Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про структуру, повноваження та особливості
правового і економічного режиму майнового комплексу
Національного виробничо-аграрного об'єднання
"Масандра"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 42, ст.633 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2881-VI від 23.12.20
10 -
набирає чинності з 14.01.2011 р. )

Цей Закон має на меті збереження цілісності унікального майнового комплексу та земель Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра".

Закон визначає структуру, повноваження та порядок управління Національним виробничо-аграрним об'єднанням "Масандра", а також особливості правового режиму управління землею і державним майном, закріпленими державою за об'єднанням та підприємствами, що входять до його складу, на праві господарського відання.

Стаття 1. Статус Національного виробничо-аграрного об'єднання
"Масандра"

1. Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра" (далі - НВАО "Масандра") - державне статутне об'єднання підприємств у формі концерну, яке є правонаступником виробничо-аграрного об'єднання "Масандра" і на баланс якого передається все майно, що належало виробничо-аграрному об'єднанню "Масандра".

2. НВАО "Масандра" належить до сфери управління Кабінету Міністрів України. Окремі повноваження щодо управління НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу, можуть бути делеговані в установленому законом порядку центральному органу виконавчої влади.

3. НВАО "Масандра" створено на базі Головного заводу марочних вин "Масандра".

4. НВАО "Масандра" засновано з метою координації виробничої, наукової, комерційної та інших видів діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань державних підприємств, що входять до складу об'єднання.

5. До складу НВАО "Масандра" входять:

Державне підприємство "Лівадія";

Державне підприємство "Гурзуф";

Державне підприємство "Таврида";

Державне підприємство "Алушта";

Державне підприємство "Малоріченське";

Державне підприємство "Морське";

( Абзац восьмий частини п'ятої статті 1 виключено на підставі Закону N 2881-VI від 23.12.2010 )

Державне підприємство "Судак";

Державне підприємство "Привітне".

6. Підприємства, що входять до складу НВАО "Масандра", об'єднані в концерн на основі їх фінансової залежності від НВАО "Масандра", яке централізує функції науково-технічного і виробничого розвитку, а також інвестиційну, фінансову, зовнішньо-економічну та інші види діяльності.

7. НВАО "Масандра" діє на основі цього Закону та статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Правовий і економічний режими управління майновим
комплексом Національного виробничо-аграрного
об'єднання "Масандра"

1. Управління НВАО "Масандра" здійснюють правління об'єднання і генеральний директор об'єднання. Склад правління і порядок управління НВАО "Масандра" визначаються статутом об'єднання відповідно до закону.

2. Генеральний директор НВАО "Масандра" призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

3. Директори підприємств, що входять до складу НВАО "Масандра", призначаються на посаду і звільняються з посади генеральним директором об'єднання.

4. Підприємства, що входять до складу НВАО "Масандра", не мають права без згоди об'єднання виходити з його складу, об'єднувати на добровільних засадах свою діяльність з іншими суб'єктами господарювання та приймати рішення про припинення своєї діяльності.

5. НВАО "Масандра" самостійно здійснює збут власної продукції і не має права передавати ці функції будь-якій іншій структурі.

6. Фірмовий знак, технології виробництва, найменування продукції, що виробляється НВАО "Масандра", належать виключно НВАО "Масандра" і не можуть передаватися будь-якій іншій структурі. Слово "Масандра" може використовуватися тільки у назві продукції, що виробляється НВАО "Масандра".

7. До майнового комплексу НВАО "Масандра" належать:

1) земля, яка перебуває в постійному користуванні НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу;

2) усі матеріальні і нематеріальні активи (далі - об'єкти майнового комплексу), що перебувають на балансі НВАО "Масандра" і підприємств, що входять до його складу, та закріплені державою за ними на праві господарського відання або придбані за рахунок бюджетних коштів, коштів від фінансово-господарської діяльності та в інший спосіб, не заборонений законом.

Стаття 3. Особливості відчуження об'єктів майнового комплексу
Національного виробничо-аграрного об'єднання
"Масандра"

1. Використання об'єктів майнового комплексу НВАО "Масандра" регулюється законодавством України і статутами НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу.

2. НВАО "Масандра" і підприємства, що входять до його складу, мають право використовувати належне їм майно для участі в цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до мети їх діяльності.

3. Відчуження нерухомого майна та майнових цінностей, віднесених законодавством до основних фондів, що перебувають у господарському віданні НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу, здійснюється за погодженням з Фондом державного майна України у порядку, встановленому законом.

4. Прибуток НВАО "Масандра" і підприємств, що входять до його складу, за вирахуванням податків, зборів (обов'язкових платежів) спрямовується на виконання статутних завдань.

Стаття 4. Контроль за діяльністю Національного
виробничо-аграрного об'єднання "Масандра"

1. Контроль за діяльністю НВАО "Масандра" здійснює наглядова рада відповідно до положення про наглядову раду НВАО "Масандра".

2. Склад наглядової ради і положення про неї затверджуються органом, до сфери управління якого належить НВАО "Масандра".

3. Члени наглядової ради працюють у раді на громадських засадах.

Стаття 5. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. За порушення вимог цього Закону особи несуть кримінальну, адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законом.

Стаття 6. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Забороняється приймати рішення про вилучення (викуп), зміну цільового призначення (використання) земель, наданих у постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу, а також про припинення права постійного користування такими землями протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Запровадити мораторій на порушення справ про банкрутство НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу, строком на п'ять років з дня набрання чинності цим Законом.

4. Встановити, що право постійного користування землями, яке належало підприємствам, правонаступниками яких є НВАО "Масандра" та підприємства, що входять до його складу, належить НВАО "Масандра" (крім земель, які на час набрання чинності цим Законом перебувають у власності, користуванні інших юридичних або фізичних осіб). Право постійного користування такими землями посвідчується державними актами, виданими підприємствам, правонаступниками яких є відповідно НВАО "Масандра" та підприємства, що входять до його складу.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину першу статті 150 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) після слова "Криму" доповнити словами "землі, надані в постійне користування НВАО "Масандра" та підприємствам, що входять до його складу";

2) у додатку 1 до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 37, ст. 332) слова "Головний завод марочних вин "Масандра" замінити словами "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра";

3) пункт 1 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2001 р., N 11, ст. 52; 2003 р., N 24, ст. 160; 2004 р., N 22, ст. 312; 2005 р., N 33, ст. 430; 2007 р., N 13, ст. 133) доповнити абзацом такого змісту:

"Положення цього Закону не застосовуються до НВАО "Масандра" та підприємств, що входять до його складу, протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом України "Про структуру, повноваження та особливості правового і економічного режиму майнового комплексу Національного виробничо-аграрного об'єднання "Масандра".

6. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 4 червня 2009 року
N 1442-VI