Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 21
Київ

Про затвердження Порядку зупинення операцій
з бюджетними коштами

Відповідно до частини першої статті 120 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2002 р. N 1627 "Про механізм зупинення операцій з бюджетними коштами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2027).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 21

Порядок
зупинення операцій з бюджетними коштами

1. Цей Порядок визначає механізм застосування Мінфіном, органами Державної казначейської служби, державної фінансової інспекції, місцевими фінансовими органами, головними розпорядниками бюджетних коштів (далі - уповноважений орган) у межах наданих їм повноважень до розпорядників та/або одержувачів бюджетних коштів (далі - розпорядники та/або одержувачі) такого заходу впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами.

2. Зупинення операцій з бюджетними коштами застосовується у разі виявлення факту порушення вимог бюджетного законодавства, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), і полягає у зупиненні будь-яких операцій із здійснення платежів з рахунків розпорядників та/або одержувачів, крім випадків, визначених абзацами третім - п'ятим пункту 3 цього Порядку. При цьому складається протокол про порушення бюджетного законодавства.

Якщо факт порушення вимог бюджетного законодавства зафіксовано в акті ревізії контролюючого органу, то протокол про порушення вимог бюджетного законодавства не складається.

На підставі зазначеного протоколу або акта ревізії уповноважений орган приймає протягом трьох робочих днів з дня його надходження розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (далі - розпорядження про зупинення операцій) за формою згідно з додатком 1.

3. У разі прийняття уповноваженим органом розпорядження про зупинення операцій зупиненню підлягають операції з бюджетними коштами на рахунках розпорядників та/або одержувачів за бюджетною програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), за якою виявлено порушення вимог бюджетного законодавства.

Якщо зазначене порушення виявлено за бюджетною програмою (кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), яка відсутня у поточному бюджетному періоді, то уповноважений орган зазначає в розпорядженні про зупинення операцій бюджетну програму (код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів), згідно з якою передбачено утримання розпорядника. При цьому зупиненню підлягають будь-які операції, за винятком:

сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

виконання рішень органів, яким відповідно до закону надано право стягнення коштів;

здійснення захищених видатків.

4. Розпорядження про зупинення операцій складається у чотирьох примірниках (у разі, коли його прийнято органом Державної казначейської служби, - у трьох), кожний з яких підписується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу, скріплюється печаткою та реєструється в установленому порядку.

Розпорядження про зупинення операцій надсилається не пізніше робочого дня, що настає за днем його реєстрації уповноваженим органом, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подається особисто під розписку уповноваженій особі:

органу Державної казначейської служби, у якому відкрито рахунки розпорядника та/або одержувача, що порушив вимоги бюджетного законодавства;

розпорядника та/або одержувача, що порушив вимоги бюджетного законодавства;

відповідного розпорядника бюджетних коштів вищого рівня або фінансового органу (у разі зупинення операцій з коштами місцевого бюджету).

Один примірник такого розпорядження залишається в уповноваженому органі.

5. Орган Державної казначейської служби реєструє в установленому порядку розпорядження про зупинення операцій у день його надходження.

У разі надходження розпорядження про зупинення та/або відновлення операцій з бюджетними коштами, що використовуються для проведення розрахунків за протокольними рішеннями, орган Державної казначейської служби повідомляє Державній казначейській службі не пізніше наступного робочого дня після його отримання.

6. Орган Державної казначейської служби після надходження розпорядження про зупинення операцій зупиняє операції на відповідних рахунках і надсилає уповноваженому органові корінець такого розпорядження, який підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу та скріплюється печаткою.

7. Платіжні доручення, подані розпорядником та/або одержувачем для здійснення платежів з рахунків, на яких зупинені операції з бюджетними коштами, повертаються після надходження розпорядження про зупинення операцій органом Державної казначейської служби розпорядникові та/або одержувачу без виконання разом з попередженням про неналежне виконання вимог бюджетного законодавства.

У разі зупинення операцій з бюджетними коштами реєстрація бюджетних зобов'язань розпорядників та/або одержувачів проводиться в установленому законодавством порядку.

8. Підставою для відновлення операцій на рахунках розпорядників та/або одержувачів є:

прийняття уповноваженим органом розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами (далі - розпорядження про відновлення операцій) за формою згідно з додатком 2;

закінчення строку, зазначеного в розпорядженні про зупинення операцій або встановленого частиною другою статті 120 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

У разі коли операції відновлюються до закінчення строку, зазначеного в розпорядженні про зупинення операцій, розпорядження про відновлення операцій приймає орган, який прийняв розпорядження про зупинення операцій, і подає його відповідному органові Державної казначейської служби. Після закінчення строку, зазначеного у розпорядженні про зупинення операцій або встановленого частиною другою статті 120 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ), операції з бюджетними коштами відновлюються органами Державної казначейської служби без оформлення розпорядження про відновлення операцій.

9. Розпорядження про відновлення операцій приймається на підставі доповідної записки, складеної посадовою особою уповноваженого органу, або інформації про усунення порушення вимог бюджетного законодавства.

Доповідна записка повинна містити:

найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ розпорядника та/або одержувача, на рахунках якого зупинено операції з бюджетними коштами;

дату прийняття і номер розпорядження про зупинення операцій;

документальне підтвердження факту усунення порушення вимог бюджетного законодавства.

10. Розпорядження про відновлення операцій складається в чотирьох примірниках (у разі, коли його прийнято органом Державної казначейської служби, - у трьох), кожний з яких підписується керівником (заступником керівника) уповноваженого органу, скріплюється печаткою та реєструється в установленому порядку.

Розпорядження про відновлення операцій надсилається не пізніше робочого дня, що настає за днем надходження доповідної записки або інформації про усунення порушення вимог бюджетного законодавства, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подається особисто під розписку уповноваженій особі відповідно до пункту 4 цього Порядку. Один примірник такого розпорядження залишається в органі, який його прийняв.

11. Орган Державної казначейської служби, у якому відкрито рахунки, за якими зупинено операції з бюджетними коштами, після надходження розпорядження про відновлення операцій з бюджетними коштами або закінчення строку, визначеного абзацом третім пункту 8 цього Порядку, відновлює операції з бюджетними коштами відповідного розпорядника та/або одержувача.

У разі відновлення операцій з бюджетними коштами розпорядника та/або одержувача орган Державної казначейської служби зазначає на корінці розпорядження про відновлення операцій, який підписується керівником (заступником керівника) та скріплюється печаткою такого органу, дату відновлення операцій.

12. Орган Державної казначейської служби надсилає не пізніше наступного робочого дня після відновлення операцій з бюджетними коштами органові, який прийняв розпорядження про відновлення операцій, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або подає особисто під розписку уповноваженій особі корінець такого розпорядження.

13. Розпорядження про зупинення або відновлення операцій, що надійшли до органу Державної казначейської служби протягом операційного часу, виконуються в день надходження, а ті, що надійшли після закінчення операційного часу, - протягом наступного робочого дня.

14. Відновлення операцій з бюджетними коштами не позбавляє уповноважені органи права повторного застосування такого заходу впливу за порушення вимог бюджетного законодавства, як зупинення операцій з бюджетними коштами, до тих же розпорядників та/або одержувачів у разі неусунення або вчинення зазначених порушень у подальшому.

15. Керівник (заступник керівника) уповноваженого органу відповідає за правильність, обґрунтованість і своєчасність прийняття розпорядження про зупинення або відновлення операцій та надсилання його за належністю.

16. Розпорядження про зупинення операцій може бути оскаржене в порядку, визначеному статтею 124 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ).

Додаток 1
до Порядку

             Розпорядження
про зупинення операцій з бюджетними коштами
від ___ _________ 20__ р. N ___

   На підставі _________________________________________________
(дата складення і номер документа,
__________________________________________________________________
в якому зафіксовано порушення вимог бюджетного законодавства)

встановлено ______________________________________________________
(зміст порушення вимог бюджетного законодавства,
__________________________________________________________________
дата і місце його вчинення, найменування розпорядника
та/або одержувача бюджетних коштів,
__________________________________________________________________
який його вчинив, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
та місцезнаходження)

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 117 Бюджетного
кодексу України __________________________________________________
(найменування органу, уповноваженого приймати
розпорядження про зупинення операцій)
зобов'язує зупинити операції з бюджетними коштами на рахунку
(рахунках) N _____________________________________________________
за _______________________________________________________________
(код програмної класифікації видатків та кредитування
__________________________________________________________________
бюджету, код тимчасової класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

на строк до ___ ____________ 20__ р. включно.


Керівник (заступник керівника) __________ ________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.

------------------------- Лінія відрізу --------------------------

Корінець розпорядження
про зупинення операцій з бюджетними коштами
від ___ __________ 20__ р. N ___
__________________________________________________________________
(орган Державної казначейської служби, до якого
надійшло розпорядження,
__________________________________________________________________
номери рахунків, на яких зупинено операції)


Дата надходження розпорядження Дата виконання розпорядження
___ _________ 20__ р. ___ _________ 20__ р.

Керівник (заступник керівника) __________ ________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.

Додаток 2
до Порядку

             Розпорядження
про відновлення операцій з бюджетними коштами
від ___ _________ 20__ р. N ___

__________________________________________________________________
(найменування органу, який прийняв розпорядження)
__________________________________________________________________

повідомляє, що розпорядження від ___ ___________ 20__ р. N ___ про
зупинення операцій з бюджетними коштами, прийняте ________________
(найменування
__________________________________________________________________
органу, який прийняв розпорядження про зупинення операцій)

вважається таким, що втратило чинність, у зв'язку з чим підлягають
відновленню операції _____________________________________________
(найменування розпорядника та/або одержувача
__________________________________________________________________
бюджетних коштів, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,
__________________________________________________________________
код тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

на рахунку (рахунках) N __________________________________________

Керівник (заступник керівника) __________ ________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.

------------------------- Лінія відрізу --------------------------

Корінець розпорядження
про відновлення операцій з бюджетними коштами
від ___ ____________ 20__ р. N ___

__________________________________________________________________
(орган Державної казначейської служби, до якого
надійшло розпорядження,
__________________________________________________________________
номери рахунків, на яких відновлюються операції)

Дата надходження розпорядження Дата виконання розпорядження
___ _________ 20__ р. ___ _________ 20__ р.

Керівник (заступник керівника) __________ ________________
(підпис) (ініціали та
прізвище)
М.П.