Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 січня 1995 р. N 59
Київ

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 24 від 09.01.
96
N 1570 від 08.11.20
06
N 825 від 08.09.20
10
N 407 від 13.04.20
11 )

Відповідно до статті 17 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про порядок надання гірничих відводів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 1995 р. N 59

Положення
про порядок надання гірничих відводів

Загальні питання

1. Це Положення встановлює порядок надання гірничих відводів (частини надр) користувачам на території України для розробки родовищ твердих, рідких та газоподібних корисних копалин, а також будівництва і експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі на континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

2. Дія цього Положення поширюється на всіх користувачів надр, в тому числі на інвесторів, з якими в установленому законом порядку укладено угоду про розподіл продукції. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 407 від 13.04.2011 )

3. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу за формою додатка N 1.

Користування надрами без надання гірничого відводу здійснюється у випадках, передбачених Кодексом України про надра.

4. Гірничі відводи можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, іноземним юридичним особам, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами (далі - підприємства), а також громадянам України, іноземцям та особам без громадянства (далі - громадяни) лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин або будівництва гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1570 від 08.11.2006, N 407 від 13.04.2011 )

5. Для новостворених підприємств гірничі відводи повинні оформлятися до початку будівництва гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин.

6. Надання додаткових гірничих відводів до існуючого гірничого відводу оформляється як новий відвід у порядку, встановленому цим Положенням.

7. Надра в межах гірничого відводу повинні використовуватися відповідно до цілей, для яких їх було надано.

Підприємство з видобування корисних копалин, яке передбачає використовувати відпрацьовані гірничі виробки або надра для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, зобов'язане до початку таких робіт, незалежно від наявності у нього гірничого відводу на розробку родовища корисних копалин, одержати гірничий відвід відповідно до мети його використання.

8. Надання гірничого відводу для будівництва підземної споруди на площі залягання корисних копалин або в товщі порід, раніше підробленій гірничими виробками, здійснюється за наявності відповідного дозволу на забудову площі залягання корисних копалин, одержаного в установленому порядку.

9. Передача наданого гірничого відводу повністю або частково іншому підприємству або громадянину забороняється.

У разі зміни користувача надр або реорганізації підприємства переоформляються акт про надання гірничого відводу та надпис на копії топографічного плану.

10. Гірничі відводи під територією, де розміщені будівлі, споруди, населені пункти, джерела водопостачання, водоймища, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва, об'єкти спеціального й іншого призначення, надаються за згодою відповідних Рад народних депутатів та органів державної виконавчої влади.

11. Земельні ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, якщо інше не передбачено актами законодавства, виділяються після надання гірничого відводу в порядку, передбаченому чинним земельним законодавством.

Основні вимоги до гірничих відводів

12. Гірничий відвід на розробку родовищ корисних копалин надається з урахуванням меж об'єкта надрокористування, визначених у спеціальному дозволі на користування надрами, та з дотриманням вимог пункту 18 цього Положення. ( Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ N 825 від 08.09.2010 )

На розробку великих родовищ корисних копалин, крім нафтових і газових, гірничі відводи можуть бути надані двом або кільком підприємствам чи громадянам.

На розробку родовищ різних видів корисних копалин, які залягають на одній території, гірничі відводи надаються окремо для розробки кожного родовища.

Для розробки нафтового і газового горизонтів на одному промисловому майданчику двома підприємствами (громадянами) оформляються два самостійні гірничі відводи.

Послідовність відпрацювання родовищ або їх частин та взаємоув'язування гірничих робіт у зазначених випадках повинні забезпечувати найповніше, комплексне та економічно доцільне вилучення із надр розвіданих запасів корисних копалин і виконання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного середовища.

13. Гірничий відвід на розробку родовища корисних копалин або його частини надається за умови, що запаси корисних копалин родовища та компонентів у них пройшли експертизу і одержали оцінку Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

14. Надання гірничих відводів у межах родовищ корисних копалин, які розробляються за нетрадиційними технологіями (підземна газифікація вугілля, підземна виплавка сірки, підземне вилуговування солей тощо), для ведення гірничих робіт відкритим та підземним способом, а також для застосування нетрадиційних технологій дозволяється лише за наявності спеціальних проектних проробок і експертного висновку щодо безпечності гірничих робіт у районі ділянок, де застосовуються нетрадиційні технології, та відсутності шкідливого впливу цих технологій на сусідні родовища.

15. Для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, гірничий відвід надається тільки в частині надр, геологічна будова, гідротехнічні та гідрогеологічні умови якої детально вивчені, а використання її для зазначених цілей не ускладнить розробку сусідніх родовищ і не призведе до проникнення в гірничі виробки, на земну поверхню і у водні об'єкти нафти, газу та інших речовин і матеріалів у разі їх підземного зберігання, а також стічних вод, що скидаються в надра, похованих у надрах шкідливих речовин і відходів виробництва.

16. Надання гірничих відводів для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод дозволяється лише у виняткових випадках та у разі додержання спеціальних вимог і умов щодо їх знешкодження, утилізації чи розробки спеціальної технології поховання. У межах виключної (морської) економічної зони України надання гірничих відводів для цих цілей забороняється. ( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 24 від 09.01.96 )

Обумовлене проектом повернення попутних пластових вод, вилучених разом з нафтою чи газом, у ті ж підземні горизонти або в один з них, яке є складовою частиною технологічного процесу видобування нафти чи газу, здійснюється без надання гірничого відводу.

17. Надання гірничих відводів для будівництва і експлуатації підземних споруд у відпрацьованих гірничих виробках діючих гірничодобувних об'єктів, а також на ділянках надр біля родовищ корисних копалин дозволяється лише за умови усунення можливості взаємного шкідливого впливу експлуатованих споруд і розроблюваних родовищ.

18. Межі гірничого відводу визначаються:

для розробки родовищ корисних копалин - контурами їхніх запасів, оцінених ДКЗ, у тому числі запасів категорії С2, з урахуванням зон зсування гірських порід або розносу бортів кар'єру;

для будівництва і експлуатації підземної споруди - її технічними межами з урахуванням зон зсування і обвалення гірських порід, а також охоронних і бар'єрних ціликів, які забезпечують нормальне функціонування цієї споруди;

для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод - тією частиною надр, де може бути забезпечена їх локалізація в суворо визначених межах;

для підземного зберігання газу - контурами поширення максимального об'єму газу, який закачується у порові пласти, відповідно до проектного документа на будівництво підземного сховища газу;

для розробки родовищ нафти і газу із застосуванням законтурного заводнення або для впровадження нових методів розробки з метою збільшення нафтогазоконденсатовіддачі - за периметром розташування законтурних нагнітальних свердловин.

19. Проекти гірничих відводів розробляються спеціалізованими проектними або добувними організаціями, які спроможні виконувати роботи з маркшейдерської справи.

20. Забороняється надання гірничого відводу із залишенням за його межами ділянки родовища, рудних тіл, жил і покладів корисних копалин, не придатних для самостійної розробки.

Подання та розгляд заявок для одержання
гірничого відводу

21. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва і експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин надаються Держнаглядохоронпраці.

22. Гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення надаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською Радами народних депутатів.

23. Для одержання гірничого відводу підприємство чи громадянин залежно від виду родовища корисних копалин подає заявку місцевому органу державного гірничого нагляду або Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській чи Севастопольській міській Раді народних депутатів.

Заявка включає в себе: заяву, в якій зазначаються найменування підприємства чи відомості про громадянина, що мають намір одержати гірничий відвід, місцезнаходження гірничого відводу та мета, для якої він одержується; проект гірничого відводу у двох примірниках, складений відповідно до додатка N 2.

Інвестори, з якими укладено угоду про розподіл продукції, подають до заяви зазначену угоду. ( Пункт 23 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 407 від 13.04.2011 )

24. Після погодження заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення або інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, місцевим органом державного гірничого нагляду вона подається на розгляд Держнаглядохоронпраці, який приймає рішення про надання гірничого відводу.

25. Рішення стосовно заявки на одержання гірничого відводу приймається протягом не більше 30 днів.

До прийняття рішення розглядається і перевіряється:

правильність і обгрунтованість меж гірничого відводу з урахуванням вимог чинного законодавства про надра;

відповідність проекту гірничого відводу вимогам цього Положення та наявність документів, які додаються до проекту;

проект гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, для яких надається гірничий відвід, в частині повноти і обгрунтованості проектних рішень щодо раціонального і комплексного використання надр, а також забезпечення безпеки людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища.

26. Надання гірничого відводу оформлюється актом, а також надписом у верхньому правому куті копії топографічного плану (додатки N 1 і 3).

Акт складається у двох примірниках.

Один примірник акта і проекту гірничого відводу зберігається в органі, що його надав, інший видається підприємству чи громадянину, які подали заявку.

У разі незгоди з рішенням про надання гірничого відводу воно може бути оскаржено в установленому порядку.

27. Надані гірничі відводи реєструються у книзі обліку гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр за формою додатка N 4.

Крім того, надані гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду. Реєстрація здійснюється в книзі реєстрації гірничих відводів, які надані для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення за формою додатка N 5, про що підприємству чи громадянину видається довідка за зразком додатка N 6.

Обов'язки підприємств і громадян, яким надано гірничий відвід

28. Підприємства і громадяни, яким надано гірничий відвід, зобов'язані:

використовувати надра відповідно до цілей, для яких надано гірничий відвід;

забезпечувати повноту геологічного вивчення гірничотехнічних, гідрогеологічних та інших умов використання надр у межах гірничого відводу, раціональне і комплексне використання надр, їх охорону;

забезпечувати безпеку людей, майна, будівель, споруд та навколишнього природного середовища;

усувати шкідливий вплив гірничих робіт на об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії, культури та мистецтва;

забезпечувати рекультивацію земельних ділянок, порушених під час користування надрами, для подальшого їх використання у суспільному виробництві;

організовувати маркшейдерське забезпечення гірничих робіт у процесі будівництва та експлуатації гірничодобувних об'єктів чи підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, а також складання геологічної та маркшейдерської документації;

здійснювати постійні спостереження за зсувами гірських порід, деформацією наявних надземних споруд і об'єктів, станом гірничих виробок, збереженням установлених гірничим відводом меж локалізації похованих шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод;

виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені чинним законодавством України.

Контроль за додержанням вимог цього Положення

29. Державний контроль за наявністю у підприємств і громадян, які використовують надра, актів про надання гірничого відводу, повнотою і правильністю оформлення гірничовідводної документації, а також за додержанням вимог законодавства про надра під час виконання робіт у межах гірничого відводу проводиться згідно з порядком здійснення державного гірничого нагляду.

Додаток N 1
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

           ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

            Найменування органу,
який надає гірничий відвід

                АКТ
про надання гірничого відводу

   Цей акт засвідчує надання гірничого відводу

_________________________________________________________________
(найменування підприємства, його власника чи уповноваженого ним
_________________________________________________________________
органу з управління майном або прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________________________________________
громадянина)
з метою _________________________________________________________
(для розробки родовища корисних копалин із зазначенням
_________________________________________________________________
найменування родовища та виду копалин; для будівництва підземної
_________________________________________________________________
споруди із зазначенням її найменування і призначення; для
_________________________________________________________________
поховання шкідливих речовин тощо)
Гірничий відвід знаходиться ______________________________________
(назва населеного пункту, району,
_________________________________________________________________
області)
і позначений на копії топографічного плану, що додається,
кутовими точками ________________________________________________
(перелік кутових точок)
а також на геологічних картах і вертикальних розрізах ___________
(номери
_________________________________________________________________
карт і розрізів)
Площа проекції гірничого відводу, показана на копії
топографічного плану кутовими точками, становить ________________
(словами)
____________ гектарів.
Термін чинності акта про надання гірничого відводу __________
_________________________________________________________________
Акт, що засвідчує надання гірничого відводу, видано
"___"__________________199__р. __________________________________
(найменування органу,
_________________________________________________________________
який надав гірничий відвід)
Цей акт складено у двох примірниках і внесено до реєстру
_________________________________________________________________
(найменування органу, що надав гірничий відвід)

"___"________________199__р. за N _____

_______________________________
(уповноважена особа органу,
________________________________ _____________
який надав гірничий відвід) (підпис)

М.П.

"___"_______________199___р.

 ———————————————————
Примітка. На звороті зазначаються обов'язки підприємства і
громадянина, яким надано гірничий відвід,
відповідно до вимог цього Положення.

Додаток N 2
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

Вимоги до проекту гірничого відводу

1. Проект гірничого відводу, що додається до заявки згідно з пунктом 23 цього Положення, складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

2. У пояснювальній записці повинні бути викладені:

мета, з якою подається заявка про надання гірничого відводу;

обгрунтування необхідності одержання гірничого відводу;

найменування організації, яка виконала проектування гірничодобувного об'єкта чи підземної споруди, і організації, яка підготувала проект гірничого відводу;

загальні відомості про територію, на якій знаходиться гірничий відвід, у тому числі про її географічне та адміністративне положення, площу, характеристику сільськогосподарських та інших угідь, річок, озер та інших водних об'єктів, окремі будівлі і споруди, а також про категорії до яких належать землі відповідно до земельного законодавства;

коротка геологічна характеристика ділянки надр у межах гірничого відводу та прилеглої до неї території, в тому числі дані про геологічну будову, гірничотехнічні і гідрогеологічні умови та ступінь їх вивченості;

коротка геологічна характеристика наявного родовища корисних копалин (розміри та елементи залягання рудних тіл, жил тощо), гірничотехнічні і гідрогеологічні умови його розробки;

обгрунтування та розрахунок меж і розмірів гірничого відводу.

3. У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для розробки родовища корисних копалин в пояснювальній записці додатково наводяться відомості про:

розвіданість родовища: кількість, якість, категорія та речовинний склад розвіданих і оцінених, а також оперативно врахованих запасів наявних корисних копалин, для відкритих розробок родовища - також розкривних порід;

заходи комплексного використання мінеральної сировини у процесі видобування та наступної її переробки;

рекомендації ДКЗ згідно з протоколом оцінки запасів корисних копалин;

основні проектні рішення з технології розробки родовища корисних копалин.

4. У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для будівництва підземної споруди, не пов'язаної з видобуванням корисних копалин, у пояснювальній записці додатково зазначаються:

особливі вимоги, які слід виконувати у процесі експлуатації підземної споруди;

межі гірничого відводу за площею і за вертикальними відмітками з визначенням обсягів підземного простору;

заходи безпеки, яких слід дотримуватись у процесі будівництва і експлуатації об'єкта.

У разі подання заявки на одержання гірничого відводу для використання гірничих виробок діючого чи ліквідованого (законсервованого) гірничодобувного об'єкта додатково подаються стислі відомості про цей об'єкт, у тому числі про схему розкриття та систему розробки родовища, стан гірничих виробок і бурових свердловин, що підлягають використанню.

5. Графічні матеріали складаються з копії топографічного плану поверхні в проектних межах гірничого відводу і копій геологічних (структурних) карт і розрізів, складених відповідно до вимог чинних інструкцій та методичних вказівок.

На копії топографічного плану поверхні зображуються рельєф поверхні і пункти опорної геодезичної сітки, контури лісових і сільськогосподарських угідь, межі землекористування і населених пунктів, гірничі виробки, водні об'єкти, будівлі і споруди, дороги, наземні та підземні комунікації, об'єкти природно-заповідного фонду, пам'ятки історії і культури та мистецтва, межі залягання родовищ корисних копалин та суміжних гірничих відводів, а також межі проектного відводу.

У вільній частині аркуша зазначаються дата поповнення плану, площа (в гектарах або тис. кв. метрів) проекції гірничого відводу на горизонтальну поверхню, значення координат X, Y, Z кутових точок гірничого відводу.

Угорі праворуч на копії плану залишається місце для надпису, що засвідчує факт надання гірничого відводу.

Масштаб копії топографічного плану обирається залежно від розмірів ділянки надр, характеру і призначення об'єкта, який передбачається побудувати, - від 1:1000 до 1:25000.

На копіях геологічних карт і розрізів повинні бути показані географічна будова родовища та прилеглої до нього території, контури покладів корисних копалин, їх виходи на земну поверхню або розміщення під наносами, тектонічні зміни, місця розмивів, виклинювань рудних тіл та інших непридатних для використання ділянок; гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови надр у межах проектного гірничого відводу і прилеглої до нього території, контури підрахунку оцінених запасів корисних копалин; контури проектного гірничого відводу (площі і глибин).

До проектів гірничих відводів для використання відпрацьованих гірничих виробок діючих чи ліквідованих (законсервованих) гірничодобувних об'єктів включаються плани гірничих виробок цих об'єктів, на яких показуються виробки, заплановані для використання.

До проектів гірничих відводів для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод включаються структурні карти покрівлі і підошви горизонту, наміченого для використання.

6. З урахуванням мети використання надр до проекту гірничого відводу додаються:

копія спеціального дозволу на користування ділянкою надр; ( Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570 від 08.11.2006 )

копія протоколу про затвердження проекту розробки родовища;

витяг з протоколу засідання ДКЗ щодо оцінки запасів корисних копалин, їх кількості по об'єктах;

висновок науково-дослідної організації стосовно технічної неможливості знешкодження та утилізації шкідливих речовин, відходів виробництва та стічних вод, а також сумісності шкідливих речовин, відходів виробництва або стічних вод з породами, що їх містять, та пластовими водами горизонтів, де планується їх поховання або скидання; стосовно придатності відпрацьованих гірничих виробок для використання в цілях, передбачених проектом;

документ про згоду землевласника або землекористувача з рішенням про надання гірничого відводу;

документ, що засвідчує погодження відповідною Радою народних депутатів клопотань про надання надр у користування у випадках, передбачених Кодексом України про надра ( 132/94-ВР ).

Додаток N 3
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

        НАДПИС НА КОПІЇ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ

   Гірничний відвід площею _________ га у межах, позначених на
цьому плані кутовими точками ____________________________________
надано __________________________________________________________
(найменування підприємства, прізвище,
_________________________________________________________________
ім'я та по батькові громадянина)
для використання розміщеної _____________________________________
(назва населеного пункту, району,
області)
ділянки надр з метою ____________________________________________
(мета, для якої надано гірничий відвід:
_________________________________________________________________
розробка (найменування) родовища корисних копалин,
_________________________________________________________________
будівництво споруди тощо)
У межах гірничого відводу підлягають використанню:
_________________________________________________________________
(рудні тіла, жили, поклади корисних копалин, об'єкти,
_________________________________________________________________
споруди, площа їх проекції на земну поверхню,
_________________________________________________________________
глибина меж гірничого відводу)
Цей акт внесено до реєстру
_________________________________________________________________
(найменування органу, що надав гірничий відвід)
"___"_________________199__р. за N_____

________________________________
(уповноважена особа органу,
________________________________ ___________
який надав гірничий відвід) (підпис)

М.П.

 ———————————————————
Примітка. За цим зразком виготовляється штамп. Необхідні
відомості після відбитку штампу на копії
топографічного плану заповнюються тушшю.

Додаток N 4
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

              КНИГА ОБЛІКУ
гірничих відводів, наданих для використання ділянок надр

 ————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєс-|Дата |Місцез-|Повне най-|Мета |Площа|Об'єкт чи|Відмітка
тро- |на- |наход- |менування |одер-|гір- |споруда, |про повер-
вий |дання|ження |та адреса|жання|ничо-|які буду-|нення від-
номер|гір- |гірни- |підприємс-|гір- |го |ються або|воду, його
гір- |ничо-|чого |тва, яке|ничо-|від- |експлуату-|вилучення
ничо-|го |відводу|одержало |го |воду |ються (для|чи зміну
го |від- |(насе- |гірничий |від- |(га, |родовищ |його меж
від- |воду |лений |відвід |воду |тис |корисних |
воду |та |пункт, |(прізвище,| |кв. |копалин: |
|тер- |район, |ім'я, по| |мет- |наймену- |
|мін |об- |батькові | |рів) |вання, за-|
|його |ласть) |громадяни-| | |паси, дата|
|дії | |на, адре-| | |і номер|
| | |са, його| | |протоколу |
| | |місце про-| | |ДКЗ) |
| | |живання) | | | |
—————+—————+———————+——————————+—————+—————+——————————+——————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
————————————————————————————————————————————————————————————————
Книга обліку повинна бути пронумерована, прошнурована та
скріплена печаткою органу, яким надається гірничий відвід.

Додаток N 5
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

            КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
гірничих відводів, наданих для розробки
родовищ корисних копалин місцевого значення

 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєс-|Дата |Найме-|Дата |Корис- |Найме-|Площа |Пере- |Відмітка
тро- |реєс-|нуван-|надання |тувач, |нуван-|гір- |лік |про лік-
вий |тра- |ня |гірничо-|який |ня ро-|ничо- |корис-|відацію
номер|ції |Ради |го від- |одержав|довища|го |них |підпри-
| |народ-|воду та |гірни- |корис-|відво-|копа- |ємства-
| |них |його |чий |них |ду |лин, |користу-
| |депу- |номер |відвід |копа- |(га, |їх за-|вача чи
| |татів,| | |лин та|тис. |паси, |вилучен-
| |яка | | |його |кв. |дата і|ня гір-
| |надала| | |місце-|мет- |номер |ничого
| |гірни-| | |зна- |рів) |прото-|відводу
| |чий | | |ход- | |колу |
| |відвід| | |ження)| |ДКЗ |
—————+—————+——————+————————+———————+——————+——————+——————+————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Книга реєстрації повинна бути пронумерована, прошнурована та
скріплена печаткою органу державного гірничого нагляду

Додаток N 6
до Положення про порядок надання
гірничих відводів

   Державний комітет України по нагляду за охороною праці
Державний гірничий нагляд

               ДОВІДКА
про реєстрацію гірничого відводу

   Ця довідка видана ___________________________________________
(найменування підприємства,
______________________________________________________ про те, що
прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

"___"_______________199__ р. за N________

_________________________________________________________________
(найменування органу державного гірничого нагляду)

зареєстровано гірничий відвід N_________ наданий
_________________________________________________________________
(найменування Ради народних депутатів)

"___"______________199__р. для промислової розробки

______________ родовища _________________________________________
(найменування) (назва корисних копалин)

Під час розробки _______________________ родовища користувач надр
(найменування)
зобов'язаний ____________________________________________________
(стисло викладаються додаткові умови,
_________________________________________________________________
які повинні при цьому виконуватися)

Передача довідки про реєстрацію гірничого відводу іншому
підприємству чи громадянину забороняється.
По закінченні відпрацювання родовища або у разі вилучення
гірничого відводу довідка втрачає силу і повертається органу
державного гірничого нагляду, який її видав.

__________________________________
(уповноважена особа органу
__________________________________ ____________
державного гірничого нагляду) (підпис)

М.П.