Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 грудня 2010 р. N 1214
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1214

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888 "Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2265; 2001 р., N 13, ст. 553; 2007 р., N 86, ст. 3155; 2010 р., N 50, ст. 1633):

1) у Положенні про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів ( 1888-2000 ), затвердженому зазначеною постановою:

підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:

"4) сприяння у працевлаштуванні інвалідів, збереженні існуючих та створенні нових робочих місць для інвалідів, а також сприяння соціальному захисту інвалідів;";

підпункт 3 пункту 4 після слів "у його наданні" доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

пункт 6 після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"До складу Комісії можуть входити на постійній основі з правом дорадчого голосу інші представники всеукраїнських громадських організацій інвалідів (не більше п'яти осіб, по одній кандидатурі від організації).

У засіданні Комісії мають право брати участь також представники підприємства та організації, їх засновники під час розгляду поданих ними документів і прийняття відповідних рішень щодо надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування та/або визначення доцільності надання їм фінансової допомоги, дотацій, позик за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Члени Комісії працюють на громадських засадах.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

2) увести до складу Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, утвореної зазначеною постановою ( 1888-2000 ), за згодою з правом дорадчого голосу Антоненка Ігоря Івановича - голову правління Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів", Більчича Владислава Миколайовича - голову Центрального правління Українського товариства сліпих, Карпенка Вадима Вікторовича - голову виконавчого комітету Всеукраїнської спілки громадських організацій "Конфедерація громадських організацій інвалідів", Максименка Юрія Петровича - голову Центрального правління Українського товариства глухих, Назаренка Василя Васильовича - голову Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України".

2. У Типовому положенні про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 637 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1035; 2007 р., N 86, ст. 3156):

1) абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"сприяння у працевлаштуванні інвалідів, збереженні існуючих та створенні нових робочих місць для інвалідів, а також сприяння соціальному захисту інвалідів;";

2) підпункт 2 пункту 4 після слів "у його наданні" доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

3) пункт 6 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"До складу комісій можуть входити на постійній основі з правом дорадчого голосу інші представники громадських організацій інвалідів (не більше п'яти осіб, по одній кандидатурі від організації).

У засіданні Комісії мають право брати участь також представники підприємства та організації, їх засновники під час розгляду поданих ними документів і прийняття відповідних рішень щодо надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування та/або визначення доцільності надання їм фінансової допомоги, дотацій, позик за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - чотирнадцятим.

3. У Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377):

1) у пункті 3:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством;";

абзац одинадцятий замінити абзацами такого змісту:

"розрахунок суми витрат підприємства, організації, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством;

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів в еквіваленті повної зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, за попередній звітний період, визначений законодавством;

копії податкових та фінансових звітів (податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з податку на прибуток підприємства; звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (форма 1-ПП); баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний період).

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.";

2) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова "два місяці" замінити словами "один місяць";

3) доповнити пункт 10 абзацами такого змісту:

"Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Комісією у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;

виявлення на підприємстві (організації) простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.";

4) абзац перший пункту 13 після слів "скасування дозволу" доповнити словами ", строк дії якого не закінчився,";

5) у пункті 14 цифри і слова "15-денний строк" замінити словами "семиденний строк після підписання протоколу засідання Комісії".