Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.03.2011 N 372

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
5 квітня 2011 р. за N 452/19190

Про затвердження Змін
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.):

2.1. Забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф.Ярошенко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
18.03.2011 N 372

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
5 квітня 2011 р. за N 452/19190

Зміни
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами):

1.1. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).".

1.2. У додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" назву рядка 020 викласти в такій редакції:

"Незавершені капітальні інвестиції".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (із змінами):

2.1. У третьому реченні пункту 16 слова "податку з реклами" виключити.

2.2. У пункті 19:

2.2.1. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", у цій статті показують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами.".

2.2.2. Доповнити пункт підпунктом 19.1 такого змісту:

"19.1. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".".

2.3. Доповнити додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 після рядка 040 рядком 045 такого змісту:

"Загальновиробничі витрати".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509 (із змінами):

3.1. У пункті 4:

3.1.1. Доповнити абзац одинадцятий після слова "Подібні" словом "(однорідні)".

3.1.2. Абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

"Капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.".

3.2. У пункті 5:

3.2.1. Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:

"5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом.".

3.2.2. Підпункт 5.1.3 викласти в такій редакції:

"5.1.3. Будівлі, споруди та передавальні пристрої.".

3.2.3. Підпункт 5.3 виключити.

3.3. Доповнити пункт 14 новим реченням такого змісту: "Первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.".

3.4. Доповнити пункт 16 новим абзацом такого змісту:

"Первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому пунктами 19-21 Положення (стандарту) 7.".

3.5. У пункті 22 слова "землі і незавершених" замінити словами "земельних ділянок, природних ресурсів і".

3.6. Абзац сьомий пункту 26 викласти в такій редакції:

"Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).".

3.7. Доповнити абзац четвертий пункту 29 новим реченням такого змісту: "Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу амортизації припиняється з дати, що настає за датою вибуття об'єкта основних засобів.".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043 (із змінами):

4.1. У пункті 5:

4.1.1. Доповнити абзаци четвертий - шостий словами ", крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;".

4.1.2. Абзац сьомий виключити.

4.2. Доповнити пункт 26 новим абзацом такого змісту:

"Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.".

5. Абзац третій пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).".

6. Доповнити пункт 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), підпунктом 11.1 такого змісту:

"11.1. Підприємство може визначати собівартість за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямими матеріальними витратами;

прямими витратами на оплату праці;

амортизацією виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

вартістю придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг;

іншими прямими витратами, у тому числі витратами з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

При застосуванні такого підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею.".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (із змінами):

7.1. Доповнити перше речення пунктів 9, 12 після слова "продажу" словами та цифрами "або за виробничою собівартістю (чи собівартістю за прямими витратами) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

7.2. Доповнити пункт 10 після слова "продажу" словами та цифрами ", крім випадків, передбачених пунктом 11 Положення (стандарту) 30" .

7.3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".

Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо або якщо підприємство є платником податку на прибуток, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість.".

7.4. Абзаци другий - восьмий пункту 17 виключити.

7.5. У підпункті 26.2 слова "справедливою вартістю (за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу)" замінити словом "вартістю".

Директор Департаменту податкової, митної політики,
доходів, адміністрування платежів
та методології бухгалтерського обліку М.О.Чмерук