Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.08.2010 N 137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 915/18210

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 423 від 02.04.20
12)

Про затвердження Порядку надання інформації
щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 11 частини другої статті 6 та пункту 11 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) наказую:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Департаменту фінансових розслідувань (Підгородецька Л.М.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Хилюка В.П.

Голова С.Г.Гуржій

Затверджено
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
13.08.2010 N 137

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2010 р. за N 915/18210

Порядок
надання інформації щодо відстеження
(моніторингу) фінансових операцій

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначеного, (далі - суб'єкт) на запит Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, а також форму, зміст та спосіб відправлення запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій та отримання інформації на такий запит.

1.2. У цьому Порядку терміни, вживаються у такому значенні:

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - документальне звернення Держфінмоніторингу, яке направляється до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

здійснені операції - фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період, що передує даті отримання суб'єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за запитом про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

операції, які будуть здійснені, - фінансові операції (спроби їх проведення, відмови клієнта від їх проведення), проведені за період до тридцяти календарних днів після дати отримання суб'єктом запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).

2. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

2.1. Держфінмоніторинг направляє суб'єкту запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій у разі, якщо існують підозри, що фінансові операції клієнта пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму за формою згідно з додатком до цього Порядку.

2.2. У запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій вказується клієнт, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), та період, за який повинна бути надана інформація.

2.3. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг про операції, які будуть здійснені, не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції, крім операцій, про які він відповідно до Закону ( 249-15 ) та в строки, встановлені Законом, зобов'язаний повідомляти.

2.4. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, що не перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг може вказати ознаки, за якими суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

2.5. У разі направлення запиту про надання інформації про здійснені операції за період, який перевищує сто вісімдесят календарних днів, Держфінмоніторинг вказує ознаки за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій.

2.6. Суб'єкт протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені операції, про які раніше не було повідомлено.

2.7. У разі відсутності інформації про фінансові операції за період, визначений у запиті, суб'єкт направляє Держфінмоніторингу довідку про відсутність таких фінансових операцій, з посиланням на дату та номер запиту. Така довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, які будуть здійснені, надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів після закінчення визначеного у запиті періоду. Довідка на запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) здійснених фінансових операцій, надсилається у строк, який не перевищує п'яти робочих днів після отримання суб'єктом запиту.

3. Вимоги до форми, змісту та способу
направлення запиту та інформації на такий запит

3.1. Інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій подається до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень.

3.2. Запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій направляється Держфінмоніторингом суб'єкту у такий спосіб:

суб'єкту - банку (філії іноземного банку) в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України, чи у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу або його заступником та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або за допомогою кур'єрського, або фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання суб'єктом - банком (філією іноземного банку) запиту є час та дата отримання файлу на вузлі електронної пошти Національного банку України, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення;

суб'єкту - небанківській установі у вигляді листа, викладеного у письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу та підписаного Головою Держфінмоніторингу або його заступником, за формою згідно з додатком, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, чи кур'єрським, або фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою отримання суб'єктом - небанківською установою запиту вважається час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення.

3.3. Довідка про відсутність фінансових операцій за період, визначений у запиті, направляється до Держфінмоніторингу у такий спосіб:

суб'єктом - банком (філією іноземного банку) в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України, чи у вигляді довідки, яка підписується керівником суб'єкта або відповідальною особою та надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або за допомогою кур'єрського, або фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом довідки є час та дата отримання файлу на вузлі електронної пошти Національного банку України, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення;

суб'єктом - небанківською установою у вигляді довідки, яка підписується керівником суб'єкта або відповідальною особою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, чи кур'єрським, або фельд'єгерським зв'язком. Часом та датою отримання Держфінмоніторингом довідки вважається час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення.

3.4. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну, зазначених в пунктах 3.2 та 3.3 цього Порядку, визначається Держфінмоніторингом за погодженням з Національним банком України.

Директор Департаменту фінансових розслідувань Л.М.Підгородецька

Додаток
до Порядку надання
інформації щодо відстеження
(моніторингу) фінансових
операцій

                      (найменування
та місцезнаходження
суб'єкта первинного
фінансового моніторингу)

               ЗАПИТ
про надання інформації щодо відстеження
(моніторингу) фінансових операцій клієнта

   Відповідно до вимог пункту 11 частини другої статті 6,
пункту 11 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" Держфінмоніторинг просить
забезпечити відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта
_____________________ за період ____________________.

__________________ ____________ _______________________________
(посада) (підпис) (П.І.Б.)