Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо застосування угод про розподіл продукції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

2) текст статті 3-1 викласти в такій редакції:

"Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ" ( 1392-17 ) та Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ), встановлені інші норми, ніж ті, що передбачені у цьому Кодексі, то застосовуються норми цих законів";

3) статтю 7 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:

"4) затвердження переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

4) статтю 8 після пункту 10 доповнити п'ятьма новими пунктами такого змісту:

"11) затвердження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;

12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;

13) укладення угод про розподіл продукції;

14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;

15) укладення угод про розподіл продукції щодо використання ділянок надр у виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України".

У зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 16;

5) статтю 9 після пункту 1 доповнити новим пунктом такого змісту:

"2) узгодження переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції".

У зв'язку з цим пункти 2-8 вважати відповідно пунктами 3-9;

6) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:

"Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угоди про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, передбаченими угодою про розподіл продукції";

7) статтю 14 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

8) частини третю та четверту статті 15 викласти в такій редакції:

"Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.

Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з дня, зазначеного в такій угоді";

9) у статті 16:

частину другу доповнити словами "та інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Порядок проведення та умови конкурсу на укладення угод про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ). Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені цією угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 );

10) статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акта, форма і зміст якого визначаються законодавством України";

11) статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу на користування надрами та акта про надання гірничого відводу".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

12) у статті 24:

у частині першій:

пункт 1 доповнити словами "або угоди про розподіл продукції";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції";

пункт 5 частини другої доповнити словами "та угодою про розподіл продукції";

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Права та обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою.

Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до цього спеціального дозволу та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов'язана з користуванням надрами в межах гірничого відводу, може здійснюватися тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий";

13) статтю 26 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. У цьому разі право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) лише у разі:

1) припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;

2) виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.

Особливості і умови обмеження або припинення чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначаються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 );

14) статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

15) частину другу статті 51 доповнити словами "або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції";

16) статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Консервація та ліквідація гірничих об'єктів та інших споруд, пов'язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюються в порядку, передбаченому такою угодою";

17) статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:

"При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинено, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) і такою угодою, і лише у випадках, зазначених у частині четвертій статті 26 цього Кодексу";

18) статтю 63 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 );

19) статтю 64 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов, передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

2. У Митному кодексі України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

1) текст статті 6 викласти в такій редакції:

"Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України";

2) частину шосту статті 15 викласти в такій редакції:

"У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об'єктах чи територіях (у тому числі штучних островах, установках або спорудах, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України) із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости";

3) частину третю статті 155 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку";

4) статтю 185 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення товарів від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею".

3. Пункт "л" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2000 р., N 38, ст. 318) викласти в такій редакції:

"л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави) та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) та угоди про розподіл продукції".

4. У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 391; 2003 р., N 10-11, ст. 87):

1) у статті 2:

в частині другій слова "та іншими актами законодавства України" виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо законодавчими актами України встановлені інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону";

2) абзац перший частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:

"3. Держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на здійснення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, будівництвом споруд, передбачених угодою про розподіл продукції";

3) абзац перший частини першої статті 5 викласти в такій редакції:

"1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України";

4) у статті 6:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної або комунальної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або в комунальній власності набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до закону";

в абзаці першому частини другої слова "органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування";

в абзаці другому частини четвертої слово "лише" замінити словами "хоча б";

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"У разі якщо інвестор, який має ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах, виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції, така угода (двостороння або багатостороння) за рішенням Кабінету Міністрів України також може бути укладена без проведення конкурсу";

5) у статті 7:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі - об'єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами";

абзац другий частини сьомої після слова "інвестора" доповнити словами "або інвесторів";

в абзаці другому частини десятої слова "зобов'язується частину коштів вкладати в пошук і розробку нових родовищ та" виключити;

6) у частині другій статті 8:

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) порядок узгодження сторонами річних бюджетів та програм робіт, які зобов'язується виконати інвестор";

доповнити пунктами 31 та 32 такого змісту:

"31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до закону;

32) інші істотні умови, передбачені цим Законом";

7) у статті 9:

у частині першій:

абзац п'ятий виключити;

в абзаці сьомому слово "вартість" виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин внаслідок розливу, повені, пожежі";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов'язаний протягом трьох місяців з дня укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.

Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора - оператора угоди для представництва їхніх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов'язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.

Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України належать усі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.

Відносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України";

8) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства";

9) у частині другій статті 14 слова "за згодою Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування" виключити;

10) частину п'яту статті 19 доповнити абзацом шостим такого змісту:

"довгострокові (понад 10 років) угоди повинні передбачати відповідне індексування витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією, але не були відшкодовані";

11) у статті 25:

абзац дев'ятий частини четвертої викласти в такій редакції:

"не підлягає сплаті податок з доходів іноземного інвестора з джерелом їх походження з України, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції, зокрема якщо такі доходи виплачуються інвестору його представництвом, через яке інвестор діє при виконанні умов угоди про розподіл продукції";

частину п'яту доповнити абзацом третім такого змісту:

"При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов'язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, придбане або створене інвестором для виконання угоди про розподіл продукції і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді або передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору угоди в межах такої угоди, а також у разі розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами податкові зобов'язання з податку на додану вартість не виникають та розмір податкового кредиту не змінюється";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору) та податок на додану вартість не справляються.

Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).

З урахуванням вимог статті 22 цього Закону при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов угоди про розподіл продукції інвестором у власність, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.

Зазначені умови поширюються в межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), які беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.

У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків і зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).

У разі використання (вивезення) за межами митної території України зазначених товарів та інших матеріальних цінностей, які раніше були придбані інвестором на митній території України, митні платежі, акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою";

12) у статті 27:

частину першу виключити;

у першому реченні частини другої слова "Якщо інше не передбачено законами України, на інвестора" замінити словами "На інвестора";

13) в абзаці четвертому частини першої статті 28 слово "зобов'язаний" замінити словами "має право".

5. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) у статті 1 визначення терміна "суб'єкт господарювання" доповнити словами "а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ), його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором";

2) статтю 2 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензування діяльності, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, включаючи пошук та видобування корисних копалин, здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).

У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою.

6. У Законі України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 15, ст. 73; 2003 р., N 30, ст. 247):

1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Відносини, пов'язані з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, що здійснюється на умовах угод про розподіл продукції, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 );

2) статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:

"Державний нагляд і контроль за діяльністю, пов'язаною з об'єктами підвищеної небезпеки, що провадиться відповідно до умов угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, здійснюються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) та умовами відповідної угоди про розподіл продукції";

3) статтю 4 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання дозволів на спорудження та/або реконструкцію, консервацію (ліквідацію) об'єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

4) статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:

"Обов'язки, передбачені частиною першою цієї статті, у разі укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ) підлягають виконанню з урахуванням таких особливостей:

діяльність з використанням об'єкта (об'єктів) підвищеної небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції провадиться виключно в межах умов, передбачених такою угодою;

усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим Законом, при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі надаються інвестору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

7. Статтю 21 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10; 2007 р., N 34, ст. 444; 2009 р., N 44, ст. 654; 2010 р., N 28, ст. 353) доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:

"Усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цією статтею, при здійсненні діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ), надаються інвестору в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 23 вересня 2010 року
N 2562-VI