Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2010 р. N 1117
Київ

Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна
для державної реєстрації прав на них

Відповідно до статей 12 і 25 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення;

Порядок присвоєння об'єкту нерухомого майна реєстраційного номера.

2. Установити, що дія Порядку присвоєння об'єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затвердженого цією постановою, не поширюється на об'єкти нерухомого майна, права на які виникли до набрання ним чинності, крім випадків вчинення правочинів щодо такого нерухомого майна.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 р., крім абзацу третього пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1117

Порядок
складення та затвердження індексних кадастрових
карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок,
вимоги до їх оформлення

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

індексні кадастрові карти (плани) - картографічні документи, що містять графічне зображення кадастрових зон, кварталів із зазначенням місця розташування їх меж і номерів та є складовою частиною кадастрової карти (плану);

кадастрова зона - сукупність кадастрових кварталів у межах окремого населеного пункту або у межах території району за межами населених пунктів;

кадастровий квартал - об'єднання земельних ділянок, обмежене природними або штучними лінійними спорудами і рубежами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);

кадастрові карти (плани) - картографічні документи, що містять графічне зображення адміністративно-територіальних одиниць, кадастрових зон, кварталів, земельних ділянок із зазначенням їх номерів, місця розташування їх меж та меж зон з особливими умовами використання земель, контурів об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках;

кадастрові плани земельних ділянок - картографічні документи, що містять графічне зображення земельних ділянок із зазначенням місця розташування їх меж, меж земель, обмежених (обтяжених) правами інших осіб, контурів земельних угідь, контурів об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках, та кадастровий номер земельної ділянки.

3. Складення індексних кадастрових карт (планів), кадастрових карт (планів), кадастрових планів земельних ділянок здійснюється із застосуванням Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.

4. Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани), кадастрові плани земельних ділянок складаються в електронному (цифровому) вигляді та на паперових носіях.

Вимоги до складення, затвердження та оформлення індексних кадастрових карт (планів), кадастрових карт (планів)

5. Індексні кадастрові карти (плани) і кадастрові карти (плани) складаються у масштабі:

1:10000 - індексні кадастрові карти, кадастрові карти Автономної Республіки Крим, областей, районів;

від 1:5000 до 1:500 - індексні кадастрові плани, кадастрові плани міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів.

6. Кадастрові карти (плани) в електронному (цифровому) вигляді складаються шляхом зазначення на індексній кадастровій карті (плані) в електронному (цифровому) вигляді відомостей про межі та нумерацію адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок, межі зон з особливими умовами використання земель, контурів об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках.

7. Індексні кадастрові карти (плани) в електронному (цифровому) вигляді складаються за результатами векторизації контурів кадастрових кварталів, зон, відображених на паперових картах або безпосереднього встановлення меж та нумерації зон і кварталів на електронних (цифрових) картах шляхом створення замкнутих контурів (полігональних об'єктів) окремих кадастрових кварталів і зон.

Індексні кадастрові карти (плани) на паперових носіях складаються шляхом нанесення на паперові відбитки зведених, трансформованих та приведених до єдиної системи координат планово-картографічних матеріалів (плани меж територій сільських, селищних, міських рад; плани меж населених пунктів та інше) меж кадастрових зон та кварталів згідно з нормами та правилами, які застосовуються під час виконання картографічних робіт.

8. Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани) складаються юридичними та фізичними особами, які отримали в установленому порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

Складені в установленому порядку кадастрові карти (плани) передаються Укргеодезкартографії та територіальним органам Держкомзему.

9. Зазначення на кадастрових картах (планах) місця розташування меж адміністративно-територіальної одиниці та оновлення інформації про такі межі здійснює Укргеодезкартографія.

10. Кадастрові карти (плани) затверджуються Укргеодезкартографією та керівником відповідного територіального органу Держкомзему, засвідчуються його підписом, що скріплюється печаткою відповідного органу.

11. Індексні кадастрові карти (плани) затверджуються керівником територіального органу Держкомзему, засвідчуються його підписом, що скріплюється печаткою такого органу.

12. Індексні кадастрові карти (плани), кадастрові карти (плани) оновлюються за результатами проведення топографо-геодезичних робіт та робіт із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок.

13. Індексні кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі коригування меж кадастрових зон та/або кадастрових кварталів.

Індексні кадастрові карти (плани) не оновлюються у разі зміни адміністративно-територіального устрою України.

14. Кадастрові карти (плани) оновлюються та актуалізуються у разі:

коригування меж кадастрових зон та/або кадастрових кварталів;

зміни меж адміністративно-територіальних одиниць;

встановлення та/або зміни меж зон з особливими умовами використання земель;

формування нових земельних ділянок.

15. Оновлені кадастрові карти (плани), індексні кадастрові карти (плани) на паперових носіях затверджуються з урахуванням вимог, визначених пунктами 10 і 11 цього Порядку.

Оновлення та актуалізація кадастрових карт (планів), індексних кадастрових карт (планів) в електронному (цифровому) вигляді здійснюється постійно Держкомземом та Укргеодезкартографією.

Вимоги до складення та оформлення
кадастрових планів земельних ділянок

16. Кадастрові плани земельних ділянок складаються юридичними та фізичними особами, які отримали в установленому порядку ліцензії на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

17. Кадастрові плани земельних ділянок складаються у масштабі, який забезпечує чітке відображення:

меж земельної ділянки;

координат поворотних точок меж земельної ділянки;

лінійних промірів між поворотними точками меж земельної ділянки;

кадастрового номера земельної ділянки;

кадастрових номерів суміжних земельних ділянок (за їх наявності);

меж земельних угідь, обмежень (обтяжень) земельної ділянки (за їх наявності);

контурів об'єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (за їх наявності);

меж вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (за їх наявності).

18. Таблиці із зазначенням координат усіх поворотних точок меж земельної ділянки, переліку земельних угідь, їх площ, відомостей про цільове призначення земельної ділянки та розробника документації із землеустрою на земельну ділянку є невід'ємною частиною кадастрового плану земельної ділянки.

19. Кадастровий план земельної ділянки є складовою частиною документації із землеустрою.

20. Примірник кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії видається власнику (користувачу) земельної ділянки та є його власністю.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2010 р. N 1117

Порядок
присвоєння об'єкту нерухомого майна реєстраційного номера

1. Цей Порядок установлює механізм присвоєння об'єкту нерухомого майна реєстраційного номера під час проведення державної реєстрації права власності на об'єкт у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ).

2. Реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна (далі - реєстраційний номер) є індивідуальний номер, який присвоюється кожному окремо визначеному об'єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на об'єкт, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об'єкта.

3. Реєстраційний номер складається з цифр, що розміщуються в певній послідовності та утворюють числа натурального ряду, який формується автоматично за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна і використовується для ідентифікації такого об'єкта.

4. Реєстраційний номер присвоюється таким об'єктам нерухомого майна, як земельна ділянка, житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс.

5. Реєстраційний номер присвоюється державним реєстратором прав на нерухоме майно об'єкту нерухомого майна, право власності на який реєструється вперше в Державному реєстрі прав.

6. У разі переходу права власності на об'єкт нерухомого майна або зміни опису (даних) об'єкта нерухомого майна його реєстраційний номер не змінюється.

7. Реєстраційний номер не присвоюється земельній ділянці, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав, під час проведення державної реєстрації права постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, права користування чужою земельною ділянкою (сервітуту), права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) або для забудови (суперфіцію).

8. Реєстраційний номер не присвоюється об'єкту нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю.

9. У разі поділу, об'єднання, знищення об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна одночасно із закриттям державним реєстратором прав на нерухоме майно відповідного розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна скасовується.

10. Об'єкту нерухомого майна, який утворився у результаті поділу, об'єднання або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, присвоюється новий реєстраційний номер.

11. Скасований реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна не може бути присвоєно іншому об'єкту нерухомого майна.