Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо гарантування прав концесіонерів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 134 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності".

У зв'язку з цим абзац двадцять другий вважати абзацом двадцять третім.

2. У Законі України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 16, ст. 114, N 48, ст. 362; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 19, ст. 254; 2005 р., N 26, ст. 349, N 51, ст. 554; 2009 р., N 25, ст. 312, N 27, ст. 351, N 42, ст. 634; 2010 р., N 40, ст. 524; із змінами, внесеними Законом України від 21 жовтня 2010 року N 2624-VI):

1) частину шосту статті 3 викласти в такій редакції:

"6. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Закону України "Про оренду землі" ( 161-14 ). Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону";

2) доповнити розділом IV-1 такого змісту:

"Розділ IV-1
Державні гарантії

Стаття 24-1. Гарантії прав концесіонерів

1. Держава гарантує додержання встановлених актами законодавства умов для провадження концесіонерами діяльності, пов'язаної з виконанням концесійних договорів, захист їхніх прав і законних інтересів.

Зміни, що вносяться до законодавства, не повинні погіршувати умов для провадження концесіонерами діяльності з реалізації проектів на умовах концесії.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність концесіонерів, пов'язану з виконанням концесійних договорів, крім випадків, якщо таке втручання передбачено законодавством, концесійним договором і здійснюється в межах їх повноважень.

3. Майнові та фінансові ресурси концесіонерів, які виконують концесійні договори в Україні, не можуть бути примусово відчужені, крім випадків, установлених законом. Зазначені ресурси можуть використовуватися винятково для здійснення рятівних заходів у разі надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру. У такому разі концесіонер має право на компенсацію відповідно до закону.

4. У разі прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права концесіонерів, збитки, завдані їм внаслідок прийняття таких рішень, підлягають відшкодуванню у порядку, встановленому законом".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 23 грудня 2010 року
N 2880-VI