Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 2010 р. N 619
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1068 від 22.11.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2010 р. N 619

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзаці третьому пункту 2 Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 193; Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 47), після слів "включаються також представники" доповнити словами "територіальних органів Держземінспекції,".

2. Пункт 4 Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1279 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 40), доповнити абзацами такого змісту:

"Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню, здійснюють Держземінспекція та її територіальні органи.

Територіальні органи Держкомзему в 5-денний строк з моменту затвердження розрахунку розміру втрат, які підлягають відшкодуванню, надсилають копію затвердженого розрахунку до відповідного територіального органу Держземінспекції для здійснення контролю за своєчасним відшкодуванням втрат.".

3. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 1, ст. 6, N 11, ст. 523, N 13, ст. 628, N 47, ст. 1528):

1) абзац четвертий пункту 9 виключити;

2) у пункті 10:

в абзаці десятому слова "головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя" замінити словами "а також призначає на посаду та звільняє з посади за поданням начальника Держземінспекції керівників територіальних органів Держземінспекції, погоджує призначення на посаду і звільнення з посади їх заступників";

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"вносить Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади начальника Держземінспекції, а також за погодженням з начальником Держземінспекції подання про призначення на посаду та звільнення з посади його заступників;

затверджує за поданням начальника Держземінспекції граничну чисельність працівників Держземінспекції та її територіальних органів у межах граничної чисельності працівників Держкомзему, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис апарату Держземінспекції;".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий та п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим та сімнадцятим;

3) у пункті 11 після слів "керівних працівників Держкомзему," доповнити словами "начальника Держземінспекції,".

4. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350, N 65, ст. 2271, N 70, ст. 2427; 2010 р., N 7, ст. 326, N 13, ст. 628, N 47, ст. 1528):

1) у пункті 11 додатка 1 у графі "Дозвільні органи, уповноважені видавати документ дозвільного характеру" слова "територіальні органи Держкомзему" замінити словами "територіальні органи Держземінспекції";

2) підпункт 5 пункту 4 додатка 2 викласти у такій редакції:

"територіальні органи Держземінспекції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі;".

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068 від 22.11.2010 )