Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення управління землями
на території Автономної Республіки Крим

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):

1) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень";

2) пункт "а" статті 21 викласти в такій редакції:

"а) визнання недійсними рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам";

3) у статті 118:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

частину третю після слів "сільської, селищної, міської ради або" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У клопотанні зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства). У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, заява подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

в абзаці першому частини сьомої слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";

у частині дев'ятій слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";

4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим";

5) у статті 122:

пункт "в" частини третьої після слів "(шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)" доповнити словами "з урахуванням вимог частини шостої цієї статті";

частину шосту після слів "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами "на території Автономної Республіки Крим", слова "у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення" замінити словами "у межах сіл, селищ, міст", а після слів "цієї статті" доповнити словами "а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо)";

6) частину першу статті 124 після слів "органу місцевого самоврядування" доповнити словами і цифрами "згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу";

7) частину першу статті 127 після слів "державної влади" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим", а після слів "до їх повноважень" - словами і цифрами "визначених статтею 122 цього Кодексу";

8) у частині третій, абзаці першому частини восьмої та частині одинадцятій статті 128, абзаці сімнадцятому частини другої статті 134, частинах першій і п'ятій статті 136, частині третій статті 137 слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;

9) статтю 146 викласти в такій редакції:

"Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

Викуп земельних ділянок для суспільних потреб, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюється у випадках та в порядку, встановлених законом";

10) у статті 149:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку, передбачених цим Кодексом";

пункт "в" частини п'ятої після слів "(шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції тощо)" доповнити словами "з урахуванням вимог частини восьмої цієї статті";

частину восьму після слів "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" доповнити словами "на території Автономної Республіки Крим", слова "в межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за межами населених пунктів" замінити словами "у межах сіл, селищ, міст та за їх межами", а після слів "цієї статті" доповнити словами "а також погоджує вилучення таких земель районними державними адміністраціями на їх території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі, інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції тощо)";

11) у статті 151:

у назві і тексті слова "вилучення (викуп)" у всіх відмінках замінити словом "викуп" у відповідному відмінку;

у частині першій слова "у вилученні земельних ділянок, наданих у постійне користування із земель державної чи комунальної власності, для суспільних потреб та" і слово "землекористувачами" виключити;

у частині першій, абзаці першому частини восьмої, частинах дев'ятій та одинадцятій слова "орган державної влади" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган державної влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;

12) у пункті 12 розділу X "Перехідні положення":

в абзаці першому слова "зазначених в абзаці третьому" замінити словами "зазначених в абзаці другому", а після слів "міські ради" доповнити словами "з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту";

доповнити абзацом третім такого змісту:

"До розмежування земель державної та комунальної власності Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює розпорядження землями за межами населених пунктів відповідно до повноважень, визначених цим Кодексом. Надання та зміна цільового призначення земель водного фонду, історико-культурного, лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах населених пунктів (крім земель, переданих у приватну власність та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) здійснюється за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим".

2. У Законі України "Про землеустрій" ( 858-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282):

1) абзац другий статті 4 після слів "органи державної влади" доповнити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

2) частину першу статті 26 після слів "органи державної влади" доповнити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

3) статтю 35 доповнити частиною другою такого змісту:

"У разі виявлення при проведенні інвентаризації земель державної та комунальної власності земель, не віднесених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в установленому законом порядку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 березня 2011 року
N 3123-VI