Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Регламент (ЄС) N 1893/2006
Європейського Парламенту та Ради
"Стосовно впровадження Статистичного класифікатору
видів економічної діяльності NACE ред. 2 та внесення
змін до Регламенту Ради (ЄЕС) N 3037/90,
а також до деяких Регламентів ЄС
щодо певних областей статистики"
від 20 грудня 2006 року

Брюссель, 20 грудня 2006 року

(текст може бути застосовано на території
Європейського Економічного Простору)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

приймаючи до уваги Угоду щодо створення Європейського Співтовариства і, зокрема, її Статтю 285 (1), приймаючи до уваги пропозицію Комісії,

приймаючи до уваги рішення Європейського Центрального Банку(1),

(1) OJ C 79, 1.4.2006, стор. 31.

діючи згідно з процедурою, викладеною в Статті 251 Угоди (2),

(2) Рішення Європейського Парламенту від 12 жовтня 2006 року (наразі не опубліковано в Офіційному Журналі ЄС) та Рішення Ради від 19 грудня 2006 року

А ТАКОЖ З УРАХУВАННЯМ НИЖЧЕВИКЛАДЕНОГО:

(1) Регламентом Ради (ЄЕС) N 3037/90(3) встановлено впровадження Статистичного класифікатору видів економічної діяльності в межах Європейського Співтовариства (надалі 'NACE, ред. 1' або 'NACE, ред. 1.1').

(3) OJ L 293, 24.10.1990, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003 Європейського Парламенту та Ради (OJ L 284, 31.10.2003, стор. 1.).

(2) З метою відображення технологічного розвитку та структурних змін в економіці має бути впроваджено актуалізований класифікатор, що має назву Статистичний класифікатор видів економічної діяльності в межах Європейського Співтовариства NACE, редакція 2 (надалі 'NACE, ред. 2').

(3) Актуалізований класифікатор, такий як NACE, ред. 2, є основним засобом вживання заходів Комісією, спрямованих на вдосконалення процесу отримання статистичних даних в межах Співтовариства; очікується, що такий класифікатор сприятиме вдосконаленню управління економікою на рівні Співтовариства та національних рівнях завдяки більшій порівнянності та релевантності отриманих статистичних даних.

(4) З метою функціонування внутрішній ринок потребує статистичних стандартів, що поширюються на збирання, передачу та публікацію статистичних даних на національному рівні та рівні Співтовариства, з тим, щоб забезпечити доступ підприємств, фінансових установ, урядових закладів та всіх інших операторів на внутрішньому ринкові до надійних статистичних даних, що можуть бути порівняні. З цією метою є суттєвим забезпечення того, щоб різні категорії класифікації видів діяльності в межах Співтовариства мали однакове тлумачення в межах усіх держав Співтовариства.

(5) Надійні статистичні дані, що можуть бути порівняні, є необхідними задля надання можливості підприємствам оцінити свою конкурентноздатність, та використовуються інституційними одиницями Співтовариства задля попередження порушень правил конкуренції.

(6) Впровадження актуалізованого загального статистичного класифікатору видів економічної діяльності не зобов'язує держави Співтовариства збирати, публікувати або надавати статистичні дані. Лише у випадках, коли держави Співтовариства використовують класифікатори видів економічної діяльності, пов'язані із класифікатором Співтовариства, стає можливим надання інтегрованих гнучких даних з надійністю, оперативністю, та рівнем деталізації, що є необхідними задля управління внутрішнім ринком.

(7) Необхідно забезпечити можливість для держав Співтовариства інтегрувати до їхніх національних класифікаторів додаткові категорії, основані на статистичній класифікації видів економічної діяльності в Співтоваристві, задля забезпечення відповідності національним вимогам.

(8) Забезпечення порівнянності економічних статистичних даних на міжнародному рівні потребує того, щоб держави Співтовариства та інституційні одиниці використовували класифікатори видів економічної діяльності, які є безпосередньо пов'язаними із Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної діяльності ООН (ISIC, редакція 4), що затверджено Статистичною Комісією ООН.

(9) Використання класифікатору видів економічної діяльності в Співтоваристві потребує участі в роботі Комісії також Комітету зі Статистичної Програми, створений згідно з Рішенням Ради 89/382/ЄЕС, Euroatom(4), зокрема, в тому, що стосується наступного: вивчення проблем, що виникають у зв'язку із впровадженням NACE, ред. 2; забезпечення повністю координованого переходу від NACE, ред. 1, до NACE ред. 2; розробка подальших доповнень до NACE, ред. 2.

(4) OJ L 181, 28.6.1989, стор. 47.

(10) Регламентом Ради (ЄЕС) N 2186/93(1) впроваджено загальну систему складання реєстрів підприємств задля цілей статистики з гармонізованими визначеннями, характеристиками, областю поширення і процедурою оновлення.

(1) OJ L 196, 5.8.1993, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003.

(11) Впровадження актуалізованого класифікатору видів економічної діяльності призводить до необхідності внесення певних змін до різних посилань на NACE, ред. 1, а також змін низки відповідних інструментів. Тому є необхідним внести зміни до наступних регламентів: Регламент (ЄЕС) N 3037/90; Регламент Ради (ЄЕС) N 3924/91 від 19 грудня 1991 року стосовно впровадження досліджень промислового виробництва в межах Співтовариства(2); Регламент Ради (ЄС, Euroatom) N 58/97 від 20 грудня 1996 року стосовно структурної економічної статистики(3); Регламент Ради (ЄС) N 1165/98 від 19 травня 1998 року стосовно короткострокової статистики(4); Регламент Ради (ЄС) N 1172/98 від 25 травня 1998 року стосовно статистичних даних щодо дорожнього перевезення товарів(5); Регламент Ради (ЄС) N 530/1999 від 9 березня 1999 року стосовно структурної статистики щодо заробітків та витрат на працю(6); Регламент (ЄС) N 2150/2002 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2002 року щодо статистики відходів(7); Регламент (ЄС) N 450/2003 Європейського Парламенту та Ради від 27 лютого 2003 року стосовно індексу витрат на працю(8); Регламент (ЄС) N 48/2004 Європейського Парламенту та Ради від 5 грудня 2003 року стосовно складання щорічних статистичних даних Співтовариства щодо сталеливарної промисловості за звітні роки 2003 - 2009 рр.(9); Регламент (ЄС) N 808/2004 Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року стосовно статистики Співтовариства щодо інформаційного середовища(10); та Регламент (ЄС) N 1552/2005 Європейського Парламенту та Ради від 7 вересня 2005 року стосовно статистики щодо професійного навчання на підприємствах(11).

(2) OJ L 374, 31.12.1991, стор. 1. Регламент з урахуванням змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003.

(3) OJ L 14, 17.1.1997, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003.

(4) OJ L 162, 5.6.1998, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1503/2006 Європейського Парламенту та Ради (OJ L 281, 12.10.2006, стор. 15).

(5) OJ L 163, 6.6.1998, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003.

(6) OJ L 63, 12.3.1999, стор. 6. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1882/2003.

(7) OJ L 332, 9.12.2002, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) N 783/2005 (OJ L 131, 25.5.2005, стор. 38).

(8) OJ L 69, 13.3.2003, стор. 1.

(9) OJ L 7, 13.1.2004, стор. 1.

(10) OJ L 143, 30.4.2004, стор. 49.

(11) OJ L 255, 30.9.2005, стор. 1.

(12) До переходу до NACE ред. 2, низка інструментів Співтовариства потребує корегування згідно з особливими процедурами, що поширюються на них, а саме: Регламент (ЄС) N 2223/96 від 25 червня 1996 року стосовно Європейської системи національних та регіональних рахунків в Співтоваристві(12); Регламент (ЄС) N 138/2004 Європейського Парламенту та Ради від 5 грудня 2003 року стосовно економічних рахунків в сільському господарстві в межах Співтовариства(13); та Регламент (ЄС) N 184/2005 Європейського Парламенту та Ради від 12 січня 2005 року стосовно статистики Співтовариства щодо балансу платежів, міжнародної торгівлі послугами і зарубіжних прямих інвестувань(14).

(12) OJ L 310, 30.11.1996, стор. 1. Регламент з урахуванням остаточних змін, внесених Регламентом (ЄС) N 1267/2003 Європейського Парламенту та Ради (OJ L 180, 18.7.2003, стор. 1).

(13) OJ L 33, 5.2.2004, стор. 1. Регламент з урахуванням змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) N 909/2006 (OJ L 168, 21.6.2006, стор. 14).

(14) OJ L 35, 8.2.2005, стор. 23. Регламент з урахуванням змін, внесених Регламентом Комісії (ЄС) N 602/2006 (OJ L 106, 19.4.2006, стор. 10).

(13) Ці дії, що є необхідними задля впровадження цього Регламенту, мають бути прийняті згідно із Рішенням Ради 1999/468/ЄС від 28 червня 1999 року, що встановлює процедури використання повноважень, наданих Комісії стосовно забезпечення впроваджень(15).

(15) OJ L 184, 17.7.1999, стор. 23. Рішення з урахуванням змін, внесених Рішенням 2006/512/ЕС (OJ L 200, 22.7.2006, стор. 11).

(14) Зокрема, Комісії має бути надано повноваження корегувати або доповнювати NACE ред. 2, з метою забезпечення актуальності із технологічним або економічним розвитком, а також з метою гармонізації із іншими економічними та соціальними класифікаторами. Оскільки ці заходи мають єдину область поширення і є спрямованими на корегування несуттєвих елементів цього Регламенту шляхом додання нових несуттєвих елементів, вони мають бути ухвалені згідно зі встановленою процедурою та з проведенням ретельної перевірки, передбаченої Статтею 5а Рішення Ради 1999/468/ЄС.

(15) Оскільки мету цього Регламенту, а саме створення загальних статистичних стандартів, що уможливлюють отримання гармонізованих даних, не може бути достатньо ефективно досягнено на рівні держав Співтовариства, а тільки на рівні Співтовариства, в ЄС може бути ухвалено дії згідно із принципом субсідіарності, який викладено в Статті 5 Угоди щодо створення Європейського Співтовариства. Згідно із принципом пропорціональності, викладеним в цій Статті, цей Регламент не вимагає зайвих дій, аніж ті, що потрібні задля досягнення встановленої мети.

(16) Проведено аналіз на відповідність вимогам Комітету зі Статистичної Програми,

УХВАЛИЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Розділ 1
Загальні положення

Стаття 1
Зміст та область поширення

1. Цей Регламент впроваджує Статистичний класифікатор видів економічної діяльності в межах Європейського Співтовариства (надалі 'NACE ред. 2'). Цей класифікатор забезпечує відповідність класифікаторів Співтовариства економічній реальності та підвищує ефективність порівнянності національних, міжнародних класифікаторів, класифікаторів Співтовариства і відповідно національних, міжнародних статистичних даних, а також даних в межах Співтовариства.

2. Цей Регламент застосовується лише стосовно використання класифікатора задля цілей статистики.

Стаття 2
NACE ред. 2

1. NACE ред. 2, включатиме:

a) перший рівень, що містить рубрики, ідентифіковані за алфавітом (секції);

b) другий рівень, що включає рубрики, ідентифіковані двозначним цифровим кодом (розділи);

c) третій рівень, що включає рубрики, ідентифіковані тризначним цифровим кодом (групи);

d) четвертий рівень, що включає рубрики, ідентифіковані чотиризначним цифровим кодом (класи).

2. NACE ред. 2, наведено в Додатку I.

Стаття 3
Використання NACE ред. 2

Комісія використовуватиме NACE ред. 2, по відношенню до всіх статистичних даних, класифікованих згідно із видами економічної діяльності.

Стаття 4
Національні класифікатори видів
економічної діяльності

1. Статистичні дані держав Співтовариства, класифіковані згідно із видами економічної діяльності, мають отримуватись з використанням NACE ред. 2, або національного класифікатору, що походить від неї.

2. До національних класифікаторів може бути внесено додаткові рубрики та рівні, а також може використовуватись інша система кодування. Кожен з рівнів, за виключенням найвищого, має складатись або з таких самих рубрик, що й відповідні рівні NACE ред. 2, або з рубрик, що містять чітке подальше розділення відповідно до наведеного в NACE ред. 2.

3. Держави Співтовариства мають надіслати Комісії задля затвердження до їхньої публікації проекти стосовно складання або адаптації своїх національних класифікаторів. Комісія проводить перевірку проектів на відповідність вимогам параграфу 2 впродовж двох місяців. Комісія має надіслати затверджений національний класифікатор іншим державам Співтовариства для інформації. Національні класифікатори держав Співтовариства мають містити таблицю відповідності національного класифікатора статистичному класифікатору NACE ред. 2.

4. В разі несумісності певних рубрик статистичного класифікатору NACE ред. 2, із структурою національної економіки, Комісія може надати дозвіл відповідній державі Співтовариства використовувати сукупність рубрик NACE ред. 2, задля певного сектору. Задля отримання такого дозволу відповідна держава Співтовариства має надати Комісії всю необхідну інформацію з метою розглядання запиту. Комісія приймає рішення впродовж трьох місяців.

Однак, незважаючи на положення параграфу 2, такий дозвіл не надає права відповідній державі Співтовариства здійснювати подальше розділення сукупності рубрик в інший спосіб, аніж зазначений в NACE ред. 2.

5. Комісія за участі відповідної держави Співтовариства має здійснювати періодичний перегляд дозволів, наданих згідно з параграфом 4, задля встановлення факту збереження правомірності володіння таким дозволом.

Стаття 5
Діяльність Комісії

Співпрацюючи із державами Співтовариства, Комісія має забезпечити розповсюдження, контроль та поширення NACE ред. 2, зокрема, наступними методами:

a) розробка, оновлення та публікація коментарів до NACE ред. 2;

b) розробка та публікація настанов з класифікації статистичних одиниць згідно із NACE ред. 2;

c) публікація таблиць відповідності між NACE ред. 1.1, та NACE ред. 2, а також навпаки; та

d) здійснення роботи, спрямованої на вдосконалення відповідності із іншими соціально-економічними класифікаторами.

Стаття 6
Дії з впровадження

1. Нижченаведені дії з впровадження NACE ред. 2, мають бути ухвалені згідно із встановленою процедурою, викладеною в Статті 7(2):

a) прийняття рішень, необхідних в разі виникнення проблем у зв'язку з впровадженням NACE ред. 2, включаючи віднесення видів економічної діяльності до окремих класів; та

b) технічні заходи, що забезпечують повністю координований перехід від NACE ред. 1.1, до NACE ред. 2, зокрема, такі, що стосуються збоїв часових рядів, включаючи подвійне надання даних та проведення ретроспективного аналізу часових рядів.

2. Дії, пов'язані із NACE ред. 2, що спрямовані на корегування або доповнення несуттєвих елементів цього Регламенту, що призначені для нижченаведених цілей, мають бути ухвалені згідно зі встановленою процедурою та з проведенням ретельної перевірки, зазначеної в Статті 7(3):

a) відображення технологічного або економічного розвитку;

b) гармонізація із іншими соціально-економічними класифікаторами.

3. Має враховуватись принцип, що переваги, отримані в результаті оновлення NACE ред. 2, мають перевищувати витрати на оновлення, а також, що додаткові витрати мають залишатись в межах доцільності.

Стаття 7
Комітет

1. В роботі Комісії має брати участь Комітет зі Статистичної Програми, створений Рішенням 89/382/ЄЕС, Euroatom.

2. Там, де міститься посилання на цей параграф, застосовуються Статті 5 та 7 Рішення 1999/468/ЄС, що мають відношення до положень Статті 8.

Період, передбачений Статтею 5(6) Рішення 1999/468/ЄС, встановлений як три місяці.

3. Там, де міститься посилання на цей параграф, застосовуються Статті 5а від (1) до (4) Статті 7 Рішення 1999/468/ЄС, що мають відношення до положень Статті 8.

Стаття 8
Впровадження NACE ред. 2

1. Статистичні одиниці, внесені в реєстри підприємств згідно із Регламентом (ЄЕС) N 2186/93, мають класифікуватись за NACE ред. 2.

2. Статистичні дані стосовно видів економічної діяльності, які здійснюються з 1 січня 2008 року, мають отримуватись державами Співтовариства з використанням NACE ред. 2, або національного класифікатора, основаного на NACE ред. 2, згідно із Статтею 4.

3. Незважаючи на параграф 2 короткострокові статистичні дані, регламентовані Регламентом (ЄС) N 1165/98 та індекс витрат на працю, регламентований Регламентом (ЄС) N 450/2003, мають отримуватись з використанням NACE ред. 2, з 1 січня 2009 року.

4. Положення параграфу 2 не поширюються на отримання наступних видів статистичних даних:

a) статистичні дані стосовно національних рахунків за Регламентом (ЄС) N 2223/96;

b) статистичні дані стосовно економічних рахунків за Регламентом (ЄС) N 138/2004; та

c) статистичні дані стосовно балансу платежів, міжнародної торгівлі послугами та зарубіжних прямих інвестувань за Регламентом (ЄС) N 184/2005.

Розділ II
Зміни до пов'язаних актів

Стаття 9
Зміни до Регламенту (ЄЕС) N 3037/90

Статті 3, 10 та 12 Регламенту (ЄЕС) N 3037/90 видалити.

Стаття 10
Зміни до Регламенту (ЄЕС) N 3924/91

До Регламенту (ЄЕС) N 3924/91 внести наступні зміни:

(1) 'NACE ред. 1.1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові.

(2) Статтю 2 (1) викласти в наступній редакції:

'1. Областю поширення дослідження, зазначеного в Статті 1, є види діяльності, наведені в Секціях B та C Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 2.'

Стаття 11
Зміни до Регламенту (ЄС, Euroatom) N 58/97

До Регламенту (ЄС, Euroatom) N 58/97 внести наступні зміни:

(1) 'NACE ред. 1.1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові та в додатках за виключенням Додатку 1, Розділ 10 "Звітування та попередні дослідження", Додатку 3, Розділ 5 "Перший звітний рік" та Додатку 3, Розділ 9 "Звітування та попередні дослідження", де зберегти посилання на NACE ред. 1.1.

(2) Статтю 3 (1) викласти в наступній редакції:

'1. Цей Регламент поширюється на всі ринкові види діяльності в Секціях від B до N та від P до S Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 2.'.

(3) Додатки змінити згідно з Додатком II цього Регламенту.

Стаття 12
Зміни до Регламенту (ЄС) N 1165/98

До Регламенту (ЄС) N 1165/98 внести наступні зміни:

(1) Статтю 2 (1) викласти в наступній редакції:

'1. Цей Регламент поширюється на всі ринкові види діяльності в Секціях від B до N та від P до S Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 2.'.

(2) До Статті 17 додати наступні пункти:

'(k) перший базовий рік поширюється на часові ряди в NACE ред. 2.;

(l) стосовно часових рядів до 2009 року переносяться дані щодо рівня деталізації, форми, першого звітного періоду та звітний період згідно з NACE ред. 2.'.

(3) Додатки змінити згідно з Додатком III цього Регламенту.

Стаття 13
Зміни до Регламенту (ЄС) N 1172/98

В Регламенті (ЄС) N 1172/98 терміни 'NACE ред. 1 та NACE ред. 1.1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові Регламенту та додатків.

Стаття 14
Зміни до Регламенту (ЄС) N 530/1999

До Регламенту (ЄС) N 530/1999 внести наступні зміни:

(1) 'NACE ред. 1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові.

(2) В Статті 3:

(a) параграф 1 викласти в наступній редакції:

'1. Статистичні дані поширюються на всі види економічної діяльності, визначені в Секціях B (Розробка та видобування корисних копалин), C (Виробництво), D (Постачання електроенергії, газу, пару та кондиціювання повітря), E (Постачання води, каналізація, утилізація та переробка відходів), F (Будівництво), G (Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобільного та мотоциклетного транспорту), H (Послуги з транспортування та зберігання), I (Послуги з надання житла та продовольчі послуги), J (Інформація та комунікація), K (Фінансова діяльність, страхування), L (Діяльність, пов'язана із нерухомістю), M (Професійна, наукова та технічна діяльність), N (Управлінська та допоміжна діяльність), P (Освіта), Q (Охорона здоров'я та соціальна робота), R (Мистецтво, розваги та відпочинок) та S (Інші види послуг) Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 2'.;

(b) параграф 2 видалити.

Стаття 15
Зміни до Регламенту (ЄС) N 2150/2002

До Регламенту (ЄС) N 2150/2002 внести наступні зміни:

(1) В Регламенті (ЄС) N 2150/2002 терміни 'NACE ред. 1 та NACE ред. 1.1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові Регламенту та додатків.

(2) Додаток I до Регламенту N 2150/2002 буде змінено згідно з Додатком IV цього Регламенту.

Стаття 16
Зміни до Регламенту (ЄС) N 450/2003

До Регламенту (ЄС) N 450/2003 внести наступні зміни:

(1) 'NACE ред. 1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові.

(2) Статтю 3 викласти в наступній редакції:

'Стаття 3 Область поширення

1. Цей Регламент поширюється на всі види діяльності, визначені в Секціях від B до S NACE ред. 2'.

2. Додання видів економічної діяльності, визначених Секціями від O до S NACE ред. 2, до області поширення цього Регламенту буде визначено згідно із процедурою, викладеною в Статті 12(2), враховуючи попередні дослідження, визначені в Статті 10'.

(3) Статтю 5 викласти в наступній редакції:

'Стаття 5 Частість та зворотні дані

1. Дані для проведення інвентарного аналізу експлуатаційного циклу мають спочатку складатись згідно з NACE ред. 2, за перший квартал 2009 року, а потім за кожний квартал року (квартали закінчуються 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня).

2. Зворотні дані за період з першого кварталу 2000 року до четвертого кварталу 2008 року мають бути надані державами Співтовариства. Зворотні дані мають надаватись щодо кожної з Секцій від B до N NACE ред. 2, а також стосовно аспектів витрат на працю, зазначених в Статті 4 (1).'.

(4) Статтю 6 (3) викласти в наступній редакції:

'3. Зворотні дані, зазначені в Статті 5, передаються Комісії (ЄВРОСТАТ) в той же час, що і дані для проведення інвентарного аналізу експлуатаційного циклу за перший квартал 2009 року.'.

(5) В Статті 11 пункт (c) викласти в наступній редакції:

'(c) включення Секцій від O до S NACE ред. 2 (Стаття 3);'.

Стаття 17
Зміни до Регламенту (ЄС) N 48/2004

Перший параграф Статті 3 Регламенту (ЄС) N 48/2004 викласти в наступній редакції:

'Цей Регламент поширюється на дані сталеливарної промисловості, що визначено в групі 24.1 Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 2'.

Стаття 18
Зміни до Регламенту (ЄС) N 808/2004

Додаток I до Регламенту N 808/2004 буде змінено згідно з Додатком V цього Регламенту.

Стаття 19
Зміни до Регламенту (ЄС) N 1552/2005

До Регламенту (ЄС) N 1552/2005 внести наступні зміни:

(1) 'NACE ред. 1.1' замінити на 'NACE ред. 2' по всьому текстові.

(2) Статтю 2(2) видалити.

(3) Статтю 4 викласти в наступній редакції:

'Стаття 4 Область поширення статистичних даних

Статистичні дані щодо професійного навчання на підприємствах поширюються щонайменше на види економічної діяльності, визначені в Секціях від B до N та від R до S NACE ред. 2.'.

Розділ III
Заключні положення

Стаття 20
Положення щодо переходу

При забезпеченні відповідності до вимог Регламенту (ЄС, Euroatom) N 58/97, держави Співтовариства мають надавати Комісії (ЄВРОСТАТ) дані структурної економічної статистики за 2008 рік згідно з редакціями Статистичного класифікатору видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE ред. 1.1 та NACE ред. 2.

Стосовно кожного Додатку до Регламенту (ЄС, Euroatom) N 58/97 перелік характеристик та необхідних деталізованих класифікацій за NACE ред. 1.1, що мають бути надані, буде визначено згідно із встановленою процедурою в Статті 13 цього Регламенту.

Стаття 21
Набрання чинності

Цей Регламент набирає чинності 20-го дня після його опублікування в Офіційному Журналі ЄС (Official Journal of the European Union).

Застосовується з 1 січня 2008 року.

Цей Регламент є обов'язковим до цілісного дотримання і безпосередньо поширюється на всі держави - члени Співтовариства.

Підписано в Брюсселі 20 грудня 2006 року.

 Від Європейського Парламенту             Від Ради

Президент Президент

ДЖОЗЕФ БОРРЕЛЛ ФОНТЕЛЛЕС Ю.КОРКЕАОЙА