Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 15, ст.228 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

У зв'язку з прийняттям у новій редакції Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 238-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "Голова Державного комітету Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру" замінити словами "Голова Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим", а після слів "Київського та Севастопольського міських" доповнити словом "головних".

2. В абзаці другому статті 14 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168) слова "надає земельні ділянки" замінити словами "передає у власність та надає в користування, у тому числі в оренду, земельні ділянки".

3. Частину першу статті 13 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) після слів "цінні папери" доповнити словами "земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 )", а слово "землею" виключити.

4. Статтю 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502) викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель природоохоронного та історико-культурного призначення.

На землях природоохоронного та історико-культурного призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

На використання земельної ділянки або її частини в межах природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом строку, встановленого законом або договором.

Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України ( 2768-14 )".

5. В абзаці другому частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86) слова "у розмірі середньої земельної частки" виключити.

6. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" ( 192/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139):

1) статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:

"об'єкти трубопровідного транспорту - магістральні та промислові трубопроводи, включаючи наземні, надземні і підземні лінійні частини трубопроводів, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що забезпечують безпечну та надійну експлуатацію трубопровідного транспорту;

охоронна зона - землі вздовж магістральних та промислових трубопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому";

2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Уздовж трубопроводів встановлюються охоронні зони. Земля в межах охоронних зон не вилучається, а використовується з обмеженнями (обтяженнями) відповідно до закону або договору. Порядок встановлення, розмір та режим використання охоронної зони об'єкта трубопровідного транспорту визначаються законодавством України".

7. Частини першу і другу статті 6 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) викласти в такій редакції:

"Землі, що надаються в користування для потреб залізничного транспорту, визначаються відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ).

До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту".

( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

9. У статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2002 р., N 4, ст. 31; 2003 р., N 45, ст. 360):

1) у пункті "б" частини першої:

а) підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів";

б) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9) організація і здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою;

10) здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою";

2) у частині другій слова "місцевих землевпорядних органів, а також" виключити.

10. Частину другу статті 20 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261) викласти в такій редакції:

"2. Право власності на землю може набуватися кооперативом шляхом внесення до пайового фонду земельних ділянок його засновниками та членами, а також придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами відповідно до Земельного кодексу України" ( 2768-14 ).

11. У частині десятій статті 15 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20) слова "постійне користування" замінити словами "постійне користування або в оренду".

12. Пункт 2 статті 21 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190) викласти в такій редакції:

"2) розпоряджається землями державної власності відповідно до закону".

13. Пункт 58 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105) викласти в такій редакції:

"58) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів".

14. Частину другу статті 3 Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 45, ст. 375) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Закон України "Про форми власності на землю" ( 2073-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 225);

Закон України "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)" ( 2242-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 55);

Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про форми власності на землю" ( 2074-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 226);

Постанову Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" ( 2201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25, ст. 356).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 2003 року
N 1377-IV