(кваліфікаційний розряд
(клас, категорія)

та працевлаштовується на роботу за направленням відповідно до
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та
присвоєної кваліфікації на _______________________________________
(найменування підприємства (установи,
організації), його підпорядкованість)

Обов'язки сторін
2. Заклад:

1) організовує навчально-виробничий процес відповідно до
встановлених законодавством вимог;

2) видає учневі, слухачеві документ про професійно-технічну
освіту державного зразка за умови виконання ним навчальних планів
і навчальних програм відповідно до державних стандартів з
конкретних професій та успішного проходження державної
кваліфікаційної атестації;

3) контролює якість оволодіння учнем, слухачем знаннями,
уміннями та навичками відповідно до навчальних планів;

4) після закінчення навчання учня, слухача направляє його на
роботу відповідно до здобутої професії (спеціальності), присвоєної
кваліфікації та цього договору;

5) подає щороку, за рік до закінчення навчання, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, відповідному структурному
підрозділу обласної, районної, Київської та Севастопольської
міської держадміністрації інформацію про кількість випускників;

6) вивчає попит на робітничі кадри відповідного напряму
підготовки (спеціальності) на ринку праці і сприяє
працевлаштуванню випускника.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація:

1) забезпечує в межах своїх повноважень координацію та
взаємодію структурних підрозділів щодо підготовки кваліфікованих
робітників відповідно до потреб ринку праці;

2) проводить моніторинг наявності вакантних місць
відповідної професії (спеціальності) та кваліфікації на
підприємствах, в установах та організаціях з метою подальшого
працевлаштування випускників;

3) подає щороку до 1 лютого закладу інформацію про наявність
вакантних місць працівників відповідної професії (спеціальності)
та кваліфікації із зазначенням розміру та умов оплати праці,
можливість надання житла у визначеному населеному пункті;

4) забезпечує учня, слухача - випускника після закінчення
навчання та присвоєння відповідної кваліфікації першим робочим
місцем на підприємствах, в установах та організаціях з
обов'язковим відпрацюванням згідно із законодавством та контролює
відповідність робочого місця, наданого учневі, слухачеві,вимогам
законодавства про працю.

   4. Учень, слухач:

1) виконує в установлені строки всі контрольні заходи та
проходить кваліфікаційну атестацію;

2) прибуває після закінчення навчання та отримання документа
про професійно-технічну освіту до роботодавця у строк до ___
__________ 20__ року;

3) укладає відповідно до направлення на роботу трудовий
договір з роботодавцем згідно із законодавством у порядку та на
умовах, визначених законодавством про працю;

4) інформує у п'ятиденний строк після укладення трудового
договору заклад про своє працевлаштування.

Права сторін

5. Заклад має право:

1) відрахувати учня, слухача за невиконання обов'язків і
систематичне порушення статуту та правил внутрішнього розпорядку
закладу, незадовільну успішність з повідомленням про цей факт Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації;

2) направляти учня, слухача протягом усього періоду навчання
у навчальному закладі на місця можливого працевлаштування на
підприємства, в установи та організації для проходження навчальної
та виробничої практики;

3) вимагати від випускника після закінчення навчання
обов'язкового відпрацювання не менш як два роки на підприємствах,
в установах та організаціях згідно з отриманим направленням.

6. Учень, слухач має право:

1) користуватися навчальними приміщеннями, бібліотеками,
навчально-методичною літературою, приладами та устаткуванням на
умовах, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку
закладу;

2) брати академічну відпустку в порядку, визначеному
законодавством;

3) користуватися під час навчання правами, які визначаються
Законами України "Про освіту" і "Про професійно-технічну освіту";

4) вимагати від закладу, уповноваженого структурного
підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної,
районної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації
надання інформації про вакантні місця для працівників відповідної
професії (спеціальності) із зазначенням розміру і умов оплати
праці, можливість надання житла у визначеному населеному пункті.

7. Уповноважений структурний підрозділ Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та
Севастопольської міської держадміністрації має право:

1) отримувати від закладу інформацію про якість навчання
учня, слухача, його успішність;

2) здійснювати нагляд за дотриманням сторонами умов цього
договору.

       Відповідальність сторін за невиконання
або неналежне виконання зобов'язань.
Вирішення суперечок

8. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
договором сторони, винні у порушенні умов, несуть відповідальність
згідно із законодавством.

9. Суперечки, що виникають у разі порушення договору,
вирішуються сторонами шляхом узгодження, а у разі недосягнення
згоди - у судовому порядку.

10. Кожна сторона договору несе відповідальність перед двома
іншими сторонами лише в межах взятих на себе перед кожною стороною
зобов'язань.

11. Жодна із сторін договору не несе відповідальності за
зобов'язаннями будь-якої сторони, що взяті перед іншою стороною
зазначеного договору.

Дострокове припинення дії договору

12. Підставою для дострокового припинення дії договору за
ініціативою закладу може бути:

1) відрахування учня, слухача із закладу;

2) невиконання учнем, слухачем навчальних планів і програм;

3) переведення в інший навчальних заклад.

Дія договору зупиняється у разі надання учневі, слухачеві
академічної відпустки згідно із законодавством на весь строк такої
відпустки.

13. Підставою для дострокового припинення дії договору за
ініціативою учня, слухача може бути невиконання закладом
взятих зобов'язань за договором.

14. Дію договору може бути припинено достроково також за
умови:

1) погіршення стану здоров'я учня, слухача, що
підтверджується довідкою ЛКК;

2) ліквідації закладу, якщо не визначено його
правонаступника;

3) якщо виконання стороною своїх зобов'язань за договором є
неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що
змінили умови, встановлені договором, і будь-яка із сторін не
погоджується з внесенням змін до договору;

4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або
невиконання умов договору.

            Строк дії договору

   15. Договір набирає чинності з моменту підписання всіма
сторонами і діє до ___ ____________ 20__ року.

   16. У разі успішного виконання учнем, слухачем навчального
плану відповідно до державного стандарту з конкретної професії та
проходження державної кваліфікаційної атестації обов'язки закладу
вважаються виконаними перед учнем,  слухачем  з  часу  його
відрахування із закладу у зв'язку із закінченням навчання, видачі
йому документа про професійно-технічну освіту державного зразка та
направлення на роботу.

               Інші умови

   17. Умови договору можуть бути змінені за згодою сторін.

   18. Всі доповнення та зміни до договору оформляються у
письмовому вигляді і повинні бути підписані всіма її сторонами.

   19. Договір укладений у трьох примірниках, які зберігаються
по одному у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

   20. Сторони не мають права передоручати виконання своїх
зобов'язань за цим договором іншим як юридичним, так і фізичним
особам  без  попередньої письмової згоди інших сторін цього
договору.

            Місцезнаходження сторін

   21. Заклад

Повне найменування _______________________________________________

Підпорядкованість ________________________________________________
__________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові керівника __________________________

Адреса закладу ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ________________________________________________

Банківські реквізити _____________________________________________

   22. Учень, слухач

Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________

Паспорт: серія _______ номер ____________ дата видачі ____________
ким виданий ______________________________________________________

Ідентифікаційний код _____________________________________________

Місце постійного проживання ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ________________________________________________

   23. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна,
районна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація ____
__________________________________________________________________
в особі уповноваженого представника Ради міністрів Автономної
Республіки  Крим  /  керівника  структурного  підрозділу
держадміністрації
_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________

Адреса ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон, телефакс ________________________________________________

Банківські реквізити _____________________________________________


Керівник закладу          Уповноважений представник Ради
                  міністрів Автономної Республіки
                  Крим, обласної, районної,
                  Київської та Севастопольської
                  міської держадміністрації

М.П.                М.П.

____________________________    _______________________________
 (ініціали та прізвище)         (ініціали та прізвище)
____________________________    _______________________________
    (підпис)                (підпис)

             Учень, слухач
         _______________________________
           (ініціали та прізвище)
         _______________________________
               (підпис)

Додаток 6
до Порядку

           НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ___ __________ 20__ р.               N _________

_________________________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)

який (яка) закінчив (закінчила) в 20__ році ______________________
                (найменування професійно-технічного
__________________________________________________________________
      навчального закладу, його підпорядкованість)

за професією (спеціальністю) ____________________________________,

направляється в розпорядження ____________________________________
               (найменування та адреса підприємства
                 (установи, організації),
__________________________________________________________________
           його підпорядкованість)

згідно з договором від _____ __________________ 20__ р.

для роботи за професією (спеціальністю) __________________________

з місячним окладом _______________________________________________

   Дата прибуття (не пізніше місячного строку з дня отримання
документа державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень)

___ _____________ 20__ р.


Керівник професійно-технічного
навчального закладу
_________ _______________________________  __ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 7
до Порядку

      ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від ___ ________________ 20__ р.        N ________________

  (підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
  закладу у п'ятиденний строк з дня укладення з випускником
            трудового договору)

__________________________________________________________________
   (найменування підприємства (установи, організації), його
            підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)

прийнятий на роботу за професією (спеціальністю) _________________

та одержав допомогу за відпустку в розмірі _______________________


Головний бухгалтер
__________ ________________________________
 (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)


Керівник підприємства
(установи, організації)
________ _______________________________  ____ _________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

Додаток 8
до Порядку

               ДОВІДКА
         ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

від ____ ____________ 20____ р.          N ______________


Випускникові ____________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) закінчив (закінчила) __________________________________
                (найменування професійно-технічного
__________________________________________________________________
      навчального закладу, його підпорядкованість)
в _____________ 20__ р. за професією (спеціальністю) ____________,
надано можливість влаштуватися на роботу самостійно.

Підстава: заява    випускника;   відсутність   можливості
працевлаштування.
           (підкреслити необхідне)


Керівник професійно-технічного
навчального закладу

________ _______________________________  ___ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

           ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДОВІДКИ
         ПРО САМОСТІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

від ____ ___________ 20__ р.           N _______________

  (підлягає поверненню до професійно-технічного навчального
     закладу у п'ятиденний строк з дня укладення
        з випускником трудового договору)

__________________________________________________________________
   (найменування підприємства (установи, організації), його
            підпорядкованість)

повідомляє, що випускник _________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)

призначений за професією (спеціальністю) _________________________

з оплатою праці __________________________________________________


Керівник підприємства
(установи, організації)

________ _______________________________  ___ ___________ 20__ р.
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.