Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.08.2010 N 136

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 916/18211

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 641 від 12.07.20
13)

Про затвердження Порядку погодження
із Державним комітетом фінансового
моніторингу України суб'єктами первинного
фінансового моніторингу термінів подання
запитуваної інформації

Відповідно до пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), з метою визначення порядку погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації наказую:

1. Затвердити Порядок погодження із Державним комітетом фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу термінів подання запитуваної інформації, що додається.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Хилюка В.П.

Голова С.Г.Гуржій

Затверджено
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
13.08.2010 N 136

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 916/18211

Порядок
погодження із Державним комітетом
фінансового моніторингу України суб'єктами
первинного фінансового моніторингу
термінів подання запитуваної інформації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації пункту 12 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) (далі - Закон), встановлює процедуру погодження суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти), крім спеціально визначених, з Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) терміну подання запитуваної інформації у разі неможливості забезпечити суб'єктами дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону, з об'єктивних причин з урахуванням обсягу інформації, що запитується.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

запит - запит Держфінмоніторингу до суб'єкта щодо надання інформації відповідно до пунктів 9, 10 частини другої статті 6 Закону ( 249-15 );

заява - документальне звернення суб'єкта щодо збільшення терміну подання запитуваної інформації;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом ( 249-15 ) для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в письмовій формі тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі ( 249-15 ).

2. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу
заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації

2.1. У разі неможливості суб'єкта забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, встановлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону ( 249-15 ), він подає до Держфінмоніторингу заяву.

Заява подається до Держфінмоніторингу у день одержання запиту, але не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

2.2. Заяви подаються суб'єктами до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

1) суб'єктами - банками (філіями іноземних банків) - виключно в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України (далі - ЕП НБУ) на адресу Держфінмоніторингу. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви є дата та час надходження заяви на вузол системи ЕП НБУ Держфінмоніторингу;

2) суб'єктами - небанківськими установами:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у запиті, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом заяви вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти на адресу zayava@sdfm.gov.ua з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу заяви рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час отримання Держфінмоніторингом заяви від небанківської установи визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу.

2.3. У заяві має бути така інформація:

1) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ); обліковий ідентифікатор суб'єкта; номер телефону/факсу для зворотного зв'язку;

2) дата, номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу);

3) кількість операцій у запиті;

4) дата, час отримання запиту;

5) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит;

6) строки, необхідні для підготовки інформації на запит;

7) посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписує заяву.

Якщо дата запиту не збігається з датою його отримання, суб'єкт може надати додаткову інформацію щодо підтвердження дати отримання запиту (за наявності).

У заяві може міститись інформація щодо декількох запитів.

Зразок (рекомендований вигляд) заяви про збільшення терміну подання запитуваної інформації наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2.4. За відсутності одного з визначених у заяві реквізитів Держфінмоніторинг залишає таку заяву без розгляду по суті та невідкладно повідомляє про це суб'єкта:

банк (філію іноземного банку) - в електронному вигляді засобами ЕП НБУ, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення;

небанківську установу - засобами факсимільного зв'язку або засобами електронної пошти, направивши до суб'єкта відповідне повідомлення з подальшим направленням оригіналу повідомлення рекомендованим листом.

Після отримання суб'єктом від Держфінмоніторингу такого повідомлення він має право повторно направити до Держфінмоніторингу заяву з дотриманням строків, передбачених абзацом другим пункту 2.1 цієї глави.

3. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв
про збільшення терміну подання запитуваної інформації

3.1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторингом здійснюється до закінчення наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

До розгляду приймаються заяви, які надійшли не пізніше 14 години наступного робочого дня з дня одержання суб'єктом запиту.

3.2. Погодження збільшення термінів подання інформації здійснюється Держфінмоніторингом за результатами розгляду обґрунтованості причин неможливості забезпечити дотримання строків, установлених пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону ( 249-15 ), з урахуванням обсягу інформації, що запитується (форми її подання - електронної або письмової, копіювання або сканування, одержання даних з архівів тощо), терміновості отримання такої інформації, для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3.3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення, яке вноситься до Реєстру розгляду заяв про збільшення терміну подання запитуваної інформації Держфінмоніторингу (далі - Реєстр), який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

3.4. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг направляє до суб'єкта витяг з Реєстру, в якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження термінів подання запитуваної інформації.

3.5. Витяги з Реєстру направляються до суб'єктів у такий спосіб:

1) суб'єктам - банкам (філіям іноземних банків) - виключно засобами ЕП НБУ на адресу вузла ЕП НБУ, встановленого в банку (філії іноземного банку). Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час надходження витягу з Реєстру на вузол ЕП НБУ, встановлений у банку (філії іноземного банку);

2) суб'єктам - небанківським установам:

засобами факсимільного зв'язку за номером, вказаним у заяві, з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Датою та часом отримання витягу з Реєстру є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу; або

засобами електронної пошти з подальшим направленням витягу з Реєстру рекомендованим листом з повідомленням про його вручення. Дата та час відправлення Держфінмоніторингом витягу з Реєстру визначаються на підставі технологічних протоколів роботи електронної пошти Держфінмоніторингу.

Витяг з Реєстру направляється до суб'єкта в день прийняття рішення, але не пізніше наступного робочого дня з дня одержання запиту суб'єктом.

У разі необхідності, за наявності письмового звернення суб'єкта, Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту завірений витяг з Реєстру.

3.6. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну з банками (філіями іноземних банків) визначаються Держфінмоніторингом за погодженням з Національним банком України.

Директор Департаменту фінансових розслідувань Л.М.Підгородецька

Додаток 1
до Порядку погодження
із Державним комітетом
фінансового моніторингу
України суб'єктами
первинного фінансового
моніторингу термінів подання
запитуваної інформації

               ЗАЯВА
про збільшення терміну подання запитуваної інформації

 _____________________                _____________
(дата) (номер)

   Відомості щодо суб'єкта первинного фінансового моніторингу
(заявника):
__________________________________________________________________
Заявник (повне найменування суб'єкта первинного фінансового
моніторингу; код за ЄДРПОУ, обліковий ідентифікатор)

__________________________________________________________________
(номер телефону/факсу суб'єкта
первинного фінансового моніторингу для зворотного зв'язку)

Відомості щодо запиту(ів):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата та номер запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу),
кількість операцій у запиті, дата, час отримання запиту, прізвище
посадової особи Держфінмоніторингу, що визначена в запиті)

Загальна кількість операцій у запитах _______________________
(заповнюється у разі,
якщо запитів декілька)

За наявності інформація щодо підтвердження дати отримання
запиту(ів)
__________________________________________________________________
(якщо дата запиту не збігається з датою його отримання)

Інформація щодо продовження термінів:
неможливо забезпечити дотримання строків, установлених
пунктами 9, 10 частини другої статті 6 Закону з таких об'єктивних
причин:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(інформація про об'єктивні причини необхідності перенесення
строків подачі інформації)

Для виконання запиту заявнику необхідно _____________________
(кількість додаткових
робочих днів,
що необхідні для
виконання запиту(ів)

ЗАЯВНИК В ОСОБІ:
____________________________
____________________________ __________ "__" __________ року
(посада, прізвище, ім'я (підпис)
та по батькові)

Додаток 2
до Порядку погодження
із Державним комітетом
фінансового моніторингу
України суб'єктами
первинного фінансового
моніторингу термінів подання
запитуваної інформації

               РЕЄСТР
розгляду заяв про збільшення терміну подання
запитуваної інформації Держфінмоніторингу

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Відомості про суб'єкта | Відомості про |Відомості про заяву | Рішення про погодження |
|з/п| первинного фінансового | запит | | |
| | моніторингу | | | |
| |-----------------------------+----------------+--------------------+--------------------------|
| |найменування|код за|обліковий|дата|номер|дата |дата|номер| дата та |дата|кількість | кінцевий |
| | |ЄДРПОУ|ідентифі-| | |отри-| | | час | |додаткових| термін |
| | | | катор | | |мання| | |отримання| | робочих | подання |
| | | | | | | | | | | | днів, |інформації|
| | | | | | | | | | | |узгоджених| та/або |
| | | | | | | | | | | | для | копій |
| | | | | | | | | | | |виконання |документів|
| | | | | | | | | | | |запиту(ів)| |
|---+------------+------+---------+----+-----+-----+----+-----+---------+----+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+------------+------+---------+----+-----+-----+----+-----+---------+----+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+------+---------+----+-----+-----+----+-----+---------+----+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+------+---------+----+-----+-----+----+-----+---------+----+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+------+---------+----+-----+-----+----+-----+---------+----+----------+----------|
| | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 ______________________ ____________ ___________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

"__" _______________ року