Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.01.2009 N 47

Зареєстовано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2009 р. за N 226/16242

Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності у будівництві, пов'язаної
із створенням об'єктів архітектури

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 392 від 06.10.20
10 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 "Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" наказую:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, що додаються.

2. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Бондаренко О.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.Куйбіда

Погоджено:

В.о. Голови Антимонопольного комітету
України О.І.Мельниченко

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

Затверджено
Наказ Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
27.01.2009 N 47

(у редакції наказу
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва
України
від 22.10.2010 N 392)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2009 р. за N 226/16242

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та спеціальні вимоги для провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

1.2. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, підлягає ліцензуванню у порядку, визначеному законодавством, за такими видами:

1) вишукувальні роботи для будівництва;

2) розроблення містобудівної документації;

3) проектування об'єктів архітектури;

4) будівельні та монтажні роботи;

5) монтаж інженерних мереж;

6) будівництво транспортних споруд;

7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

1.3. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, здійснюється відповідно до вимог державних стандартів, будівельних норм і правил.

1.4. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності (далі - суб'єкти господарської діяльності), які виконують роботи, пов'язані із створенням об'єктів архітектури, відповідно до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (далі - Перелік робіт), згідно з додатком.

II. Загальні вимоги

2.1. Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, повинна відповідати вимогам ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3 - значні наслідки, СС2 - середні наслідки, СС1 - незначні наслідки.

Суб'єктам господарської діяльності, які були створені у результаті реорганізації або створені цілеспрямовано для виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури відповідних класів наслідків, право виконувати роботи по цих класах без попереднього досвіду може надаватись за умови виконання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог для відповідного класу.

2.2. Господарську діяльність у будівництві, пов'язану із створенням об'єктів архітектури, здійснюють суб'єкти господарської діяльності за дотримання таких умов:

2.2.1. Організаційних:

наявність затвердженої організаційної структури підприємства відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність у організаційній структурі підприємства підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних і допоміжних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;

наявність затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури підприємства, положень Класифікатора професій (ДК 003:2010), затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.04.2010 N 327 (далі - КП), та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 N 249;

дотримання установленого чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником);

при наявності у підприємства відокремлених структурних підрозділів дані надаються з урахуванням їх можливості виконувати роботи, що заявляються;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виробничі приміщення, засоби виробництва повинні бути власні або орендовані, що підтверджується відповідними документами;

наявність документа, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб'єкта господарської діяльності.

2.2.2. Кваліфікаційних:

керівники та виконавці робіт залежно від видів виконуваних робіт повинні мати відповідні освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні;

кваліфікаційний склад повинен відповідати організаційній структурі підприємства та мати одного з керівників (коди КП - 121, 1313), професіоналів (коди КП - 122, 123), фахівців (коди КП - 122, 123, 214, 2114.2) згідно з вимогами розділу 4 КП;

керівник підприємства або його заступник (коди КП - 121, 1313) повинні мати повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

головний інженер (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років;

начальник виробничо-технічного відділу, технічного відділу (код КП - 122) повинен мати повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією - не менше 2 років;

керівники підприємства (коди КП - 121, 1313) і керівники виконавчих та функціональних підрозділів (коди КП - 122, 123) повинні працювати у суб'єкта господарської діяльності за основним місцем роботи відповідно до класів об'єктів або споруд: класу СС1 - не менше 30%, класу СС2 - не менше 50%, класу СС3 - не менше 80% відповідно до штатного розпису;

керівники, професіонали та фахівці повинні своєчасно проходити спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання;

спеціалізація фахівців може бути поширена на фахівців іншої освітньої спеціалізації у разі відповідності навчальних програм учбових закладів. На посади, що визначено вище, можуть бути призначені фахівці із неповною вищою освітою (молодшого спеціаліста), які мають відповідний досвід роботи.

2.2.3. Технологічних:

наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт за умов дотримання вимог ДБН Г.1-5-96 "Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем";

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ДСТУ);

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

2.3. Фізична особа - підприємець в межах її професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

3. Вимоги до проведення
вишукувальних робіт для будівництва

3.1. Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва згідно з вимогами ДБН А.2.1-1-2008 "Інженерні вишукування для будівництва".

Суб'єкти господарської діяльності мають право здійснювати вишукувальні роботи для будівництва по об'єктах класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше трьох вишукувань по об'єктах класу наслідків СС2 або п'ять по об'єктах класу наслідків СС1.

3.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють вишукувальні роботи для будівництва за дотримання таких умов:

3.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази (за потреби), власної лабораторії при виконанні лабораторних досліджень;

при виконанні робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).

3.2.2. Кваліфікаційних:

до головного геодезиста (топографа) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - інженерна геодезія, топографія, землеупорядкування, геологія, гідрологія;

до головного геолога (гідрогеолога) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до начальника партії (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта, відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог;

до бурового майстра - повна або базова загальна середня або професійно-технічна освіта;

до інших професіоналів, фахівців - відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2; спеціалізація за освітою - геолог, геофізик, гідрогеолог, гідролог, еколог, метеоролог, маркшейдер, гірничий інженер, хімік (за наявності власної лабораторії) відповідно до видів робіт, що заявляються;

до кваліфікованих робітників - відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт та відповідно до вимог розділу 4 КП.

3.2.3. Технологічних:

наявність техніки, устаткування, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт:

геодезичного: нівелірів, теодолітів, далекомірів, тахеометрів, GPS-навігаторів, рулеток, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

вишукувального: бурових установок, обладнання для відбору зразків ґрунтів, польової лабораторії, землерийної техніки, насосів для нагнітання та відкачки води з свердловин, шанцевого інструменту, станції з метеорологічних спостережень, станції з гідрологічних спостережень, іншого обладнання відповідно до видів робіт;

геофізичних: обладнання відповідно до видів вишукувань: вертикальне електричне зондування, вертикальне електричне зондування за методом викликаних потенціалів, вертикальне електричне зондування за методом уявних опорів, вертикальне електричне зондування за методом двох складових, вертикальне сейсмічне профілювання, гама-гама каротаж, гама-каротаж, геополяритонне зондування, дипольне електромагнітне профілювання, електропрофілювання, електропрофілювання уявних опорів, електропрофілювання за методом двох складових, кругове вертикальне зондування, метод відбитих хвиль, метод загальної глибинної точки, метод зарядженого тіла, метод переломлених хвиль, нейтрон-гама каротаж, нейтрон-нейтрон каротаж, питомі електричні опори, метод природного поля, реєстрація природного імпульсного електромагнітного поля Землі, сейсморозвідка високої розділювальної здатності поперечними хвилями, сейсмічне профілювання на постійній базі, сейсмічне профілювання методом переломлених хвиль, сейсмічне точкове зондування, сейсмічне точкове зондування методом заломлених хвиль, термокаротаж, частотне електромагнітне зондування;

устаткування для випробування натурних паль;

лабораторії для визначення хімічного складу води та фізико-механічних властивостей ґрунтів;

програмне забезпечення для камерального опрацювання даних автоматизованими методами;

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку відповідними органами;

техніка, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) у відповідних органах та знаходитися у належному технічному стані;

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

4. Вимоги до розроблення містобудівної документації

4.1. Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації згідно з вимогами ДБН 360-92** "Планування та забудова міських та сільських поселень".

4.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють розроблення містобудівної документації за дотримання таких умов:

4.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб'єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" (далі - ДБН А.2.2-3-2004);

укомплектованість суб'єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).

4.2.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель і споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного архітектора проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель і споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного спеціаліста розділу проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до розділу проекту;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004. Спеціалізація за освітою: відповідно до розділу проекту.

4.2.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

5. Вимоги до проектування об'єктів архітектури

5.1. Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи для будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

Суб'єкти господарської діяльності мають право здійснювати проектування об'єктів архітектури по об'єктах класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 проектів по об'єктах класу наслідків СС2, або 5 проектів по об'єктах класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 проектів по об'єктах класу наслідків СС1.

5.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють проектні роботи за дотримання таких умов:

5.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

укомплектованість суб'єкта господарської діяльності інженерно-технічними працівниками відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004;

укомплектованість суб'єкта господарської діяльності обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження проектного процесу;

наявність інформаційного забезпечення процесу розроблення проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації, нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного контролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації;

наявність державних стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів;

виконання робіт, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, наявність режимно-секретного органу відповідно до статті 21 Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ).

5.2.2. Кваліфікаційних:

до головного архітектора (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: архітектура будівель і споруд, містобудування, міське будівництво та господарство;

до головного інженера (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості проектної діяльності суб'єкта господарювання;

до головного архітектора проекту (ГАП), головного інженера проекту (ГІП) (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: ГАП - архітектура будівель і споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, ГІП - відповідно до технологічної спрямованості об'єкта проектування;

до головного конструктора, головного спеціаліста розділу проекту (код КП - 123): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою - відповідно до технологічної спрямованості об'єкта проектування;

до інших професіоналів, фахівців відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2), та вимог ДБН А.2.2-3-2004;

спеціалізація відповідних фахівців за освітою за розділами проектів:

об'єктів цивільного призначення: архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

об'єктів виробничого призначення: технологи по галузевому призначенню об'єкта, архітектура, промислове і цивільне будівництво, сільськогосподарське будівництво;

гірничих споруд: розроблення родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне і підземне будівництво, маркшейдер;

енергетичних споруд та комплексів: промислове і цивільне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій, енергетик, теплоенергетик, променергетик, електрик;

гідротехнічних споруд та комплексів: гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;

транспортних мереж, споруд та комплексів: автомобільні дороги та аеродроми, мости і транспортні тунелі, залізничні споруди, колії та колійне господарство, будівництво залізниць, шляхи і шляхове господарство, транспортні системи міст, промислове і цивільне будівництво, електрик, електромеханік, механік (вертикального транспорту, конвеєрного, пневматичного), гідротехнічне будівництво;

магістральних трубопроводів: споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатація газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам'ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, промислове і цивільне будівництво;

конструювання несучих та огороджуючих конструкцій: промислове і цивільне будівництво;

внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за видами обладнання: теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання і каналізація, водопостачання і водовідведення, споруди і обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрика, електрозв'язок, радіозв'язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка, технологія;

спеціальних розділів проектів: екологи, інженери з охорони праці, технологи, електрики, промислове і цивільне будівництво;

генерального плану: архітектура будівель і споруд, містобудування, міське будівництво та господарство, промислове і цивільне будівництво, фахівці за видами інженерних та транспортних мереж;

технологічного: технолог в галузі промисловості і окремих об'єктах господарського комплексу, що проектуються.

5.2.3. Технологічних:

виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

6. Вимоги до проведення будівельних та монтажних робіт

6.1. Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва".

Суб'єкти господарської діяльності мають право виконувати будівельно-монтажні роботи по спорудженню об'єктів архітектури класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС2, або 5 об'єктів класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС1.

6.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи за дотримання таких умов:

6.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої - ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва", іншими нормативними документами;

наявність метрологічного забезпечення робіт.

6.2.2. Кваліфікаційних:

до головного інженера або відповідного цій посаді фахівця (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років;

до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві - не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта, неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до інших професіоналів, фахівців - відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою за видами будівельних та монтажних робіт за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника:

несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд, роботи з опорядження будівель та споруд: промислове і цивільне будівництво, сільскогосподарське будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт;

фундаментів, що виконуються спеціальними способами: мости та тунелі, гідротехнік з правом виконання загальнобудівельних робіт, промислове і цивільне будівництво;

магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання: видобування нафти і газу, будівництво газонафтопроводів та газонафтосховищ, проектування і експлуатації газонафтопроводів, газосховищ і нафтобаз;

гідротехнічних споруд та комплексів: гідротехнічне будівництво, гідротехнік з правом виконання загально-будівельних робіт, гідромеліорація, промислове і цивільне будівництво;

гірничих споруд: розробка родовищ корисних копалин, відкриті гірничі роботи, шахтне і підземне будівництво, маркшейдер;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам'ятках культурної спадщини: архітектор, художник-реставратор, скульптор, промислове і цивільне будівництво;

захист конструкцій, устаткування та мереж: промислове і цивільне будівництво, електрик;

технологічне устаткування: технологи за галузями промисловості і окремими об'єктами господарського комплексу;

пусконалагоджувальні роботи; теплогазопостачання і вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну, водопостачання і каналізація, водопостачання і водовідведення, споруди і обладнання водопостачання та водовідведення, холодильне та компресорне обладнання, електрик, електромеханік, механік, електрозв'язок, радіозв'язок, телебачення, електроніка, автоматика та телемеханіка, технологи.

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 N 249.

При виконанні робіт з реставрації, консервації, ремонтних роботах, реабілітації на пам'ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна бути підтверджена відповідними документами про кваліфікацію.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287.

6.2.3. Технологічних:

склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт.

розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, опалубка для монолітних конструкцій, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування фундаментів із застосуванням паль: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, установки для занурення паль (анкерів), бетононасоси, глибинні вібратори, інші механізми згідно з технологією робіт;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами: механізми для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, техніка для транспортування бетонної суміші, бурові установки, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, опалубка для монолітних конструкцій, насосне та компресорне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення металевих конструкцій: транспортне, вантажопідйомне, зварювальне обладнання, пости для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій: транспортна у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, техніка для транспортування бетонної суміші, зварювальне обладнання, обладнання для фіксації окремих елементів, підмощень, бетононасоси, вібратори, люльки, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій: зварювальне обладнання, транспортна, вантажопідйомна, техніка для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинний) вузол, бетононасоси, вібратори, опалубні системи, пост з розділу арматури, підмощень, люльки, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій: транспортна, вантажопідйомна техніка для транспортування розчинної суміші або розчинний вузол, риштування, підмощень, інші механізми згідно з технологією робіт;

зведення дерев'яних конструкцій: транспортна, вантажопідйомна техніка, риштування,підмощень, пости для укрупнювальної збірки, столярна майстерня, інші механізми згідно з технологією робіт;

монтаж інженерних споруд: по видах матеріалів та конструкцій, які зазначені вище;

монтаж магістральних нафто - газопроводів, споруд та обладнання: транспортна, у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, у тому числі трубоукладачі, землерийні (траншейні або роторні екскаватори), навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, планування, зварювальне обладнання, пересувні електростанції, компресори, техніка для транспортування бетонної суміші, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів: навантажувальні, вантажопідйомні, у тому числі плавучі, крани для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування, плавзасоби, земснаряди, гідромонітори, насосне обладнання, зварювальне обладнання, у тому числі для підводних робіт, техніка для транспортування бетонної суміші, днопоглиблювачі, кесони, бетононасоси, вібратори, водолазне обладнання, траншейні або роторні екскаватори, інші механізми згідно з технологією робіт;

виконання підводно-технічних робіт: водолазна станція з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, плавзасоби, медичне обладнання, насосне обладнання, зварювальне обладнання для підводних робіт, днопоглиблювачі, гідромонітори, бетононасоси, водолазне обладнання, інше обладнання згідно з вимогами згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами щодо зазначених робіт;

розробка гірничих споруд та комплексів, відритих виробок: екскаватори, роторні екскаватори, кар'єрні самоскиди, транспортери породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, вибухотехнічне обладнання, інше обладнання згідно з технологією робіт. Підземні виробки - прохідницький комбайн, ручні перфоратори, засоби кріплення проходки, засоби транспортування породи, компресорне обладнання, насосне обладнання, електроживлення, вертикальний транспорт, інше обладнання згідно з технологією робіт; свердловин великого діаметра - бурові вишки з діаметром свердловини більше 300 мм;

реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини: ковальське обладнання, теслярське та столярське обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарна майстерня, майстерня різьблення по каменю, інше відповідно до робіт із зведення дерев'яних конструкцій, кам'яних та армокам'яних, монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій, металевих конструкцій.

Для зведення будівель та споруд висотою до 15 м можливо застосування колісних або гусеничних кранів, висотою до 40 м можливо застосування баштових кранів, висотою більше 40 м, кранів, що монтуються на конструкцію будівлі або споруди або самопідйомних.

Крани, люльки, стропи, бурові установки повинні мати відповідне документальне засвідчення про технічний стан та допуск до експлуатації. Плавзасоби повинні мати відповідний витяг з морського (річкового) реєстру.

Якість виконаних робіт контролюється:

ґрунтових споруд та основ - лабораторними випробуваннями на міру ущільнення;

зварних з'єднань - неруйнівними методами по зварних конструкціях;

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуванням зразків товарного бетону або розчину.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

7. Вимоги до монтажу інженерних мереж

7.1. Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності здійснюють будівельні та монтажні роботи згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва".

Суб'єкти господарської діяльності мають право виконувати роботи з монтажу зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС2, або 5 об'єктів класу наслідків СС1; СС2 - виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС1.

7.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють роботи з монтажу інженерних мереж та устаткування при дотриманні таких умов:

7.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (при потребі), інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

наявність метрологічного забезпечення робіт.

7.2.2. Кваліфікаційних:

до головного інженера або відповідного цій посаді фахівця (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до виконавця робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві - не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до інших професіоналів, фахівців: відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою по видах робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника:

водопроводу та каналізації: водопостачання і каналізація, водопостачання і водовідведення, споруди і обладнання водопостачання та водовідведення;

опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання та газообладнання: теплогазопостачання і вентиляція, теплогазопостачання, вентиляція та охорона повітряного басейну;

холодопостачання: холодильне та компресорне обладнання;

електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення: електрик, електромеханік;

зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних: електрозв'язок, радіозв'язок, телебачення, електроніка;

автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів: автоматика та телемеханіка;

технологічних трубопроводів, магістральних продуктопроводів: технологи, механіки.

Склад та кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 N 249.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287.

7.2.3. Технологічних:

склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт;

монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання: транспортна, у тому числі для транспортування великорозмірних елементів, вантажопідйомна, у тому числі трубоукладачі, землерийні (траншейні або роторні екскаватори), навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, планування, зварювальне обладнання, пересувні електростанції, компресори, техніка для транспортування бетонної суміші, траверси, інші механізми згідно з технологією робіт.

Якість виконаних робіт контролюється:

електричних, електромеханічних - електричними лабораторними випробуваннями;

зварних з'єднань - неруйнівними методами по зварних з'єднаннях трубопроводів.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та триматися у належному технічному стані.

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

8. Вимоги до будівництва транспортних мереж

8.1.Загальні вимоги

Суб'єкти господарської діяльності мають право виконувати роботи з будівництва транспортних мереж класу наслідків СС3 - якщо виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС2 або 5 об'єктів класу наслідків СС1; СС2 - якщо виконували попередньо не менше 3 об'єктів класу наслідків СС1.

8.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють роботи з будівництва транспортних мереж при дотриманні таких умов:

8.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень площею згідно з вимогами державних будівельних норм, виробничої бази, інших допоміжних служб відповідно до Переліку робіт, що заявляються;

наявність техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання заявлених у Переліку робіт;

наявність засобів вимірювання, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

наявність метрологічного забезпечення робіт.

8.2.2. Кваліфікаційних:

до головного інженера або відповідного цій посаді фахівця (код КП - 122): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до начальника будівельної дільниці (код КП - 122): повна вища освіта або базова вища освіта, або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 3 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до виконавця робіт (код КП - 122): повна вища освіта або базова вища освіта, або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи майстром у будівництві - не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до майстра будівельних та монтажних робіт (код КП - 122): повна вища освіта або базова вища освіта, або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до техніка-будівельника: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Спеціалізація за освітою: відповідно до спрямованості діяльності суб'єкта господарювання;

до інших професіоналів, фахівців: відповідно до організаційної структури суб'єкта господарської діяльності, Переліку робіт (відповідно до кодів КП - 122, 123, 214, 2114.2). Спеціалізація за освітою по видах робіт з будівництва транспортних мереж за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника:

улаштування транспортних мереж, споруд та комплексів:

залізничних колій, полотна земляного, водовідвідних та захисних: залізничні споруди, колія та колійне господарство, будівництво залізниць, шляхи і шляхове господарство;

доріг автомобільних, полотна земляного, водовідвідних та захисних: автомобільні дороги, автомобільні дороги та аеродроми;

мостів, шляхопроводів, переходів: мости і транспортні тунелі;

аеродромів та вертодромів: автомобільні дороги та аеродроми;

тунелів та метрополітенів: мости і транспортні тунелі, метрополітен;

місцевого транспорту: транспортні системи міст;

вертикального транспорту: електрик, електромеханік, механік, промислове і цивільне будівництво.

Склад та кваліфікація робітників повинні відповідати вимогам Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.10.99 N 249.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31.05.96 за N 262/1287.

8.2.3. Технологічних:

склад комплектів будівельних машин - їх види, характеристики, кількість провідних і допоміжних машин у комплекті, а також склад технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту визначається в проекті організації будівництва і проектах виконання робіт відповідно до прийнятої технології виконання робіт, зокрема відповідно до видів робіт;

будівництво залізничних колій: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, пересувний колійноукладач, кран залізничний, платформи залізничні, колійна автолетючка, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво доріг автомобільних: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, асфальтоукладач, віброкотки, котки, реціклери, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво мостів, шляхопроводів, переходів: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна техніка, плавзасоби, плавкран, кесони, водолазне обладнання, бурова установка, зварювальне обладнання, траверси, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, опалубні системи, риштування, підмости, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво аеродромів та вертодромів: землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортні, вантажопідйомні, транспортні для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, котки, фрези пересувні, автолетючка, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво тунелів та метрополітенів: прохідницький щит, перфоратори, землерийні, навантажувальні, для транспортування та переміщення ґрунтів (тролейвозна), для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, транспортна для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, насосне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво споруд місцевого транспорту: перфоратори, землерийні, навантажувальні, для транспортування ґрунтів, для ущільнення та планування ґрунтів, транспортна, вантажопідйомна, транспортна для бетонної суміші, бетоноукладачі, вібратори, компресори, пересувна електростанція, зварювальне обладнання, інші механізми згідно з технологією робіт;

будівництво вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо): перфоратори, транспортна, вантажопідйомна, компресори, зварювальне обладнання, люльки, комплекти для виконання електротехнічних робіт, інші механізми згідно з технологією робіт.

Якість будівельних матеріалів контролюється лабораторними випробуваннями. Матеріали, вироби та конструкції у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами, повинні мати документи про підтвердження відповідності та якості.

Якість виконаних робіт контролюється:

ґрунтових споруд та основ - лабораторними випробуваннями на міру ущільнення;

дорожніх покриттів - лабораторними випробуваннями на відповідність марки;

зварних з'єднань - неруйнівними методами по зварних конструкціях;

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуваннями зразків товарного бетону або розчину;

електричних, електромеханічних - електричними лабораторними випробуваннями.

Пристрої та засоби вимірювальної техніки повинні проходити своєчасну метрологічну повірку у відповідних органах.

Техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти повинні проходити своєчасне технічне обстеження (перевірку) та утримуватися у належному технічному стані.

Виконання робіт здійснювати згідно з нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

9. Вимоги до проведення інжинірингової діяльності
у сфері будівництва

9.1. Загальні вимоги

Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій проводиться із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях.

9.2. Суб'єкти господарської діяльності здійснюють інжинірингові роботи за таких умов:

9.2.1. Організаційних:

наявність адміністративних приміщень з площею згідно з вимогами державних будівельних норм;

для забезпечення виконання функцій генерального розробника у проектуванні наявність в організаційній структурі:

технічного відділу;

планово-договірного відділу;

проектних підрозділів;

юридичної служби;

наявність відповідних розділів проектних робіт в ліцензії;

для забезпечення виконання функцій генерального підрядника у будівництві наявність в організаційній структурі:

виробничо-технічного відділу, в складі якого повинні бути виконроби (інженери з контролю якості виконаних робіт) по видах об'єктів будівництва згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-96;

планово-договірного відділу;

наявність кошторисного відділу;

юридичної служби;

наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для виконання технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж;

наявність власної акредитованої лабораторії та/або засобів для неруйнівних методів обстеження і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж.

9.2.2. Кваліфікаційних:

наявність штатного розпису для виконання функцій генерального розробника у проектуванні;

наявність начальника лабораторії з контролю виробництва (код КП - 122): повинен мати повну вищу або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) при наявності власної акредитованої лабораторії. Стаж роботи за професією магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років;

наявність сертифікованих фахівців з неруйнівного контролю відповідно до вимог Порядку сертифікації персоналу з неруйнівного контролю, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 15.08.97 N 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.97 за N 514/2318, для обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж неруйнівними методами;

для виконання функцій генерального підрядника у будівництві:

наявність виконробів - інженерів з якості (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), стаж роботи за професією інженера нижчого рівня - не менше 2 років. Спеціалізація за освітою: відповідно до напряму контролюючої діяльності;

наявність інженера з кошторисів (код КП - 214): повна вища освіта або базова вища освіта, або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність економіста з договірних та претензійних робіт: вища освіта або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність юриста: вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) стаж роботи за професією - не менше 2 років;

наявність провідного інженера виробничо-технічного відділу (код КП - 214): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) стаж роботи за професією інженера нижчого рівня - не менше 2 років для розробки проекту виконання будівельних робіт. Спеціалізація за освітою: відповідно до напряму діяльності.

9.2.3. Технологічних:

для виконання робіт з технічного огляду та оцінки стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж необхідна наявність приладів і устаткування для лінійних вимірів - лінійки, рулетки, складні метри, високі, рівні, лазерні далекоміри, градуйовані лупи, мікроскопи, нівеліри, теодоліти, засоби відео фіксації тощо;

для виконання робіт з обстеження і оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях) необхідна наявність власних:

атестованої лабораторії з визначенням галузі акредитації відповідно до видів випробувань, устаткування для відбору зразків;

спеціального устаткування, приладів та апаратури для неруйнівних методів випробувань - ультразвукового, радіаційного, магнітної, акустичної емісії тощо для обстежень на об'єктах;

приладів і устаткування для лінійних вимірів - лінійки, рулетки, складні метри, високі, рівні, лазерні далекоміри, градуйовані лупи, мікроскопи, нівеліри, теодоліти, засоби відеофіксації тощо;

водолазне обладнання і устаткування для обстеження підводної частини будівель і споруд;

комплект верхолазного обладнання для обстеження висотних споруд;

пристрої та засоби вимірювання повинні проходити своєчасну метрологічну повірку.

9.2.4. Виконання робіт слід здійснювати згідно з нормативно-технічними документами відповідно по об'єктах та розділах:

вишукувальних робіт для будівництва;

розроблення містобудівної документації;

проектування об'єктів архітектури;

проведення будівельно-монтажних робіт;

монтажу інженерних мереж;

будівництва транспортних мереж.

( Ліцензійні умови в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 392 від 06.10.2010 )

Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції О.М.Бондаренко

Додаток
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності у будівництві,
пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури

               ПЕРЕЛІК
робіт провадження господарської діяльності
у будівництві, пов'язаної із створенням
об'єктів архітектури

------------------------------------------------------------------
|1.00.00 |ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.01.00 |Інженерно-геодезичні |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.02.00 |Інженерно-геологічні |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.03.00 |Інженерно-гідрометеорологічні |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.04.00 |Для раціонального використання та охорони навколишнього|
| |середовища |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.05.00 |Спеціалізовані |
|--------+-------------------------------------------------------|
|1.06.00 |Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж |
| |відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас|
| |СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки та |
| |клас СС1 - незначні наслідки |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.00.00 |РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.01.00 |Схеми планування територій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.02.00 |Генеральні плани населених пунктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.03.00 |Детальні плани територій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.04.00 |Проекти забудови територій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.05.00 |Інженерної інфраструктури населених пунктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.06.00 |Інженерний захист територій, цивільна оборона |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.07.00 |Транспортної інфраструктури населених пунктів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|2.08.00 |Охорони навколишнього середовища |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.00.00 |ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.01.01 |Житлових будівель та готелів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.01.02 |Громадських будівель та споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.02.01 |Будівель та споруд промислових підприємств |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.02.02 |Інженерних споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.02.03 |Будівель та споруд сільськогосподарського призначення,|
| |лісництва та рибного господарства |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.02.04 |Гірничих споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|

|3.02.05 |Енергетичних споруд та комплексів           |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.02.06 |Гідротехнічних споруд та комплексів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.03.00 |Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного |
| |призначення, правоохоронних органів та цивільної |
| |оборони |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.04.00 |Об'єктів експериментального будівництва |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.00 |Транспортних мереж, споруд та комплексів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.01 |Залізничних колій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.02 |Доріг автомобільних |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.03 |Мостів, шляхопроводів, переходів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.04 |Аеродромів та вертодромів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.05 |Тунелів та метрополітенів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.06 |Місцевого транспорту |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.05.07 |Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, |
| |підйомники тощо) |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.06.00 |Магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання|
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.07.00 |Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація|
| |пам'яток культурної спадщини |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.08.00 |конструювання несучих та огороджувальних конструкції |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.09.00 |Клас наслідків (відповідальності) об'єкта проектування:|
| |клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні |
| |наслідки, клас СС1 - незначні наслідки |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.10.00 |Умови проектування: звичайні, території з підвищеною |
| |сейсмічністю, території зі складними інженерно- |
| |геологічними умовами |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.00 |Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.01 |Водопроводу та каналізації |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.02 |Опалення |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.03 |Вентиляції та кондиціювання повітря |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.04 |Газопостачання та газоустаткування |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.05 |Холодопостачання промислового |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.06 |Електропостачання, електрообладнання і |
| |електроосвітлення |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.07 |Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.08 |Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, |
| |інформаційних |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.11.09 |Технологічних |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.00 |Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і |
| |споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.01 |Водопостачання |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.02 |Каналізації |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.03 |Теплових |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.04 |Газопостачання |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.05 |Електропостачання та електрообладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.06 |Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, |
| |інформаційних |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.12.07 |Клас наслідків (відповідальності) зовнішніх інженерних |
| |мереж, систем і споруд об'єкта проектування: клас СС3 -|
| |значні наслідки, клас СС2 - середні наслідки, клас СС1 |
| |- незначні наслідки |
|--------+-------------------------------------------------------|
|3.13.00 |Технологічне проектування |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.00.00 |БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.01.00 |Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.02.00 |Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.03.00 |Улаштування фундаментів із застосуванням паль |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.04.00 |Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними |
| |способами |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.05.00 |Зведення металевих конструкцій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.06.00 |Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій|
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.07.00 |Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та |
| |армоцементних конструкцій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.08.00 |Зведення кам'яних та армокам'яних конструкцій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.09.00 |Зведення дерев'яних конструкцій |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.10.00 |Монтаж інженерних споруд |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.11.00 |Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та |
| |обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.12.00 |Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.13.00 |Виконання підводно-технічних робіт |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.14.00 |Розробка гірничих споруд та комплексів |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.15.00 |Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація|
| |пам'яток культурної спадщини |
|--------+-------------------------------------------------------|

|4.16.00 |Монтаж технологічного устаткування           |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.17.00 |Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається  |
|    |ліцензіатом за видами технологічного устаткування)  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.18.00 |Клас наслідків (відповідальності) об'єктів будівництва:|
|    |клас СС3 - значні наслідки,  клас СС2 - середні    |
|    |наслідки, клас СС1 - незначні наслідки         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|4.19.00 |Умови будівництва: звичайні, території підвищеної   |
|    |сейсмічності, територій зі складними інженерно-    |
|    |геологічними умовами                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.00.00 |МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ                |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.00 |Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і |
|    |засобів вимірювання                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.01 |Водопроводу та каналізації               |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.02 |Опалення                        |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.03 |Вентиляції і кондиціювання повітря           |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.04 |Газопостачання та газообладнання            |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.05 |Технологічних трубопроводів              |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.06 |Холодопостачання промислового             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.07 |Електропостачання, електрообладнання і         |
|    |електроосвітлення                   |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.08 |Автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів   |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.01.09 |Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,      |
|    |інформаційних                     |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.00 |Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд,   |
|    |приладів і засобів вимірювання             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.01 |Водопостачання                     |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.02 |Каналізації                      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.03 |Теплових і гарячого водопостачання           |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.04 |Газопостачання                     |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.05 |Магістральних продуктопроводів             |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.06 |Електропостачання, електроосвітлення         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.07 |Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення,       |
|    |інформаційних                     |
|--------+-------------------------------------------------------|
|5.02.08 |Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж,  |
|    |систем, споруд: клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - |
|    |середні наслідки, клас СС1 - незначні наслідки     |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.00.00 |БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД            |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.01.00 |Залізничних колій                   |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.02.00 |Доріг автомобільних                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.03.00 |Мостів, шляхопроводів, переходів            |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.04.00 |Аеродромів та вертодромів               |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.05.00 |Тунелів та метрополітенів               |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.06.00 |Місцевого транспорту                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.07.00 |Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори,     |
|    |підйомники тощо)                   |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.08.00 |Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд:|
|    |клас СС3 - значні наслідки, клас СС2 - середні     |
|    |наслідки, клас СС1 - незначні наслідки         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|6.09.00 |Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної   |
|    |сейсмічності, територій зі складними інженерно-    |
|    |геологічними умовами                  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.00.00 |ІНЖИНІРИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА      |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.01.00 |Генеральний розробник у проектуванні (відповідно до  |
|    |розділу 3.00.00)                    |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.02.00 |Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій |
|    |будівель, споруд та інженерних мереж         |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.03.00 |Обстеження і оцінка технічного стану будівельних    |
|    |конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж    |
|    |(визначення параметрів і характеристик матеріалів і  |
|    |конструкцій із застосуванням спеціального устаткування,|
|    |приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях)  |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.04.00 |Генеральний підрядник у будівництві          |
|--------+-------------------------------------------------------|
|7.05.00 |Проект виконання будівельних робіт           |
------------------------------------------------------------------

( Додаток в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 392 від 06.10.2010 )