Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2010 р. N 1233
Київ

Про затвердження Порядку обліку сум податків
та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання
до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, що додається.

2. Державній податковій службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, за операціями, що здійснюються на митній території України.

3. Державній митній службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктами господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України.

4. Державній податковій службі та Державній митній службі привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1233

Порядок
обліку сум податків та зборів,
не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету
у зв'язку з отриманням податкових пільг

1. Цей Порядок є обов'язковим для виконання суб'єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

2. Суб'єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі - звіт) за формою згідно з додатком.

3. Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

4. У звіті зазначається:

у графах "Код податку, збору" та "Найменування податку, збору" - код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації;

у графах "Код пільги згідно з довідником пільг" та "Найменування податкової пільги " - код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою;

у підграфі "усього" графи "Сума податкових пільг" - обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету;

у підграфі "в тому числі з державного бюджету" графи "Сума податкових пільг" - обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету;

у підграфах "дата початку" та "дата закінчення" графи "Строк користування податковими пільгами у звітному періоді" - число, місяць, рік. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

у підграфах "усього" та "у тому числі з державного бюджету" графи "Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням" - обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

5. Державна податкова служба та Державна митна служба готують зведену інформацію про суми податкових пільг суб'єктів господарювання, визначають обсяг втрати доходів бюджету внаслідок надання таких пільг.

6. Органи державної податкової служби забезпечують облік сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

7. Облік податкових пільг ведеться органами державної податкової служби на підставі звіту.

8. Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об'єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

9. Суми податків та зборів, не сплачені суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, розраховуються таким суб'єктом у порядку, встановленому Державною податковою службою за погодженням з Мінфіном.

Додаток
до Порядку

                ЗВІТ
про суми податкових пільг

------------------------------------------------------------------
| 1. | Звітний податковий період | | | | | |
| | |----------------+----------|
| | |рік |квартал |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 2. |Повне найменування суб'єкта| |
| |господарювання | |
| | |-------------------------------|
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 3. |Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ| | | | | | | | |
| |або реєстраційний номер його картки | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 4. |Місцезнаходження|поштовий індекс | | | | | |
| |суб'єкта |--------------------------------+-+-+-+-+-|
| |господарювання |телефон* | | | | | | | | | | |
| | |----------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | |мобільний телефон* | | | | | | | | | | |
|----+----------------+----------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | |телефакс* | | | | | | | | | | |
|----+----------------+------------------------------------------|
| | |адреса електронної пошти* |
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
| 5. |До державної податкової служби в __________________________|
------------------------------------------------------------------

    * Заповнюється за бажанням.

------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Наймену-|Код пільги|Найменування| Сума | Строк |Сума податкових|
|подат-| вання | згідно з | податкової | податкових |користування| пільг, що |
| ку, |податку,|довідником| пільги | пільг, |податковими | використана за|
|збору | збору | пільг | | гривень | пільгами у | цільовим |
| | | | | | звітному | призначенням, |
| | | | | | періоді | гривень |
| | | | |-------------+------------+---------------|
| | | | |усьо-| у тому| дата| дата |усього| у тому |
| | | | | го |числі з| по- |закін-| |числі з |
| | | | | |держав-|чатку|чення | |держав- |
| | | | | | ного | | | | ного |
| | | | | |бюджету| | | |бюджету |
------------------------------------------------------------------------------------

 Дата заповнення    ---------------------
---------------------

 Керівник підприємства або
уповноважена ним особа,
реєстраційний номер облікової картки ________ _________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)

 ---------------------
---------------------
М.П.

 Головний бухгалтер,
реєстраційний номер облікової картки ________ _________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)

 ---------------------
---------------------

_______________
Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами
державної податкової служби.

------------------------------------------------------------------
|Відмітка про внесення даних до електронної бази |
|звітності _____________________ 20__ року |
|----------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------